Raport roczny skonsolidowany

Komentarze

Transkrypt

Raport roczny skonsolidowany
RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013
za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku
GRUPA HRC SA
z siedzibą w Warszawie
Warszawa, dnia 30 maja 2014 r.
1
SPIS TREŚCI:
1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY SPÓŁKI....................................................3
2. WYBRANE DANE FINANSOWE..............................................................................4
3. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ……………………….5
4. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO
BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH……………………………………………..6
5. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ .......... 7
ZAŁĄCZNIKI:
1) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2013
2) OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA
2
Warszawa, dnia 30 maja 2014 r.
List zarządu do akcjonariuszy Spółki
Szanowni Akcjonariusze,
Działając w imieniu zarządu GRUPA HRC S.A. mam przyjemność przedstawić
Państwu kolejny roczny raport skonsolidowany naszej Grupy Kapitałowej za rok
2013.
Rok obrotowy 2013 był pierwszym pełnym rokiem konsolidacji z Mobilis Team Sp. z
o.o. Słabszy wynik finansowy jednostki podporządkowanej spowodował, iż nasza
Grupa Kapitałowa zanotowała w roku 2013 stratę netto. Z drugiej jednak strony
przychody ze sprzedaży wzrosły o ponad 400% w stosunku do roku ubiegłego. To
nam pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.
Szczegółowe skonsolidowane dane finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie z
działalności Grupy Kapitałowej zostało przedstawione w dalszej części raportu oraz
w jego załącznikach.
Wierzymy, iż Mobilis Team Sp. z o.o., pomimo straty poniesionej w roku 2013, ma w
sobie potencjał, który Grupa HRC S.A zamierza wykorzystać
Z poważaniem,
Piotr Macoch
Członek Zarządu
3
WYBRANE DANE FINANSOWE NA PODSTAWIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA HRC S.A. PRZELICZONE NA EURO
PLN
Na dzień 31 grudnia
2013 roku
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Aktywa razem
Kapitał własny
Kapitały mniejszości
Zobowiązania i rezerwy na zobowiazania
Pasywa razem
EUR
Na dzień 31 grudnia
2012 roku
1 458 502,95
2 921 666,17
4 380 169,12
1 122 173,18
(419 298,53)
3 677 294,47
4 380 169,12
1 432 182,06
2 981 653,57
4 413 835,63
1 266 386,30
(230 512,51)
3 377 961,84
4 413 835,63
Na dzień 31 grudnia
2013 roku
351 683,77
704 491,26
1 056 175,04
270 585,74
(101 104,01)
886 693,30
1 056 175,04
PLN
Rok zakończony dnia
31 grudnia 2013
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
12 326 981,97
(1 658 403,32)
(94 979,96)
(313 671,14)
(155 598,11)
208 962,92
(7 879,48)
(75 083,01)
EUR
Rok zakończony dnia
31 grudnia 2012
3 032 419,87
(736 827,34)
136 559,03
103 423,10
34 939,58
497 371,69
(266 000,00)
191 500,49
Rok zakończony dnia
31 grudnia 2013
2 927 328,89
(393 826,48)
(22 555,20)
(74 488,52)
(36 950,39)
49 623,11
(1 871,17)
(17 830,21)
Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na euro według następujących zasad:
- pozycje aktywów i pasywów - średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski obowiązujący na ostatni dzień roku obrotowego
Na dzień 31 grudnia
2013 roku
4,1472
Na dzień 31 grudnia
2012 roku
4,0882
- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych - kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłaszanych przez Narodowego
Banku Polskiego obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku obrotowego
Rok zakończony dnia
Rok zakończony dnia
31 grudnia 2013
31 grudnia 2012
4,2110
4,1736
4
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego
Zarząd GRUPA HRC S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2013 i dane porównywalne
sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami
uznawanymi w skali międzynarodowej oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy,
rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta oraz jej
wynik finansowy oraz że roczne sprawozdanie zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji
Grupy Kapitałowej Emitenta, w tym opisanych podstawowych ryzyk i zagrożeń.
Warszawa, dnia 30 maja 2014 r.
Piotr Macoch
Członek Zarządu
5
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych
Zarząd spółki GRUPA HRC S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych WBS AUDYT Sp. z o.o. - dokonujący badania
skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za rok 2013 został wybrany
zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący
badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej
opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.
Warszawa, dnia 30 maja 2014 r.
Piotr Macoch
Członek Zarządu
6
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY
KAPITAŁOWEJ
za okres od 1.01.2013r. do 31.12.2013r.
Warszawa, dnia 29.05.2014
7
INFORMACJE OGÓLNE:
Dane Jednostki Dominującej:
Nazwa:
GRUPA HRC Spółka Akcyjna
Kraj:
Polska
Siedziba:
Warszawa
Adres:
ul. Leszno 8 lok. 1, 01-192 Warszawa
Numer KRS:
0000372596
Sąd rejestracji:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy
Kapitał zakładowy:
850 000 zł, w całości opłacony.
NIP:
9511949454
REGON:
016099664
Numer telefonu:
+48 22 862 38 12
Numer faksu:
+48 22 862 40 19
Adres poczty elektronicznej:
[email protected]
Adres strony internetowej:
www.hrc.com.pl
Zarząd:
Piotr Macoch – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza:
Tomasz Banasiak
Jarosław Kopyt
Piotr Karmelita
Andrzej Wierzba
Kamil Grzeszczuk
8
Dane jednostki objętej konsolidacją:
Nazwa:
MOBILIS TEAM Sp. z o.o.
Kraj:
Polska
Siedziba:
Warszawa
Adres:
ul. Leszno 8 lok. 1, 01-192 Warszawa
Numer KRS:
0000276052
Sąd rejestracji:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy
Kapitał zakładowy:
50 500 złotych
NIP:
7792310397
REGON:
300563691
Numer telefonu:
+48 22 436 20 25
Adres poczty elektronicznej:
[email protected]
Adres strony internetowej:
www.mobilisteam.pl
Zarząd:
Michał Mazurczak – Członek Zarządu
Waldemar Paturej – Członek Zarządu
Udział Emitenta
w kapitale zakładowym:
50,49 %
Udział Emitenta
W liczbie głosów:
50,49 %
9
I.
Istotne zdarzenia z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta
Jednostka zależna (Mobilis Team Sp. z o.o.) 18 kwietnia 2013 r. podpisała ważną
umowę z producentem z branży chemicznej. Przewidywana wartość umowy w
okresie 3 lat to kwota 2 500 000 złotych. Jest to istotna umowa w rozumieniu
Załącznika nr 3 do Regulaminu NewConnect, w związku z czym podpisanie tej
umowy zostało zaraportowane Raportem bieżącym numer 4/2013.
Jednostka dominująca (GRUPA HRC S.A.) skupiła się w II połowie 2013 r. na
przygotowaniu logistycznym i organizacyjnym do podpisania umowy Orange Polska
S.A., co ostatecznie miało miejsce w styczniu 2014 r. Wartość umowy to ponad
20 000 000 złotych. Realizacja tego kontaktu wpłynie na funkcjonowanie całej grupy
kapitałowej w latach 2014 – 2016.
Poza zdarzeniami wymienionymi powyżej, w roku 2013 w Grupie kapitałowej
Emitenta nie miały miejsca żadne inne istotne zdarzenia.
W roku 2013 w Grupie kapitałowej Emitenta nie nastąpiły żadne zmiany.
II.
Aktualna sytuacja finansowa
Grupa Kapitałowa zakończyła rok obrotowy 2013 stratą netto -155 598,11 zł oraz
sumą bilansową 4 380 169,12 zł.
Na taki wynik na poziomie Grupy Kapitałowej wpływ miała strata poniesiona przez
spółkę zależną Mobilis Team Sp. z o.o.
Należy jednak podkreślić, iż w roku 2013 przychody netto ze sprzedaży wyniosły w
Grupie 12 326 981,97 złotych wobec 3 032 419,87 złotych w roku 2012. Mamy więc
do czynienia ze wzrostem tej wartości o ponad 400%. Dynamika sprzedaży w Grupie
rośnie.
Zarząd ocenia perspektywy rozwoju Grupy kapitałowej jako pozytywne.
10
III.
Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju
Grupa Kapitałowa nie prowadziła prac w dziedzinie badań i rozwoju w roku 2013.
IV.
Ochrona środowiska
Działalność Grupy Kapitałowej w żaden sposób nie oddziałuje
na środowisko
naturalne.
V.
Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji
kapitałowych dokonanych w ramach grupy kapitałowej emitenta w
danym roku kalendarzowym
W roku 2013 w ramach Grupy Kapitałowej nie dokonano żadnych inwestycji
kapitałowych ani nie zakładano lokat kapitałowych.
VI.
Nabycie udziałów (akcji) własnych, w szczególności w celu ich
nabycia
Grupa HRC S.A. i jej spółka zależna nie posiadają akcji (udziałów) własnych.
VII.
Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady)
Ani Grupa HRC S.A. ani jej spółka zależna nie posiadają oddziałów.
11
VIII.
Charakterystyka struktury aktywów i pasywów
Łączna suma bilansowa skonsolidowana Grupy Kapitałowej na koniec 2013 r. to
kwota: 4 380 169,12 zł
Najważniejsze jej składniki po stronie aktywów:
1) Inwestycja długoterminowa (851 000 złotych) w nieruchomość komercyjną, z
przeznaczeniem na wynajem i czerpanie zysków z tego tytułu przy ul.
Karolkowej 50 w Warszawie
2) Aktywa obrotowe (2 921 666,17 złotych) to pozycja na którą składają się
posiadane przez Grupę Kapitałową środki pieniężne w kwocie 595 572,98
złotych
oraz
należności
od
kontrahentów z
tytułu
sprzedaży
usług
(1 711 480,34 zł).
Najważniejsze składniki po stronie pasywów to:
1) Zobowiązania krótkoterminowe (2 948 635 złotych), z których największą
pozycją są zobowiązania podatkowe (1 298 774,18 zł) oraz wierzytelności
kontrahentów w kwocie 1 349 446,39 zł
2) Kapitał własny (1 122 173,18 złotych)
IX.
Opis istotnych pozycji pozabilansowych
Jedyną istotną pozycją pozabilansową jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości
Emitenta położonej przy ul. Karolkowej w Warszawie. Wartość hipoteki na dzień
bilansowy to kwota 600 000 złotych. Hipoteka jest zabezpieczeniem kredytu
obrotowego udzielonego Emitentowi. Na dzień bilansowy do spłaty pozostało
232 506,45 złotych.
12
X.
Przewidywane kierunki rozwoju. Przewidywana sytuacja finansowa i
perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej
Emitent wierzy, iż perspektywy funkcjonowania Grupy Kapitałowej są pozytywne.
Strategiczny cel się nie zmienił. Długoterminowym celem Grupy jest zwiększenie
skali działalności oraz jakość świadczonych usług, dzięki czemu możliwe będzie
osiągnięcie pozycji lidera rynku. Czterokrotny wzrost przychodów netto ze sprzedaży
w roku 2013 świadczy o tym, iż Grupa się rozwija.
Umowa z Orange Polska S.A., która będzie realizowana w latach 2014 – 2016 z całą
pewnością
stanowi
kolejny
konstruktywny
krok
w
kierunku
realizacji
długoterminowych celów założonych w Dokumencie Informacyjnym.
Warszawa, dnia 29 maja 2014 r.
Piotr Macoch – Członek Zarządu
13

Podobne dokumenty