Inwentaryzacja florystyczna, mykologiczna i faunistyczna W czasie

Komentarze

Transkrypt

Inwentaryzacja florystyczna, mykologiczna i faunistyczna W czasie
Inwentaryzacja florystyczna, mykologiczna i faunistyczna
W czasie prac terenowych zastosowano metodę marszrutową polegającą na penetracji
terenu objętego zmierzeniem inwestycyjnym. Rozpoznanie składu gatunkowego odbywało się
w trakcie wizji terenowych w czasie, których wykonywano zdjęcia w celu dokładniejszego
rozpoznania typów zbiorowisk roślinnych i grzybów. Dane botaniczne były zbierane wczesną
wiosną w miesiącach marzec i kwiecień oraz latem w czerwcu i lipcu. W terenie używano
map topograficznych o skali 1:10 000 i 1:25000. Korzystano z dostępnej literatury fachowej
i z konsultacji z innymi przyrodnikami.
W dniu 16.05.2012 roku przeprowadzono inwentaryzację florystyczną i faunistyczną
na działce nr ewid. 43 obręb miejscowości Stara Sucha, gmina Nowa Sucha, powiat
sochaczewski, województwo mazowieckie.
Inwentaryzację przeprowadzono na terenie przeznaczonym na budowę elektrowni
wiatrowych ( dwie turbiny wiatrowe każda po 600 kW).
Inwentaryzację florystyczną przeprowadzono metodą marszrutową:
•
wykorzystano metodę marszrutową w celu szczegółowej penetracji powierzchni
działek,
•
w czasie analizowania powierzchni badawczej pod kątem różnorodności
florystycznej i identyfikowano wszystkie napotkane rośliny,
•
nie
stwierdzono
roślin
objętych
prawną
ochroną
gatunkową.
Analiza
mykologiczna terenu objętego planowanym zamierzeniem inwestycyjnym nie
wykazała występowania grzybów, w tym grzybów lichenizujących, które by były
objęte prawną ochroną gatunkową.
Na terenie inwestycyjnym na działce nr 43 w dniu przeprowadzanej inwentaryzacji
roślinność naczyniowa występująca na inwentaryzowanym terenie to przedstawiciele flory
ruderalnej i pól uprawnych Stellarieteamediae. Podczas inwentaryzacji na działce nr ewid. 43
stwierdzono występowanie poniższych gatunków roślin:
•
Babka zwyczajna Plantago major
•
Bylica pospolita Artemisia vulgaris
•
Chaber bławatek Centaurea cyanus
•
Chwastnica jednostronna Echinochloacrus-galli
•
Cykoria podróżnik Cichorium intybus
•
Fiołek polny Viola arvensis
•
Gwiazdnica pospolita Stellaria media
•
Iglica pospolita Erodium cicutarium
•
Komosa biała Chenopodium album
•
Konyza kanadyjska (przymiotno kanadyjskie) Conyza canadensis
•
Kostrzewa łąkowa Festuca pratensis
•
Krwawnik pospolity Achillea millefolium
•
Kupkówka pospolita Dactylis glomerata
•
Kurzyślad polny Anagallis arvensis
•
Maruna bezwonna Matricaria perforata Mérat
•
Mlecz polny Sonchus arvensis
•
Mniszek lekarski Taraxacum officinale
•
Niezapominajka polna Myosotis arvensis
•
Ostrożeń polny Cirsium arvense
•
Perz właściwy Elymus repens
•
Przetacznik ożankowy Veronica chamaedrys
•
Przetacznik perski Veronica persica Poir.
•
Rdest ptasi Pylogonum aviculare
•
Rumian polny Anthemis arvensis
•
Rumianek pospolity Chamomilla recutita
•
Rumianek bezpromieniowy Chamomilla suaveolens
•
Tasznik pospolity Capsella bursa-pastoris
•
Tobołki polne Thlaspi arvense
•
Życica wielokwiatowa Lolium multiflorum
Podczas inwentaryzacji faunistycznej na działce inwestycyjnej poza ptakami w dniu
inwentaryzacji zaobserwowano:
•
sarna Capreolus capreolus
•
zając szarak Lepus europaeus
•
mysz polna Apodemus agrarius
•
nornik zwyczajny Microtus arvalis
•
dzik Sus scrofa
Rozróżniamy cztery rodzaje krajobrazu: krajobraz naturalny, krajobraz zbliżony do
naturalnego, krajobraz naturalno- kulturowy, krajobraz kulturowy.

Krajobraz naturalny w obrębie inwestycji na działce nr ewid. 43 na której zostaną
wybudowane turbiny wiatrowe, praktycznie nie istnieje. Najbliższe zadrzewienie
położone jest na terenie działki inwestycyjnej w odległości około 200 m od TW,

w kierunku północnym. Najbliższym ciekiem wodnym jest rzeka Sucha, która znajduje
się w odległości około 800 m w kierunku południowym oraz rzeka Bzura, której
odległość od przedmiotowych turbin wiatrowych wynosi około 2,5 km w kierunku
zachodnim.

Krajobraz zbliżony do naturalnego to szpalery drzew, które występują w najbliższym
otoczeniu drogi na południowym wschodzie oraz zarastające rowy melioracyjne.
Omawiany rodzaj krajobrazu jest również reprezentowany przez nieliczne naturalne łąki,
które nie znajdują się w najbliższym sąsiedztwie działek inwestycyjnych. Kolejnym
elementem krajobrazu zbliżonego do naturalnego są pojedyncze zadrzewienia śródpolne,
które tak jak powyżej omawiane łąki są elementem krajobrazu lecz nie znajdują się
w bezpośrednim kontakcie z przedmiotowym terenem.

Krajobraz naturalno- kulturowy to krajobraz użytków rolnych reprezentowanych przez
pola uprawne nastawione na produkcje roślinną oraz użytki zielone. Omawiany typ
krajobrazu jest najczęściej występującym na obszarze całej gminy.

Krajobraz kulturowy to krajobraz budynków gospodarczych i mieszkalnych oraz
towarzyszącej im infrastruktury (np. dróg, linii kolejowych oraz napowietrznych linii
energetycznych wraz z elementami infrastruktury technicznej). Na południe od terenu
planowanej inwestycji znajduje się miejscowość Stara Sucha (odległość ok. 500 m).
Działka inwestycyjna i teren w promieniu około 2 km wokół znajduje się w krajobrazie
rolniczym o przeciętnym
bogactwie i wartości przyrodniczej na tle województwa
mazowieckiego. Tło stanowią pola uprawne, sady oraz nieużytkowane grunty rolne ze
zbiorowiskami roślin segetalnych i ruderalnych. Wzdłuż dróg rosną krzewy i drzewa, głównie
topole, brzozy, tarniny, topole osiki i głogi. Działka, na której mają zostać posadowione
turbiny, to grunty orne, na których występuje typowa roślinność segetalna. Najbliższy las
położony jest na terenie inwestycyjnym w odległości około 200 m w kierunku północnym od
TW. Z pozostałych stron przedmiotowa działka otoczona jest przez pola uprawne,
zadrzewienia i zabudowania mieszkalno-gospodarcze wraz z infrastrukturą drogową.
Przedmiotowe turbiny wiatrowe będą wprowadzała największe zmiany w krajobrazie dla
mieszkańców miejscowości Stara Sucha, Nowa Sucha, Nowy Żylin, Leonów, Kolonia
Gradowska, Orłów, Gradów. Odbiór przez obserwatorów danych turbin jest subiektywny i
prawie niemożliwy do określenia.
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a
także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako
obszary Natura 2000 (Dz. U. z dnia 10 maja 2010 r.),

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, Dyrektywa siedliskowa,

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w
sprawie ochrony dzikiego ptactwa ,

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roślin (Dz. U. 2012, poz. 81).,

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2011 Nr 237, poz 1419),

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880),

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
(Dz.U. z 2007 Nr 75, poz. 493, z późn.zm.),
Zdj. nr 1. Widok na N
Zdj.nr 2. Widok na E
Zdj. nr 3. Widok na S
Zdj. nr 4. Widok na W
Ryc.1. Panorama