WOS, gr. ekonomiczna

Komentarze

Transkrypt

WOS, gr. ekonomiczna
Wiedza o społeczeństwie
Program nauczania przedmiotu: WOS, zakres rozszerzony, 30 godzin, Polonia, gr. ekonomiczna
EFEKTY KSZTAŁCENIA
CELE:
1. Rozwija umiejętność rozumienia działania mechanizmów władzy.
2. Kształtuje kompetencje w kierunku zrozumienia psychologii polityki.
3. Potrafi pracować z wybranymi dokumentami dotyczącymi prawa i stosunków dyplomatycznych.
4. Dostrzega znaczenie procesu integracyjnego - w Europie i świecie.
WIEDZA:
1. Rozumie znaczenie wkładu jednostek, grup społecznych, wyznaniowych i etnicznych w budowę
ogólnoludzkiej cywilizacji.
2. Posiada wiedzę w zakresie funkcjonowania struktur państwowych i systemów politycznych.
3. Zna procesy integracyjne współczesnego świata.
4. Rozumie znaczenie relacji państwo-obywatel.
UMIEJĘTNOŚCI:
1. Porównuje systemy polityczne.
2. Potrafi wyrażać własną opinię w sprawach dotyczących kultury politycznej.
3. Potrafi dokonać analizy dokumentów prawnych w tym ustawy zasadniczej.
4. Rozróżnia rodzaje władzy, partie polityczne i przywódców.
TEMATYKA:
1. Polityk: powołanie czy zawód. Władza, polityka, kultura polityczna, prawo, moralność, psychologia
polityki.
2. Rodzaje władzy, definicja władzy, elita i masy, grupy nacisku, lobby, władza a autorytet,
przywódca.
3. Geneza państwa, typy i formy państwa, aparat państwowy, biurokracja i administracja.
4. System prezydencki, parlamentarno-gabinetowy, mieszany, kanclerski, konfederacja.
5. System polityczno-prawny Polski.
6. Co to jest partia, rodzaje i klasyfikacja partii, system partyjny, rodzaje systemów partyjnych.
7. Prawo międzynarodowe, stosunki dyplomatyczne.
8. Organizacje międzynarodowe: ONZ, UE, NATO, problemy narodowe i integracyjne.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
1. Podejmuje próby uczestnictwa w dyskusjach dotyczących problemów współczesnego świata
przyjmując i szanując odmienne od własnych poglądy.
2. Kształtuje postawę aktywną, świadomą złożoności funkcjonowania współczesnych państw oraz
współodpowiedzialności za sposób kreowania relacji jednostka-państwo.
3. Dysponuje umiejętnością odpowiedniego pełnienia ról społecznych.
4. Posiada wrażliwość na krzywdę społeczną i potrafi wyrażać sprzeciw wobec przemocy i patologii
społecznych.
5. Dysponuje umiejętnością stosowania wiedzy w zakresie ochrony praw człowieka.
LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Wprowadzenie do nauk politycznych, wyd. Zysk i S-ka 2001
2. W. Skrzydło, Ustrój polityczny RP w świetle konstytucji z 1997 roku, Zakamycze 2002
3. Wiedza o społeczeństwie - zakres podstawowy, wyd. Operon, Gdynia 2004
4. Prasa codzienna i tygodniowa

Podobne dokumenty