pobierz - Media-Med

Komentarze

Transkrypt

pobierz - Media-Med
Dry 300
Zgodność z dyrektywą
93/42/EWG
Szafa WASSENBURG® Dry 300 zapewnia
bezpieczne suszenie i przechowywanie
endoskopów elastycznych umożliwiając ich
jednoczesną identyfikację. Dostępnych jest wiele
funkcji opcjonalnych, w tym wersja przelotowa
urządzenia dla optymalnego obiegu
endoskopu.
Dry 300 może pomieścić niezależnie do dziesięciu
endoskopów jednocześnie. Czas i sposób przechowywania
można monitorować na wbudowanym, dotykowym
wyświetlaczu LCD oraz udokumentować dzięki wbudowanej
drukarce. Zaawansowana technologia sprawia, że oferowana szafa
WASSENBURG® Dry 300 jest niezawodnym, walidowanym rozwiązaniem do
suszenia i właściwego przechowywania endoskopów elastycznych.
Przeprowadzone badania potwierdzają optymalne warunki
przechowywania endoskopów przez okres minimum 72 godziny od dezynfekcji
bez potrzeby ich ponownej dekontaminacji przed kolejnym badaniem.
zdrowie to radość życia
Szafa do przechowywania endoskopów elastycznych Dry 300
Dyrektywa o Wyrobach Medycznych • Certyfikat CE • Wydajność • Pionowe zawieszanie endoskopu
Kontrola przepływu oraz system filtracji powietrza zgodnie z normą DIN 24185, NEN EN 1822
Możliwość asynchronicznego suszenia dziesięciu endoskopów jednocześnie • Łatwość obsługi
Ciągła kontrola temperatury i ciśnienia • Wyświetlacz LCD z menu w języku polskim
Skaner kodów kreskowych • Wersja przelotowa • Udokumentowany wydrukiem proces suszenia
Parametry szafy Dry 300 - kod 2013001:
Dane techniczne:
Szerokość/głębokość/wysokość, waga:
Ilość, wysokość przechowywanych endoskopów:
Ilość drzwi, kąt otwarcia:
Ciśnienie sprężonego powietrza:
Napięcie zasilania, pobór mocy:
Komunikacja, wyposażenie:
System filtracji:
Temperatura otoczenia/ wilgotność:
1300/450/2070 mm, ± 280 kg
do 10, ± 1800 mm
2 / 180o
min. 2,0 bar - max. 8,0 bar
230V, 50 Hz, 10A, 1500W, I P 21
ethernet, drukarka, skaner kodów kreskow ych,
dotykow y ekran LCD z menu w jęz. polskim
filtry HEPA - 0,2 µm - głów ny oraz przyłączeniow e
klasa H13 w g NEN EN 1822; klasa G3 w g DI N 24185
18o - 35o C; 20 - 85% bez kondensatów
Kontrola parametrów:
Temperatury:
Powietrza:
Czasu:
Stanu filtra:
Ciśnienia:
do 60o C - zabezpieczenie przed przegrzaniem
40 do 55o C - w procesie suszenia pow ietrzem
sterow anie obiegiem pow ietrza w szafie
kontrola czasu przechow yw ania endoskopu
monitorow anie terminu w ymiany filtra
dostarczanego sprężonego pow ietrza,
zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem
w kanałach endoskopu
monitorow anie terminu w ymiany filtra
Funkcjonalność:
Pionow e zaw ieszenie endoskopu na ruchomych uchw ytach
Niezależne, asynchroniczne suszenie endoskopów
I dentyfikacja do 100 użytkow ników
I dentyfikacja do 100 endoskopów
Elektryczne sterow anie i blokada drzw i
Alarmy akustyczne
Pomiar w ilgotności w zględnej
Kontrola temperatury pow ietrza
Graficzny w skaźnik przebiegu cyklu suszenia
Monitorow anie terminu przeglądów okresow ych
Monitorow anie stanu w yśw ietlacza LCD oraz baterii zasilającej
Ośw ietlenie w nętrza komory szafy św iatłem halogenow ym / LED
Media-MED Sp. z o.o.
Wassenburg Medical Devices B.V.
Dział Obsługi Klienta
ul. Promienistych 7, 31-481 Kraków
tel. (12) 413-94-90
fax: (12) 378-35-02
tel. kom. + 48 697-915-953
e-mail: [email protected]
www.media-med.pl
Edisonring 9
6669 NA DODEWAARD
HOLANDIA
Printed on 100% recycled fibre
Tel.: +31 488 45 36 86
Fax: +31 488 45 36 85
www.wassenburg.nl
201412-12
zdrowie to radość życia