Drogie ŚMIECI - Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Komentarze

Transkrypt

Drogie ŚMIECI - Region Gdański NSZZ „Solidarność”
„S
OL
ID
AR
20
NO
12
ŚC
I”
Więcej na pracę
4,6 mld mają wynieść
w 2013 r. środki finansowe
przekazane z Funduszu Pracy na
aktywne formy zwalczania bezrobocia – zapowiedział minister
pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak Kamysz. To wzrost
o 1,2 mld w porównaniu z br.
Wciąż nie wiadomo kiedy na walkę
z bezrobociem będą przeznaczane
wszystkie środki z Funduszu Pracy
Minister finansów Jacek Rostowski
uznaje Fundusz za „zwykłą” część
sektora finansów publicznych i wykorzystuje te środki także na inne
cele budżetowe.
Odznaczony za solidarność
Leszek Lisiecki, przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej Regionu Gdańskiego NSZZ
„Solidarność”, 13 grudnia został
odznaczony Krzyżem Wolności i
Solidarności, przyznawanym za
działalność na rzecz niepodległości Polski i obronę praw człowieka w okresie PRL. Lisiecki m.in.
działał w Komisji Charytatywnej
przy ks. bp. Lechu Kaczmarku i ks.
prałacie Henryku Jankowskim, w
stanie wojennym był internowany
w Strzebielinku. Przez większość
życia był związany z Gdańską
Stocznią Remontową im. J. Piłsudskiego. Więcej...>>
P O D A J
13 proc.
D A L E J !
Tyle wyniesie stopa bezrobocia w Polsce na koniec br. – zakłada w swoim
raporcie Narodowy Bank Polski.
BUDUJMY
POLSKĘ SOLIDARNĄ
„Chrześcijanin nigdy nie może
myśleć, że wiara jest sprawą prywatną. Wiara bowiem oznacza zaangażowanie i publiczne świadectwo.
Takie świadectwo wiary ofiarowali
święci – wyznawcy i męczennicy”
– napisał abp Sławoj Leszek Głódź
w Słowie na Święta Bożego Narodzenia 2012 roku, nawiązując do
rozpoczętego niedawno w Kościele
katolickim Roku Wiary. Metropolita
gdański zaapelował również o dialog w polskiej przestrzeni publicznej.
„Kościół jest przyjacielem ojczyzny i
narodu. Kościół pragnie też być
przyjacielem państwa – takiego państwa, które służy dobru wspólnoty.
Tylko język dialogu, miłości, pokoju
może przywrócić normalność. My
nie zrezygnujemy z tej misji” – zapowiedział abp Głódź.
Gdański duszpasterz wspomniał również ludzi „Solidarności”:
„Ogarniam szeroki krąg ludzi pracy
– nie sposób wymienić specjalności:
stoczniowcy, portowców... Tu na
www.wp.pl
PUNKT
krytyczny
FOT. WOJCIECH MILEWSKI
Krzysztof Wyszkowski został
tegorocznym laureatem Nagrody
im. Lecha Kaczyńskiego, przyznawanej przez Ruch Społeczny im.
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego osobom, które w działalności
publicznej kierują się wartościami bliskimi śp. prezydentowi
– solidarnością i zasadą dobra
wspólnego. Wyszkowski został
wyróżniony również za „dawanie
świadectwa prawdzie”. Wyszkowski i Lech Kaczyński wspólnie działali w Wolnych Związkach Zawodowych i „Solidarności” oraz byli
internowani w Strzebielinku.
Więcej...>>
I
gdańskiej ziemi, przed laty, podjęto
»prace nad pracą«, (…) drogę Solidarności. To refleksja niedokończona, niewdrożona. W jakimś sensie
zepchnięta z pola życia, przez nowe,
często wilcze prawa. Życzę, aby ich
ubywało, aby wasza praca przynosiła owoce dobra, wpływała na kształt
życia, służyła dobru rodzin, przynosiła satysfakcję. Niech się odradza
na nowo Solidarna Polska, wszak jej
budowa trwa od lat osiemdziesiątych”. Czytaj więcej...>>
Drogie ŚMIECI
Jakie opłaty za wywóz śmieci
zapłacą od 1 lipca 2013 r. mieszkańcy Gdańska? Prawdopodobnie
w styczniu władze Gdańska przedstawią Radzie Miasta propozycję
nowej metody naliczania opłat.
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
z lipca 2011 r. nakłada na samorządy obowiązek zdecydowania
się na jedną z czterech metod, w
której koszt usługi będzie zależy
od liczby mieszkańców danego
lokalu, jego powierzchni, zużycia
wody lub będzie to opłata zryczałtowana.
Na spotkaniu informacyjnym
z przedstawicielami związków
zawodowych z-ca prezydenta
Gdańska Maciej Lisicki przekazał,
że obecnie władze miasta skłaniają
się do wyboru metody powierzchniowej (z opłatą 66 gr/m2). Tak czy
inaczej gdańszczanie muszą się
przygotować na duże podwyżki
cen za wywóz śmieci, ponieważ
bez względu na przyjętą metodę
w 2013 r. Gdańsk musi pozyskać
na gospodarowanie odpadami dodatkowe 25 mln zł! Np. dwuosobowa rodzina, która dotychczas
płaciła 13 zł, od lipca 2013 zapłaci
około 45 zł.
W całej sprawie zwracają uwagę dwie rzeczy. Po pierwsze, miasto
chce przerzucić część decyzji ws.
naliczania opłat na właścicieli lo-
FOT. RYSZARD KUŹMA
DN
IA
BI
NS
UL
ZZ
ET
YN
RE
GI INF
ON O
R
GD MA
A C
RU ŃSK YJNY
I
iB
iS
sk.
skr. N
skrót. R 52
skróte. (94)
skrótem 27 G
IN
TE
RN
ET
OW
Y
Nagroda im. Lecha
Kaczyńskiego
W Y D R U K U J
kali (osoby prywatne, spółdzielnie
i wspólnoty mieszkaniowe), którzy
będą sami ustalać sposób zbierania
środków na opłaty (uchwała Rady
Miasta narzuci jedynie stawki tych
opłat). Po drugie, warto zwrócić
uwagę na wysokie koszty gospodarowania odpadami w Gdańsku.
– Gros tej kwoty to koszty funkcjonowania Zakładu Utylizacyjnego
w Szadółkach. Trzeba postawić
pytanie o sposób zarządzania tym
zakładem – mówi sekretarz ZRG
NSZZ „S” Bogdan Olszewski, który
uczestniczył w spotkaniu z wiceprezydentem Maciejem Lisickim.
Przypomnijmy, że gdańska „Solidarność” już 6 grudnia zwróciła
się do władz samorządowych o
niewykorzystywanie nowego systemu gospodarki odpadami do
drastycznych podwyżek opłat oraz
przesłanie projektowanych aktów
prawnych do zaopiniowania przez
związki zawodowe.
Przez cały okres po 1991 roku
(po zakończeniu „terapii szokowej” Balcerowicza) majątek
w rękach poszczególnych osób
systematycznie rósł, a majątek
kraju jako całości kurczył się.
Dziś osiągnęliśmy punkt zwrotny (a raczej – punkt krytyczny).
Ten drugi trend, wiążący
się nie tylko z dekapitalizacją
urządzeń i deindustrializacją
kraju, ale też – z pogorszeniem
standardów poszczególnych
polityk państwa – od zdrowotnej do oświatowej, i – przede
wszystkim – degradacją strukturalną redukującą szansę na
zrównoważony rozwój – zaczyna blokować dynamikę trendu
pierwszego. Inaczej mówiąc
– prowadzić do spowolnienia (i
możliwego załamania) wzrostu
indywidualnego dobrobytu.
Masowa emigracja i – równie masowe – bezrobocie, a
także – najgorsze w Europie
wskaźniki demograficzne to
skrajne postacie tej sytuacji.
Nowa fala kapitalizmu politycznego (z rentą władzy pozwalającą pośrednikom przechwycić
gros środków europejskich na infrastrukturę, kosztem bezpośrednich wykonawców). Spekulacja
jako sposób pomnażania kapitału. I coraz bardziej spanikowany rząd robiący nerwowe ruchy
bez przemyślenia ich efektów w
polskich realiach (destrukcja OFE,
unia bankowa, przygotowana
deklaracja o wejściu do strefy
euro, przy równoczesnym braku
pomysłów jak zdynamizować
realną gospodarkę) to elementy
spirali osłabiającej państwo i społeczeństwo.
Douglas North, laureat Nobla z ekonomii i niepoprawny
optymista, uważał, że rozwój
opiera się na ciągłej spontanicznej selekcji instytucji i procedur.
Konkurencja i demokracja eliminują, jego zdaniem, rozwiązania
pozwalające
przechwytywać
korzyści produkowane przez innych i przerzucać na nich koszty
własnych działań. I w ten sposób zamknie się stopniowo rozziew między korzyściami indywidualnymi a społecznymi. Bo
zarabianie przez dekapitalizację,
obniżanie standardów, spekulację nie będzie możliwe.
prof. Jadwiga Staniszkis
Czytaj cały felieton...>>
CYTAT tygodnia
Dlaczego należę do
„SOLIDARNOŚCI”?
– Do „Solidarności” wstąpiłem w 1980 r. Byłem
młody i garnąłem się do działalności społecznej. Od
razu zostałem wiceprzewodniczącym komisji w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Później
zostałem szefem organizacji zakładowej „S” w gdańskim sanepidzie.
Nadal chcę działać i się rozwijać, biorę udział w szkoleniach organizowanych przez Związek. „Solidarność” daje wiele możliwości.
HISTORIA tak było
Powstanie
WIELKOPOLSKIE
Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w
Poznaniu, w czasie wizyty powracającego do kraju Ignacego
Paderewskiego. Ten znany artysta
26 grudnia, w drodze do Warszawy, przybył do stolicy Wielkopolski, gdzie został demonstracyjnie
przywitany przez Polaków. 27
grudnia Paderewski wygłosił przemówienie do tłumów zebranych
przed hotelem Bazar. W odpowiedzi Niemcy urządzili paradę wojskową, podczas której zrywano
polskie flagi i napadano na polskie instytucje.
Doszło do zamieszek. Walkę podjęły oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej i Oddziały
Straży Ludowej, które m.in. zdobyły gmach Prezydium Policji. W
walkach o ten budynek zginął
pierwszy powstaniec wielkopolski
Franciszek Ratajczak. Powstańcy
zdobyli również Cytadelę, fort
Grolmann oraz arsenał, a następnie opanowali prawie całą Wielkopolskę. Powstanie Wielkopolskie
zakończyło się 16 lutego 1919 r.
rozejmem w Trewirze. Było jednym z kilku zwycięskich powstań
w dziejach Polski.
Przychodzi jeden ze stoczniowców i mówi: Panie przewodniczący,
my tniemy pręty dwumetrowe, zaklepujemy na ostrze, żeby każdy
stoczniowiec dostał taką lancę, taką pikę do obrony – obejrzyj
wspomnienia Alojzego Szablewskiego ze stanu wojennego w TV
Solidarność Gdańsk.
OGLĄDAJ...>>
NA NOWY ROK postanawiam...
Niestety, prawda jest brutalna: w większości przypadków nie realizujemy
swoich noworocznych postanowień. Dlaczego tak się dzieje? Niejednokrotnie
wyznaczamy sobie nierealistyczne cele, nie bierzemy pod uwagę sytuacji niezależnych od siebie, a później zbyt surowo siebie oceniamy. Psychologowie radzą,
aby postanowienia były konkretne, sprecyzowane, możliwe do zrealizowania.
A co postanawiamy? „Być szczęśliwym” (to mało konkretne!), „schudnąć” (tu już lepiej, ale nie do końca, bo nie jest powiedziane, o ile mamy
schudnąć), „nie odkładać wszystkiego na jutro” (które jakoś nigdy nie może
nadejść), „być lepiej zorganizowanym” (też mało konkretne), „nauczyć się
angielskiego/rozpocząć kurs angielskiego”, „zacząć ćwiczyć i ograniczyć słodycze”, „znaleźć fajną pracę” idt. Tak czy inaczej – czy zrealizujemy postanowienia czy nie, pozytywną rzeczą jest bilansowanie naszego postępowania
i planowanie przyszłości.
Czytaj
 (Nie) polska bandera: raport o gospodarce morskiej
 Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A.
 prof. Ryszard Bugaj: Upomnieć się o zwykłych ludzi
Już w styczniu 2013 r.!
iBiS
NR 52 (94) 27 GRUDNIA 2012
więcej czytaj na: www.solidarnosc.gda.pl
Redaktor prowadzący: Adam Chmielecki
[email protected], tel. 58 308 42 72
ZAPYTAJ prawnika
Reprezentacja
przed sądem pracy
W sprawach pracowniczych i
ubezpieczeniowych istnieją szersze możliwości ustanowienia
pełnomocników niż wynika to z
przepisów ogólnych. Pełnomocnikiem pracownika może być
również przedstawiciel związku
zawodowego, inspektor pracy
albo pracownik pracodawcy, u
którego mocodawca jest lub był
zatrudniony. Dodatkowo pełnomocnikiem pracownika może być
dowolny pracownik tego pracodawcy, u którego jest lub był on
zatrudniony.
Według judykatury przedstawicielem związku zawodowego jest
osoba uprawniona do działania w
jego imieniu na podstawie statutu
związku lub odrębnego upoważnienia, które może być cofnięte.
Orzecznictwo nie zajmuje jednolitego stanowiska w kwestii, czy
pełnomocnikiem
procesowym
pracownika może być przedstawiciel związku zawodowego, w którym pracownik nie jest zrzeszony.
Sądzić należy, że odpowiedź pozytywną w tej kwestii uzasadnia
prof. Ryszard Bugaj
(„Tygodnik Solidarność”
nr 51/2012).
treść
art.
465 § 1 k.p.c.,
a zatem od woli
związku zawodowego winna zależeć
reprezentacja pracownika niezrzeszonego. Na
uwadze należy mieć także
tezę, że przedstawiciel związku
zawodowego jako pełnomocnik
pracownika w sprawach z zakresu
prawa pracy powinien nie tylko
przedłożyć pełnomocnictwo pracownika, ale także wykazać, że
jest uprawniony do działania w
imieniu związku zawodowego na
podstawie jego statutu lub odrębnego upoważnienia. Pełnomocnik
nie musi być natomiast członkiem
związku zawodowego, ani nie
musi pozostawać ze związkiem
zawodowym w żadnym stosunku
prawnym. Mocodawcą pełnomocnika będącego przedstawicielem
związku zawodowego pozostaje
pracownik, a nie właściwa instancja związku zawodowego.
Stan prawny na 27.12.2012 r.
Łukasz Sulej
Przywitaj NOWY ROK 2013!
Podpowiadamy, gdzie w tym
roku odbędą się popularne sylwestry:
 GDAŃSKA NOC SYLWESTROWA, Targ Węglowy, godz. 22
(gwiazda wieczoru: Sylwia
Grzeszczak)
 GDYŃSKA NOC SYLWESTROWA, Skwer Kościuszki, godz.
22.30 (gwiazda wieczoru:
Czerwone Gitary)
 SŁUPSKA NOC SYLWESTROWA POD GWIAZDAMI, Pl. Zwycięstwa,
godz. 22.00 (gwiazda wieczoru: Sweet Girls).
WOLNE OD PRACY w 2013 r.
W 2013 roku mamy 13 dni świątecznych wolnych od pracy,
z czego 3 z nich przypadają w sobotę lub w niedzielę, a 10 w dni robocze.
Przy uwzględnieniu wszystkich weekendów i świąt w roku 2013 będziemy mieli 114 dni wolnych od pracy, a przepracować musimy 251 dni. 
Data
1 stycznia (wtorek)
6 stycznia (niedziela)
31 marca (niedziela)
1 kwietnia (poniedziałek)
1 maja (środa)
3 maja (piątek)
19 maja (niedziela)
30 maja (czwartek)
15 sierpnia (czwartek)
1 listopada (piątek)
11 listopada (poniedziałek)
25 grudnia (środa)
26 grudnia (czwartek)
Nazwa święta/wydarzenia
Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki
Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
Wielkanoc
Poniedziałek Wielkanocny
Święto Pracy
Święto Konstytucji 3 Maja
Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
Boże Ciało
Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie
Najświętszej Maryi Panny
Wszystkich Świętych
Święto Niepodległości
Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
Boże Narodzenie (drugi dzień)
WIKIMEDIA COMMONS
JAN POŹNIAK, przewodniczący KM NSZZ
„Solidarność” przy Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku
„Solidarność” jest potrzebna i ma obecnie
niepowtarzalną szansę odbudować swój
prestiż jako rzeczywista i realna organizacja reprezentująca interesy zwykłych
pracowników.

Podobne dokumenty