Wzór wezwania do złożenia deklaracji

Komentarze

Transkrypt

Wzór wezwania do złożenia deklaracji
Znak sprawy
……………………………
Kamienica Polska, dn.
Imię i nazwisko/Nazwa
Adres zamieszkania/Siedziba
WE Z WAN I E
Na podstawie art. 274a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2012r. – tekst jednolity, poz. 749 z późn. zm.), art. 6m ust. 1 i art. 6o ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. – tekst
jednolity, poz. 391 z późn. zm.) oraz § 1 Uchwały Nr 141/XXIV/2013 Rady Gminy
Kamienica Polska z dnia 25 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2013r. poz. 3050) wzywam do złożenia
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz do złożenia
wyjaśnień w sprawie przyczyn nie złożenia w/w deklaracji, w terminie 14 dni od daty
otrzymania niniejszego wezwania.
Stosownie do art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych.
Pomimo przewidzianego przepisami prawa powyższego terminu w/w nie dopełnił
tego obowiązku.
Zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia
deklaracji wójt określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów
komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Podobne dokumenty