prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego

Komentarze

Transkrypt

prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W DZIELNICY WOLA WIADERNA W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM
KWIECIEŃ - MAJ 2016
SPIS TREŚCI
Wprowadzenie…………………………………………………………………………...
1.1. Przedmiot, cel i zakres Prognozy……………………………………………..
1.2. Materiały wykorzystane przy sporządzaniu Prognozy……………………
Położenie, aktualne użytkowanie i zagospodarowanie oraz stan środowiska
obszaru projektu planu………………………………………………………………...
Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji
projektu planu……………………………………………………………………………
Zawartość i cele projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego………………………………………………………………………….
Powiązania projektu planu z innymi dokumentami……………………………….
Problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia projektu
planu……………………………………………………………………………………….
Metody zastosowane przy sporządzaniu Prognozy……………………..............
Przewidywane oddziaływania na środowisko w wyniku realizacji projektu
planu………………………………………………………………………………………
8.1. Oddziaływania bezpośrednie………………………………………………….
8.2. Przewidywane przekształcenia i zmiany w środowisku jako skutki
oddziaływań bezpośrednich…………………………………………………..
Powierzchnia ziemi - rzeźba terenu, gleby, przypowierzchniowa
struktura gruntu i krajobraz……………………………………………………
str. 2
2
3
Wody……………………………………………………………………………….
25
Roślinność i zwierzęta………………………………………………………….
26
Topoklimat….…………………………………………………………………….
26
Jakość środowiska i zdrowie ludzi…………………………………………...
26
Obszary chronione………………………………………………………………
28
Zasoby naturalne………………………………………………………………...
28
Zabytki i dobra materialne……………………………………………………..
29
8.3. Oddziaływanie na obszary Natura 2000……………………………………..
Informacja o przewidywanych metodach analizy skutków realizacji projektu
planu………………………………………………………………………………………
Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko……
Rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczenie negatywnych
oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji projektu
planu………………………………………………………………………………………
29
12.
Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie planu………
30
13.
Streszczenie w języku niespecjalistycznym (podsumowanie i wnioski)……..
30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1
6
11
11
17
18
18
20
21
1
23
23
29
29
30
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W DZIELNICY WOLA WIADERNA W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM
KWIECIEŃ - MAJ 2016
1. Wprowadzenie
Niniejsza Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Wola
Wiaderna w Tomaszowie jest wersją poprawioną i uzupełnioną Prognozy
wykonanej w listopadzie 2015 r. i dotyczy poprawionej i uzupełnionej wersji
projektu mpzp marzec-kwiecień 2016 w wyniku opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Łodzi (pismo WOOŚ-II.410.13.2016 z dn.18.02.2016),
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi (pismo WOOŚII.410.13.2016 z dn.18.02.2016) oraz uwag do projektu mpzp zawartych w
piśmie Wojewody Łódzkiego (pismo IA-I.743.18.2016 MM z dn. 17.02.2016).
W projekcie planu, m.in., zdefiniowano bardziej jednoznacznie przeznaczenie
terenu oznaczonego symbolem 5.01.RU i zakwalifikowano go odpowiednio pod
względem akustycznym oraz wyznaczono strefy ochronne dla istniejących linii
elektroenergetycznych 110 kV i 15 kV jako ustalenie wiążące. Wprowadzone
ustalenia zostały przeanalizowane i ocenione w tej wersji Prognozy.
1.1. Cel i zakres Prognozy
Celem
niniejszej
Prognozy
jest
analiza
i
ocena
potencjalnych
oddziaływań na środowisko i ich skutków, jakie mogą mieć miejsce w wyniku
realizacji
ustaleń
określonych
w
projekcie
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Wola
Wiaderna w Tomaszowie Mazowieckim.
Prognoza oddziaływania na środowisko jest elementem postępowania w
sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jakiej podlegają m.in.
projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art.
46 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.
1235 z późn. zm.).
Prognoza służy, m.in. jako materiał pomocniczy w publicznej dyskusji
nad projektem planu w kontekście mogących się pojawić uciążliwości dla
mieszkańców i użytkowników analizowanego obszaru (i jego sąsiedztwa) oraz
w kontekście oddziaływań na funkcjonowanie środowiska przyrodniczego.
2
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W DZIELNICY WOLA WIADERNA W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM
KWIECIEŃ - MAJ 2016
Zawiera informacje, które mogą być podstawą do podjęcia przez Radę Gminy
ostatecznej decyzji o uchwaleniu planu.
Zakres prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Wola
Wiaderna w Tomaszowie Mazowieckim zgodny jest art. 51 ust. 2, przy
uwzględnieniu art.52. ww. ustawy.
Na podstawie art. 53 oraz art.57 ww. ustawy powyższy zakres i stopień
szczegółowości informacji zawartej w sporządzonej prognozie uzgodniony został z:

Regionalnym
Dyrektorem
Ochrony
Środowiska
w
Łodzi
pismem
WOOŚ.411.1.2013.AJ.1 z dnia 21 stycznia 2013 r.;

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Tomaszowie
Mazowieckim pismem PPIS-ZNS-471/01/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r.
Opracowanie Prognozy składa się z tekstu oraz części graficznej,
wykonanej na podkładzie rysunku projektu planu w skali 1:1000, zmniejszonym
do skali 1:4000. W objaśnieniach do mapy przedstawiono i opisano charakter
przewidywanych przekształceń/zmian poszczególnych elementów środowiska i
zagrożeń dla jego jakości w skali lokalnej (obszar projektu planu) w odniesieniu
do
poszczególnych
terenów
projektowanego
przeznaczenia,
przy
uwzględnieniu potencjalnego oddziaływania na otoczenie obszaru planu.
1.2. Materiały wykorzystane przy sporządzaniu Prognozy

Uchwała Nr XXVI/235/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z
dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy
Wola Wiaderna w Tomaszowie Mazowieckim;

Poprawiony i uzupełniony, marzec-kwiecień 2016 projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Wola
Wiaderna w Tomaszowie Mazowieckim (tekst w formie projektu uchwały
Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. i rysunek planu w skali 1:1000), (materiał
przekazany przez Zleceniodawcę);

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Tomaszów Mazowiecki (Uchwała Nr LI/445/09 RM Tomaszowa
Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2009 r.);
3
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W DZIELNICY WOLA WIADERNA W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM
KWIECIEŃ - MAJ 2016

Opracowanie
ekofizjograficzne
do
projektu
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Wola
Wiaderna
w
Tomaszowie
Mazowieckim,
M.Teisseyre-Sierpińska,
W.Zaczkiewicz, kwiecień 2013 r.;

Wody podziemne miast polskich - Tomaszów Maz., red. Zb.Nowicki, 2007 r.;
 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego na lata 2008-2015 (uchwała Nr VII/53/2011 Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz. z dnia 23 lutego 2011 r. – zał.1);

Aktualizacja
Planu
Gospodarki
Odpadami
dla
Miasta
Tomaszowa
Mazowieckiego na lata 2010-2013 (uchwała Nr VII/53/2011 RM Tomaszowa
Maz. z dnia 23 lutego 2011 r. – zał.2);

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na
lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023, Przedsiębiorstwo
Geologiczne Polgeol SA, wrzesień 2015;

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego na lata 20122015 z perspektywą do roku 2019 (uchwała Nr XXIX/213/2012 Rady
Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012);
 Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego na lata
2016 - 2019 z perspektywą do 2023 roku wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, sierpień 2015 r.;
 Roczna
ocena
jakości
powietrza
w
województwie
łódzkim
w
2014r.,Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Łódź 2015 r.;
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego (uchwała
nr LX/1648/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010);
 Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku
2016, (M.P. 2009 nr 34, poz.501).
Ustawy i rozporządzenia

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.
U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.);
4
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W DZIELNICY WOLA WIADERNA W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM
KWIECIEŃ - MAJ 2016

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z dnia 10 lutego 2015 r., poz.199 i 443
z późn.zm.);

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst
jedn. Dz.U. 2015, poz.909 z późn.zm.);

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r.,
poz.1153 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r.,
poz. 469 z późn.zm.);

Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz
ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2015 r., poz. 2295);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U.
2013 r., poz.627 z późn.zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.
Dz.U. z 2013, poz.1232 z późn.zm.);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (tekst jedn. Dz.U. 2014, poz.1446 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015 r.
poz.774);

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz.
177);

Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (tekst jedn. Dz.
U. z 2015 r. poz. 625, 1893);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w
sprawie
wymaganego
zakresu
projektu
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587);

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120,
poz. 826 z późn.zm.);
5
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W DZIELNICY WOLA WIADERNA W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM
KWIECIEŃ - MAJ 2016

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.
Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia
2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz
prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (tekst jedn. Dz.U. z 2014
r., poz. 393).
Portale i strony internetowe:

Urząd Miasta Tomaszowa Maz. – www.tomaszow-maz.eu;

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi –
www.bppwl.lodzkie.pl;

Wojewódzki
Inspektorat
Ochrony
Środowiska
w
Łodzi
–
www.wios.lodz.pl;

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych – www.lodz.lasy.gov.pl;

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi – lodz.rdos.gov.pl;

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – www.gdos.gov.pl;

Zdjęcia satelitarne – geoportal.gov.pl.
2. Położenie, aktualne użytkowanie i zagospodarowanie oraz stan
środowiska obszaru projektu planu
Obszar analizowanego projektu planu, o powierzchni 148 ha, położony
jest w skrajnej, południowo
– zachodniej części miasta Tomaszowa
Mazowieckiego, granicząc od północy, zachodu i południowego-zachodu z
terenami gminy Tomaszów Mazowiecki. Od wschodu i południa obszar projektu
planu
sąsiaduje
bezpośrednio
ze
zwartymi
kompleksami
Lasów
Smardzewickich.
Omawiany
fragment
miasta
jest
w
przewadze
niezabudowany,
użytkowany rolniczo, aczkolwiek funkcja ta jest stopniowo zarzucana. Znaczne
przestrzenie stanowią wieloletnie ugory. Niewielkie fragmenty obszaru zajęte są
pod uprawy sadownicze oraz uprawy szklarniowe.
Istniejąca zabudowa dzielnicy Woli Wiaderna koncentruje się wzdłuż
lokalnej drogi (ul. Wola Wiaderna), stanowiącej oś równoleżnikową obszaru
6
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W DZIELNICY WOLA WIADERNA W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM
KWIECIEŃ - MAJ 2016
projektu planu. W rozproszeniu występuje także po południowej stronie ul.
Dąbrowskiej (północna granica opracowania). Jest to w przewadze zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna
lub
mieszkaniową
jednorodzinną.
zagrodowa
Nieliczne
przekształcająca
obiekty
usługowe
się
w
towarzyszą
budynkom mieszkalnym, w tym obiekt handlowy (sklep spożywczy) oraz dwa
składy węgla i materiałów budowlanych. Na skraju istniejącej zabudowy
mieszkalnej, w części wschodniej obszaru projektu planu, położony jest teren z
wolno stojącym budynkiem okresowo użytkowanym w celach hodowlanych. Na
omawianym obszarze nie występują obiekty typowo produkcyjne.
Dzielnica Wola Wiaderna jest zwodociągowana, ale nie posiada
kanalizacji. Ścieki odprowadzane są do przydomowych szamb. Przy braku sieci
gazowej, zaopatrzenie w ciepło oparte jest o indywidualne paleniska.
Północnym skrajem omawianego obszaru, prawie równolegle do ul.
Dąbrowskiej przebiega linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV, a
prawie równolegle, w niewielkiej odległości od niej z odgałęzieniem w kierunku
południowym do ul. Wola Wiaderna, lina elektroenergetyczna średniego
napięcia 15 kV.
Tereny na południe od ul. Wola Wiaderna to tereny rolnicze, częściowo
ugorowane z rozproszonymi, niewielkimi kompleksami leśnymi.
Wzdłuż południowej granicy obszaru projektu planu, bezpośrednio w jego
sąsiedztwie wyznaczona została trasa drogi ekspresowej S74 relacji ŁódźKielce,
postulowana
w
Planie
Zagospodarowania
Przestrzennego
Województwa Łódzkiego (2010 r.).
Warunki ekofizjograficzne obszaru i stan środowiska określone zostały
dla potrzeb obszaru planu w opracowaniu ekofizjograficznym (kwiecień 2013)
uzupełnionym, głównie w zakresie jakości środowiska, o analizę najnowszych
informacji.
Rzeźbę terenu analizowanego obszaru miasta Tomaszowa Maz.
charakteryzuje pasowość równoleżnikowa. Północną i środkową część stanowi
zdenudowana, prawie płaska wysoczyzna morenowa, wyniesiona na wysokość
179-182 m npm., z przypowierzchniowymi (na głębokości standardowego
posadowienia 2,5 m ppt) gruntami w postaci półzwartych glin piaszczystych.
nadających się do bezpośredniego posadowienia obiektów budowlanych. Wody
7
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W DZIELNICY WOLA WIADERNA W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM
KWIECIEŃ - MAJ 2016
podziemne o zwierciadle napiętym występują tu poniżej spągu utworów
słaboprzepuszczalnych.
Południe analizowanego obszaru to zboczowe partie wysoczyzny
wodnolodowcowej, opadające stosunkowo stromo (spadki terenu w przewadze
5-8%, lokalnie powyżej 8%) w kierunku południowym. Jej północną część
budują przypowierzchniowo mułki i piaski na glinach zwałowych o miąższości
nie przekraczającej 2 m. Ze względu na okresowe nawodnienie grunty te
zostały ocenione jako słabonośne. Najbardziej południową część obszaru
projektu planu budują piaski wodnolodowcowe z przewarstwieniami żwirów.
Swobodny poziom wód gruntowych występuje tu poniżej standardowej
głębokości posadowienia.
Morfologia strefy przypowierzchniowej, całego obszaru projektu planu,
wobec niewielkiego zainwestowania, zachowała swoją naturalność i jest
przekształcona w niewielkim stopniu.
Drobne formy pochodzenia antropogenicznego reprezentowane są przez
krawędzie
niewielkich
wyrobisk
poeksploatacyjnych
nie
przekraczające
wysokości 4 m. Często są one zaśmiecone. Nie stwierdzono jednakże istnienia
większych „dzikich” wysypisk śmieci. Gospodarka odpadami stałymi na
obszarze opracowania oparta jest o punkty gromadzenia odpadów i pojemniki
na posesjach prywatnych, skąd są zabierane, wywożone i przekazywane do
utylizacji na składowisku poza Tomaszowem Maz.
Na obszarze projektu planu nie występują udokumentowane złoża
surowców naturalnych.
Na obszarze projektu planu nie występują naturalne wody powierzchniowe.
Cały analizowany obszar znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 401 – Niecka Łódzka, wydzielonego w szczelinowo-porowych
osadach kredy górnej. Tak więc, cały obszar znajduje się w strefie najwyższej
ochrony GZWP.
Na omawianym obszarze przeważają gleby brunatne właściwe oraz gleby
bielicowe. Bardziej zwarte kompleksy w III i IV klasie bonitacyjnej występują na
wschodzie obszaru projektu planu, szerokim pasem północ-południe, a także na
północnym-zachodzie oraz w środkowej części obszaru projektu planu, na
południe od istniejącej zabudowy Woli Wiadernej. Zajęte są częściowo, nie tylko
8
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W DZIELNICY WOLA WIADERNA W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM
KWIECIEŃ - MAJ 2016
pod uprawy polowe, ale także pod uprawy sadownicze. Znaczna ich część nie
jest obecnie uprawiana. Stosunkowo wysoka wartość tych gleb nie stanowi
istotnych ograniczeń w zabudowie obszaru projektu planu. W myśl ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz.U. 2015, poz.
909 z późn.zm.), jako występujące na obszarze miasta, nie podlegają
szczególnej ochronie przed przeznaczeniem na inne cele niż rolnicze.
Tereny te są miejscem bytowania i swobodnej migracji powszechnie
występujących płazów, gadów i drobnych ssaków oraz wielu gatunków ptaków,
typowych dla terenów rolnych i porolnych.
Na przeważającym, dobrze przewietrzanym obszarze projektu planu
panują przeciętne warunki solarne i korzystne warunki termiczne. Północna i
środkowa gliniasta część obszaru, jest cieplejsza od południowej, piaszczystej.
Charakteryzuje
się
zmniejszonymi,
w
stosunku
do
południa
obszaru,
amplitudami dobowymi temperatury powietrza z uwagi na wysoką pojemność
cieplną podłoża. Niewielkie jest zagrożenie lokalnymi przymrozkami. Nie
występują tu tereny narażone na długotrwałe zaleganie zimnego i wilgotnego
powietrza.
Obszar projektu planu położony jest poza obszarami chronionymi na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jedn.
Dz.U. 2013 r., poz.627 z późn.zm.), w tym poza obszarami Natura 2000. Nie
stwierdzono występowania powiązań ekologicznych z najbliżej położonym
(prawy brzeg doliny Pilicy) obszarem Natura 2000 „Niebieskie Źródła”
(PLH100005).
Największym walorem przyrodniczo-krajobrazowym obszaru projektu
planu jest jego bezpośrednie otoczenie od północnego-wschodu, wschodu i
południa w postaci zwartych kompleksów leśnych, skutecznie izolujących go od
negatywnych wpływów centrum miasta Tomaszowa i uciążliwego oddziaływania
głównych szlaków komunikacyjnych. Tereny te stanowią zaplecze rekreacyjne i
turystyczne, zarówno dla mieszkańców Woli Wiadernej i mieszkańców miasta
Tomaszowa, jak i turystów regionu.
Na obszarze projektu planu nie występują obiekty i obszary chronione na
podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
9
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W DZIELNICY WOLA WIADERNA W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM
KWIECIEŃ - MAJ 2016
zabytkami (tekst jedn. Dz.U. 2014, poz.1446 z późn. zm.). Brak jest również
dóbr kultury współczesnej objętych ochroną.
Na
omawianym
obszarze
nie
prowadzono
dotychczas
badań
dotyczących jakości jego środowiska. Należy jednak przypuszczać, że
standardy
środowiska
w stosunku
do
innych
zabudowanych
terenów
Tomaszowa Maz., zwłaszcza centrum miasta, są stosunkowo wysokie.
Spowodowane jest to słabym zainwestowaniem analizowanego obszaru, jego
otwartym, rolniczym charakterem oraz położeniem z dala od dróg o wysokim
natężeniu ruchu.
Poza emisją niską pochodzącą z procesów spalania w indywidualnych
paleniskach (brak sieci gazowej), skoncentrowanych w środkowej części
opracowania brak jest tu innych istotnych źródeł zanieczyszczeń powietrza.
Przeważające wiatry zachodnie i otwartość obszaru sprzyjają jego dobremu
przewietrzaniu.
Przy wiatrach wschodnich, wobec otoczenia od północnego- wschodu i
wschodu zwartymi kompleksami leśnymi, obszar izolowany jest od napływu
zanieczyszczeń miejskich, a jednocześnie zasilany w czyste powietrze.
Mimo, że wyniki rocznej oceny jakości powietrza w woj. łódzkim za
2014r. wskazują na utrzymywanie się przekroczeń pyłów PM10, PM2,5 i
wysokich poziomów stężeń benzo(a)pirenu oznaczanych w pyle PM10, wydaje
się, że wobec powyższych, szczególnych uwarunkowań, na obszarze projektu
planu przekroczenia te nie występują. Ogólna jakość powietrza kształtowana
jest przez zanieczyszczenia mas powietrza szerokiego otoczenia.
Na omawianym obszarze nie występują istotne źródła hałasu. Problemu
nie stanowi, jak na razie, hałas komunikacyjny, z uwagi na położenie poza
głównymi drogami, o wysokim natężeniu ruchu. Daje się jednak zauważyć
stopniowy wzrost natężenia ruchu samochodowego, związany z prowadzonymi,
obecnie na niewielką skalę, nowymi budowami.
Na obszarze projektu planu nie stwierdzono punktowych źródeł pól
elektromagnetycznych.
Liniowe
źródła
pól
elektromagnetycznych
reprezentowane są przez linie elektroenergetyczne wysokiego i średniego
napięcia.
10
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W DZIELNICY WOLA WIADERNA W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM
KWIECIEŃ - MAJ 2016
Na omawianym obszarze nie ma zakładów mogących spowodować
poważne awarie. Nie występują tereny narażone na osuwanie się mas
ziemnych. Cały obszar położony jest poza strefą zagrożenia powodziowego.
3. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji
projektu planu
Tradycyjna funkcja obszaru projektu planu, jaką jest funkcja rolnicza,
ostatnimi laty jest zarzucana. Stąd coraz większe tereny, zwłaszcza na
słabszych glebach są odłogowane. Na ich teren wkracza samoistnie sukcesja
roślinna – najczęściej sosna i brzoza. Włączenie obszaru Woli Wiadernej w
granice miasta Tomaszowa i jego atrakcyjne względem niego położenie
powoduje wzrost zainteresowania tym obszarem jako obszarem zabudowy
mieszkaniowej. Rozpoczęła się dość chaotyczna realizacja zabudowy, narazie
na niewielką skalę. Wkrótce ten atrakcyjny obszar może stać się wielkim
placem budowy. Niesie to za sobą określone zagrożenia, zarówno dla
funkcjonowania środowiska przyrodniczego, jak dla jakości życia obecnych i
przyszłych mieszkańców.
Nastąpi prawdopodobnie wzrost generowania zanieczyszczeń pyłowych i
gazowych, powstanie nowych źródeł wytwarzania odpadów i ścieków, wzrost
zapotrzebowania na wodę z miejskiej sieci wodociągowej, kontynuowany
będzie proces ubytku powierzchni biologicznie czynnej oraz pogorszenie
klimatu akustycznego. Niekontrolowane zajmowanie przestrzeni, prowadzić
będzie do chaosu przestrzennego i architektonicznego.
Tak więc, wobec braku ustaleń planu miejscowego dotyczących,
zarówno infrastruktury, jak i wskaźników zabudowy dostosowanych do
uwarunkowań
środowiskowych,
obecne
stosunkowo
wysokie
standardy
środowiska mogą ulec znacznemu pogorszeniu.
4. Zawartość i cele projektu miejscowego planu zagospodarowania
Zawartość poprawionego i uzupełnionego w marcu-kwietniu 2016 r.
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, i
zgodna jest z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z dnia 10 lutego 2015 r.,
poz.199 i 443 z późn.zm.).
11
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W DZIELNICY WOLA WIADERNA W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM
KWIECIEŃ - MAJ 2016
Szczegółowy
zakres
określony
jest
w
rozporządzeniu
Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164,
poz. 1587).
Projekt dokumentu składa się z:

Tekstu w formie projektu uchwały Rady Miejskiej Tomaszów Maz.;

Rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącego załącznik nr 1 do
projektu uchwały, na którym następujące oznaczenia graficzne są
ilustracją jego ustaleń obowiązujących:
 granica obszaru objętego planem;
 linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub
różnych zasadach zagospodarowania;
 oznaczenie
porządkowe
terenu
(numer)
oraz
symbol
przeznaczenia terenu (litery);
 linie zabudowy nieprzekraczalne;
 linie zabudowy obowiązujące;
 punkt zmiany rodzaju linii zabudowy;
 napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV wraz z strefą
ochronną;
 napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV wraz z strefą
ochronną;
 wymiary charakterystycznych elementów zagospodarowania
terenów.
Celem omawianego projektu planu jest ustalenie przeznaczenia terenów,
ustalenie zasad dotyczących ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz zasad
modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacyjnych i infrastruktury
technicznej.
W projekcie planu ustala się następujące przeznaczenie poszczególnych
terenów oznaczonych następującymi symbolami literowymi na rysunku planu:
12
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W DZIELNICY WOLA WIADERNA W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM
KWIECIEŃ - MAJ 2016

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z
towarzyszącą zabudową gospodarczą, gospodarczo-garażową i
garażową, z dopuszczeniem usług podstawowych wbudowanych w
budynek mieszkalny;

MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług wraz
z towarzyszącą zabudową gospodarczą, gospodarczo-garażową i
garażową, z dopuszczeniem wyłącznie usług podstawowych i
społecznych, przy czym mogą to być wyłącznie usługi nie zaliczane
do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko na podstawie rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz.
1397 z późn. zm.). Do usług podstawowych w rozumieniu projektu
planu nie zalicza się składów, magazynów i hurtowni oraz stacji
paliw, stacji obsługi lub remontowych sprzętu budowlanego,
rolniczego lub środków transportu. Usługi społeczne to usługi, które
dotyczą w szczególności: oświaty, wychowania, opieki społecznej,
opieki
zdrowotnej,
administracji
publicznej,
sądownictwa,
bezpieczeństwa publicznego, sportu i rekreacji oraz turystyki, kultury,
nauki i kultu religijnego;

U – tereny zabudowy usługowej z zakazem realizacji budynków
gospodarczych, gospodarczo – garażowych i garażowych;

UO – tereny usług społecznych, w tym oświaty i wychowania z
zakazem realizacji budynków gospodarczych,
gospodarczo
–
garażowych i garażowych;

RU - teren obsługi produkcji w gospodarstwie rolnym, hodowlanym i
ogrodniczym z dopuszczeniem budowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego
dla
właściciela
gospodarstwa.
W
przypadku
gospodarstwa hodowlanego dopuszcza się jedynie hodowlę koni, w
ilości nie większej niż 12 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych);

R – tereny rolnicze z zakazem zabudowy budynkami;

R/ZL – tereny rolnicze przeznaczone do zalesienia z zakazem
zabudowy budynkami;
13
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W DZIELNICY WOLA WIADERNA W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM
KWIECIEŃ - MAJ 2016

ZL – lasy z zakazem zabudowy budynkami;

KDS – tereny komunikacji – droga publiczna klasy ekspresowej;

KDL – tereny komunikacji – droga (ulica) publiczna klasy lokalnej;

KDD – tereny komunikacji – droga (ulica) publiczna klasy
dojazdowej;

KX – tereny komunikacji – droga (ulica) publiczna stanowiąca ciąg
pieszo – jezdny;

KY – tereny komunikacji pieszej i kołowej – plac publiczny;

KDW – tereny komunikacji – droga wewnętrzna.
W projekcie planu nie ustala się granic i sposobów zagospodarowania
terenów i obiektów podlegających ochronie, w tym terenów górniczych, a także
obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas
ziemnych ze względu na ich brak w obszarze planu.
Ze względu na brak na obszarze projektu planu obiektów objętych ochroną
konserwatorską i dóbr kultury współczesnej nie ustala się zasad ich ochrony.
Nie ustala się również wymagań wynikających z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych z uwagi na fakt, że w obszarze objętym planem nie
występują obszary przestrzeni publicznej określone w studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa Maz.
Z punktu widzenia jakości życia i zdrowia przyszłych mieszkańców i
użytkowników omawianego obszaru, a także jego otoczenia istotne jest
ustalenie zakazu realizacji usług stanowiących przedsięwzięcia mogące zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).
Projekt planu zawiera szereg ustaleń zmierzających do minimalizacji
potencjalnie niekorzystnych oddziaływań w wyniku realizacji projektowanego
zagospodarowania:
w zakresie ochrony powietrza:
o zaopatrzenie
w
ciepło
–
z
indywidualnych
źródeł
ciepła
działających w oparciu o odnawialne źródła energii, energię
elektryczną, gaz oraz niskoemisyjne źródła ciepła posiadające
14
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W DZIELNICY WOLA WIADERNA W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM
KWIECIEŃ - MAJ 2016
certyfikaty na znak bezpieczeństwa ekologicznego lub z sieci
ciepłowniczej;
o zasilanie w gaz docelowo w oparciu o projektowaną sieć gazową.
w zakresie ochrony wód:
o zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej;
o odprowadzanie ścieków bytowych – docelowo do kanalizacji
sanitarnej, a następnie do oczyszczalni ścieków. Do czasu
realizacji sieci kanalizacyjnej – do szczelnych urządzeń do
gromadzenia
ścieków
z
okresowym
wywozem
taborem
asenizacyjnym do zlewni przy oczyszczalni ścieków;
o nakaz ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem.
o w zakresie ochrony powierzchni ziemi, krajobrazu i przyrody:
o ustalenie
wielkości
nowoutworzonych
działek,
maksymalnej
wysokości zabudowy i minimalnej powierzchni biologicznie
czynnej:

dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN)
i mieszkaniowej jednorodzinnej i usług (MN/U) – wielkość
działek - min. 750 m2 , wysokość budynków mieszkalnych i
mieszkalno-usługowych - 10,0 m, wysokość budynków
garażowych i gospodarczych - 5.0 m, powierzchnia
biologicznie czynna – 40% dla terenów MN, 30% dla
terenów MN/U;

dla terenów zabudowy usług (U) i usług społecznych (UO)
– wielkość działek min. 1200 m2, wysokość zabudowy 12
m
z
zakazem
realizacji
gospodarczo-garażowych
i
budynków
gospodarczych,
garażowych,
powierzchnia
biologicznie czynna – 20% dla terenów U, 50% dla terenu
UO;

dla terenu obsługi produkcji w gospodarstwie rolnym,
hodowlanym i ogrodniczym (RU) - wielkość działek min.
1000 m2, maks. wysokość zabudowy 10 m, powierzchnia
biologicznie czynna - 20%;
15
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W DZIELNICY WOLA WIADERNA W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM
KWIECIEŃ - MAJ 2016
o zakaz zabudowy budynkami na terenach rolniczych (R), na
terenach rolniczych przeznaczonych do zalesienia (R/ZL) i
terenach lasu (ZL);
o zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych i
żelbetonowych;
o nakaz realizacji przepustów dla drobnej fauny w cokołach
ogrodzeń o średnicy przepustu min. 10,0 cm, w rozstawie co min.
15,0 m.;
o zakaz umieszczania reklam o powierzchni większej niż 3 m2;
o zakaz umieszczania reklam w terenach komunikacji oraz w
terenach rolniczych, rolniczych do zalesienia i lasów.
o
w zakresie bezpieczeństwa i ochrony jakości życia:
o w zakresie standardów dotyczących ochrony przed hałasem
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku (Dz.U. Nr 120 poz. 826 z późn. zm.) ustalenie
następującej klasyfikacji:

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) i
mieszkaniowej jednorodzinnej i usług (MN/U) standardy
jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

tereny usług społecznych (UO) standardy jak dla terenów
zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem
dzieci i młodzieży;

tereny usług (U) - w przypadku realizacji domów pomocy
społecznej, szpitali oraz zabudowy związanej ze stałym
lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży standardy jak
dla terenów domów pomocy społecznej, szpitali oraz
zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem
dzieci i młodzieży;

teren
obsługi
produkcji
w
gospodarstwie
rolnym,
hodowlanym i ogrodniczym (RU) - w przypadku realizacji
budynku mieszkalnego jednorodzinnego standardy jak dla
terenów zabudowy zagrodowej;
16
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W DZIELNICY WOLA WIADERNA W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM
KWIECIEŃ - MAJ 2016
pozostałe tereny – nie podlegają ochronie akustycznej.

5. Powiązania projektu planu z innymi dokumentami
Najistotniejszym dokumentem powiązanym z analizowanym projektem
miejscowego
uwarunkowań
planu
i
zagospodarowania
kierunków
przestrzennego
zagospodarowania
jest
przestrzennego
Studium
miasta
Tomaszów Mazowiecki (Uchwała Nr LI/445/09 RM Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 18 grudnia 2009 r.). Zgodnie z ustaleniami Studium północna i środkowa
część omawianego obszaru projektu planu znajduje się w I strefie polityki
przestrzennej – mieszkaniowo-usługowej. Są to tereny przeznaczone pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Południowa część znajduje się w III
strefie polityki przestrzennej - przyrodniczo-ekologicznej. Są to tereny
przeznaczone na użytkowanie rolnicze o specjalnych warunkach zabudowy.
Projekt analizowanego planu nie narusza tych ustaleń.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego (uchwała
nr LX/1648/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010) w
zakresie wzmacniania i rozwoju systemu powiązań drogowych postuluje drogę
ekspresową S-74 jako przedłużenie na wschód drogi ekspresowej S-8
Wrocław-Łódź w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego i Kielc. W projekcie
planu miejscowego dla dzielnicy Wola Wiaderna tereny komunikacyjne – droga
ekspresowa (0.01.KDS) stanowi fragment drogi ekspresowej postulowanej w
Planie Wojewódzkim.
Szczegółowa analiza ustaleń projektu planu pozwala na stwierdzenie, że są
one zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, a także
celami strategicznymi wyznaczonymi w Programie ochrony środowiska miasta
Tomaszowa Mazowieckiego oraz w Programie ochrony środowiska Powiatu
Tomaszowskiego, uwzględniającymi cele ochrony środowiska na szczeblu
międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym i wojewódzkim.
17
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W DZIELNICY WOLA WIADERNA W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM
KWIECIEŃ - MAJ 2016
6. Problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia projektu
planu
Nie stwierdzono szczególnych problemów ochrony środowiska istotnych
z punktu widzenia projektu planu. Wpływa na to, położenie obszaru projektu
planu i jego otoczenia poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. 2013 r., poz.627 z
późn.zm.) i brak połączeń ekologicznych z najbliżej położonym (prawy brzeg
doliny Pilicy) obszarem Natura 2000 „Niebieskie Źródła”.
Również, wobec nie występowania na obszarze projektu planu i w jego
otoczeniu
obiektów
produkcyjnych
lub
produkcyjno-usługowych,
o
oddziaływaniu mogącym wpływać znacząco negatywnie na jakość środowiska
oraz projektowanych ustaleń funkcjonalno-przestrzennych dostosowanych do
predyspozycji
przyrodniczo-użytkowych
obszaru
planu,
nie
zachodzi
prawdopodobieństwo większych problemów środowiskowych.
Cały analizowany obszar znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 401 – Niecka Łódzka, wydzielonego w szczelinowo-porowych
osadach kredy górnej, co powoduje konieczność szczególnej ochrony tych wód
przed
zanieczyszczeniem,
potencjalnie
możliwym
przy
realizacji
projektowanych przedsięwzięć.
7. Metody zastosowane przy sporządzaniu Prognozy
Przeprowadzenie analizy i oceny prawdopodobnych oddziaływań na
środowisko
wywołanych
realizacją
projektowanego
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego wymaga przyjęcia podstawowego założenia
metodycznego, że na całym analizowanym obszarze – w zgodzie z
projektowanymi ustaleniami planu – docelowo powstanie zainwestowanie w
wielkości i skali maksymalnej, na jakie plan pozwala. Inaczej mówiąc, plan
zostanie zrealizowany w 100% w stosunkowo krótkim czasie.
W praktyce plan zagospodarowania przestrzennego nie stanowi
docelowego
„obrazu”
zagospodarowania
danego
obszaru.
Może
być
zrealizowany częściowo i fragmentarycznie w odniesieniu do przestrzeni, w
innym czasie mogą być realizowane poszczególne przedsięwzięcia budowlane
związane z funkcją zabudowy mieszkaniowej, w innym czasie np. infrastruktura,
18
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W DZIELNICY WOLA WIADERNA W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM
KWIECIEŃ - MAJ 2016
która w myśl ustaleń projektu planu powinna minimalizować niekorzystne skutki
eksploatacji zabudowy.
Tak więc, plan zagospodarowania przestrzennego jest raczej zbiorem
zasad i warunków, w oparciu o które powinno odbywać się zagospodarowanie
danego obszaru. Jest elementem w ciągłym procesie planowania, z
niemożliwym
do
identyfikacji
(w
przeciwieństwie
do
pojedynczego
przedsięwzięcia) terminem rozpoczęcia i zakończenia realizacji.
Wszelkie prognozy skutków realizacji planu są obarczone znaczną
niepewnością i mogą być przedstawiane prawie wyłącznie metodą opisową.
Specyfika zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
ogranicza możliwości wymiarowania oddziaływań i ich skutków dla środowiska.
Najczęściej do przewidzenia są tylko kierunki zmian, ich charakter i wielkość
względna oraz orientacyjny zasięg przestrzenny w oparciu o znajomość
wzajemnych
relacji
i
powiązań
pomiędzy
poszczególnymi
elementami
środowiska przyrodniczego danego obszaru.
Ocenę przewidywanych skutków dla środowiska, jakie mogą wynikać z
projektowanego przeznaczenia terenu i rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych
omawianego projektu miejscowego planu zagospodarowania dla terenu
dzielnicy Wola Wiaderna odniesiono do aktualnego stanu środowiska, jego
warunków i predyspozycji użytkowych, a także wrażliwości i odporności na
antropopresję.
W
ocenie
skutków
dla
środowiska
uwzględniono
skumulowane
oddziaływanie wszystkich przedsięwzięć składających się na realizację danego
przeznaczenia terenu, łącznie z realizacją zabudowy dopuszczonej, przy
uwzględnieniu ustaleń planu dotyczących zasad ochrony środowiska.
Zidentyfikowano i przeanalizowano ich bezpośrednie oddziaływanie
rozumiane
jako
zajęcie
przestrzeni,
emisję
zanieczyszczeń,
hałasu,
wytwarzanie odpadów i ścieków przez przedsięwzięcia realizowane w ramach
określonego przeznaczenia terenu.
Przeanalizowano potencjalne oddziaływania pośrednie rozumiane jako
skutki oddziaływań bezpośrednich, występujące w postaci przewidywanych
przekształceń w poszczególnych elementach środowiska (jego cech bądź
19
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W DZIELNICY WOLA WIADERNA W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM
KWIECIEŃ - MAJ 2016
zespołów cech) lub przewidywanych zmian jego jakości bądź wpływu na
obszary chronione, funkcje i procesy przyrodnicze.
Oddziaływania korzystne lub niekorzystne rozumiane są w niniejszym
opracowaniu jako skutki oddziaływań ocenianych sumarycznie z określonego
punktu widzenia np. jakości życia mieszkańców, ładu przestrzennego lub
zachowania wartości i nadrzędnych funkcji przyrodniczych.
Wymienione oddziaływania analizowane były również z punktu widzenia
ich trwałości/odwracalności w czasie i zasięgu przestrzennego.
Analiza i ocena potencjalnych oddziaływań i ich skutków dla środowiska
została przeprowadzona i przedstawiona na mapie prognozy oddziaływania na
środowisko. Mapa przedstawia zróżnicowanie przestrzenne przewidywanych
oddziaływań i skutki realizacji ustaleń projektu planu w zależności od
przeznaczenia terenu, specyfiki środowiska i aktualnego zagospodarowania i
użytkowania.
8. Przewidywane oddziaływania na środowisko w wyniku realizacji
projektu planu
Analiza i ocena oddziaływania na środowisko wynikającego z realizacji
ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
dzielnicy Tomaszowa Maz. - Wola Wiaderna dotyczy głównie części północnej i
środkowej jego obszaru. Tu będzie koncentrować się większość oddziaływań.
Na tym obszarze zmieni się prawie całkowicie jego dotychczasowe użytkowanie
i
zagospodarowanie.
Tereny
użytkowane
rolniczo,
częściowo
trwale
odłogowane, otwarte i niezainwestowane (poza zabudową zagrodową i
jednorodzinną oraz działką użytkowaną w celach ogrodniczo-hodowlanych
skupionych wzdłuż ulicy Wola Wiaderna) zostaną zajęte przez zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną (MN), zabudowę jednorodzinną z usługami
(MN/U) oraz zabudowę usługową (w przewadze usługi podstawowe i
społeczne) (U) i (UO)) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i
komunikacyjną.
Południowa część obszaru projektu planu pozostanie w przewadze w
dotychczasowym użytkowaniu jako tereny rolne (R) oraz jako tereny leśne (ZL).
Stosunkowo strome zbocza wysoczyzny przewidziane są docelowo pod
20
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W DZIELNICY WOLA WIADERNA W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM
KWIECIEŃ - MAJ 2016
zalesienie (R/ZL). Przeznaczenie pod drogę ekspresową S-74, skrajnie
południowych terenów obszaru projektu planu, fragmentarycznie zalesionych,
spowoduje istotną zmianę w jego dotychczasowym użytkowaniu.
8.1. Oddziaływania bezpośrednie
Oddziaływania bezpośrednie wynikające ze zmiany dotychczasowego
użytkowania
terenu
i
realizacji
ustaleń
analizowanego
projektu
planu
miejscowego polegać będą głównie na:
 trwałym przekształceniu krajobrazu -
z terenów otwartych na
tereny zabudowane;
 bezpośrednim, trwałym, miejscowym zajęciu przestrzeni przez
obiekty budowlane i towarzyszącą infrastrukturę oraz pokryciem
powierzchni obszaru nieprzepuszczalną powierzchnią sztuczną;
 bezpośrednim, trwałym, liniowym zajęciu przestrzeni przez tereny
komunikacyjne (drogi lokalne, drogi dojazdowe, ciągi pieszojezdne, plac publiczny, drogi wewnętrzne);
 krótkotrwałym wzroście emisji gazów i pyłów do powietrza
atmosferycznego w trakcie realizacji poszczególnych obiektów
zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz realizacji infrastruktury
technicznej i komunikacyjnej, długotrwałym, nieodwracalnym
wzroście emisji gazów i pyłów w okresie eksploatacji, pochodzącej
przeważnie z procesów spalania na cele grzewcze oraz procesów
spalania paliw samochodowych;
 krótkotrwałym wzroście emisji hałasu związanym z realizacją
poszczególnych obiektów zabudowy i transportem materiałów
budowlanych
odczuwalnym
w
bezpośrednim
sąsiedztwie
realizowanych obiektów oraz niewielkim trwałym wzroście hałasu
komunikacyjnego związanego z prawdopodobnym wzrostem
natężenia ruchu dojazdowego w okresie eksploatacji;
 trwałym wytwarzaniu odpadów, przede wszystkim komunalnych,
a w okresie realizacji zabudowy krótkotrwałym wytwarzaniem
odpadów budowlanych;
21
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W DZIELNICY WOLA WIADERNA W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM
KWIECIEŃ - MAJ 2016
Oddziaływania te są w przewadze potencjalnie negatywne, zarówno z
punktu widzenia jakości życia człowieka, jak i stanu oraz funkcjonowania
środowiska
przyrodniczego.
Należy
jednak
zaznaczyć,
że
zwiększona
intensywność większości wymienionych oddziaływań bezpośrednich będzie
miała charakter nietrwały i miejscowy, związany przede wszystkim z okresem
realizacji poszczególnych obiektów. Wielkość i intensywność tych oddziaływań
w okresie eksploatacji zależeć będzie w dużym stopniu od rzetelności realizacji
ustaleń projektu planu dotyczących działań minimalizujących lub całkowicie
eliminujących ich negatywny charakter.
Projekt planu nie przewiduje lokalizacji na jego obszarze obiektów typowo
produkcyjnych, a zgodnie z definicjami zawartymi w ustaleniach ogólnych
projektu planu przez „usługi należy rozumieć te z usług, które nie są zaliczane
do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w
rozumieniu przepisów odrębnych” (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko - Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), a przez „usługi podstawowe
– usługi nie zaliczane do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu w.w. rozporządzenia. Nie
zalicza się do nich składów, magazynów i hurtowni oraz stacji paliw, obsługi lub
remontowych sprzętu budowlanego, rolniczego lub środków transportu. Ponad
to, projekt planu na całym jego obszarze ustala zakaz realizacji obiektów usług
handlu o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2000 m2 oraz lokali
handlowych w obrębie jednego obiektu o łącznej powierzchni sprzedaży
przekraczającej 2000 m2.
Wobec powyższych ustaleń istnieje małe prawdopodobieństwo znacząco
negatywnych oddziaływań na środowisko, zarówno na obszarze projektu planu,
jak w jego otoczeniu.
Nie oznacza to jednak, że stan środowiska i jego funkcjonowanie na
obszarze planu nie będzie podlegać stopniowym przekształceniom/zmianom.
Dla potrzeb oceny projektu planu pod kątem jego skutków dla środowiska
przeprowadzono analizę wszystkich potencjalnych oddziaływań, nie tylko
określanych jako znaczące.
22
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W DZIELNICY WOLA WIADERNA W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM
KWIECIEŃ - MAJ 2016
8.2. Przewidywane przekształcenia i zmiany w środowisku jako
skutki oddziaływań bezpośrednich
Powierzchnia ziemi - rzeźba terenu, gleby, przypowierzchniowa struktura
gruntu i krajobraz
Realizacja
obiektów
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
i
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oraz zabudowy usługowej, realizacja
dróg lokalnych, dojazdowych i koniecznej, towarzyszącej infrastruktury
technicznej nie spowoduje istotnych zmian w dotychczasowym ukształtowaniu
powierzchni obszaru projektu planu.
Przewidywane punktowe przekształcenia związane będą z powstawaniem
nasypów gruntu wybranego pod fundamenty budynków. oraz wykopów
związanych z projektowaną infrastrukturą. Ich zasięg będzie niewielki i w
efekcie mało dostrzegalny na powierzchni terenu, będą to jednak zmiany trwałe,
nieodwracalne.
Miejscowe przekształcenia rzeźby terenu, gleb i przypowierzchniowej
struktury gruntu na obszarze projektu, acz trwałe, będą nieznaczące i
pozostaną prawdopodobnie bez wpływu na inne elementy środowiska obszaru
projektu planu i jego otoczenia.
Na terenach przeznaczonych pod lokalizację obiektów nowej zabudowy
mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej i usługowej, a także na terenach
komunikacyjnych, w wyniku bezpośredniego zajęcia powierzchni należy
spodziewać się punktowej bądź liniowej całkowitej degradacji warstwy
glebowej. Czasowe przekształcenie warstwy glebowej może wystąpić w
bezpośrednim sąsiedztwie realizowanych obiektów. W okresie eksploatacji
zabudowy, intensywny charakter upraw stopniowo zagospodarowywanych
ogrodów przydomowych spowoduje wykształcenie nowej warstwy glebowej.
Przewidywana
zmiana
użytkowania
gruntów
nie
będzie
stanowiła
znaczącego ubytku potencjału rolniczego. W myśl ustawy z dnia 3 lutego 1995
r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych(tekst jedn. DZ.U. 2015, poz.909 z
późn.zm.), gleby klasy III i IV występujące na obszarze miasta nie podlegają
szczególnej ochronie przed przeznaczeniem na inne niż rolnicze.
23
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W DZIELNICY WOLA WIADERNA W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM
KWIECIEŃ - MAJ 2016
W miejscu posadowienia budynków i towarzyszących im obiektów
gospodarczych oraz projektowanych obiektów infrastruktury drogowej nastąpi
całkowita i trwała utrata powierzchni biologicznie czynnej.
Zgodnie z ustaleniami projektu planu powierzchnia biologicznie czynna w
części północnej i środkowej obszaru może być ograniczona do 30-40 %
powierzchni każdej działki, lokalnie do 20%. Spowoduje to ograniczenie
powierzchni infiltracyjnej, a więc i wielkości dotychczasowego zasilania przez
wody opadowe poziomu wód gruntowych.
Jak wspomniano w poprzednim podrozdziale, nastąpi całkowita i trwała
zmiana krajobrazu północnej i środkowej części obszaru projektu planu. Teren
dotychczas otwarty, użytkowany rolniczo wskutek realizacji projektowanego
przeznaczenia zmieni swój charakter wizualny i środowiskowy. Zmiany te
rozpoczęte na etapie realizacji jako oddziaływania bezpośrednie, będą miały
kontynuację na etapie eksploatacji projektowanej funkcji mieszkaniowej i
mieszkaniowej z usługami jako oddziaływania długookresowe i trwałe.
Zmiany krajobrazowe dotyczą części południowej obszaru w niewielkim
stopniu, a związane będą z przeznaczeniem zboczy wysoczyzny obecnie
uprawianych
bądź
odłogowanych
pod
zalesienie.
Natomiast,
skrajnie
południowy pas terenu przeznaczonego pod teren drogi ekspresowej S-74
obecnie częściowo zalesiony wymagał będzie „odlesienia” – dotyczy to
południowych fragmentów terenów leśnych 8.03.ZL, 8.04.ZL i 8.05.ZL, dla
których decyzją z dnia 7 stycznia 2016 r. (pismo RŚl.7151.1.40.2015.MK)
Marszałek Województwa Łódzkiego wyraził zgodę na zmianę ich przeznaczenia
w miejscowym planie na cele nieleśne.
Realizacja drogi ekspresowej spowoduje trwałą zmianę krajobrazu tego
fragmentu obszaru projektu planu.
W podsumowaniu, można stwierdzić, że skutki oddziaływań bezpośrednich
wynikające z realizacji projektowanego przeznaczenia terenu, w przewadze
zabudowy mieszkaniowej mieszkaniowo-usługowej w odniesieniu do rzeźby
terenu,
gleb
i
przypowierzchniowej
struktury gruntu
oraz
krajobrazu,
analizowane w skali poszczególnych terenów przeznaczenia projektu planu,
będą miały charakter punktowy, liniowy i lokalny, trwały lecz nie powodujący na
ogół oddziaływań wtórnych na inne elementy środowiska.
24
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W DZIELNICY WOLA WIADERNA W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM
KWIECIEŃ - MAJ 2016
Wody
Nie przewiduje się oddziaływania na wody powierzchniowe wobec ich nie
występowania na obszarze projektu planu.
Nie przewiduje się znaczących zmian w wodach podziemnych zarówno w
sensie ilościowym, jak i jakościowym. ze względu na występowanie w strefie
przypowierzchniowej
obszaru
projektowanego
zainwestowania
warstwy
utworów słaboprzepuszczalnych stanowiących naturalną strefę izolacyjną.
Potencjalny wzrost zagrożenia zanieczyszczenia wód może wystąpić
jedynie miejscowo, zwłaszcza na etapie realizacji zabudowy oraz infrastruktury
technicznej i komunikacyjnej.
Nie przewiduje się niekorzystnego oddziaływania na wody podziemne, w
tym wody w szczelinowo-porowych osadach kredy górnej Głównego Zbiornika
Wód Podziemnych nr 401 – Niecka Łódzka, w wyniku użytkowania istniejącego
terenu obsługi produkcji w gospodarstwie rolnym, hodowlanym i ogrodniczym
(RU) pod warunkiem przestrzegania przepisów dotyczących stosowania
nawozów i środków wspomagających uprawę roślin określonych w Ustawie z
dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz.
625, 1893) oraz w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16
kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz
prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz.
393).
Roślinność i zwierzęta
Projektowana zmiana przeznaczenia terenu pociąga za sobą znaczne
zmniejszenie powierzchni otwartych, będących siedliskami i drogami migracji
powszechnie występujących gadów, płazów i drobnych ssaków. W części
północnej i środkowej obszaru nastąpi ograniczenie gatunkowe i populacyjne
zwierząt. Widoczna może być zwłaszcza, stopniowa wymiana gatunkowa
awifauny, z gatunków typowych dla otwartych terenów rolnych na pospolite
gatunki ptaków towarzyszące zabudowie, odporniejsze na podwyższony
poziom hałasu. Stopniowo wśród terenów zabudowy dominować zacznie
25
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W DZIELNICY WOLA WIADERNA W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM
KWIECIEŃ - MAJ 2016
roślinność typowa dla ogrodów przydomowych
związana z uprawami
warzywnymi i owocowymi oraz ozdobnymi.
W południowych terenach obszaru projektu planu, przeznaczonych pod
zalesienie nastąpi stopniowa zmiana roślinności. W drzewostanie, z uwagi na
występujące tu słabe grunty piaszczyste, dominować będzie prawdopodobnie
sosna z domieszką brzozy. Należy spodziewać się, w miarę wzrostu roślinności
leśnej
trwałych
korzystnych
oddziaływań
polegających
na
utrzymaniu
stabilności gruntu i zahamowaniu erozji stosunkowo stromych zboczowych
partii wysoczyzny wodnolodowcowej (spadki terenu w przewadze 5-8%,
lokalnie powyżej 8%).
W skrajnie południowej granicznej części projektu planu, wobec uzyskania
zgody
Marszałka
Województwa
Łódzkiego
przeznaczenia
niewielkich
prywatnych gruntów leśnych pod tereny komunikacji - droga ekspresowa
(0.01.KDS)
postulowana
w
Planie
Zagospodarowania
Przestrzennego
Województwa Łódzkiego, nastąpi całkowita degradacja istniejącej roślinności.
Topoklimat
W wyniku realizacji ustaleń projektu planu nastąpi nieznaczna zmiana
warunków topoklimatycznych, obecnie typowych dla terenów otwartych.
Zmiana pokrycia terenu w części północnej i środkowej obszaru projektu
planu spowoduje zmniejszenie wilgotności powietrza. Możliwe jest także
nieznaczne pogorszenie warunków przewietrzania w strefie przyziemnej.
Będą to zmiany o charakterze lokalnym, trwałe, przebiegające stopniowo w
miarę zmian w pokryciu terenu, bez wpływu na warunki klimatyczne rejonu.
Jakość środowiska i zdrowie ludzi
Planowane przeznaczenie terenu nie będzie miało istotnych negatywnych
oddziaływań na jakość środowiska i zdrowie przyszłych mieszkańców obszaru
projektu planu i jego otoczenia. Zwiększenie poziomu hałasu i stężeń
zanieczyszczeń powietrza, przede wszystkim zapylenia dotyczy głównie etapu
realizacji poszczególnych budowli oraz koniecznej, przewidzianej planem,
rozbudowy infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Rozciągnięta zapewne w
26
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W DZIELNICY WOLA WIADERNA W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM
KWIECIEŃ - MAJ 2016
czasie realizacja, spowoduje, że uciążliwości te będą miały charakter
nieznaczący i nietrwały.
Mimo to, na etapie eksploatacji jakość środowiska będzie trwale niższa niż
obecnie. Nie przewiduje się jednak przekroczenia wymaganych prawem
standardów jakości środowiska.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120 poz.
826 z późn. zm.) projekt planu ustala rodzaj terenów podlegających ochronie
akustycznej. Nie przewiduje się przekroczeń tych poziomów, aczkolwiek
spodziewać się można trwałego pogorszenia klimatu akustycznego, co wiązać
się będzie przede wszystkim z realizacją licznych nowych dróg oraz lokalnym i
dojazdowym ruchem samochodowym.
Nie przewiduje się zagrożeń środowiska związanych z gospodarką
odpadami. Zakłada się powszechną obsługę w zakresie wywożenia odpadów i
ich unieszkodliwiania poza obszarem projektu planu.
Nie
przewiduje
elektromagnetycznego,
się
oddziaływań
poza
wynikających
bezpośrednim
z
promieniowania
sąsiedztwem
istniejących
napowietrznych linii elektroenergetycznych. Dla linii wysokiego napięcia 110 kV
i dla linii średniego napięcia 15 kV ustalono w projekcie planu strefy ochronne o
szerokości odpowiednio 18 m i 7,5 m po obu stronach osi linii, w których należy
zachować przepisy odrębne, w tym przepisy dotyczące bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia.
Na obszarze projektu planu nie występują i nie przewiduje się lokalizacji
zakładów stwarzających zagrożenie wystąpieniem poważnej awarii typu
chemicznego, technicznego bądź pożarowego.
Ochrona jakości życia obecnych i przyszłych mieszkańców obszaru
projektu planu zależy w dużym stopniu od zgodności przeznaczenia terenów z
lokalnymi uwarunkowaniami ekofizjograficznymi i aktualnym zainwestowaniem
terenu powodującym określone oddziaływania. I tak, na tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oraz tereny zabudowy usługowej
przeznaczono tereny sąsiadujące z graniczącą od północy i zachodu ul.
27
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W DZIELNICY WOLA WIADERNA W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM
KWIECIEŃ - MAJ 2016
Dąbrowską, ograniczając w dużym stopniu ruch samochodowy, w tym
zaopatrzeniowy do tej ulicy. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
zlokalizowane
zostały
na
zapleczu
terenów
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej z usługami i terenów zabudowy usługowej Otoczenie od
wschodu zwartymi kompleksami Lasów Smardzewickich, izoluje te tereny od
negatywnych
oddziaływań
centrum
miasta
Tomaszowa.
Teren
usług
społecznych w sąsiedztwie placu publicznego w środkowej części obszaru
projektu planu stworzy prawdopodobnie lokalne centrum dla przyszłych
mieszkańców dzielnicy Wola Wiaderna. Projekt planu ustala nakaz realizacji
pasa zieleni urządzonej o szerokości min. 4 m, pełniącej rolę izolacyjną od
sąsiadujących od północy terenów mieszkaniowo-usługowych.
Obszary i obiekty chronione
Nie przewiduje się oddziaływania na obszary chronione na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. 2013 r.,
poz.627 z późn.zm.) ze względu na ich brak na obszarze projektu planu.
Położenie obszaru projektu planu w zasięgu Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 401 – Niecka Łódzka, wydzielonego w szczelinowo-porowych
osadach kredy górnej powoduje konieczność szczególnej ochrony przed
zanieczyszczeniem wód tego głębokiego poziomu. potencjalnie możliwym przy
realizacji projektowanych przedsięwzięć. Z uwagi na głębokie występowanie
tych wód podziemnych, występowanie naturalnej strefy izolacyjnej w strefie
przypowierzchniowej, nie planowanie przedsięwzięć stanowiących szczególne
zagrożenie dla wód istnieje znikoma możliwość negatywnego oddziaływania na
wody podziemne tego poziomu w wyniku realizacji ustaleń projektu planu.
Zasoby naturalne
Projektowane przeznaczenie terenu nie spowoduje zubożenia potencjału
produkcyjnego gleb, ponieważ jako położone w granicach administracyjnych
miasta zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i
leśnych(tekst jedn. DZ.U. 2015, poz.909) nie podlegają ograniczeniu w
przeznaczaniu ich na cele nierolnicze.
28
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W DZIELNICY WOLA WIADERNA W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM
KWIECIEŃ - MAJ 2016
W przypadku realizacji drogi ekspresowej S-74, niewielkie powierzchnie leśne
ulegną degradacji.
Na omawianym obszarze nie występują złoża surowców mineralnych.
Zabytki i dobra materialne
Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na zabytki i na dobra
materialne z uwagi na ich brak na obszarze analizowanego projektu planu.
8.3.Oddziaływanie na obszary Natura 2000
Z uwagi na nie występowanie na obszarze projektu planu obszarów Natura
2000 oraz brak powiązań funkcjonalnych z obszarami Natura 2000 położonymi
poza obszarem projektu planu nie przewiduje się negatywnych oddziaływań na
te obszary.
9. Informacja o przewidywanych metodach analizy skutków realizacji
projektu planu
Nie przewiduje się potrzeby analizy skutków realizacji analizowanego planu
innej, niż przewidziana w art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z dnia 10 lutego 2015 r.,
poz.199 i 443 z późn. zm.) w ramach analizy zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym.
Nie przewiduje się dodatkowego monitoringu jakości środowiska poza
prowadzonym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
10. Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko
Z uwagi na położenie geograficzne obszaru objętego prognozą i brak
oddziaływań na środowisko o charakterze ponadregionalnym nie przewiduje się
transgranicznego oddziaływania na środowisko w wyniku realizacji ustaleń
projektu planu, wymagającego przeprowadzenia postępowania, określonego w
treści art. 58 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r.– Prawo ochrony
środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz.1232 z późn. zm.).
29
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W DZIELNICY WOLA WIADERNA W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM
KWIECIEŃ - MAJ 2016
Rozwiązania
11.
mające
na
celu
zapobieganie
i
ograniczenie
negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem
realizacji projektu planu
Podstawowymi
rozwiązaniami
mającymi
na
celu
zapobieganie
i
ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko jest zasada wymagająca
dostosowania przeznaczenia terenu i ustaleń do predyspozycji środowiskowych
wskazanych w opracowaniu ekofizjograficznym oraz obowiązujących przepisów
ochrony środowiska. Zasada ta została zastosowana przy sporządzeniu
analizowanego projektu planu.
12. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie planu
Nie wskazuje się potrzeby dodatkowych, poza ustaleniami projektu planu,
rozwiązań, w tym alternatywnych, ograniczających negatywne oddziaływania na
środowisko.
Projekt planu poprzez ustalenie zasad kształtowania ładu przestrzennego
oraz zasad ochrony środowiska dąży do minimalizacji niekorzystnych skutków
zmiany przeznaczenia tego obszaru.
Ustalenia
projektu
planu,
mimo
całkowitej
(docelowo)
zmiany
dotychczasowego krajobrazu wizualnego i przyrodniczego w części północnej i
środkowej jego obszaru, przy jednoczesnej racjonalnej organizacji przestrzeni
stwarzają duże szanse na zachowanie dotychczasowych stosunkowo wysokich
standardów jakości środowiska i jakości życia mieszkańców tego obszaru.
13. Streszczenie w języku niespecjalistycznym (podsumowanie i wnioski)

Niniejsze opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko projektu
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
terenu
położonego w dzielnicy Wola Wiaderna w Tomaszowie Maz. jest wersją
poprawioną i uzupełnioną Prognozy wykonanej w listopadzie 2015 r. i
dotyczy poprawionej i uzupełnionej wersji projektu mpzp marzeckwiecień 2016 w wyniku opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Łodzi (pismo WOOŚ-II.410.13.2016 z dn.18.02.2016),
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi (pismo
WOOŚ-II.410.13.2016 z dn.18.02.2016) oraz uwag do projektu mpzp
30
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W DZIELNICY WOLA WIADERNA W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM
KWIECIEŃ - MAJ 2016
zawartych w piśmie Wojewody Łódzkiego (pismo IA-I.743.18.2016 MM z
dn. 17.02.2016).

Celem Prognozy oddziaływania na środowisko jest analiza i ocena
potencjalnych oddziaływań na środowisko i ich skutków, jakie mogą mieć
miejsce w wyniku realizacji ustaleń określonych w projekcie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy
Wola Wiaderna w Tomaszowie Maz. (wersja po poprawkach i
uzupełnieniach - w marcu, kwietniu i maju 2016 r.).

Opracowanie
Prognozy
składa
się
z
tekstu
mapy
prognozy
oddziaływania na środowisko wykonanej na podkładzie rysunku projektu
planu w skali 1:1000. Zmniejszonej do skali 1:4 000.

Zakres opracowania Prognozy zgodny jest art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z
późn. zm.) i uzgodniony został z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Łodzi oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Tomaszowie Mazowieckim stosownymi pismami.

Projekt
planu
nie
narusza
ustaleń
obowiązującego
Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Tomaszów Maz. z 2009 r. i uwzględnia, postulowany w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego z 2010 r.,
przebieg drogi ekspresowej S-74.

Szczegółowa analiza ustaleń projektu planu pozwala na stwierdzenie, że
są
one
zgodne
z
aktualnymi
przepisami
dotyczącymi
ochrony
środowiska, a także celami strategicznymi wyznaczonymi w Programie
ochrony środowiska miasta Tomaszowa Maz. oraz w Programie ochrony
środowiska powiatu tomaszowskiego, uwzględniającymi cele ochrony
środowiska na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym i
wojewódzkim.

Ocenę przewidywanych skutków dla środowiska, jakie mogą wynikać z
projektowanego
przeznaczenia
przestrzennych
omawianego
31
terenu
i
projektu
rozwiązań
funkcjonalno-
miejscowego
planu
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W DZIELNICY WOLA WIADERNA W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM
KWIECIEŃ - MAJ 2016
zagospodarowania fragmentu dzielnicy Wola Wiaderna odniesiono do
aktualnego
stanu
środowiska,
jego
warunków
i
predyspozycji
użytkowych, określonych dla potrzeb obszaru planu w opracowaniu
ekofizjograficznym (kwiecień 2013) i uzupełnionym, głównie w zakresie
jakości środowiska, o analizę najnowszych informacji dotyczących stanu
środowiska rejonu.

Mimo dość przeciętnych walorów środowiska, omawiany obszar projektu
planu charakteryzuje się stosunkowo wysoką jakością środowiska. Wpływa
na to brak istotnych źródeł zanieczyszczenia powietrza, zarówno na
omawianym obszarze, jak i w jego bezpośrednim otoczeniu, stosunkowo
niewielkie natężenie ruchu samochodowego oraz swobodne warunki
przewietrzania. Otoczenie obszaru od południa, wschodu i północnegowschodu zwartymi kompleksami lasów smardzewickich izoluje go od
negatywnego oddziaływania zwartej zabudowy miejskiej Tomaszowa, a
jednocześnie stanowi obszar zasilania w czyste powietrze, zwłaszcza przy
wiatrach północnych, północno-wschodnich i wschodnich.

Celem omawianego projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jest przeznaczenie północnej i środkowej części jego
obszaru na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN),
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
i
usług
(MN/U)
tereny
zabudowy usługowej (U) i tereny usług społecznych (UO) wraz z
terenami komunikacji – drogami/ulicami lokalnymi, dojazdowymi i
wewnętrznymi oraz ciągiem pieszo-jezdnym i placem publicznym (KDL,
KDD, KDW, KX, KY).

Południowa część obszaru projektu planu pozostanie w dotychczasowym
użytkowaniu jako tereny rolne (R), z których część, sąsiadująca od
południa z kompleksem lasów smardzewickich przewidziana jest
docelowo pod zalesienie (R/ZL) oraz jako tereny leśne (ZL). Są to tereny
z zakazem zabudowy. Południowy, równoleżnikowy skraj obszaru
projektu
planu
to
teren
fragmentu
postulowanej
w
Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego drogi klasy
ekspresowej (KDS).
32
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W DZIELNICY WOLA WIADERNA W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM
KWIECIEŃ - MAJ 2016

Analiza i ocena oddziaływania na środowisko wynikającego z realizacji
ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu dzielnicy Tomaszowa Maz. - Wola Wiaderna dotyczy głównie
części północnej i środkowej jego obszaru. Tu będzie koncentrować się
większość oddziaływań. Na tym obszarze zmieni się prawie całkowicie
jego
dotychczasowe
użytkowane
rolniczo,
użytkowanie
częściowo
i
zagospodarowanie.
trwale
odłogowane,
Tereny
otwarte
i
niezainwestowane (poza zabudową zagrodową i jednorodzinną oraz
działką użytkowaną w celach ogrodniczo-hodowlanych skupionych
wzdłuż ulicy Wola Wiaderna) zostaną zajęte docelowo przez zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną (MN), zabudowę jednorodzinną z usługami
(MN/U) oraz zabudowę usługową (w przewadze usługi podstawowe i
społeczne) (U) i (UO)) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i
komunikacyjną. Na tym obszarze zmieni się prawie całkowicie jego
dotychczasowe użytkowanie i zagospodarowanie.

Przeprowadzona
w
ramach
Prognozy
analiza
oddziaływań
bezpośrednich, a także analiza zmian/przekształceń w warunkach i
strukturze poszczególnych elementów środowiska we wzajemnym
powiązaniu
(oddziaływania
pośrednie)
spowodowanych
realizacją
ustaleń projektu planu wykazuje, że większość z tych oddziaływań
będzie miała charakter nieznaczący, acz miejscowo i liniowo trwały,
pozostający jednak bez wpływu na szerokie otoczenie obszaru projektu
planu.

Nie przewiduje się docelowo znacząco negatywnych oddziaływań na
jakość środowiska i życie ludzi. Okresowo niekorzystne oddziaływanie w
skali miejscowej może wystąpić przede wszystkim na etapie realizacji
poszczególnych budowli oraz obiektów infrastruktury technicznej i
komunikacyjnej.

Realizacja ustaleń projektu planu dotyczących infrastruktury technicznej i
komunikacyjnej, zgodnych z wymogami ochrony środowiska powinna
wpłynąć
na
ograniczenie
wymienionych
eksploatacji.
33
oddziaływań
na
etapie
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W DZIELNICY WOLA WIADERNA W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM
KWIECIEŃ - MAJ 2016

Położenie obszaru projektu planu w zasięgu Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 401 – Niecka Łódzka, wydzielonego w szczelinowoporowych osadach kredy górnej powoduje konieczność szczególnej
ochrony przed zanieczyszczeniem wód tego głębokiego poziomu.
potencjalnie możliwym przy realizacji projektowanych przedsięwzięć. Z
uwagi na głębokie występowanie tych wód podziemnych, występowanie
naturalnej
strefy
izolacyjnej
w
strefie
przypowierzchniowej,
nie
planowanie przedsięwzięć stanowiących szczególne zagrożenie dla wód
istnieje znikoma możliwość negatywnego oddziaływania na wody
podziemne tego poziomu w wyniku realizacji ustaleń projektu planu, w
tym oddziaływania użytkowania istniejącego terenu obsługi produkcji w
gospodarstwie rolnym, hodowlanym i ogrodniczym (RU) pod warunkiem
przestrzegania przepisów dotyczących stosowania nawozów i środków
wspomagających uprawę roślin określonych w Ustawie z dnia 10 lipca
2007 r. o nawozach i nawożeniu (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 625,
1893) oraz w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania
nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (tekst
jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 393).

Nie przewiduje się oddziaływania na obszary chronione na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U.
2013 r., poz.627 z późn.zm.) ze względu ich brak na obszarze projektu
planu.

Z uwagi na nie występowanie na obszarze projektu planu obszarów
Natura 2000 oraz brak powiązań funkcjonalnych z obszarami Natura
2000 położonymi poza obszarem projektu planu nie przewiduje się
negatywnych oddziaływań na te obszary.

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na zabytki i na dobra
materialne z uwagi na ich brak na obszarze analizowanego projektu
planu.

Nie
przewiduje
się
potrzeby
metody
analizy
skutków
realizacji
analizowanego planu innej niż przewidziana w art. 32 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
34
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W DZIELNICY WOLA WIADERNA W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM
KWIECIEŃ - MAJ 2016
jedn. Dz. U. z dnia 10 lutego 2015 r., poz.199 i 443 z późn.zm.). Nie
przewiduje się dodatkowego monitoringu jakości środowiska poza
prowadzonym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Z uwagi na położenie geograficzne obszaru objętego prognozą i brak
oddziaływań na środowisko o charakterze ponadregionalnym nie
przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko w wyniku
realizacji ustaleń projektu planu, wymagającego przeprowadzenia
postępowania, określonego w treści art. 58 pkt. 2 Ustawy z dnia 26
kwietnia 2001 r.– Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z
2013, poz.1232 z późn. zm.).

Podstawowymi
rozwiązaniami
mającymi
na
celu
zapobieganie
i
ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko jest zasada
wymagająca
dostosowania
przeznaczenia
środowiskowych
predyspozycji
terenu
wskazanych
w
i
ustaleń
do
opracowaniu
ekofizjograficznym oraz obowiązujących przepisów ochrony środowiska.
Zasada ta została zastosowana przy sporządzeniu analizowanego
projektu planu.

Nie wskazuje się potrzeby dodatkowych, poza ustaleniami projektu
planu, rozwiązań, w tym alternatywnych, ograniczających negatywne
oddziaływania na środowisko. Ustalenia projektu planu, mimo całkowitej
(docelowo)
zmiany
dotychczasowego
krajobrazu
wizualnego
i
przyrodniczego w części północnej i środkowej jego obszaru, przy
jednoczesnej racjonalnej organizacji przestrzeni stwarzają duże szanse
na zachowanie dotychczasowych stosunkowo wysokich standardów
jakości środowiska i jakości życia mieszkańców tego obszaru.
35

Podobne dokumenty