UAM

Komentarze

Transkrypt

UAM
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 11 czerwca 2015 roku
w sprawie zasad zwiększenia wynagrodzeń
pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 1 stycznia 2015 roku
pomiędzy:
Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
reprezentowanym przez:
Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka – Rektora
przy kontrasygnacie mgr Agnieszki Palacz – Kwestora
a
Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
reprezentowaną przez:
mgr Krystynę Andrzejewską
a
Związkiem Nauczycielstwa Polskiego - Zakładową Organizacją Związkową w Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu,
reprezentowanym przez:
dr. Wojciecha Kamińskiego
a
Związkiem Zawodowym Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
reprezentowanym przez:
Thomasa Anessi, M. Phil.
I. Postanowienia ogólne
§1
Działając na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DBF.ZFD.74.48.2015.PJ.1
z dnia 20 maja 2015 roku, z dniem 1 stycznia 2015 roku, zwiększa się wynagrodzenia pracowników Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na zasadach określonych w niniejszym porozumieniu.
§2
1. Na zwiększenie wynagrodzeń pracowników przeznacza się 100% dotacji celowej określonej w decyzji
Ministra, o której mowa w § 1.
2. Z dotacji celowej określonej w decyzji Ministra, o której mowa w § 1, wydziela się kwotę do 4% jako rezerwę
Rektora.
II. Zasady zwiększenia wynagrodzeń zasadniczych
§3
1. Zwiększeniem wynagrodzeń zasadniczych objęte zostają następujące grupy pracowników:
1) nauczyciele akademiccy, dla których UAM jest podstawowym miejscem pracy, zatrudnieni na dzień
30 czerwca 2015 roku,
2) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, zatrudnieni na dzień 30 czerwca 2015 roku,
3) pracownicy sezonowi, z wyłączeniem pracowników wskazanych w ust. 4, zatrudnieni na dzień 1 stycznia
2015 roku,
4) pracownicy sezonowi Ogrodu Botanicznego, zatrudnieni na dzień 30 czerwca 2015 roku.
2. Wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli akademickich zwiększa się o następujące kwoty:
Stanowisko
profesor zwyczajny
profesor nadzwyczajny z tytułem
profesor nadzwyczajny ze stopniem dr hab.
profesor nadzwyczajny ze stopniem dr
profesor wizytujący z tytułem
profesor wizytujący ze stopniem dr hab.
profesor wizytujący dr
adiunkt dr hab.
adiunkt
starszy wykładowca ze stopniem dr
starszy wykładowca bez stopnia dr
starszy kustosz dypl., st. dokumentalista dypl.
kustosz dypl., dokumentalista dypl.
wykładowca
asystent
lektor, instruktor
Kwota zwiększenia wynagrodzenia
zasadniczego w złotych
480
450
405
355
440
355
355
385
380
310
250
220
220
230
225
250
3. Wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zwiększa się o następujące kwoty:
Kwota wynagrodzenia zasadniczego w złotych
< 1700
1701 - 1900
1901 - 2200
2201 - 2800
2801 - 3100
3101 - 3400
> 3401
Kwota zwiększenia wynagrodzenia
zasadniczego w złotych
180
200
220
240
250
260
270
§4
1. Z kwoty przeznaczonej na podwyżki dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi przeznacza
się 4,5% środków na podwyżki uznaniowe co stanowi, że na jeden etat kalkulacyjny przeznacza się średnio
kwotę 60 zł miesięcznie.
2. Podwyżki uznaniowe, o których mowa w ust. 1, przyznaje rektor na wniosek kierownika jednostki określonej
w § 8.
§5
Podwyższeniu w relacji do kwot zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego określonych w § 3 ust.2, ust. 3 i w § 4
ulegają: dodatki za staż pracy, premie, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz pozostałe elementy
wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.
§6
1. Zwiększenie wynagrodzeń zasadniczych pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy jest
proporcjonalne do wymiaru zatrudnienia.
2. Zwiększenie wynagrodzeń zasadniczych pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2015 roku następuje
od dnia podjęcia pracy.
3. Zwiększone wynagrodzenia zostaną wypłacone, z wyrównaniem od 1 stycznia 2015 roku, w terminie
określonym przez Kwesturę.
III. Zasady wypłacenia rocznego wynagrodzenia motywacyjnego
§5
1. Zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 7 Porozumienia zawartego w dniu 23 czerwca 2014 roku w sprawie zasad
zwiększenia wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 1 stycznia 2014
roku i w związku ze spełnieniem wskazanych tam warunków, kwota przeznaczona na roczne wynagrodzenie
motywacyjne w 2015 roku zostaje w całości utrzymana w 2015 roku.
2. Zasady przyznawania oraz wysokość stawek rocznego wynagrodzenia motywacyjnego ustalone zostaną w
porozumieniu zawartym ze związkami zawodowymi działającymi w Uczelni w terminie nie późniejszym niż do
15 września 2015 roku.
3. Rocznego wynagrodzenia motywacyjnego nie otrzymują pracownicy, których wynagrodzenia finansowane
są z innych źródeł niż dotacja podstawowa, tj. z funduszu pomocy materialnej, z dochodów własnych uczelni,
z badań naukowych oraz funduszy Unii Europejskiej i funduszy międzynarodowych, a także innych źródeł
pozabudżetowych.
4. Kwota przeznaczona na roczne wynagrodzenie motywacyjne w 2015 roku zostanie utrzymana w 2016 roku
i latach następnych w całości lub w części, jeśli Uczelnia otrzymywać będzie w kolejnych latach odpowiednie
środki finansowe w ramach dotacji podstawowej.
IV. Postanowienia końcowe
§6
Zwiększenia
wynagrodzeń
nie obejmują
pracowników,
których
wynagrodzenia
finansowane
są z innych źródeł niż dotacja podstawowa, tj. z funduszu pomocy materialnej, z dochodów własnych uczelni,
z badań naukowych oraz funduszy Unii Europejskiej i funduszy międzynarodowych, a także innych źródeł
pozabudżetowych.
§7
1. Do 30 czerwca 2015 roku zostanie podpisane porozumienie ze związkami zawodowymi działającymi w Uczelni
określające zasady zmiany wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w domach studenckich, których
wynagrodzenia są finansowane z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.
2. Do 30 czerwca 2015 roku zostanie podpisane porozumienie ze związkami zawodowymi działającymi w Uczelni
określające zasady podwyższania wynagrodzeń pracownikom przechodzącym na emeryturę.
§8
1. Strony ustaliły, że przedstawiciele związków zawodowych działających w UAM zasiadają z głosem doradczym
w komisjach przyznających podwyżki uznaniowe w jednostkach organizacyjnych UAM ustalających kryteria
przeprowadzenia podwyżek., jeżeli takie komisje zostaną powołane.
2. Jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1 są: podstawowe jednostki organizacyjne, Biblioteka
Uniwersytecka, Ogród Botaniczny, Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi,
Collegium Polonicum w Słubicach, Collegium Europejskie im. Jana Pawła II w Gnieźnie, Centrum
Nanobiomedyczne, Centrum Zaawansowanych Technologii i Administracja Centralna z pozostałymi
jednostkami.
§9
Porozumienie podpisano w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Rektor
Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
Prezes ZNP Zakładowej Organizacji
Związkowej UAM
Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” UAM
Przewodniczący Związku Zawodowego
Nauczycieli Akademickich UAM
/-/ dr Wojciech Kamiński
/-/ mgr Krystyna Andrzejewska
/-/ Thomas Anessi, M.Phil.
przy kontrasygnacie
Kwestor
/-/ mgr Agnieszka Palacz
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 11 czerwca 2015 roku
w sprawie zasad zwiększenia wynagrodzeń od 1 stycznia 2015 roku
pracowników domów studenckich i akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, których wynagrodzenia są finansowane z funduszu pomocy materialnej dla studentów
i doktorantów
pomiędzy:
Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
reprezentowanym przez :
Prof. dr hab. Bronisława Marciniaka – Rektora
przy kontrasygnacie mgr Agnieszki Palacz– Kwestora
a
Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
reprezentowaną przez:
mgr Krystynę Andrzejewską
a
Związkiem Nauczycielstwa Polskiego – Zakładową Organizacją Związkową w Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu reprezentowanym przez:
dr. Wojciecha Kamińskiego
a
Związkiem Zawodowym Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, reprezentowanym przez:
Thomasa Anessi, M. Phil.
§1
Działając na podstawie postanowień § 7 ust. 1 Porozumienia z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie zasad
zwiększenia wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 1 stycznia 2015
roku pracownikom zatrudnionym w Domach Studenckich i Akademickich, których wynagrodzenia finansowane
są z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów z dniem 1 stycznia 2015 roku zwiększa się
wynagrodzenia zasadnicze na zasadach określonych w niniejszym porozumieniu.
§2
Zwiększeniem wynagrodzeń zasadniczych, o którym mowa w § 1, objęci zostają pracownicy zatrudnieni na dzień
30 czerwca 2015 r.
§3
1. Wynagrodzenie zasadnicze z dniem 1 stycznia 2015 roku zwiększa się o następujące kwoty:
Kwota wynagrodzenia zasadniczego
w złotych
Kwota zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego
w złotych
< 2100
> 2101
160
210
2. Nie przewiduje się środków na podwyżki uznaniowe.
3. Podwyższeniu w relacji do kwoty zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego określonego w ust. 1 ulegają:
dodatki za staż pracy, premie, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz pozostałe elementy
wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.
§4
1. Zwiększenie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy jest
proporcjonalne do wymiaru zatrudnienia.
2. Zwiększenie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2015 roku następuje od dnia
podjęcia pracy.
§5
Zwiększone wynagrodzenia zostaną wypłacone, z wyrównaniem od 1 stycznia 2015 roku, w terminie określonym
przez Kwesturę.
§6
Porozumienie podpisano w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Rektor
Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
Prezes ZNP Zakładowej Organizacji
Związkowej UAM
/-/ dr Wojciech Kamiński
Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” UAM
/-/ mgr Krystyna Andrzejewska
przy kontrasygnacie
Kwestor
/-/ mgr Agnieszka Palacz
Przewodniczący Związku Zawodowego
Nauczycieli Akademickich UAM
/-/ Thomas Anessi, M.Phil.
POROZUMIENIE
z dnia 11 czerwca 2015 roku
w sprawie zasad podwyższania wynagrodzeń zasadniczych pracownikom
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
przechodzącym na emeryturę
pomiędzy:
Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
reprezentowanym przez:
Prof. dr hab. Bronisława Marciniaka – Rektora
przy kontrasygnacie mgr Agnieszki Palacz – Kwestora
a
Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
reprezentowaną przez:
mgr Krystynę Andrzejewską
a
Związkiem Nauczycielstwa Polskiego – Zakładową Organizacją Związkową w Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu,
reprezentowanym przez:
dr. Wojciecha Kamińskiego
a
Związkiem Zawodowym Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
reprezentowanym przez:
Thomasa Anessi, M. Phil.
Strony porozumienia ustalają:
§1
1. Pracownicy, którzy w UAM w Poznaniu przepracowali co najmniej 10 lat, mogą ubiegać się o podwyższenie
wynagrodzenia zasadniczego na zajmowanym stanowisku, na zasadach określonych w niniejszym
porozumieniu.
2. Wysokość miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli akademickich i pracowników
niebędących nauczycielami akademickimi określają załączniki 1 – 6 do niniejszego porozumienia.
3. Pracownik, który nabył prawo do podwyższonego wynagrodzenia, nie może nabyć go ponownie.
§2
1. Podwyższone wynagrodzenie mogą otrzymać pracownicy, dla których Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu jest podstawowym miejscem zatrudnienia.
2. O podwyższone wynagrodzenie mogą ubiegać się:
a) mianowani nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora zatrudnieni na stanowisku
profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego bezpośrednio przed wygaśnięciem stosunku pracy w
związku z ukończeniem 70. roku życia,
b) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego na
podstawie umowy o pracę do czasu ukończenia 70. roku życia, bezpośrednio przed ustaniem stosunku
pracy.
3. O podwyższone wynagrodzenie mogą ubiegać się pozostali mianowani nauczyciele akademiccy bezpośrednio
przed wygaśnięciem stosunku pracy w związku z ukończeniem 67. roku życia.
4. O podwyższone wynagrodzenie na UAM mogą ubiegać się również w związku z zamiarem przejścia na
emeryturę:
a) nauczyciele akademiccy, którzy rozwiążą stosunek pracy z powodu przejścia na emeryturę,
b) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, którzy rozwiążą stosunek pracy z powodu przejścia
na emeryturę.
§3
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, przyznaje Rektor lub Kanclerz na okres nie dłuższy niż 27 miesięcy
wyłącznie tym pracownikom, którzy wystąpią z wnioskiem o podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, wypłacane jest począwszy od 1 dnia miesiąca następującego po dacie
złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.
§4
Traci moc porozumienie z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie zasad podwyższania wynagrodzeń zasadniczych
pracownikom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przechodzącym na emeryturę z późniejszymi
zmianami.
§5
Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.
Rektor
Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
Prezes Związku Nauczycielstwa
Polskiego – Zakładowej Organizacji
Związkowej w UAM
/-/ dr Wojciech Kamiński
Przewodnicząca Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” UAM
Przewodniczący Związku Zawodowego
Nauczycieli Akademickich UAM
/-/ mgr Krystyna Andrzejewska
/-/ Thomas Anessi, M.Phil.
przy kontrasygnacie
Kwestor
mgr Agnieszka Palacz
Załącznik nr 1
Nauczyciele akademiccy:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Stanowisko
Profesor zwyczajny
Profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy albo tytuł w zakresie sztuki
Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień
doktora habilitowanego lub doktora w zakresie sztuki
Profesor wizytujący z tytułem naukowym
Profesor wizytujący ze stopniem dr hab.
Profesor wizytujący ze stopniem dr
Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego
w zakresie sztuki
Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki
Starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki
Starszy wykładowca nieposiadający stopnia naukowego albo stopnia w zakresie sztuki
Asystent
Wykładowca
Lektor, instruktor
Wysokość
wynagrodzenia
zasadniczego
7.500 zł
6.900 zł
6.350 zł
6.550 zł
5.300 zł
5.300 zł
5.650 zł
5.300 zł
5.200 zł
4.150 zł
3.500 zł
3.550 zł
3.550 zł
Załącznik nr 2
Bibliotekarze dyplomowani:
L.p.
1.
2.
Stanowisko
Starszy kustosz dyplomowany, starszy dokumentalista dyplomowany
Kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowany
Wysokość
wynagrodzenia
zasadniczego
4.820 zł
4.370 zł
Załącznik nr 3
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni na stanowiskach naukowo – technicznych,
inżynieryjno – technicznych, administracyjnych otrzymują następujące wynagrodzenia zasadnicze:
L.p.
Stanowisko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kanclerz
Kwestor
Zastępca kanclerza
Zastępca kwestora
Audytor wewnętrzny
Kierownik administracyjny podstawowej jednostki organizacyjnej lub innej wyodrębnionej jednostki
organizacyjnej
Zastępca kierownika administracyjnego podstawowej jednostki organizacyjnej lub innej
wyodrębnionej jednostki organizacyjnej
Radca prawny
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Główny specjalista, kierownik działu lub innej równorzędnej komórki organizacyjnej; administrator
sieci
Główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
Starszy specjalista naukowo – techniczny, starszy specjalista inżynieryjno – techniczny, starszy
specjalista w zakresie prac finansowych lub ekonomicznych albo związanych z dydaktyką,
badaniami, informatyką, administracją; zastępca kierownika działu lub innej równorzędnej komórki
organizacyjnej, kierownik domu studenckiego
Starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
Rzecznik patentowy
Specjalista naukowo – techniczny, specjalista inżynieryjno – techniczny, specjalista w zakresie prac
finansowych lub ekonomicznych albo związanych z dydaktyką, badaniami, informatyką,
administracją, organizacją produkcji; starszy mistrz, zastępca kierownika domu studenckiego
Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
Starszy (lub samodzielny): referent techniczny, ekonomiczny, administracyjny, finansowy, fizyk,
matematyk, i inne stanowiska równorzędne, mechanik, technolog, konstruktor, mistrz
Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego
Starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
Inspektor nadzoru inwestorskiego
Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
Referent techniczny, ekonomiczny, administracyjny, finansowy, technik, magazynier
Inspektor ochrony mienia
Pomoc techniczna, administracyjna, laborant i inne stanowiska równorzędne
Pedel, pracownik gospodarczy, starszy woźny, starszy portier, dozorca, strażnik ochrony mienia
Pomocniczy pracownik administracji lub obsługi
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Wysokość
wynagrodzenia
zasadniczego
5.170 zł
4.570 zł
4.120 zł
3.660 zł
3.660 zł
3.660 zł
3.460 zł
3.460 zł
3.460 zł
3.460 zł
3.460 zł
3.460 zł
3.300 zł
3.460 zł
3.300 zł
3.300 zł
2.840 zł
3.300 zł
3.300 zł
3.300 zł
2.940 zł
2.420 zł
2.220 zł
2.220 zł
2.220 zł
2.000 zł
Załącznik nr 4
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni na stanowiskach robotniczych otrzymują następujące
wynagrodzenia zasadnicze
L.p.
Wymagane kwalifikacje
1.
2.
Robotnicy bez przygotowania zawodowego
Robotnicy przyuczeni, posiadający umiejętności fachowe w zakresie potrzebnym do wykonywania
prac o charakterze pomocniczym
Robotnicy wykwalifikowani, posiadający umiejętności fachowe w zakresie wymaganym do
wykonywania prac pod nadzorem lub samodzielnie
Robotnicy posiadający przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej pracy o charakterze
złożonym
Robotnicy wysoko wykwalifikowani, legitymujący się dyplomem technika lub mistrza w zawodzie,
w zakresie którego wykonują samodzielnie trudne i precyzyjne prace
Kierowca samochodu osobowego – według odrębnych przepisów
Kierowca samochodu ciężarowego – według odrębnych przepisów
Kierowca autobusu – według odrębnych przepisów
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Wysokość
wynagrodzenia
zasadniczego
2.000 zł
2.000 zł
2.100 zł
2.170 zł
2.640 zł
2.220 zł
2.350 zł
2.640 zł
Załącznik nr 5
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni na stanowiskach bibliotecznych oraz pracownicy
dokumentacji i informacji naukowej otrzymują następujące wynagrodzenia zasadnicze:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Stanowisko
Kustosz
Starszy bibliotekarz, starszy dokumentalista
Starszy konserwator książki
Bibliotekarz
Dokumentalista
Konserwator książki
Starszy magazynier biblioteczny
Starszy technik dokumentalista
Młodszy bibliotekarz
Młodszy dokumentalista
Młodszy konserwator książki
Technik dokumentalista
Magazynier biblioteczny
Technik – konserwator książki
Młodszy technik dokumentalista
Pomocnik biblioteczny
Wysokość
wynagrodzenia
zasadniczego
3.460 zł
3.100 zł
3.100 zł
2.940 zł
2.940 zł
2.940 zł
2.790 zł
2.640 zł
2.640 zł
2.640 zł
2.640 zł
2.370 zł
2.370 zł
2.220 zł
2.220 zł
2.220 zł
Załącznik nr 6
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni na stanowiskach działalności wydawniczej i
poligraficznej otrzymują następujące wynagrodzenia zasadnicze:
L.p.
Stanowisko
1.
Kierownik (dyrektor) wydawnictwa lub zakładu poligrafii, redaktor naczelny
Zastępca kierownika (dyrektora) wydawnictwa lub zakładu poligrafii, zastępca redaktora naczelnego,
sekretarz wydawnictwa, kierownik redakcji
Szef produkcji
Starszy redaktor
Kierownik działu: składu, grafiki komputerowej lub komórki równorzędnej
Redaktor techniczny
Redaktor
Grafik
Operator składu komputerowego lub grafiki komputerowej
Informatyk, technolog
Kreślarz, korektor
Księgarz
Mechanik maszyn poligraficznych
Fotograf, introligator, kopista offsetowy, montażysta offsetowy, naświetlacz składu komputerowego,
operator monitora ekranowego fotoskładu, składacz komputerowego systemu składu
Operator: maszyn powielających, kserografu, maszyn introligatorskich offsetowych, typograficznych
Pracownik pomocniczy
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Wysokość
wynagrodzenia
zasadniczego
3.660 zł
3.460 zł
3.460 zł
3.460 zł
3.300 zł
3.150 zł
3.150 zł
3.300 zł
3.100 zł
3.100 zł
2.370 zł
2.940 zł
2.490 zł
2.490 zł
2.170 zł
2.000 zł

Podobne dokumenty