Raport bieglego rewidenta - GK TelforceOne za 2013

Komentarze

Transkrypt

Raport bieglego rewidenta - GK TelforceOne za 2013
RAPORT
Niezależnego biegłego rewidenta
o skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym
Grupy Kapitałowej TelForceOne
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krakowska 119
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.
dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu TelForceOne S.A.
Wrocław, 19 marzec 2014 r.
Data sporządzenia
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok
Grupy Kapitałowej TelForceOne
Strona 2 z 11
1. Część ogólna raportu
1.1. Charakterystyka ogólna Spółki i jej działalności
Podstawowe dane Spółki Dominującej:
Jednostka dominująca TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-428), ul. Krakowska 119
została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców dnia 12.04.2005 r. pod numerem pozycji rejestru (numer
KRS) 0000232137 prowadzonego przez - Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Posiada nr NIP: 8981967851 oraz Regon:
932674375.
Na dzień 31 grudnia 2013 roku Jednostka Dominująca sprawowała kontrolę nad następującymi
spółkami zależnymi, które zostały objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym:
Jednostka
Siedziba
R2 Invest Sp. z o.o.
Wrocław
Telcon Sp. z o.o.
Łódź
RED DOG Sp. z o.o.
Poznań
MyPhone Sp. z o.o.
Wrocław
CPA Czechy S.r.o.
Pardubice
CPA Slovakia S.r.o.
Bratysława
Teletorium Sp. z o.o.
Wrocław
Procentowy
udział
Zakres działalności
Sąd Gospodarczy
Grupy
w kapitale
Produkcja wyrobów
Sąd Rejonowy dla Wrocławiakaletniczych
100%
Fabrycznej we Wrocławiu,
i rymarskich
VI Wydział Gospodarczy KRS
Sąd Rejestrowy dla ŁodziPozostała sprzedaż
100%
Śródmieścia w Łodzi,
hurtowa
XX Wydział KRS
Pozostała sprzedaż
Sąd
Rejonowy w Poznaniu,
100%
hurtowa
XXI Wydział Gospodarczy KRS
Produkcja wyrobów
Sąd Rejonowy dla Wrocławiakaletniczych
100%
Fabrycznej we Wrocławiu,
i rymarskich
VI Wydział Gospodarczy KRS
Pozostała sprzedaż
Sąd Gospodarczy
100%
hurtowa
w Pardubicach
Pozostała sprzedaż
70%
Sąd Gospodarczy w Bratysławie
hurtowa
Sąd Rejonowy dla WrocławiaPozostała sprzedaż
100%
Fabryczna we Wrocławiu,
detaliczna
VI Wydział Gospodarczy KRS
Spółki zależne, oprócz spółek zagranicznych (z których przedłożono opinię z badania sprawozdania
finansowego Spółki CPA Czechy S.r.o. – opinia bez zastrzeżeń wydana przez Beta Audit Spol. S.r.o
z Brna, nr ewid. 222 w osobie biegłego rewidenta Jerzego Gawel, nr ew. 1457 i Spółka CPA Slovakia
S.r.o., która nie podlegała badaniu), były badane przez podmiot AUDIT TAX CONSULTING Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie, os. Złotego Wieku 89, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem
3816. Wydane opinie badanych krajowych spółek zależnych dotyczące sprawozdań finansowych
na dzień 31.12.2013 r. były wydane jako opinie bez zastrzeżeń, z tym że:
- opinia dla Red Dog Sp. z o.o. z objaśnieniem, dotyczącym wykazanych w bilansie za rok 2013
ujemnych kapitałów własnych (2 551 tys. zł), które wymagają podjęcia przez Zwyczajne Zgromadzenie
Wspólników Red Dog Sp. z o.o. decyzji o dalszym istnieniu i kontynuacji działalności w kolejnym roku
obrotowym, zgodnie z art. 233 Kodeksu Spółek Handlowych,
- opinia dla Teletorium Sp. z o.o. z objaśnieniem w zakresie braku istotnych spłat należności po dacie
bilansowej w kwocie 2 756,9 tys. zł od jednostki powiązanej Red Dog Sp. z o.o., z uwagi na odroczony
termin płatności do 31.12.2014 roku, wynikający z zawartych porozumień, nie pozwoliła wypowiedzieć
się na temat ich odzyskiwalności wewnątrz Grupy,
- Spółka MyPhone Sp. z o.o. jest w trakcie weryfikacji, przy czym badanie dostarczyło wystarczającej
podstawy do wyrażenia opinii bez zastrzeżeń.
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok
Grupy Kapitałowej TelForceOne
Strona 3 z 11
Na dzień 31 grudnia 2013 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez Grupę w podmiotach
zależnych jest równy udziałowi Grupy w kapitałach tych Jednostek.
Wszystkie Jednostki zależne Grupy zostały objęte konsolidacją metodą pełną. Ich sprawozdania
finansowe zostały sporządzone za taki sam okres jak sprawozdanie finansowe Spółki Dominującej.
Okres ten trwał od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
Przedmiotem działalności Spółki Dominującej jest handel hurtowy i detaliczny akcesoriami, częściami
zamiennymi, narzędziami i urządzeniami serwisowymi do aparatów telefonicznych oraz innych
akcesoriów elektrycznych i elektronicznych.
Przeważającym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej jest produkcja i dystrybucja, telefonów
komórkowych oraz akcesoriów do urządzeń mobilnych.
Grupa działa na rynku polskim i na rynkach zagranicznych.
Kapitały własne kształtują się następująco:
Stan na dzień
bilansowy br.
Wyszczególnienie
Kapitał własny
Stan na dzień
bilansowy pr.
79 185
75 481
Kapitał podstawowy
8 196
8 196
Kapitał z aktualizacji wyceny
2 787
2 787
84 031
82 348
Różnice z przeliczenia
577
966
Pozostałe kapitały rezerwowe
526
526
(21 133)
(20 584)
4 201
1 242
Kapitał zapasowy
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Kapitał podstawowy Grupy stanowi kapitał podstawowy Jednostki Dominującej. Na dzień bilansowy
wynosi on 8 196 tysięcy złotych i dzieli się na 8 195 848 akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda.
Kapitał własny Grupy na dzień bilansowy wynosi 79 185 tysięcy złotych, wartość bilansowa jednej
akcji wynosi 9,66 zł, zysk na jedną akcje za badany okres wyniósł 0,51 zł.
Struktura własności Spółki nie uległa istotnej zmianie i przedstawiała się następująco:
Liczba
głosów
Udział
w kapitale
podstawowym
w%
Udział
w ogólnej
liczbie
głosów
w%
3 970 849
3 970 849
48,5
48,5
Springfield Investments S.a.r.I
2 974 899
2 974 899
36,3
36,3
KAPS Investment Sp. z o.o.
706 100
706 100
8,6
8,6
Sebastian Sawicki
544 000
544 000
6,6
6,6
8 195 848
8 195 848
100
100
Akcjonariusz
Liczba
posiadanych
akcji
Akcjonariat rozproszony
Razem
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok
Grupy Kapitałowej TelForceOne
Strona 4 z 11
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Spółkę reprezentuje Zarząd w składzie:
Prezes Zarządu
Sebastian Sawicki
od dnia
Protokół nr 02/06/2011 z 28 06 2011
Wiceprezes
Wiesław Żywicki
od dnia
Protokół nr 02/06/2011 z 28 06 2011
Członek Zarządu
Adam Kowalski
od dnia
Protokół nr 02/06/2011 z 28 06 2011
W badanym roku i do dnia zakończenia badania nie miały miejsca zmiany w składzie Zarządu Spółki.
Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie:
Członek RN
Olga Olkowska
od dnia
14.06.2012
14.06.2012
Członek RN
Paweł Płócienniczak
14.06.2012
uchwałą 18/ZWZ/2012
Członek RN
Włodzimierz Traczyk
14.06.2012
uchwałą 18/ZWZ/2012
Członek RN
Jacek Kwaśniak
14.06.2012
uchwałą 18/ZWZ/2012
Przewodniczący RN
Ciborski Dariusz
uchwałą 18/ZWZ/2012
uchwałą 18/ZWZ/2012
W badanym roku i do dnia zakończenia badania nie miały miejsca zmiany składu Rady Nadzorczej
Spółki.
Głównym Księgowym Grupy jest Pani Jadwiga Mamet.
Zatrudnienie w Grupie na koniec badanego okresu wynosiło 172 osoby.
1.2. Sprawozdanie skonsolidowane podlegające badaniu.
Przedmiotem badania było skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TelForceOne
za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, na które składa się:
-
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans)
sporządzone na dzień 31.12.2013 r. które po stronie aktywów
i pasywów zamyka się sumą
-
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
(rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01.01.2013 r.
do 31.12.2013 r. wykazujący całkowity dochód netto w kwocie:
3 704
tys. złotych
-
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
(rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01.01.2013 r.
do 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie:
4 201
tys. złotych
-
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok
obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący
zwiększenie środków pieniężnych o kwotę:
3 998
tys. złotych
-
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące
wzrost kapitału własnego o kwotę:
3 704
tys. złotych
-
dodatkowe informacje i objaśnienia,
- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku
obrotowym 2013.
152 473 tys. złotych
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok
Grupy Kapitałowej TelForceOne
Strona 5 z 11
Przedmiotem badania były również księgi rachunkowe i dokumentacja źródłowa, na podstawie których
sprawozdanie to sporządzono oraz zdarzenia zaistniałe po dniu bilansowym mające wpływ
na sytuację majątkową, finansową oraz całkowite dochody Grupy wynikające ze sprawozdania
za okres badany. Nie stanowiło przedmiotu badania wykrycie zdarzeń podlegających ściganiu z mocy
prawa.
1.3. Sprawozdanie skonsolidowane za poprzedni rok obrotowy
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TelForceOne za 2012 r. było
przedmiotem badania przez AUDIT TAX CONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotego
Wieku 89, wpisaną pod numerem 3816 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, w imieniu której działał
kluczowy biegły rewident Monika Aksak-Wąs (nr ewid. 9446).
Za rok 2012 wydano opinię z zastrzeżeniem: „w skonsolidowanym sprawozdaniu wykazano nie
zinwentaryzowane zapasy w jednostkach zależnych Red Dog Sp. z o.o. w kwocie 3 247 tys. zł
i Teletorium Sp. z o.o. w kwocie 2 909 tys. zł. Łącznie zapasy nie zinwentaryzowane stanowiły 21%
kwoty zapasów wykazanych w aktywach. Brak spisu z natury spowodował, że nie byliśmy w stanie
wypowiedzieć się na temat ewentualnej utraty ich wartości”.
Sprawozdanie finansowe Grupy TelForceOne za 2012 r. zostało zatwierdzone przez Zwyczajne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwałą nr 17/ZWZ/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok 2012 zostało stosownie do art. 69 ustawy
o rachunkowości, złożone wraz z innymi dokumentami w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu
Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu w dniu 20.06.2013 r oraz ogłoszone
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - informacja o wpisie do KRS jest automatycznie
przekazywana do publikacji w MSiG.
1.4. Badanie sprawozdania skonsolidowanego za 2013 rok
Badanie skonsolidowanego sprawozdania za 2013 rok przeprowadził podmiot AUDIT TAX
CONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotego Wieku 89, wpisany pod numerem 3816
na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową
Radę Biegłych Rewidentów. Kluczowym biegłym rewidentem, odpowiedzialnym za badanie
sprawozdania finansowego Spółki, jest Monika Aksak-Wąs (nr rej. 9446). Badanie zostało
przeprowadzone na podstawie Uchwały nr 01/01/2013 Rady Nadzorczej z dnia 10.01.2014 r.
oraz zawartej ze Spółką umowy nr 535.2013/AUD/35 z dnia 10.01.2014 r.
Zarówno podmiot audytorski AUDIT TAX CONSULTING Sp. z o.o., jak i przeprowadzający badanie
w jego imieniu kluczowy biegły rewident Monika Aksak-Wąs (nr rej. 9446 ), biorący udział w badaniu
oświadczają, że pozostają niezależni od badanej jednostki, w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy
z dnia 07 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych
do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77, poz. 649 z 2009 r.
z późn. zm.). W badaniu nie brał udziału personel pomocniczy.
Nie wystąpiły ograniczenia zakresu badania.
Badanie zostało przeprowadzone w siedzibie Spółki dominującej TelForceOne S.A. w okresie
od 13.03.2014 r. do 19.03.2014 r.
Zakres i poziom istotności przyjęty dla poszczególnych procedur badania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za rok obrotowy wynika z dokumentacji roboczej znajdującej się
w siedzibie Audit Tax Consulting Sp. z o.o.
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok
Grupy Kapitałowej TelForceOne
Strona 6 z 11
Zarząd Jednostki Dominującej, na dzień zakończenia badania, potwierdził na piśmie kompletność
ujęcia dokumentów w sprawozdaniu skonsolidowanym za badany okres oraz swoją odpowiedzialność
za prawidłowość, rzetelność i jasność sprawozdania finansowego. W trakcie badania, Zarząd
Jednostki Dominującej złożył wszystkie żądane przez biegłego rewidenta oświadczenia oraz udzielił
wyjaśnień i informacji niezbędnych do przeprowadzenia badania.
Jednostka Dominująca TelForceOne S.A. przedstawiła dokumentację konsolidacyjną obejmującą:
sprawozdania finansowe jednostek powiązanych, w tym: podstawowe sprawozdania finansowe
jednostek powiązanych za 2013 rok, opinie i raporty do w/w sprawozdań sporządzone przez podmioty
audytorskie, wszelkie korekty i wyłączenia dokonywane podczas konsolidacji, niezbędne
do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2. Analiza sytuacji Grupy Kapitałowej i ocena kontynuacji działalności
Wszystkie kwoty wykazane w dalszej części niniejszego raportu biegłego rewidenta zostały
przedstawione w tys. złotych.
2.1. Analiza istotnych wielkości sprawozdania i wskaźników ekonomicznych
Wyniki działalności gospodarczej Grupy za okres badany oraz jej sytuację majątkową i finansową
charakteryzują, ustalone na podstawie danych z bilansu i rachunku zysków i strat, następujące
podstawowe wskaźniki i relacje ekonomiczno – finansowe:
Wskaźniki
Suma bilansowa (tys. złotych)
Przychody
ze
sprzedaży
(tys. złotych)
Całkowite
dochody
netto
(tys. złotych)
Zysk netto (tys. złotych)
2013
2012
2011
Zmiana
2013/2012
Zmiana
2012/2011
152 473
139 347
139 926
13 126
-579
155 688
121 314
113 872
34 374
7 442
3 704
773
877
2 931
-104
4 201
1 242
519
2 959
723
Po stronie aktywów zwiększenie sumy bilansowej związane jest głównie ze zwiększeniem majątku
w pozycji wartości niematerialnych i prawnych, zapasów oraz środków pieniężnych. Wzrostowi uległy
również inne należności, zobowiązania krótkoterminowe, kapitały własne i zyski zatrzymane w Grupie.
W roku 2013 w stosunku do roku 2012 wzrosły przychody ze sprzedaży o 34 374 tys. zł.
Wpływ na wzrost miało zwiększenie obrotów w grupie asortymentowej: elektronika mobilna, akcesoria
i telefony GSM, przy znaczącym udziale w przychodach sprzedaży Grupy Emitenta (sprzedaż
towarów opatrzonych znakami towarowymi: MYPHONE, MYTAB, FOREVER, FOOF, FOREVER
LIGHT oraz TF1 TelForceOne). Ponadto wpływ na wzrost sprzedaży miały znaczne obroty
w umowach spełniających kryterium umowy znaczącej (opisane w sprawozdaniu z działalności)
w ramach współpracy pomiędzy MyPhone Sp. z o.o. a JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.
(sprzedaż telefonów komórkowych marki MyPhone oraz tabletów) jak również sprzedaż terminali
marki MyPhone do sieci sprzedaży „Biedronka”. W Spółce zależnej CPA Czechy S.r.o. realizowane
są dostawy akcesoriów GSM do całej europejskiej sieci „Tesco” na podstawie umowy ramowej
zawartej w 2012 r. W Spółce dominującej TelForceOne S.A. realizowane są dostawy do sieci
wielkopowierzchniowych oraz wielooddziałowych.
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok
Grupy Kapitałowej TelForceOne
Strona 7 z 11
2.2. Wskaźniki ekonomiczno – finansowe Grupy TelForceOne
Wskaźniki rentowności:
wskaźnik
bezpieczny
miernik
2013
2012
2011
zysk netto x 100
aktywa ogółem
5-8
procent
2,76%
0,89%
0,37%
zysk netto x 100
przychody ogółem
3-8
procent
2,66%
0,97%
0,45%
15-25
procent
5,30%
1,65%
0,70%
-
procent
4,80%
2,81%
2,02%
wsk.
dodatni
procent
0,50%
-1,17%
-1,32%
-
procent
4,42%
1,94%
0,48%
wskaźnik
wzrostowy
tys.zł
/ 1 zatr.
24 423
8 011
2 678
wskaźnik
bezpieczny
miernik
2013
2012
2011
1,2 - 2,0
krotność
1,33
1,39
1,41
1,0
krotność
0,65
0,70
0,55
0,1-0,2
krotność
0,10
0,02
0,06
1,0
krotność
1,33
1,74
1,68
Wskaźniki rentowności
Rentowność majątku (ROA)
Rentowność netto
Rentowność kapitału własnego (ROE)
zysk netto x 100
kapitały własne
Skorygowana rentowność majątku
zysk netto + (odsetki - podatek dochodowy od odsetek) x
100
aktywa ogółem
Dźwignia finansowa
rentowność kapitału własnego - skorygowana rentowność
majątku
stopa dodatnia - to efekt pozytywny
stopa ujemna - to efekt " maczugi finansowej"
Rentowność inwestycji
zysk brutto+odsetki od zadłużeń długoterminowych x 100
kapitały własne + zobow.długoterminowe
Rentowność zasobów osobowych (ROSE)
zysk netto
przeciętny stan zatrudnienia
Wskaźniki płynności finansowej:
Wskaźniki płynności finansowej
Wskaźnik płynności finansowej I stopnia
aktywa obrotowe - należności z tyt.dostaw i usług powyżej 12 mc
zobowiązania krótkoterm. - zobow.krótkoterm.powyżej 12 mc
Wskaźnik płynności finansowej II stopnia
aktywa obrot. - zapasy - kr.term.RMK czynne - nalez.z tyt.dost.i usł.pow.12 mc
zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 mc
Wskaźnik płynności finansowej III stopnia
inwestycje krótkoterminowe
zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 mc
Wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej
należności z tyt.dostaw i usług
zobowiązania z tyt.dostaw i usług
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok
Grupy Kapitałowej TelForceOne
Strona 8 z 11
Wskaźniki rotacji:
Wskaźniki rotacji (obrotowość)
wskaźnik
bezpieczny
miernik
2013
2012
2011
wskaźnik
malejący
w
dniach
76
96
x
w
dniach
55
57
x
w
dniach
36
33
x
Szybkość obrotu zapasów (w dniach)
średni stan zapasów x 365 dni
przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
Spływ należności (w dniach)
średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni
przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
Spłata zobowiązań (w dniach)
średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni
przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
ilość dni
porównywalna
ilość dni
porównywalna
Wskaźniki do analizy poziomej i pionowej bilansu:
Wstępna analiza bilansu
wskaźnik
bezpieczny
miernik
2013
2012
2011
100-150
procent
96,98%
95,65%
92,58%
40-80
procent
75,29%
71,97%
71,08%
Złota reguła bilansowania
(kapitały własne + rezerwy długoterminowe) x 100
aktywa trwałe
Złota reguła bilansowania II
kapitały obce krótkoterminowe x 100
aktywa obrotowe
Wyższy poziom zysku spowodował, że wskaźniki rentowności zasadniczo uległy poprawie. Wskaźniki
płynności pozostały na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym, pomimo wzrostu stanu środków
pieniężnych na koniec roku. Grupa generowała środki pieniężne na działalności operacyjnej
przeznaczając je na spłatę zobowiązań finansowych.
Wskaźnik rotacji należności oraz zapasów uległy zmniejszeniu, co korzystnie wpływa na utrzymanie
płynności w Grupie. Rotacja zobowiązań wydłużyła się o 3 dni i wynosi 36 dni.
Rentowność majątku Grupy wzrosła o 2,34 pp. w stosunku do roku 2012 do poziomu 4,8%, co jest
związane z uzyskaniem wyższego poziomu zysku w Grupie. Również wskaźniki trwałości struktury
finansowania utrzymują się na podobnym poziomie.
2.3. Podsumowanie – kontynuacja działalności
Na podstawie analizy powyższych wskaźników nie widzimy istotnych zagrożeń dla kontynuacji
działalności Grupy w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Ponadto, Kierownik Jednostki w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania
finansowego na str. 13 stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć
przyszłości, to jest w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po dniu 31 grudnia
2013 roku.
3. Część szczegółowa raportu
3.1. Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zostało sporządzone na podstawie sprawozdań
finansowych Jednostki Dominującej oraz jednostek zależnych.
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok
Grupy Kapitałowej TelForceOne
Strona 9 z 11
3.2. Konsolidacja kapitałów i wyłączenia konsolidacyjne
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zidentyfikowano i wyłączono:

wzajemne zobowiązania i należności jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym,

wewnątrzgrupowe przychody i koszty (zakupy),

kapitały własne jednostek zależnych powstałe do daty przejęcia tych jednostek przez
Jednostkę Dominującą, z uwzględnieniem kapitału udziałowców mniejszościowych
oraz przypadających im zysków,

instrumenty kapitałowe jednostki zależnej posiadane przez Jednostkę Dominującą.
Dane stanowiące podstawę do włączeń uzyskano ze sprawozdań finansowych i ksiąg rachunkowych
Jednostki Dominującej oraz jednostek zależnych. Jednostka Dominująca zgromadziła dokumentację
konsolidacyjną dotyczącą sprawozdania skonsolidowanego objętego badaniem. Podczas badania
nie stwierdziliśmy mogących mieć istotny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe
nieprawidłowości dokumentacji konsolidacyjnej, które nie zostałyby usunięte.
Poniżej przedstawiono kształtowanie się wartości sum bilansowych i przychodów w poszczególnych
zależnych spółkach oraz po włączeniach konsolidacyjnych.
Lp
Jednostka
Suma bilansowa
Wyłączenia
Suma bilansowa
po włączeniach
1.
CPA Slovakia S.R.O.
368
-34
334
2.
CPA Czechy S.R.O.
14 659
-5 120
9 539
3.
Teletorium Sp. z o.o.
21 824
-18 000
3 824
4.
Telcon Sp. z o.o.
3 093
-1 420
1 673
5.
R2 Invest Sp. z o. o.
2 150
-165
1 985
6.
Red Dog Sp. z o. o.
4 853
-50
4 804
7.
MyPhone Sp. z o.o.
17 378
-2 852
14 526
Razem:
64 326
-27 641
36 685
131 327
-15 539
115 788
195 653
-43 180
152 473
TelForceOne S.A. – jednostka
dominująca
ŁĄCZNIE
1.
CPA Slovakia S.R.O.
832
udział w łącznej
wartości
przychodów
0,5%
2.
CPA Czechy S.R.O.
25 847
14,2%
16,6%
3.
Teletorium Sp. z o.o.
19 911
10,9%
12,8%
4.
Telcon Sp. z o.o.
6 321
3,5%
4,1%
5.
R2 Invest Sp. z o. o.
4 747
2,6%
3,0%
6.
Red Dog Sp. z o. o.
5 304
2,9%
3,4%
7.
MyPhone Sp. z o.o.
33 658
18,4%
21,6%
Razem:
96 619
52,9%
62,1%
TelForceOne S.A. – jednostka
dominująca
ŁĄCZNIE
wyłączenia
85 924
47,1%
55,2%
182 543
100,0%
x
-17,2%
Lp
Jednostka
Przychody
-26 855
155 688
udział
w przychodach
po wyłączeniu
0,5%
100,0%
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok
Grupy Kapitałowej TelForceOne
Strona 10 z 11
3.3. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Aktywa i pasywa, w tym sposoby ich wyceny oraz zmiany w roku obrotowym, we wszystkich istotnych
aspektach zostały przedstawione w sposób rzetelny i jasny w zbadanym skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym.
3.4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Wszelkie informacje i komentarze dotyczące kosztów, przychodów oraz strat i zysków poniesionych
przez Grupę zostały wykazane we wszystkich istotnych aspektach w sposób rzetelny i jasny
w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów.
3.5. Rozliczenia zobowiązań podatkowych
Zgodnie z prawem podatkowym obowiązującym w Polsce, rozliczenia podatkowe Spółek
wchodzących w skład Grupy Kapitałowej mogą być przedmiotem kontroli organów skarbowych przez
okres pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku w spółkach
zależnych. Z uwagi na powyższy fakt oraz na różnorodność interpretacji dotyczących przepisów,
kwoty wykazane w sprawozdaniu finansowym dotyczące rozliczeń podatkowych mogą ulec zmianie
po ich ostatecznym ustaleniu przez organy podatkowe. Ze względu na wyrywkową metodę, badanie
nie ma charakteru audytu podatkowego.
3.6. Dodatkowe informacje i objaśnienia
Dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania
finansowego. Informacje i dane zamieszczone w dodatkowych informacjach i objaśnieniach,
obejmujące opis zasad rachunkowości oraz dodatkowe objaśnienia, zostały przedstawione
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym kompletnie i prawidłowo.
3.7. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone zostało w sposób wiarygodny, powiązany
z bilansem i rachunkiem zysków i strat oraz z księgami rachunkowymi i wykazało zwiększenie
środków pieniężnych o 3 998 tys. zł.
3.8. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych w roku obrotowym
Jednostka kompletnie i wiarygodnie ujęła pozycje kształtujące wzrost
o 3 704 tys. zł, zgodnie z bilansem oraz księgami rachunkowymi.
kapitału
własnego
3.9. Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy
Zarząd Jednostki Dominującej przedłożył skonsolidowane sprawozdanie z działalności za rok badany.
Dane liczbowe wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z działalności Grupy zgodne są z danymi
wykazanymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za badany rok obrotowy. Sprawozdanie
z działalności Grupy zostało przygotowane z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz.
259. z późniejszymi zmianami).
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok
Grupy Kapitałowej TelForceOne
Strona 11 z 11
3.10. Zgodność z prawem i zdarzenia po dniu bilansowym
Zarząd Jednostki Dominującej złożył oświadczenie w dacie wydania opinii, w którym potwierdza,
że w trakcie roku obrotowego nie miały miejsca fakty świadczące o naruszeniu prawa oraz zdarzenia
po dniu bilansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na skonsolidowane sprawozdanie
finansowe będące przedmiotem naszego badania.
3.11. Opinia z badania
Wydano opinię bez zastrzeżeń.
3.12. Inne informacje
1. Niniejszy raport należy czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy
Kapitałowej TelForceOne za 2013 rok oraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem Zarządu
z działalności Grupy za 2013 rok.
2. Raport składa się z 11 kolejno ponumerowanych stron, zaparafowanych przez kluczowego biegłego
rewidenta.
Monika Aksak-Wąs, nr 9446
Imię i nazwisko kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie, nr w rejestrze, podpis
Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu:
AUDIT TAX CONSULTING Sp. z o.o., nr 3816
Nazwa podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, nr na liście
31-618 Kraków, Os. Złotego Wieku 89
Siedziba podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Wrocław, 19 marzec 2014 r.