Czytaj... - MBF Group SA

Komentarze

Transkrypt

Czytaj... - MBF Group SA
Raporty EBI
1z1
http://newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc...
Raport EBI
typ raportu
Raport Current
numer
85/2014
data dodania
2014-12-30 15:34:03
spółka
MBF Group Spółka Akcyjna
Zmiana firmy i podstawowej działalności w spółce zależnej
Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 30 grudnia 2014 roku
otrzymał od spółki zależnej od Emitenta – Y-Mobile Games Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o istotnych
zmianach dokonanych podczas obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, które odbyło się w dniu 30 grudnia 2014
roku.
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem oraz kopią aktu notarialnego nowa firma spółki brzmi: MBF Inwestycje Kapitałowe
Sp. z o.o., a siedzibą spółki jest m.st. Warszawa. Wszystkie zmiany poddane pod obrady Walnego Zgromadzenia zostały
przyjęte jednogłośnie.
Emitent informuje, że podstawowym przedmiotem działalności firmy MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. będzie
działalność inwestycyjna na polskim rynku kapitałowym w tym udział w ofertach pierwotnych (IPO) oraz wtórnych (SPO).
Firma będzie świadczyła także usługi doradcze w ramach upubliczniania podmiotów na rynku kapitałowym. Tym samym
krótkoterminowa działalność inwestycyjna zostanie wyłączona spod bieżącej działalności operacyjnej Emitenta i przekazana
do spółki celowej.
Działalność operacyjna spółki rozpocznie się 1 stycznia 2015 roku. W I kwartale 2015 roku spółka zależna podpisze co
najmniej dwie umowy objęcia akcji w spółkach, które planują debiut na rynku New Connect w I połowie 2015 roku.
Emitent posiada w spółce zależnej 83,33% udziałów oraz głosów na walnym zgromadzeniu. Wyniki finansowe spółki MBF
Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. począwszy od I kwartału 2015 roku będą podlegały konsolidacji z wynikami Spółki.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Krassowski - Prezes Zarządu
wydruk pochodzi z serwisu http://www.newconnect.pl
2015-01-13 23:27

Podobne dokumenty