Usuwanie drzew i krzewów RGG 01 - Kocmyrzów

Komentarze

Transkrypt

Usuwanie drzew i krzewów RGG 01 - Kocmyrzów
Usuwanie drzew i krzewów
Miejsce
załatwienia
sprawy:
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
II piętro, pokój 28
Podinspektor Michał Ból
tel. 012 387-14-00 wew. 16
Godziny
urzędowania:
Poniedziałek:
8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek:
7:00 – 15:00
Czwartek:
dzień wewnętrzny
RGG 01
Podstawa prawna: ➢ Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz.
880 z 2004 r. z późniejszymi zmianami.)
➢ Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006
r. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami)
Wymagane
dokumenty:
➢ Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
zawierający:
• imię, nazwisko, adres, nr telefonu,
• oznaczenie terenu na którym rośnie drzewo lub krzewy,
• oznaczenie drzew lub krzewów (ilość, gatunek, obwód pnia drzewa
mierzonego na wysokości 130 cm od ziemi lub powierzchnia pokryta
krzewami),
• przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów
➢ Kserokopia aktu własności działki lub wypis z rejestru gruntów,
➢ Zgoda właściciela terenu na planowane usunięcie drzew lub krzewów,
w przypadku gdy posiadacz działki nie jest właścicielem terenu,
➢ Dokument zawierający podpisy wszystkich współwłaścicieli terenu lub
pełnomocnictwo do ich reprezentowania w przypadku gdy teren
stanowi współwłasność,
➢ Opcjonalnie szkic lub posiadana mapka terenu z z zaznaczonymi
drzewami lub krzewami do usunięcia.
Opłaty:
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami) zezwolenie
na usunięcie drzew lub krzewów zwolnione jest z opłaty skarbowej.
Termin
załatwienia
sprawy:
W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu
dwóch miesięcy.
Do wyŜej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności,
okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień
spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezaleŜnych od organu
(art. 35 § 5 k.p.a.).
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium
odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy KocmyrzówLuborzyca, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
Uwagi:
Załączniki:
Zał. Nr 1- wniosek

Podobne dokumenty