Załącznik nr 2 REGULAMIN KONKURSU

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 2 REGULAMIN KONKURSU
Załącznik nr 2
REGULAMIN KONKURSU „SPOTKANIA NIEZWYKŁE W TOKARNI”
ODBYWAJACEGO SIĘ W RAMACH FESTIWALU FILMÓW – SPOTKAŃ NIEZWYKŁYCH
3 maja 2016 Park Etnograficzny w Tokarni
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 ORGANIZATORZY:
o Muzeum Wsi Kieleckiej ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce
o Fundacja Sztuki Filmowej „Taki jestem” ul. Jagodowa 55/1, 61-160 Poznań
o Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516
Kielce
 Konkurs odbędzie się w terminie od 3.05.2016 do 23.05.2016
 Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest skierowany do wszystkich osób amatorsko
zajmujących się tworzeniem filmów, za wyjątkiem pracowników Organizatorów, rodzin tych
pracowników, oraz osób bezpośrednio związanych z organizacją i przeprowadzeniem
Konkursu
2. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć
udział w konkursie po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest stworzenie filmu wideo podczas imprezy Festiwal
Filmów – Spotkań Niezwykłych, która odbędzie się w Parku Etnograficznym w Tokarni w dniu
3.05.2016 oraz dostarczenie pracy w terminie zawartym w niniejszym regulaminie do
siedziby Muzeum Wsi Kieleckiej.
 Film ma mieć charakter promujący Festiwal Filmów - Spotkań Niezwykłych, Muzeum Wsi
Kieleckiej oraz Województwo Świętokrzyskie
 Dany Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden film.
 Niedopuszczalne jest przesłanie filmu naruszającego obowiązujące przepisy lub prawa osób
trzecich. Niedopuszczalne jest także przesłanie filmu przekazującego treści ogólnie uznawane
za wulgarne lub obraźliwe, zawierające elementy pornografii, obsceniczne, obrażające
uczucia innych osób.
 Forma nadsyłanych prac:
o Prace należy dostarczyć zapisane na trwałym nośniku danych (CD lub DVD) na adres
Muzeum Wsi Kieleckiej ul. Jana Pawła II 6, 25 – 025 lub drogą elektroniczną na adres
e-mail [email protected] wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową stanowiącą
załącznik do niniejszego regulaminu z dopiskiem „Konkurs Spotkania Niezwykłe w
Tokarni”. Prace należy wysyłać do dnia 23.05.2016r (decyduje data wpływu).
o Przy wysyłce pocztą elektroniczną można korzystać z serwerów FTP oraz usług w
chmurze. Warunkiem wykorzystania wyżej wymienionych form udostępniania
plików jest przesłanie bezpośredniego linku do pobrania pliku, bez potrzeby
o
o
rejestrowania przez organizatorów w danej usłudze. Kartę zgłoszeniową należy
przesłać w postaci pliku graficznego stanowiącego skan dokumentu wraz z
wymaganymi podpisami.
Po stronie Uczestnika leży odpowiednie zabezpieczenie nośnika danych do wysyłki.
Organizator nie odpowiada za brak możliwości odtworzenia filmu z uszkodzonego
nośnika danych.
Format pliku wideo:
 Kontener: MP4
 Kodek wideo: H.264
 Maksymalna rozdzielczość: Full HD (1920 na 1080 punktów)
 Maksymalna przepływowość (bitrate): 12Mb/s
 Liczba klatek: 24, 25, 30, 38, 50, 60
 Kodek audio: MP3 lub ACC
 Maksymalna długość filmu: 5 minut
3. PRAWA AUTORSKIE
 Uczestnik zgłaszając udział w konkursie udziela Organizatorowi nieodpłatnej i przenaszalnej
licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych
upoważniającej do korzystania z filmu na polach eksploatacji:
o utrwalenie na nośniku audiowizualnym
o zwielokrotnienie techniką filmową i telewizyjną oraz na nośnikach, w tym w
szczególności: cd, dvd, blu-ray, dyskach twardych, pendrive sporządzanych na
indywidualne zamówienie osób fizycznych i przeznaczonych do użytku osobistego
tych osób.
o wprowadzenie do obrotu w kraju i za granicą
o wyświetlanie i publiczne odtwarzanie
o nadawanie w całości i we fragmentach za pomocą wizji przewodowej i
bezprzewodowej ze stacji naziemnej oraz za pośrednictwem satelity
o reemisji integralnej i równoczesnej
o dokonania ich transferu do formatu 3GP, ASF, AVI, DV, DVD, FLV, M2TS, MKV, MOV,
MP4, MPG, Ogg, SMV, SVCD, TS, WMV, VCD, CD-Audio, MIDI, WAV, AIF, AIFF, AIFC,
AIFR, MP2, MPG, MPE, MPEG, MPEG2, MP3, MP4, Ogg Vobis, QuickTime Audio,
RealAudio, WMA, Beatnik, Liquid Audio, a2bmusic oraz kompresji
o publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności w sieci Internet
lub innych podobnych sieciach komputerowych, a także w publicznych sieciach
telekomunikacyjnych;
o czasowego lub trwałego wprowadzania ich do pamięci komputera, a także
czasowego lub trwałego zapisywania w pamięci urządzeń telekomunikacyjnych;
o teletransmisji lub internetowej transmisji strumieniowej;
o najmu, dzierżawy i sprzedaży nośników, na których dzieło utrwalono.
o oraz wykorzystanie wizerunku artysty do celów promocyjnych.
 Uczestnik oświadcza, że jest autorem przesłanego filmu, posiada wszelkie autorskie prawa
majątkowe i prawa pokrewne do filmu i osobiście oraz samodzielnie zarządza własnymi
prawami autorskimi oraz pokrewnymi.
 Uczestnik oświadcza, że film nie narusza dóbr osobistych osób trzecich i że żadne osoby
trzecie nie wystąpią z roszczeniami wobec Organizatora w związku z udzieloną przez
Uczestnika Organizatorowi licencją.
4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:



Jury konkursowe w składzie: Katarzyna Kubacka – Seweryn, Andrzej Seweryn oraz Maciej
Cuske wyłoni trzy najlepsze produkcję i przyzna każdej nagrody: Karnet na imprezy
odbywające się w ramach Festiwalu Filmów - Spotkań Niezwykłych w 2017 roku, Karnet na
imprezy organizowane przez Muzeum Wsi Kieleckiej w 2016 roku oraz dysk przenośny
500GB. Każdy z uczestników konkursu otrzyma certyfikat z podpisami jury.
W dniach od 30.05.2016 do dnia 2.06.2016 odbędzie się głosowanie internautów za
pośrednictwem strony internetowej mwk.com.pl, na której zostaną zaprezentowane
wszystkie prace konkursowe. Praca, która zdobędzie największą liczbę głosów otrzyma
nagrodę publiczności: Karnety na imprezy odbywające się w ramach Festiwalu Filmów Spotkań Niezwykłych w 2017 roku, Karnet na imprezy organizowane przez Muzeum Wsi
Kieleckiej w 2016 roku oraz dysk przenośny 500GB.
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 5.06.2016 podczas XI Jarmarku
Agroturystycznego w Parku Etnograficznym w Tokarni. Informacje o wynikach konkursu
zostaną również opublikowane na stronach organizatorów w ciągu trzech dni roboczych od
ogłoszenia. Z laureatami skontaktuje się Muzeum Wsi Kieleckiej za pośrednictwem poczty email.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Uczestnik Konkursu wraz z nadesłaniem zgłoszenia oświadcza, że akceptuje Regulamin.
 Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby
konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133
poz.833 z póz. zm.
 Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji w sprawach związanych z konkursem jest
pani Beata Ryń [email protected], tel. (41) 344 92 97 wew. 118
 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa