zobacz

Komentarze

Transkrypt

zobacz
Po
w
tm
ia
ia
tm
tm
ia
ic
ła
Śl
ą
sk
a
ni
cz
a
.B
yt
om
.S
os
no
w
a
e
ąs
ki
e
G
ór
.R
ud
k
ic
e
ko
-B
ia
Śl
tm
a
ia
ro
w
tm
.G
liw
.R
yb
ni
.M
ys
ło
w
.B
ie
ls
Po
w
tm
Po
w
Po
w
tm
tm
tm
.P
ie
ka
ry
.D
ąb
Po
w
ia
ia
tm
ia
ia
ia
rz
ów
zn
o
e
ie
c
.C
ia
z
ęs
tm
to
.S
ch
ie
ow
m
ia
a
no
w
ic
e
Śl
ąs
ki
Po
e
w
ia
tm
.Z
ab
rz
e
Po
w
ia
Po
tm
w
.T
ia
yc
tm
hy
.Ś
w
ię
Po
to
ch
w
ia
ło
tm
w
ic
.J
e
as
trz
ęb
ie
-Z
dr
ój
Po
w
ia
tm
.Ż
or
y
Po
w
ia
Po
w
Po
w
Po
w
Po
w
Po
w
or
.C
ho
.J
aw
.K
at
ow
ic
tm
tm
tm
ia
ia
ia
Po
w
Po
w
Po
w
Jednostkowe zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu [MWh/osoba/rok]
Jednostkowe zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu w miastach aglomeracji śląskiej
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Średnia 2003
Średnia 2004
Średnia 2005
Średnia 2006
Średnia 2007
Średnia 2008
Średnia 2002

Podobne dokumenty