Zarządzanie cyklem życia produktu (PLM

Komentarze

Transkrypt

Zarządzanie cyklem życia produktu (PLM
Zarządzanie cyklem życia produktu
(PLM - Product Lifecycle Management)
Koncepcja cyklu życia produktu zakłada, że produkty mają ograniczony czas okresu
przydatności (czasu życia). Sprzedaż produktu przechodzi różne fazy w których zysk rośnie
lub spada w zależności od kolejnej fazy cyklu życia produktu.
Z powyższego wynika, że w różnych fazach cyklu życia produktu konieczne staje się
stosowanie różnych strategii marketingowych związanych z finansowaniem, produkcją,
zakupami i zarządzaniem zasobami ludzkimi.
Większość krzywych wykresu cyklu życia produktu ma kształt dzwonowy (wykres
sprzedaży). Taki wykres można podzielić na cztery podstawowe fazy: wprowadzenie, wzrost,
dojrzałość i spadek.
Wprowadzenie
Wzrost
Dojrzałość
Spadek
SprzedaŜ
Zysk
Czas
W okresie wprowadzenia produktu na rynek zysk jest ujemny a sprzedaż rośnie powoli. W
okresie wzrostu produkt jest szybko akceptowany przez rynek i następuje zdecydowana
poprawa zysku (zysk staje się dodatni). W okresie dojrzałości następuje spowolnienie wzrostu
sprzedaży, zysk stabilizuje się (lub spada ze względu na rosnącą konkurencję) a produkt
zostaje przyjęty przez większość potencjalnych nabywców. Ostatnim etapem w cyklu życia
produktu jest okres spadku, w którym następuje spadek sprzedaży i zysku.
Koncepcja cyklu życia produktu może być wykorzystywana do analizy: kategorii produktu
(odzież), formy produktu (czerwona), produktu (spodnie dresowe) i marki (Agiss).
Najczęściej spotykaną* krzywą dobrze opisującą cykl życia produktu
jest funkcja
logistyczna. Użytkownicy oprogramowania Strategy Manager otrzymują wraz z programem
dodatkową aplikację umożliwiającą prognozowanie sprzedaży produktów.
Program PLM Analizator umożliwia między innymi:
•
estymację (ocenę) parametrów funkcji sprzedaży (funkcji logistycznej);
•
aproksymację wielkości sprzedaży w kolejnych okresach;
•
wyznaczenie mierników zgodności wartości teoretycznych z danymi empirycznymi
(odchylenie standardowe reszt, przeciętny błąd aproksymacji, współczynnik
zmienności resztowej, współczynnik zbieżności, współczynnik korelacji wielorakiej).
•
Prezentację graficzną danych empirycznych oraz funkcji sprzedaży dla znalezionych
parametrów.
PLM Analizator
FALCOM®
ul. Chocianowicka 158A
93-460 Łódź
tel. (042) 682-00-20, tel./fax (042) 682-00-20
REGON: 470863381
http://www.falcom.pl
[email protected]
*
Nie wszystkim produktom odpowiada krzywa dzwonowa cyklu życiowego. Inne najczęściej spotykane krzywe
to: model wzrostu–spadku-dojrzałości, model typu podwójny cykl (cykl - recykl) oraz model grzbietowy
(fryzowy) w którym sprzedaż przechodzi przez kolejno po sobie następujące cykle życia opierające się na
odkrywaniu nowych cech produktu, jego zastosowań i pojawieniu się nowych użytkowników.

Podobne dokumenty