Raport LIFE12 Kraków I etap - RZI LIFE PUSTYNIA BŁĘDOWSKA

Komentarze

Transkrypt

Raport LIFE12 Kraków I etap - RZI LIFE PUSTYNIA BŁĘDOWSKA
Zespół Rewidentów Księgowych „ADVISOR” Spółka z o.o.
Aleja Korfantego 2, 40-004 Katowice
tel./ fax (032) 253 00 05
email: [email protected]
NIP: 644-28-06-499 KRS 000011563
Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 1780
Raport
z audytu finansowego projektu LIFE12 NAT/PL/000031 pn:
„Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w
obszarze Natura 2000”- Pustynia Błędowska
finansowanego ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
dla
Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie
I etap
KOMPLEKSOWA OCHRONA NIELEŚNYCH SIEDLISK PRZYRODNICZYCH
NA TERENACH WOJSKOWYCH W OBSZARZE NATURA 2000 - PUSTYNIA BŁĘDOWSKA
1.
Data sporządzenia raportu
24.03.2015 r
2.
Nazwa i adres podmiotu
Beneficjent
realizującego projekt
Rejonowy Zarząd Infrastruktury
ul. Mogilska 85
30-901 Kraków
NIP 675-00-04-695, REGON 350136843
3.
Projekt nr LIFE12 NAT/PL/000031 pn. „Kompleksowa
Nazwa i numer projektu
ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach
wojskowych w obszarze Natura 2000”- Pustynia Błędowska
finansowany w ramach instrumentu finansowego LIFE+ ze
środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4.
Nazwa
przeprowadzającego
podmiotu Audyt został przeprowadzony przez Zespół Rewidentów
audyt, Księgowych „ADVISOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
numer i data umowy na przy al. Korfantego 2, podmiot uprawniony do badania
przeprowadzenie audytu oraz sprawozdań finansowych wpisany na listę KIBR pod nr 1780
oświadczenie o niezależności na podstawie umowy z dnia 20 stycznia 2015 roku na
od audytowanego podmiotu
wykonanie zewnętrznego audytu finansowego.
Biegły rewident oświadcza, że pozostaje niezależny od badanej
jednostki w rozumieniu art. 56 ust. 3 ustawy o biegłych
rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.
Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu pozostają
niezależne i bezstronne wobec podmiotów realizujących
projekt.
5.
Imiona i nazwiska zespołu
Teresa Choroszyńska – biegły rewident nr ewid. 6772
audytowego
Marzanna Kaflowska - asystent biegłego rewidenta
Projekt LIFE NAT/PL/000031 finansowany w ramach instrumentu finansowego LIFE+ ze środków Unii Europejskiej i
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2
KOMPLEKSOWA OCHRONA NIELEŚNYCH SIEDLISK PRZYRODNICZYCH
NA TERENACH WOJSKOWYCH W OBSZARZE NATURA 2000 - PUSTYNIA BŁĘDOWSKA
6.
Termin przeprowadzenia
Audyt został przeprowadzony w siedzibie Beneficjenta w
audytu
dniach 10-11 lutego oraz 23 marca 2015 roku a w siedzibie
audytora w dniach 24-25 marca 2015 roku.
7.
Cel audytu
Celem audytu było w szczególności wydanie opinii na temat:
1) zgodności przebiegu realizacji projektu z umową o
dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz przepisami
prawa,
2) kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach
projektu,
3)
wiarygodności
danych,
zarówno
liczbowych
jak
i
opisowych, zawartych w dokumentach związanych z realizacją
projektu;
4) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie
z wymaganiami zawartymi we wniosku i umowie o
dofinansowanie projektu;
5) wykorzystania środków finansowych pod kątem zgodności z
przepisami prawa;
6)
poprawnego
dokumentowania
i
ujęcia
operacji
gospodarczych w wyodrębnionej dla projektu ewidencji
księgowej.
8.
Zakres podmiotowy i
Projekt realizowany jest przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury
przedmiotowy
w Krakowie.
przeprowadzenia audytu
Audyt obejmował sprawdzenie czy projekt jest realizowany
zgodnie z umową o dofinansowanie oraz zachowaniem prawa
krajowego i wspólnotowego, czy wydatki ponoszone są
zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
właściwymi dla projektu oraz harmonogramami rzeczowofinansowymi, czy dokumenty merytoryczne i finansowe są
Projekt LIFE NAT/PL/000031 finansowany w ramach instrumentu finansowego LIFE+ ze środków Unii Europejskiej i
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
3
KOMPLEKSOWA OCHRONA NIELEŚNYCH SIEDLISK PRZYRODNICZYCH
NA TERENACH WOJSKOWYCH W OBSZARZE NATURA 2000 - PUSTYNIA BŁĘDOWSKA
prawidłowo
przygotowywane,
ewidencjonowane
i
przechowywane oraz czy informacje zawarte w sprawozdaniu
są prawidłowe.
Zakres
przedmiotowy przeprowadzonego audyt
projektu
obejmował w szczególności sprawdzenie:
1) zgodności realizacji projektu z umową z Komisji
Europejskiej, wnioskiem o dofinansowanie, postanowieniami
wspólnymi z roku 2012 Komisji Europejskiej oraz z umową z
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej,
1) prawidłowości i kwalifikowalności wydatków poniesionych
w ramach projektu,
2) czy wydatki poniesione przez Beneficjenta, przedłożone do
rozliczenia w celu refundacji, zostały faktycznie poniesione,
3) zakupu
lub
wytworzenia
środków
trwałych,
ich
wykorzystania w ramach projektu zgodnie z zawartymi
umowami oraz ich oznakowania pod kątem promocji,
4) poprawności polityki rachunkowości,
5) poprawności księgowania wydatków poniesionych w
ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu
udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej,
6) terminowości
rozliczania
otrzymanych
środków
finansowych na realizację projektu,
7) płatności wydatków związanych z projektem,
8) prawidłowości dokumentowania i opisywania dokumentów
dotyczących realizowanego projektu,
Projekt LIFE NAT/PL/000031 finansowany w ramach instrumentu finansowego LIFE+ ze środków Unii Europejskiej i
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
4
KOMPLEKSOWA OCHRONA NIELEŚNYCH SIEDLISK PRZYRODNICZYCH
NA TERENACH WOJSKOWYCH W OBSZARZE NATURA 2000 - PUSTYNIA BŁĘDOWSKA
9) prawidłowości
ponoszenia
i
rozliczania
wydatków
związanych z zatrudnieniem pracowników i ekspertów,
10) wiarygodności i terminowości sprawozdań finansowych z
realizacji projektu składanych w raporcie końcowym do
Komisji Europejskiej,
11) kwalifikowalności podatku VAT,
12) generowania przez projekt przychodu,
13) prawidłowości
ponoszenia
kosztów
ogólnych(administracyjnych i przygotowawczych,
14) wiarygodności i terminowości dokumentacji, weryfikującej
poprawność realizacji projektu,
15) przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych i
prawidłowości przeprowadzonych postępowań o udzielenie
zamówień publicznych,
16) przestrzegania przepisów o finansach publicznych i
rachunkowości,
17) przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
18) przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
19) funkcjonowania
systemu
kontroli
wewnętrznej
w
odniesieniu do realizacji projektu,
20) prawidłowości
ponoszenia
i
rozliczania
wyjazdów
służbowych i zakwaterowania,
21) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji
dotyczącej projektu,
Projekt LIFE NAT/PL/000031 finansowany w ramach instrumentu finansowego LIFE+ ze środków Unii Europejskiej i
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
5
KOMPLEKSOWA OCHRONA NIELEŚNYCH SIEDLISK PRZYRODNICZYCH
NA TERENACH WOJSKOWYCH W OBSZARZE NATURA 2000 - PUSTYNIA BŁĘDOWSKA
22) sposób realizacji działań promocyjnych,
10.
Podjęte
działania
i 1) Uzyskiwanie wyjaśnień i informacji od pracowników
zastosowane techniki audytu
jednostki.
W trakcie audytu przeprowadzono rozmowy z następującymi
pracownikami:
Katarzyna Kępa
Krystian Gręda
Edyta Mazur
2)
Testy
zgodności
mające
na
celu
zweryfikowanie
przestrzegania przepisów prawa i ustalonych procedur w
zakresie realizacji projektu.
Przepisy
prawna
i
standardy
na
podstawie,
których
przeprowadzono audyt:
Krajowe Standardy Rewizji Finansowej, wydane przez
Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,
Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i norm
wykonywania zawodu biegłego rewidenta opracowanymi
przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC),
Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu
Wewnętrznego oraz Kodeks Etyki, ogłoszonych przez
The Institute o Internal Auditors (ITA),
Kodeksu Etyki Zawodowej Biegłych Rewidentów,
ogłoszonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów
w Polsce,
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),
Projekt LIFE NAT/PL/000031 finansowany w ramach instrumentu finansowego LIFE+ ze środków Unii Europejskiej i
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
6
KOMPLEKSOWA OCHRONA NIELEŚNYCH SIEDLISK PRZYRODNICZYCH
NA TERENACH WOJSKOWYCH W OBSZARZE NATURA 2000 - PUSTYNIA BŁĘDOWSKA
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn.
zm.)
Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423)
3) Testy wiarygodności stwierdzające prawidłowości operacji
ujętych w dokumentach związanych z realizacją projektu.
Sprawdzeniu podlegały:
Umowa o dofinansowanie,
Raport śródroczny,
Zestawienie wydatków,
Faktury zakupowe,
Rachunki,
Delegacje,
Listy płac,
Rachunki do umów zleceń,
Wyciągi bankowe,
Dokumentacja zgromadzona w zakresie stosowania
procedur wynikających z ustawy o zamówieniach
publicznych,
Oświadczenia o czasie pracy, karty pracy i zakresy
czynności,
Umowy i rachunki cywilno-prawne,
Zestawienia do refundacji płatności.
4)
Testy
przeglądowe
stwierdzające
prawidłowości
dokumentacji przetargowej, kontroli wewnętrznej oraz
obiegu dokumentów finansowo-księgowych. Miały one na
celu
wstępne
rozpoznanie
badanego
projektu
Projekt LIFE NAT/PL/000031 finansowany w ramach instrumentu finansowego LIFE+ ze środków Unii Europejskiej i
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
7
oraz
KOMPLEKSOWA OCHRONA NIELEŚNYCH SIEDLISK PRZYRODNICZYCH
NA TERENACH WOJSKOWYCH W OBSZARZE NATURA 2000 - PUSTYNIA BŁĘDOWSKA
zidentyfikowanie istniejących kontroli. Test przeglądowy
został przeprowadzony w oparciu o uzyskane informacje od
pracowników audytowanych podmiotów, zapoznanie się z
dokumentami oraz obserwację.
5) Przeprowadzono oględziny na miejscu realizacji projektu.
Sprawdzono
dokumentację
projektową,
dokumentację
księgowo-finansową oraz procedury w zakresie kontroli
wewnętrznej i postępowania przetargowego.
6) Sprawdzenie rzetelności informacji poprzez porównanie jej z
informacją
pochodzącą
z
innego
źródła,
dotyczące
dokumentacji finansowo-księgowej, wniosków o płatność
oraz ksiąg rachunkowych.
7) Dobór próby - wykorzystano metody statystyczne przy
kontroli wydatków oraz metody niestatystyczne przy ocenie
realizacji wskaźników rezultatu i produktu
Przyjęto wskaźnik ufności na poziomie 97%, a poziom
istotności w wysokości 3%.
11.
Określenie wielkości próby
Zbadano 100 % dokumentacji organizacyjnej (polityka
oraz metodologii jej doboru
rachunkowości,
zasady
przechowywania
i
archiwizacji
dokumentów, procedury wewnętrzne, itp.) oraz dokumentacji
dotyczącej zamówień publicznych.
Ze względu na charakter badania zastosowano statystyczny
dobór
próby.
Sprawdzono
154
pozycje
wydatków
kwalifikowanych o łącznej wartości 854 019,86 zł, co stanowi
87 % wartości wszystkich wydatków kwalifikowanych
poniesionych w okresie od 1 września 2013 roku do 31 grudnia
2014 roku.
Projekt LIFE NAT/PL/000031 finansowany w ramach instrumentu finansowego LIFE+ ze środków Unii Europejskiej i
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
8
KOMPLEKSOWA OCHRONA NIELEŚNYCH SIEDLISK PRZYRODNICZYCH
NA TERENACH WOJSKOWYCH W OBSZARZE NATURA 2000 - PUSTYNIA BŁĘDOWSKA
Do raportu dołączono szczegółowy wykaz sprawdzonych
dokumentów (Załącznik nr 1).
12.
„Kompleksowa
ochrona
nieleśnych
siedlisk
Termin realizacji projektu
Projekt
oraz zwięzły opis
przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura
audytowanego projektu
2000”- Pustynia Błędowska jest realizowany w ramach
instrumentu finansowego LIFE+ Ze środków Unii Europejskiej
i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
Całkowita wartość Projektu wynosi 2 365 229 EUR, co
stanowi równowartość 9 460 916,00 zł, z czego:
 50% stanowią środki europejskie, w kwocie 1 182 614
EUR równowartość 4 730 456 zł
 50% stanowi kwota dofinansowania NFOSiGW
w kwocie 1 182 615 EUR równowartość 4 730 460 zł
Projekt
jest
realizowany
na
podstawie
umowy
o
dofinansowanie projektu z dnia 22 sierpnia 2013 roku nr
571/2013/Wn12/OP-
WK-
LF/D
zawartej
pomiędzy
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej
reprezentowanym
przez
Andrzeja
Mutera
Pełnomocnika, Kierownika Wydziału ds. Przyrodniczych
Projektów UE oraz Małgorzatę Olszewską Pełnomocnika,
Kierownika Wydziału a Rejonowym Zarządem Infrastruktury
reprezentowanym przez płk mgr inż. Adama Garczyńskiego
Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie.
Beneficjent zobowiązany jest do zrealizowania Projektu w
okresie kwalifikowalności wydatków, tj. od dnia 1 września
2013 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku, zgodnie z
harmonogramem realizacji Projektu oraz harmonogramem
rzeczowo-finansowym wg zadań.
Projekt LIFE NAT/PL/000031 finansowany w ramach instrumentu finansowego LIFE+ ze środków Unii Europejskiej i
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
9
KOMPLEKSOWA OCHRONA NIELEŚNYCH SIEDLISK PRZYRODNICZYCH
NA TERENACH WOJSKOWYCH W OBSZARZE NATURA 2000 - PUSTYNIA BŁĘDOWSKA
Celem
głównym
projektu
jest
przywrócenie
siedlisk
ciepłolubnych, śródlądowych muraw napiaskowych (Koelerion
glaucae), charakterystycznych dla obszaru Pustyni Błędowskiej
PLH120014.
Cele cząstkowe to usunięcie niewybuchów z okresu II wojny
światowej oraz oczyszczenie terenu z porastających go
karłowatych
lasków
brzozowo-sosnowych
oraz
zarośli
samosiewów sosnowych i brzozowych z udziałem, sztucznie
wprowadzonych, wierzb ostrolistnej (Salix acutifolia) oraz
piaskowej (Salix repens subsp. arenaria).
W
wyniku
realizacji
projektu
założono
osiągnięcie
następujących wyników:
1. Wyeliminowanie
niebezpieczeństwa
wybuchów
(374,7513 ha) konieczne do wykonania dalszych
działań ochronnych.
2. Stworzenie warunków do rewitalizacji (usuwanie
zakrzaczeń
i
zadrzewień)
siedlisk
ciepłolubnych,
śródlądowych muraw napiaskowych na powierzchni
366,7133 ha w północno-wschodniej części Pustyni
Błędowskiej PLH120014.
3. Aktywizacja środowiska wojskowych w zakresie
działań związanych z ochroną przyrody na obszarach
Natura 2000, zarówno na obszarze realizacji projektu
jak i w innych częściach Polski, poprzez akcję
informacyjno-edukacyjną.
4. Uzupełnienie danych naukowych krajowej bazy danych
muraw kserotermicznych (Klub Przyrodników).
Projekt LIFE NAT/PL/000031 finansowany w ramach instrumentu finansowego LIFE+ ze środków Unii Europejskiej i
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
10
KOMPLEKSOWA OCHRONA NIELEŚNYCH SIEDLISK PRZYRODNICZYCH
NA TERENACH WOJSKOWYCH W OBSZARZE NATURA 2000 - PUSTYNIA BŁĘDOWSKA
12.
Okres objęty audytem i kwoty Badaniu podlegały wydatki kwalifikowane zrealizowane
poddane badaniu
od 1 września 2013 roku do 31.12.2014 roku w kwocie
981 299,59 zł.
13.
Ocena adekwatności i
Rejonowy
skuteczności systemu
przechowywania
zarządzania i kontroli w
dostępność, poufność i bezpieczeństwo.
obszarze działalności
audytowanego podmiotu
objętym audytem.
Zasady
Zarząd
Infrastruktury
dokumentacji
archiwizacji
zostały
jest
w
zobowiązany
sposób
określone
do
gwarantujący
w
odrębnych
zarządzeniach:
Rozkaz Dzienny Szefa RZI Kraków nr 65 z dnia 18 czerwca
2010 roku wprowadzający zmiany do Instrukcji Obiegu i
Kontroli dokumentów RZI Kraków wprowadzonej Rozkazem
Dziennym Szefa RZI nr 70 z dnia 2 czerwca 2008 roku.
Dodatkowo, dokumenty są ewidencjonowane w sposób
przejrzysty, umożliwiający kontrolę (przeprowadzenie testów
audytowych).
Beneficjent projektu zobowiązany jest
do prowadzenia
wyodrębnionej ewidencji księgowej w zakresie projektu w
sposób
przejrzysty
i
umożliwiający
identyfikację
poszczególnych operacji księgowych.
Badanie polegało na wzajemnej weryfikacji następujących
źródeł ewidencji:
Zapisów księgowych,
Dowodów źródłowych wydatków,
Metodologii
kalkulacyjnym
rozliczeń
według
kosztów
miejsc
w
układzie
powstawania
kosztów(szczególnie w przypadku wynagrodzeń i
narzutów na wynagrodzenia),
Raportu śródokresowego,
Projekt LIFE NAT/PL/000031 finansowany w ramach instrumentu finansowego LIFE+ ze środków Unii Europejskiej i
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
11
KOMPLEKSOWA OCHRONA NIELEŚNYCH SIEDLISK PRZYRODNICZYCH
NA TERENACH WOJSKOWYCH W OBSZARZE NATURA 2000 - PUSTYNIA BŁĘDOWSKA
Zestawienia wydatków.
Rejonowy Zarząd Infrastruktury prowadzi wyodrębnioną
ewidencję księgową zgodnie z ustawą z dnia 29 września
1994r. o rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są
przy użyciu
programów
komputerowych.
Dokumentacja
znajduję się w segregatorach(oznaczonych m.in. nazwą i
odpowiednią kategorią archiwizacji).
W wyniku przeprowadzonego badania zgodności i zasadności
zaksięgowanych kwot, audytorzy stwierdzili, że wszystkie
zbadane księgowania (i towarzyszące im dokumenty źródłowe)
są prawidłowe i zgodne, co do kwot i zasadności wydatków.
W
wyniku
przeprowadzonych
badań
prawidłowości
księgowanych dokumentów, w tym zasadności wykazywanych
przez podmioty realizujące projekt wydatków, na podstawie
pobranej do badania próby, audytorzy stwierdzili, że poniesione
wydatki zostały właściwie zakwalifikowane do finansowania
środkami z projektu. Zatem audytorzy pozytywnie oceniają
wyniki przedmiotowego testu.
W zakresie kontroli wewnętrznej audytorzy pozytywnie ocenili
opis dowodów księgowych i przejrzystość prowadzenia ksiąg
rachunkowych
w
zakresie
projektu;
dowody
księgowe
podlegają kontroli finansowej pracowników (zgodnie z ich
zakresem rzeczowym), a następnie są zatwierdzane przez osoby
reprezentujące beneficjenta.
Powyższe
ustalenia
dowodzą
prawidłowości
stosowania
wewnętrznej regulacji w zakresie kontroli wewnętrznej
(kontroli funkcjonalnej).
Projekt LIFE NAT/PL/000031 finansowany w ramach instrumentu finansowego LIFE+ ze środków Unii Europejskiej i
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
12
KOMPLEKSOWA OCHRONA NIELEŚNYCH SIEDLISK PRZYRODNICZYCH
NA TERENACH WOJSKOWYCH W OBSZARZE NATURA 2000 - PUSTYNIA BŁĘDOWSKA
14.
Ustalenia stanu faktycznego
1.
Postęp rzeczowo- finansowy projektu
Wydatki kwalifikowane od początku realizacji projektu do dnia
31 grudnia 2014r. wyniosły 981 299,59 zł, co stanowi 10,37 %
wartości realizowanego projektu.
Prawidłowość rozliczeń finansowych
Beneficjent posiada wyodrębnioną ewidencję księgową dla
projektu. Na podstawie przedstawionych zestawień księgowych
kosztów i wydatków stwierdzono, że zdarzenia gospodarcze
dokumentujące wydatki związane z realizacją projektu zostały
ujęte w księgach rachunkowych i mają powiązanie z raportem
śródokresowym oraz zestawieniem wydatków zaś wydatki
zostały uregulowane, co znajduje potwierdzenie w wyciągach
bankowych. Dowody księgowe są opisywane, dekretowane i
zawierają niezbędne informacje wskazujące, że dotyczą
realizowanego projektu a nie innej działalności jednostek
realizujących projekt.
Rejonowy Zarząd Infrastruktury posiada ścieżkę audytu w
zakresie finansowo-księgowym. Sprawozdanie śródokresowe z
realizacji projektu przekazane przez RZI jest wiarygodne i
zgodne z dokumentacją księgową. Środki pozyskiwane i
wydatkowane prawidłowo i terminowo.
2. Opis sposobu monitorowania projektu
Jednostka posiada regulacje opisujące sposób monitorowania
projektu. Zasady te są ustalone w procedurach kontroli:
Rozkaz Dzienny nr 65 /2014 Szefa RZI Kraków z dnia 16
września 2014 roku w sprawie nadania zakresów obowiązków
dla stanowisk
pracy: Główny Specjalista ds.
ochrony
środowiska- Menedżera Projektu LIFE+; Starszy Specjalista
Projekt LIFE NAT/PL/000031 finansowany w ramach instrumentu finansowego LIFE+ ze środków Unii Europejskiej i
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
13
KOMPLEKSOWA OCHRONA NIELEŚNYCH SIEDLISK PRZYRODNICZYCH
NA TERENACH WOJSKOWYCH W OBSZARZE NATURA 2000 - PUSTYNIA BŁĘDOWSKA
(PW) ds.. Realizacji Projektu LIFE+; Samodzielny Inspektor
(PW) ds. realizacji Projektu LIFE+; Samodzielny Księgowy
Projektu LIFE+.
Ponadto Rozkazem nr 9 Szefa RZI Kraków z dnia 26 listopada
2013 roku powołano Radę Projektu LIFE 12 NAT/PL/000031
Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na
terenach wojskowych w obszarze Natura 2000”, która pełni
funkcje opiniodawcze i doradcze.
3. Ocena
kwalifikowalności
wydatków
i
sposobu
ich
dokumentowania.
Wydatki przedstawione, jako kwalifikowane, poniesione
zostały zgodnie z prawem, rzeczowym zakresem oraz zasadami
projektu, prawidłowo odebrane i zweryfikowane pod względem
zgodności
z
faktycznie
wykonanymi
pracami
oraz
postanowieniami umów z wykonawcami, a ponadto zostały
odpowiednio
sklasyfikowane
według
kategorii
i źródeł
finansowania.
4. Ocena
racjonalności
wydatków
i
zachowanie
konkurencyjności.
Jednostki
prawidłowo
stosują
przepisy
ustawy
Prawo
zamówień publicznych i ustawa o finansach publicznych.
Spełnione zostały przesłanki zastosowania trybu udzielania
zamówień.
Beneficjent
posiada
kompletne
protokoły
postępowania o udzielenie zamówień publicznych.
Projekt LIFE NAT/PL/000031 finansowany w ramach instrumentu finansowego LIFE+ ze środków Unii Europejskiej i
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
14
KOMPLEKSOWA OCHRONA NIELEŚNYCH SIEDLISK PRZYRODNICZYCH
NA TERENACH WOJSKOWYCH W OBSZARZE NATURA 2000 - PUSTYNIA BŁĘDOWSKA
5.
Realizacja zadań promocyjnych i informacyjnych
Teren projektu oraz budynek RZI został oznaczony tablicami
informacyjnymi. Oznakowano również pomieszczenia, w
których prowadzone są prace merytoryczne i administracyjne w
ramach projektu. Informacje o realizacji projektu zostały
opublikowane na stronie internetowej projektu (www.rzilifepustynia. pl), która aktualizowana jest w miarę postępu prac
nad projektem. Prowadzona jest na bieżąco dokumentacja
fotograficzna, zdjęcia są umieszczone na stronie www.
Udzielono wywiadu na antenie Radia Kraków oraz w
Programie III Polskiego Radia, w miesięczniku Polska Zbrojna
oraz na Portalu Informacyjnym Powiatu Olkuskiego ukazały się
artykuły, pojawiła się również wzmianka na temat projektu w
Telewizji Regionalnej Kraków. Zorganizowano szkolenie
warsztatowe, przygotowano szereg materiałów promocyjnych.
6.
Przechowywanie,
udostępnienie
i
archiwizacja
dokumentacji projektu.
Opis obiegu dokumentów został opisany w Instrukcji
kancelaryjnej Rozkazem Dziennym Szefa RZI Kraków nr 65 z
dnia 18 czerwca 2010 roku wprowadzającym zmiany do
Instrukcji Obiegu i Kontroli dokumentów RZI Kraków
wprowadzonej Rozkazem Dziennym Szefa RZI nr 70 z dnia 2
czerwca 2008 rok. Jednostka posiada procedury dotyczące
archiwizacji dokumentacji, dokumenty przechowuje się w
miejscach niedostępnych dla osób nieupoważnionych. Nie
stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.
Projekt LIFE NAT/PL/000031 finansowany w ramach instrumentu finansowego LIFE+ ze środków Unii Europejskiej i
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
15
KOMPLEKSOWA OCHRONA NIELEŚNYCH SIEDLISK PRZYRODNICZYCH
NA TERENACH WOJSKOWYCH W OBSZARZE NATURA 2000 - PUSTYNIA BŁĘDOWSKA
17.
Wskazanie stwierdzonych
Zespół audytowy nie stwierdził istnienia problemów w trakcie
problemów w trakcie
realizacji projektu.
realizacji projektu wraz ze
wskazaniem ich wagi
18.
19.
Opis i analiza stwierdzonych
Zespół audytowy nie stwierdził uchybień systemowych oraz
uchybień/nieprawidłowości
nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
Rekomendowane działania
naprawcze; uwagi i wnioski
dotyczące usunięcia
uchybień/nieprawidłowości
Zespół audytowy rekomenduje jedynie zmianę sposobu
archiwizowania oryginalnych dowodów księgowych
dotyczących projektu, polegającą na ich przechowywaniu w
oddzielnych zbiorach ze względu na różne okresy archiwizacji
tych dokumentów oraz pozostałych dokumentów księgowych
beneficjenta.
Biegli rewidenci:
Podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych nr ewid. 1780
Teresa Choroszyńska
Projekt LIFE NAT/PL/000031 finansowany w ramach instrumentu finansowego LIFE+ ze środków Unii Europejskiej i
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
16

Podobne dokumenty