Analiza możliwości zatrudnienia technika usług kosmetycznych w

Komentarze

Transkrypt

Analiza możliwości zatrudnienia technika usług kosmetycznych w
INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH – kod 343404
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
3) planowania i oceny żywienia;
4) organizowania produkcji gastronomicznej;
5) planowania i realizacji usług gastronomicznych.
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY
Zawód technik żywienia i usług gastronomicznych jest nowym zawodem
wprowadzonym klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. nr 0 z 2012., poz.
184). Zawód ten powstał z połączenia trzech zawodów: kucharz (kod 512001), technik
organizacji usług gastronomicznych (kod 343403) oraz technik żywienia i gospodarstwa
domowego (kod 322002). W związku z powyższym do celów informacji lokalnej w tabeli
poniżej zostały wykorzystane zsumowane dane dotyczące bezrobotnych oraz zgłoszonych
wolnych miejscach pracy i miejsc aktywizacji zawodowej dotyczące osób z wymienionymi
wyżej zawodami*.
Wolne miejsca pracy i
miejsca aktywizacji
zawodowej na koniec
okresu
Wolne miejsca pracy i
miejsca aktywizacji
zawodowej ogółem
Osoby do 12 miesięcy
od dnia ukończenia
nauki na koniec okresu
Osoby do 12 miesięcy
od dnia ukończenia
nauki ogółem
Bezrobotni według
stanu na koniec okresu
Bezrobotni
zarejestrowani w
okresie ogółem
Wyszczególnienie
BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE TECHNIK
ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH* W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM W LATACH 2010 –
2013
2014 I
półrocze
2013
1572
2719
93
18
369
196
4047
3425
348
167
309
11
2012
3741
3719
387
180
567
16
2011
3841
3617
317
177
384
6
2010
2606
3485
249
158
178
7
1
W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r.
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, nabór do szkół na kierunek
technik żywienia i usług gastronomicznych stał się możliwy od września 2012 roku. Zawód
ten powstał z połączenie trzech zawodów: kucharz, technik organizacji usług
gastronomicznych
oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego. W związku
z powyższym brak absolwentów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.
Pierwsi absolwenci powinni zostać odnotowani w 2016 roku.
WYNIKI BADAŃ PRACODAWCÓW1
W badaniach ankietowych pracodawców przeprowadzonych w roku 2010-2013 nie
planowano zatrudnienia osób w zawodzie technika żywienia i usług gastronomicznych.
ANALIZA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE, OFERTA KSZTAŁCENIA – SYSTEM OŚWIATY SZKOLNEJ
I POZASZKOLNEJ2
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określa, że zawód dietetyk od 1 września
2012 roku można zdobyć po ukończeniu czteroletniego Technikum Dopuszcza się również
możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
Dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych wyodrębniono dwie kwalifikacje:
K1 Sporządzanie potraw i napojów
K2 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania
uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej
kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie
godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w
zawodach dla danej kwalifikacji.
W ramach różnych zawodów wyodrębniono poszczególne kwalifikacje, z których każda
obejmuje określony zasób wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych
i społecznych, opisanych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.
Podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy jest obowiązany uwzględnić w
realizowanym na kursie programie nauczania wszystkie wskazane w podstawie programowej
kształcenia w zawodach komponenty właściwe dla danej kwalifikacji.
1
Badanie 2000 pracodawców jest realizowane w ramach projektu WUP Rynek Pracy pod Lupą. Raport z
badania pracodawców w latach 2010 - 2013 r. znajduje się na stronie internetowej WUP oraz na stronie
www.podlupa.wup.torun.pl
2
Źródło informacji: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, serwis internetowy Ministerstwa Edukacji Narodowej
www.men.gov.pl oraz System Informacji Oświatowej http://sio.men.gov.pl/.
2
Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję
egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo
potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła
otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu
(odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy
z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada
świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą prowadzić:





publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których
kształcą;
niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące
kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą;
placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki
dokształcania i doskonalenia zawodowego;
instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z
późn. zm.), prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową;
podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej.
Wg danych pochodzących z Systemu Informacji Oświatowej udostępnianych przez Centrum
Informatyczne Edukacji na stronie http://sio.men.gov.pl/ w województwie kujawskopomorskim zawód ten można zdobyć w 31 placówkach.
Z danych uzyskanych z Systemu Informacji Oświatowej w roku szkolnym 2012/2013
w województwie kujawsko - pomorskim w
zawodzie technik żywienia i usług
gastronomicznych nikt nie ukończył nauki w zawodzie. Na dzień 30 września 2013 roku
naukę w tych samych szkołach kontynuuje 1 724 osoby.
INSTYTUCJE SZKOLENIOWE
Informacje o kursach prowadzonych przez instytucje szkoleniowe dostępne są na stronie
internetowej: http://ris.praca.gov.pl
LITERATURA
1. Gawęcki J. (red.): Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2010.
2. Gawęcki J., Roszkowski W. (red.): Od norm żywieniowych do marketingu żywności.
Biblioteczka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, Wyd. UP w Poznaniu, Poznań 2011.
3. Gawęcki J., Roszkowski W. (red.): Żywienie człowieka a zdrowie publiczne.
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
3
4. Gertig H., Duda G.: Żywność a zdrowie i prawo. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2004.
5. Gutkowska K., Ozimek I.: Badania marketingowe na rynku żywności. Wydawnictwo
SGGW, Warszawa 2002.
6. Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B. (red.): Normy żywienia człowieka. Podstawy
prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2008.
7. Kotler P., Armstrong G. Saunders J., Wong V.: Marketing. PWE, Warszawa 2008.
8. Ozimek I.: Ochrona konsumenta na rynku żywności. Wydawnictwo SGGW,
Warszawa 2008.
9. Ziemlański Ś.: Podstawy prawidłowego żywienia człowieka. Zalecenia żywieniowe
dla ludności w Polsce. Wyd. Instytut Danone, Warszawa 1998.
Opracowała:
Katarzyna Mazerska
doradca zawodowy
WUP w Toruniu Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu
Akceptował:
Janusz Bokser
data ostatniej aktualizacji: 20 sierpnia 2014r.
4

Podobne dokumenty