POZEW O ROZWÓD z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia

Komentarze

Transkrypt

POZEW O ROZWÓD z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia
Sąd Okręgowy
w …………….
Wydział Cywilny
Powódka: imię, nazwisko, adres zamieszkania
Pozwany: imię, nazwisko, adres zamieszkania
POZEW O ROZWÓD
z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia
Wnoszę o:
1. rozwiązanie przez rozwód, bez orzekania o winie, małŜeństwa powódki……… z
pozwanym………………..zawartego w dniu………………przed Kierownikiem USC
w ……………………..nr aktu małŜeństwa……….;
2. zasądzenie od pozwanego ……………..na rzecz małoletniej
córki………………….kwoty ………………zł miesięcznie, tytułem alimentów
płatnych do dnia 5 kaŜdego miesiąca do rak powódki z ustawowymi odsetkami razie
zwłoki w płatności którejkolwiek z rat;
3. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm
przepisanych.
4. udzielenie zabezpieczenia , przez zobowiązanie pozwanego………………do zapłaty
przez czas trwania procesu kwoty po……………..zł miesięcznie, przy czym kwota ta
ma być płatna do rak powódki.
Uzasadnienie
Strony zawarły związek małŜeński przed Kierownikiem USC w …………………… w
dniu…………………….
Dowód: odpis aktu małŜeństwa
Z małŜeństwa tego urodziła się w dniu ……córka…………….
Dowód: akt urodzenia córki
Przedstawić opis faktów które spowodowały rozkład poŜycia małŜeńskiego, podać
datę od kiedy.
Ewentualne dowody.
Uzasadnić wskazaną kwotę alimentów na rzecz dziecka , tj. wykazać co i w jakiej
wysokości składa się na usprawiedliwione potrzeby dziecka ( np. wyŜywienie 200zł
miesięcznie, ubranie 50 zł miesięcznie, środki higieny osobistej 50 zł miesięcznie
itp.).
Przedstawić krótką charakterystykę sytuacji materialnej powoda i powódki.
Dowody: zaświadczenia o zarobkach z zakładów pracy.
Powódka wnosi o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie.
W przedstawionej sytuacji Ŝądanie powódki jest uzasadnione. Uzasadniony jest
równieŜ wniosek o udzielenie zabezpieczenia.
podpis
Załączniki:
1. Wymieć przytoczone w uzasadnieniu dowody
2. Odpis pozwu wraz z załącznikami

Podobne dokumenty