Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej nr 30

Komentarze

Transkrypt

Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej nr 30
NR 30 LUTY 2015
ISSN 2299-14-17
Wałbrzych będzie dzielił pieniądze
dla aglomeracji
Będzie to 900 milionów zł z nowego rozdania. Wałbrzych będzie dysponował pieniędzmi
przeznaczonymi na Zitegrowane Inwestycje Terytorialne w Aglomeracji Wałbrzyskiej
w nowej perspektywie unijnej. Miasto powołało w tym celu Instytucję Pośredniczącą
Aglomeracji Wałbrzyskiej.
WAŁBRZYCH
- Jesteśmy jednym z nielicznych ośrodków w Polsce, które
będą mogły to przeprowadzić
– mówi prezydent Wałbrzycha
Roman Szełemej.
W ten sposób decyzyjność
w sprawie unijnych pieniędzy
przeszła o jeden szczebel niżej,
czyli do miasta, gdzie zarząd
aglomeracji najlepiej wie, na
co środki są niezbędne. Do tej
pory ich podziałem w programach regionalnych zajmował
się urząd marszałkowski. Teraz
w przypadku Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej będzie to
robiła sama aglomeracja.
- To wszystko co do tej pory
rozstrzygało się we Wrocławiu,
teraz będzie się rozstrzygało
w Wałbrzychu – mówi z nieukrywaną satysfakcją prezydent
Roman Szełemej.
Radni miejscy podczas ostatniej sesji powołali Instytucję
Pośredniczącą Aglomeracji
Wałbrzyskiej, która będzie miała kompetencje i uprawnienia
do obsługi unijnych funduszy.
Na jej czele ma stanąć Bożena
Dróżdż, obecnie szefowa Biura
Zarządzania Strategicznego,
Nadzoru Właścicielskiego, Funduszu Europejskich i Rozwoju
Gospodarczego wałbrzyskiego
ratusza. Ma to być jednostka budżetowa gminy, pieniądze na jej
funkcjonowanie będą pochodzić
przede wszystkim z tak zwanego
Funduszu Pomocy Technicznej.
Szacuje się, że w całości będzie
to nawet osiem milionów euro,
piętnaście procent z tej kwoty
ma pochodzić z wkładu własne-
Nowa instytucja Aglomeracji Wałbrzyskiej będzie
dzielić w Wałbrzychu dotacje unijne na inwestycje
w regionie
go gmin wchodzących w skład
aglomeracji. Zatrudnienie ma
osiągnąć nawet 40 osób, jednak
docelowa liczba będzie dopiero
w 2017 roku, gdy pracy przy
wnioskach będzie najwięcej.
- Pierwsze konkursy chcielibyśmy rozpisać pod koniec tego
roku. Będą skierowane do wspólnot mieszkaniowych na programy termomodernizacyjne – informuje prezydent Wałbrzycha.
2014. Rok jakiego jeszcze nie było
Wałbrzych rozpędzał się już od paru lat, ale w minionym roku bił rekordy niemal na
każdym polu. Takiej przemiany miasta jeszcze nie widzieliśmy.
Stara Kopalnia to ponad 4 hektary efektownej publicznej przestrzeni
Ul. Gagarina, do niedawna żałosne kocie łby
WAŁBRZYCH
Radykalną zmianę w Wałbrzychu widać niejako „od progu”, czyli wjazdu do miasta z kie-
runku Wrocławia. Do niedawna
wąska, wyboista ul. Wrocławska
zamieniła się w dwujezdniową
arterię z rondem i przebudowanym skrzyżowaniem z ulicami
Uczniowską i De Gaulle’a. Front
inwestycji drogowych objął niemal
wszystkie kluczowe szlaki
komunikacyjne,
w tym ulice Armii Krajowej,
Sikorskiego wraz z potężny-
mi wiaduktami, Wysockiego
(dwa ronda), Strzegomską i
Niepodległości, a także ważne
szlaki osiedlowe, np. Kusocińskiego, Paderewskiego i Gagarina. Wrażenie wywierał nie
tylko rozmach inwestycyjny,
ale też tempo i jakość robót.
nierdzewnych barierek, półtora
tysiąca ocynkowanych słupów
oświetleniowych i ponad dwa
tysiące nowych opraw lamp.
Wreszcie kilometry nowych
ścieżek rowerowych powstających niemal przy każdej modernizowanej ulicy.
9 budynków
na Podzamczu, Białym Kamieniu i na Nowym Mieście.
Klucze do nowych mieszkań
otrzymało ponad 200 rodzin.
Ponad 200 najemców skorzystało również z mieszkań, które
w minionym roku wyremonto-
Na Białym Kamieniu powstało 70 mieszkań komunalnych
Wspaniały basen przy IV LO
Wałbrzyska komunikacja to już
nie tylko najnowocześniejsze
autobusy, od minionego roku
także 20 nowych peronów i 50
efektownych wiat przystankowych, mnóstwo eleganckich,
Dziesięciolecia trzeba było
czekać, żeby w Wałbrzychu
lokatorzy mogli się wprowadzić
do nowych mieszkań komunalnych. Jak już zbudowano,
to naraz
wano. Korzystny wpływ na wizerunek miasta miały także wyburzenia wielu ruder, których
odbudowa była ekonomicznie
nieuzasadniona.
dokończenie na str. 2
Nr 30
2
Zamek Książ błyszczy
po zmroku
Jedna z wizerunkowych ikon Dolnego Śląska,
zamek pokazywany miliony razy z każdej
możliwej perspektywy, zyskał kolejną,
efektowną „twarz”.
19 stycznia odbył się pierwszy
publiczny pokaz iluminacji. Od
tej pory sto lamp ledowych co
wieczór ma oświetlać bryłę budowli i rzeźby wokół dziedzińca
honorowego. Iluminacja obejmuje
przede wszystkim wschodnią i
południową fasadę, dodatkowe
światła pojawią się po zakończeniu
remontu części dachu strawionej
podczas grudniowego pożaru.
Inicjatorem przedsięwzięcia był
prezydent Wałbrzycha Roman
Szełemej. W realizacji zamierzenia partnerem miasta i zamku jest
TAURON Polska Energia.
Walczymy z azbestem
Gmina Dobromierz przygotowuje się do złożenia kolejnego wniosku o
dofinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transportowaniu i
utylizacji azbestu z posesji mieszkańców w 2015 r.
DOBROMIERZ
Wśród właścicieli nieruchomości zinwentaryzowanych w bazie azbestowej rozprowadzane są materiały informacyjne na temat
azbestu oraz druki wniosków potrzebne do
zgłoszenia materiału do usunięcia.
Właściciele nieruchomości, na których
znajduje się azbest, chętni do usunięcia
niebezpiecznego materiału, proszeni są
dokończenie ze str. 1
Mocnym uderzeniem w rewitalizowanym od lat Starym Mieście była przebudowa Placu Magistrackiego. Wraz z remontem
ratusza i oddaniem do użytku
położonego po sąsiedzku parkingu przy ul. Rycerskiej efektownej
przemianie uległo historyczne
centrum miasta. Podobnie jak
centralny, zrewitalizowany Park
Sobieskiego, odwiedzany tłumnie także zimową porą.
Radykalnej poprawie uległ
standard funkcjonalny i estetyczny szkół we wszystkich
dzielnicach miasta. Wałbrzych
wzbogacił się m.in. o znakomite Integracyjne Centrum
Sportu na Podzamczu, piękny
basen w IV LO na Piaskowej
Górze czy salę gimnastyczną
w PSP nr 21. Prekursorskim
novum na skalę ogólnokrajową
okazało się Centrum Edukacyjno – Kulturalne
Na pomoc Polakom
z Donbasu
Prezydent Beata Moskal - Słaniewska wraz z radnymi Rady
Miejskiej Świdnicy prowadzą działania na rzecz przyjęcia
do miasta rodziny Polaków ewakuowanych z Donbasu.
ŚWIDNICA
WAŁBRZYCH
o złożenie wniosku według wzoru do 31
stycznia 2015 r.
Ponadto wszyscy właściciele posesji, na
których znajduje się azbest, zarówno ujęci w
inwentaryzacji, jak i nie, mają obowiązek w każdym roku kalendarzowym do dnia 31 stycznia
składania informacji o wyrobach zawierających
azbest, zgodnej z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13
grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).
Wzór wniosku oraz informacji o wyrobach
zawierających azbest jest dostępny także na
stronie internetowej Gminy Dobromierz,
www.bip.dobromierz.pl w dziale Informator
Interesanta w zakładce Ochrona Środowiska,
u sołtysów oraz w Urzędzie Gminy, pok. nr
15.
Informujemy, że składane w poprzednich
latach informacje o wyrobach zawierających
azbest nie są traktowane jako wniosek o jego
usunięcie. Lista nieruchomości objętych
zadaniem w 2015 r. zostanie sporządzona
na podstawie wniosków złożonych do 31
stycznia 2015r.
2014. Rok jakiego jeszcze nie było
LUTY 2015
– Zgłosiliśmy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych akces udzielenia pomocy polskiej
rodzinie uciekającej z Donbasu.
Wierzę, że Świdnica – mimo od
lat trudnej sytuacji w polityce
mieszkaniowej - może dać dobry przykład innym gminom
w naszym regionie. Wiemy, że
wśród ewakuowanych jest kilkadziesięcioro dzieci. Świdnica
przyjazna rodzinom, uhonorowana tytułem Stolicy Dziecięcych Marzeń, to miasto, które
ma szczególną powinność, by
nieść pomoc potrzebującym
wsparcia. Zwłaszcza że sytuacja Polaków ewakuowanych
z Donbasu jest szczególna, a
solidarność w obliczu sytuacji
niezwykle ważna – mówi prezydent Beata Moskal-Słaniewska.
Pomysł z wielką życzliwością
odebrał Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak, który odpowiedział na apel prezydent Beaty
Moskal - Słaniewskiej stwierdzając: - Jestem przekonany, że
Miasto Świdnica, które dumnie
nosi miano Stolicy Dziecięcych
Marzeń, jest miejscem wyjątkowym i bez wątpienia sprostałoby
temu zadaniu. Dzieci i ich rodziny przybyłe z terenów ogarniętych konfliktem zbrojnym
potrzebują nie tylko zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych
i socjalno - bytowych, ale również wsparcia psychologicznego,
edukacyjnego i medycznego.
Nade wszystko potrzebują zrozumienia, empatii i wsparcia
naszych rodaków oraz ciepłego
i życzliwego przyjęcia. Świdnica
to miejsce, które może nie tylko
zabezpieczyć niezbędne potrzeby materialne i godnie przyjąć
rodzinę, ale przede wszystkim
świdniczanie to wspaniali ludzie, którzy pozwolą potrzebującym dobrze poczuć się w
nowym środowisku.
Świdnica od lat przyjmuje
rodziny repatriantów z terenów
byłego ZSRR, umożliwiając stałe
osiedlenie i udzielając wsparcia
w powrocie do normalnego
życia. Podobnie będzie w przypadku rodziny ewakuowanej z
obszaru objętego konfliktem.
Wiadomo, że w takiej sytuacji
szczególną opieką otoczyć należy zwłaszcza najmłodszych.
- Dzieci objęte obowiązkiem
szkolnym będą musiały zaadaptować się do zmian w nowym
środowisku, pokonując m.in.
bariery językowe. Wsparcie
w tej kwestii zadeklarowało
już Stowarzyszenie Przyjaciół
Dzieci Chorych „Serce” – zaznacza prezydent Beata Moskal
- Słaniewska.
Osoby ewakuowane z Donbasu uzyskają status obcokrajowców i uchodźców, którzy już
przebywając na terenie Rzeczypospolitej, będą mogli występować o polskie obywatelstwo.
Dziś ich dane osobowe nie są
znane, jednak jak zapowiada
Departament Obywatelstwa i
Repatriacji MSW, najpóźniej do
końca stycznia te dane poznamy
i będzie wiadomo, dla kogo
Świdnica będzie mogła stać się
nowym domem.
Burmistrz Szczawna-Zdroju,
Radni Rady Miejskiej
Szczawna-Zdroju
zapraszają na
KARNAWAŁOWY
BAL CHARYTATYWNY
Centrum Od Juniora do Seniora integruje pod jednym dachem wszystkie
pokolenia
Od Juniora do Seniora
integrujące pod jednym dachem wszystkie pokolenia. Co
ważne, realizacja zamierzenia
jest efektem publicznej sondy i społecznego zamówienia
mieszkańców miasta. Odpowiedzią na społeczne oczekiwane
było również powstanie nowego Domu Seniora Rusinowa.
Jednak na największy ogólnokrajowy rozgłos mogło liczyć
otwarcie Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, na którym
w listopadzie pojawił się nieprzebrany tłum zwiedzających.
Rewitalizacja dawnej kopalni
Julia, uważanej za jeden z najcenniejszych zabytków techniki
na świecie, ze względu na skalę
przedsięwzięcia była wydarzeniem bez precedensu. Iluminowane centrum to m.in. 16
zabytkowych budowli, nowa
wieża widokowa, trasa podziemna i ponad 4 hektary efektownej
przestrzeni publicznej. Po wielu
latach Wałbrzych zyskał kolejny
po zamku Książ potężny atut
promocyjny i wizerunkowy.
do Teatru Zdrojowego
im. Henryka Wieniawskiego
w Szczawnie-Zdroju
który odbędzie się 7 lutego 2015 r. (sobota)
od godziny 20:00
W programie:
- Tańce przy muzyce Zespołu
LIKO FIVE z Solistkami;
- Loteria fantowa;
- Aukcja;
- Niespodzianki.
Nr 30
LUTY 2015
Konsultacje społeczne
nad ekologią
Burmistrz Szczawna-Zdroju zaprasza do udziału w
konsultacjach społecznych projektu „Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”
wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko.
SZCZAWNO
-ZDRÓJ
Aglomeracja Wałbrzyska
przystąpiła do opracowania
„Zbiorczego Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej na lata 20142020 z perspektywą do 2030 r.
dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej“, tj.: Gminy Wałbrzych,
Gminy Boguszów-Gorce, Gminy Czarny Bór, Gminy Głuszyca,
Gminy Jedlina-Zdrój, Gminy
Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Wiejskiej Kamienna Góra,
Gminy Lubawka, Gminy Mieroszów, Gminy Miejskiej Nowa
Ruda, Gminy Wiejskiej Nowa
Ruda, Gminy Stare Bogaczowice,
Uzdrowiskowej Gminy Szczawno-Zdrój, Gminy Świebodzice
oraz Gminy Walim.
Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument o znaczeniu
strategicznym. Wskazuje się w
nim działania prowadzące do
transformacji wszystkich sektorów gospodarki, której efektami
będą: redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału
energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych i redukcja zużycia
energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.
PGN ma na celu również
wzmacnianie działań na rzecz
poprawy jakości powietrza na
obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów
dopuszczalnych substancji w
powietrzu poprzez redukcję
emisji zanieczyszczeń (m.in.
pyłów, dwutlenku siarki oraz
tlenków azotu).
PGN wspiera realizację
działań na rzecz pakietu klimatyczno - energetycznego, podpi-
sanego w 2008 r. przez 27 państw
Unii Europejskiej, wyznaczający
osiągnięcie do końca 2020 roku
trzech celów tj.:
• zwiększenie efektywności
energetycznej o 20%,
• zwiększenie udziału energii
ze źródeł odnawialnych o 20%
(dla Polski 15%),
• redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20%.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Aglomeracji
Wałbrzyskiej jest dokumentem
maksymalizującym szanse rozwoju gospodarki na obszarze
funkcjonalnym AW dzięki wykorzystaniu środków unijnych w
nowej perspektywie finansowej
2014 –2020.
Posiadanie ww. strategii może
w przyszłości okazać się warunkiem uzyskania wsparcia dla
szeregu inwestycji na terenie
Aglomeracji Wałbrzyskiej ze
środków finansowych Programu
Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko oraz Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata
2014–2020.
Konsultacje prowadzone są od
dnia 19.01.2015 r. i będą trwały
do dnia 08.02.2015 r. w formie
przyjmowania propozycji, uwag
i wniosków przekazanych za
pomocą formularzy.
Wypełnione formularze prosimy przekazać na adres -mail:
[email protected]
pl lub dostarczyć do Urzędu
Miejskiego w Szczawnie-Zdroju, ul. Kościuszki 17, pok. 5 w
terminie do dnia 08.02.2015 r.
(decyduje data wpływu).
Osoba koordynująca: Andżelika Godyk-Kijewska, tel. 74
849 39 38
Nowa nawierzchnia
na Traugutta
NOWA RUDA
Z końcem grudnia zakończono remont ul. R. Traugutta w
Słupcu. Modernizację odcinka
o długości prawie 1 kilometra
przeprowadziła Firma Ogólnobudowlana Robert Matyszczyk
z Woliborza. Harmonogram
robót stanowiło położenie nowej
nawierzchni wraz z wykonaniem odwodnienia. Środki na
realizację zadania w większości
pochodziły z budżetu państwa
(518 171,00 zł), a także z zasobów
własnych Gminy (129 543,13 zł).
W odbiorze uczestniczył burmistrz Tomasz Kiliński, radni
miejscy oraz przedstawiciele
wykonawcy.
3
Razem na rzecz obwodnicy
W ramach weekendowej akcji poparcia na rzecz budowy południowo - zachodniej
obwodnicy Świdnicy w ciągu drogi krajowej nr 35, 2 387 osób złożyło podpis pod apelem
do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak dotyczącym wpisania arterii Świdnicy
do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, którego projekt do końca stycznia
znajdował się w konsultacjach publicznych.
ŚWIDNICA
- Czasu mamy niewiele, ale
powinniśmy zrobić wszystko,
by spróbować doprowadzić do
budowy tej ważnej dla miasta
drogi. Dlatego gorąco zachęcam do podpisania wniosku
o wpisanie na listę Programu
Budowy Dróg Krajowych na
lata 2014-2023 południowo-zachodniej obwodnicy Świdnicy
– deklarowała prezydent Beata
Moskal-Słaniewska, która wraz z
urzędnikami i radnymi w dniach
16-18 stycznia zapraszała do
udziału w akcji poparcia na rzecz
budowy obwodnicy.
Akcja informacyjna, mająca
na celu lobbing na rzecz tej ważnej nie tylko dla Świdnicy arterii,
której budowa wyprowadziłaby
z miasta ruch tranzytowy, miała
na celu włączenie mieszkańców
w ten projekt. W wybranych
punktach, tj. Galerii Świdnickiej,
Tesco, Intermarche, a w dniach
19-28 stycznia w Centrum Organizacji Pozarządowych, Informacji Turystycznej oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu
Prezydent Świdnicy Beata Moskal – Słaniewska (w środku) i reprezentanci
władz podczas akcji poparcia budowy obwodnicy
Miejskiego - każdy mógł złożyć
swój podpis pod apelem do
minister infrastruktury i rozwoju
Marii Wasiak o pomoc w staraniach obecnych władz Świdnicy
w kwestii budowy obwodnicy.
Intensyfikacja działań w tej
newralgicznej sprawie nastąpiła
po wyborze nowych władz miasta. 16 grudnia ub. roku prezydent Beata Moskal-Słaniewska
wystosowała pismo w sprawie
budowy obejścia południowo
- zachodniego miasta Świdnicy
w ciągu drogi krajowej nr 35
do Prezes Rady Ministrów Ewy
Kopacz, apelując o dopisanie
budowy obwodnicy Świdnicy
do listy zadań inwestycyjnych
Programu, planowanych do
realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Pisma w
tej sprawie do premier Kopacz
zostały przekazane również za
pośrednictwem posłów Teresy
Świło i Roberta Jagły.
– Podobne pismo, którego
celem był apel w sprawie budowy
obwodnicy Świdnicy, wystosowaliśmy także do minister
infrastruktury i rozwoju Marii
Wasiak – informuje wiceprezydent Marek Suwalski.
15 stycznia wiceprezydent
Świdnicy Szymon Chojnowski
i poseł na Sejm RP Teresa Świło
rozmawiali z wiceministrem
infrastruktury i rozwoju Waldemarem Sługockim.
Gmina dofinansuje przydomowe oczyszczalnie
15 tys. złotych dla budynków jednorodzinnych i 35 tys. dla budynków wielorodzinnych – to maksymalne kwoty
dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przyjęte 19 stycznia br. przez radnych na V sesji Rady
Gminy Świdnica.
GMINA ŚWIDNICA
Złożone jeszcze w ubiegłym roku deklaracje władz gminy dot. kontynuowania prac
przy dofinansowaniu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków stały się faktem.
- Gmina Świdnica wywiązując się z zadań
własnych, do których należy m.in. kanalizowanie, usuwanie i oczyszczanie ścieków
komunalnych, przyjmując niniejszą uchwałę, stwarza mieszkańcom gminy dogodne
warunki budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Docelowo
przyczyni się do szybszego uporządkowania
gospodarki ściekowej w gminie Świdnica.
W pierwszej kolejności będą realizowane
wnioski tych mieszkańców, którzy znaleźli się
na liście rezerwowej w 2014 r., tj. z Pogorzały,
Wiśniowej, Gogołowa, Sulisławic i Zawiszowa – mówi wójt Teresa Mazurek.
Od 2008 roku na terenie gminy realizowany jest program dofinansowania budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków. Na
przestrzeni 4 lat dofinansowaniem objętych
zostało 142 urządzeń kanalizacyjnych, na łączną
kwotę 1,47 mln zł. W 2014 roku na ten cel z
budżetu gminy przeznaczono ponad 623 tys. zł.
Przyjęta przez Radę Gminy Świdnica
uchwała w sprawie szczegółowych warunków
udzielania dotacji celowej w 2015 roku na
dofinansowanie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w zakresie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków lub
szczelnych zbiorników bezodpływowych na
ścieki bytowo - gospodarcze na terenie gminy
Świdnica określa m.in. wysokość dofinansowania oraz zasady udzielania dotacji celowej
z budżetu gminy.
Wysokość dofinansowania wynosi:
– dla przydomowych oczyszczalni ścieków
– dla budynków jednorodzinnych – 90%
udokumentowanych kosztów, jednak w
wysokości nie większej niż 12.000 zł, pod
warunkiem wybudowana oczyszczalni
spełniającej aktualną normę PN-EN 12566-3
– dla budynków wielorodzinnych – 80%
udokumentowanych kosztów, jednak w
wysokości nie większej niż 35.000 zł, pod
warunkiem wybudowania oczyszczalni prze-
znaczonej dla więcej niż 15 osób, spełniającej
aktualną normę PN-EN 12566-3
– dla szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowo-gospodarcze (szamba) –
70% udokumentowanych kosztów, jednak w
wysokości nie większej niż 10.000 zł.
Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni
ścieków jest złożenie wniosku o przyznanie
dotacji do Urzędu Gminy Świdnica do dnia
25.03.2015 r. wraz tytułem prawnym do
dysponowania nieruchomością. Dlatego już
teraz zachęcamy tych mieszkańców, którzy
zamierzają wystąpić o dofinansowanie, a nie
mają uregulowanych stosunków prawnych
dot. nieruchomości, o dokonanie niezbędnych formalności. Szczegółowych informacji
udzielają pracownicy Działu Ochrony Środowiska, pod nr tel. 748521226, 748523067
wew. 310.
Nr 30
4
LUTY 2015
Co zrobiła Gminna Spółka Wodna w 2014 r.?
Gminna Spółka Wodna „Strzegom” działa na terenie 22 wsi i miasta
Strzegom, mając pod opieką 217 km rowów melioracyjnych, 5 796 ha
gruntów zmeliorowanych i 4 891,60 ha gruntów niezmeliorowanych.
Spółka Wodna zrzesza 1 200 członków tj. rolników indywidualnych,
Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne oraz inne zakłady będące
właścicielem użytków rolnych.
STRZEGOM
GSW wykonała w minionym
roku m. in. konserwację rowów
melioracyjnych o łącznej długości 14 km. Spółka co roku
korzysta z dotacji celowych
udzielanych z budżetu gminy
Strzegom i wojewody dolnośląskiego. Pozyskane środki
wykorzystywane są głównie
na konserwację gruntowną
głównych rowów melioracyjnych, a środki finansowe
spółki na konserwację sieci
drenarskich. Odsłonięte wyloty
drenarskie, podczas prac na
rowach, umożliwiają spółce
udrożnienie sieci drenarskiej
i odprowadzenie wody z podmokniętych gruntów rolnych
do drożnego rowu. Wszystkie prace wykonywane są na
podstawie przeprowadzonych
zebrań w sprawie określenia
potrzeb konserwacji urządzeń
melioracyjnych we wszystkich sołectwach, a także po
uprzednim zgłoszeniu przez
zainteresowanego rolnika. Do
końca listopada ub.r. Gminna
Spółka Wodna „Strzegom”
wykorzystała środki finansowe
pochodzące z dotacji celowej
z budżetu gminy Strzegom
w kwocie 110 tys. zł, dotacji
celowej z budżetu wojewody
dolnośląskiego w kwocie 42 tys.
zł oraz budżetu spółki w kwocie
98 tys. zł, wykonując konserwację rowów melioracyjnych
o łącznej długości 14 km w
miejscowościach: Stanowice,
Międzyrzecze, Godzieszówek,
Granica, Kostrza, Jaroszów,
Morawa, Skarżyce, Goczałków
Górny, Olszany, Stawiska, Tomkowice, Modlęcin, Strzegom,
Bartoszówek oraz konserwację
sieci drenarskiej na obszarze
8 ha w miejscowościach: Bartoszówek, Żelazów, Kostrza,
W minionym roku poddano konserwacji 14 km rowów melioracyjnych w gminie
Strzegom
Wieśnica, Granica, Olszany,
Strzegom, Grochotów, Rogoźnica na ogólną wartość kosztorysową 250 tys. zł.
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej „Strzegom” w swojej kadencji
2010 –2014 zapoczątkował i
poddał mechanicznej konserwa-
cji gruntownej 61,5 km rowów
i wykonał konserwację sieci
drenarskiej na obszarze 30,5 ha
na kwotę blisko 1,2 mln zł.
Altany sposobem na integrację mieszkańców Bezpłatna pomoc
Trzy altany wyposażone w stoły i ławy, które mają być plenerowym miejscem spotkań mieszkańców,
dla mieszkańców
wybudowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Białej, Kraskowie i Strzelcach.
MARCINOWICE
Najważniejsze w całym projekcie, wartym 23 205,60 zł, było
to, że już sama budowa altan
była formą integracji lokalnej
społeczności. – Mieszkańcy sami
zaoferowali swoją pomoc w uporządkowaniu terenu, na którym
miały zostać zamontowane altany – mówi Dagmara Gorlowska
z Urzędu Gminy Marcinowice.
– Nieodpłatnie uporządkowali
istniejącą zieleń, zarówno przed
rozpoczęciem prac, jak i po ich
zakończeniu, brali także udział
w montażu.
Altany zbudowano w miejscach ogólnie przeznaczonych
do rekreacji mieszkańców. Zostały przystosowane do potrzeb
mieszkańców oraz turystów
odwiedzających wspomniane miejscowości. – Dzięki realizacji tego zadania
mieszkańcy wspólnie będą
mogli organizować różnego
rodzaju imprezy w plenerze
i nie tylko – dodaje Dagmara Gorlowska. – W takich
miejscach będą mogli razem
aktywnie spędzić wolny
czas, ponieważ w sąsiedztwie
zaplanowanych altan znajdują się boiska sportowe, place
zabaw, zabytki i inne obiekty
charakterystyczne dla każdej
z miejscowości.
Zadanie zostało realizowane w ramach PROW na
lata 2007-2013. Jego koszty
całkowite wyniosły 23 205,60
zł, zaś kwota dofinansowania
to 12.000,00 zł.
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców
Gminy Stare Bogaczowice Ośrodek Pomocy
Społecznej oraz Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w
Starych Bogaczowicach zapraszają wszystkie osoby, które potrzebują
wsparcia lub chcą zasięgnąć informacji, do skorzystania z bezpłatnej
pomocy specjalistów.
STARE
BOGACZOWICE
Od stycznia bieżącego roku swoją
pomocą mieszkańcom Gminy będzie
służył psycholog, który przyjmuje
zainteresowanych w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do 18.00
w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Starych Bogaczowicach. Zapraszamy
do skorzystania z tej formy pomocy
wszystkich, którzy przeżywają trudności wychowawcze lub małżeńskie,
Komunikacją miejską po Kamiennej Górze
Od 1 września w Kamiennej Górze prywatna firma prowadzi regularne przewozy osób. Autobus kursuje od poniedziałku
do piątku, a dotychczasowa trasa od nowego cmentarza do ulicy Jeleniogórskiej od połowy stycznia poszerzona została o
przystanki w dzielnicy Antonówka oraz przy Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji i ul. Słowackiego.
znajdują się w kryzysie i potrzebują
wsparcia.
W czwartki natomiast zapraszamy do
Punktu informacyjno - konsultacyjnego
dla osób, które doświadczają przemocy
i osób będących świadkami przemocy
domowej, gdzie zgłaszającym się zostanie udzielona pomoc m.in. z zakresu
prawa rodzinnego, karnego i cywilnego.
Specjalista udzielający porad w Punkcie informacyjno - konsultacyjnym
zaprasza w każdy czwartek od godziny
16.00 do 18.00 do Gminnej Biblioteki
Publicznej w Starych Bogaczowicach.
KAMIENNA
GÓRA
Do końca lutego za przejazd
obowiązywać będzie cena promocyjna w wysokości 1,5 zł do
12,5 km oraz 2,50 zł powyżej
12,5 km. Później ceny wynosić
będą odpowiednio 2,50 oraz 3 zł.
Bilet szkolny (po przedstawieniu
ważnej legitymacji) kosztuje 1,50
zł. Rozkład jazdy i cennik dostępny jest również na oficjalnej
stronie Miasta Kamienna Góra
www.kamiennagora.pl .
Nr 30
LUTY 2015
5
Promocja przez duże P
Marzenie wielu osób właśnie się ziściło. Gmina Strzegom będzie mieć w końcu profesjonalnych przewodników
turystycznych, którzy będą świadczyć usługi dla turystów chcących podziwiać uroki krajoznawczo – turystyczne
obszaru LGD „Szlakiem Granitu”.
STRZEGOM
„Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich Europa inwestująca w
obszary wiejskie”. Projekt „Organizacja szkolenia dla przewodników turystycznych obszaru
LGD Szlakiem Granitu” współfinansowany jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach
pomocy otrzymanej z EFRROW
na operację z zakresu małych
projektów w ramach działania
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW
na lata 2007-2013.
W pierwszą niedzielę grudnia (7 grudnia ub. r.) o godz.
8:30 w budynku CAS „Karmel”
adepci sztuki przewodnickiej
przystąpili do egzaminu podsumowującego trwające od
6 czerwca ub. r. szkolenie dla
przewodników turystycznych
Nowi przewodnicy tuż po egzaminie
obszaru LGD Szlakiem Granitu. Egzamin składał się z części
pisemnej – testu oraz praktycznej – „spaceru” po Strzegomiu.
Osoby, które z wynikiem pozytywnym zaliczyły szkolenie,
otrzymały z rąk burmistrza
Strzegomia - Zbigniewa Suchyty
zaświadczenie uprawniające do
prowadzenia wycieczek po obszarze LGD „Szlakiem Granitu”.
Naczelnik Wydziału Kultury,
Rozwój turystyki na pierwszym
planie
Burmistrz Gminy Mieroszów
Marcin Raczyński 15 stycznia
2015r. zorganizował spotkanie
z przedstawicielami firm i
organizacji pozarządowych
działających w branży
rekreacyjno – turystycznej.
MIEROSZÓW
W zebraniu wzięło udział
31 gości, wśród których obecni
byli m.in. właściciele pensjonatów, ogrodu zoologicznego
ZOO Farma w Łącznej, domów
agroturystycznych, wyciągów
narciarskich, prezes Fundacji In
Situ, jak również przedstawiciele
Rady Miejskiej. Pilotażowe spotkanie miało na celu rozpoznanie
zasobów i możliwości zaplecza
turystyki w gminie Mieroszów,
ale przede wszystkim nawiązanie
ścisłej współpracy między podmiotami i współpracy z samorządem gminy. Ustalono również
GMINA
ŚWIDNICA
Wg danych z biura meldunkowego Urzędu Gminy Świdnica na koniec 31 grudnia 2014
roku liczba zameldowanych
wynosiła 16 618, liczba mieszkańców czasowych 373, uprawnionych do głosowania 13 400.
Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Strzegomiu - Wioletta
Urban wręczyła przewodnikom
pamiątkowe upominki w postaci literatury związanej z historią
naszej małej ojczyzny.
Organizatorem szkolenia była
gmina Strzegom w ramach pomocy otrzymanej z EFRROW
na operację z zakresu małych
projektów, w ramach działania
413 „Wdrażanie lokalnych stra-
tegii rozwoju”, objętego PROW
na lata 2007-2013. Podmiotem
realizującym szkolenie na zlecenie organizatora było Przedsiębiorstwo „Bartek” Bartłomiej
Ranowicz z Wałbrzycha. Szkolenie obejmowało 225 godzin
zajęć teoretycznych i 15 zajęć
praktycznych w formie 10 wycieczek autokarowych oraz 5
wycieczek pieszych. W trakcie
zajęć plenerowych uczestnicy
pod okiem instruktora samodzielnie oprowadzali pozostałych
członków po wybranych odcinkach tras, rozsławiając Strzegom
„po morzach i oceanach świata”.
Każdy z uczestników w okresie
3 lat od dnia zakończenia szkolenia będzie na zlecenie gminy
Strzegom nieodpłatnie świadczył
usługi przewodnika turystycznego w łącznej wysokości 60
godzin. Wykaz przewodników
turystycznych będzie dostępny
w Wydziale Kultury, Sportu i
Promocji w Urzędzie Miejskim
w Strzegomiu oraz Punkcie Informacji Turystycznej przy ul.
Kościuszki 2.
To szkolenie było pierwszym
od 1945 r. kursem przewodnickim w Strzegomiu. Wydarzenie
z 7 grudnia zapisało się złotymi
zgłoskami w ponad 770-letniej
historii naszego pięknego miasta.
Jedlina w obiektywie małych
fotografików
JEDLINA–ZDRÓJ
W ramach Jedlińskich grantów edukacyjnych w
Miejskiej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka
Przedstawiciele firm turystycznych rozmawiali z
burmistrzem i radnymi na temat rozwoju turystyki
w gminie Mieroszów
strategię działań w celu stworzenia produktu turystycznego
gminy Mieroszów i plan wspólnych działań marketingowych.
Przedstawiono szereg ciekawych
inicjatyw, które uatrakcyjnią
ofertę turystyczną Gór Suchych.
Wszyscy uczestnicy wyrazili
chęć dalszej ścisłej współpracy i
kolejnych spotkań, na które już
ustalono terminy.
- Jako pomysłodawca i organizator tego spotkania jestem
ogromnie zadowolony z tak
dużego zainteresowania i zaanga-
żowania wszystkich gości - mówi
burmistrz gminy Mieroszów
Marcin Raczyński. - Rozwój
turystyki w gminie jest dla mnie
priorytetowym zadaniem i nie
wyobrażam sobie sytuacji, w której nie angażuję się w tak istotną
kwestię. A jako gospodarz gminy
Mieroszów dopełnię wszelkich
starań, aby merytorycznie i organizacyjnie wspierać każdą osobę
i instytucję, która w jakikolwiek
sposób pracuje na rzecz rozwoju naszego regionu - dodaje
Raczyński.
odbywają się zajęcia fotograficzne „Nieodkryte
jeszcze miejsca Jedliny –Zdrój” prowadzone przez
panią dyrektor Katarzynę Lepis . Uczestniczą w
niej uczniowie klas IV-V ,poznając tajniki wykonywania zdjęć.
Wiedzą już o kompozycji zdjęcia, trójpodziale.
Wykorzystują tę wiedzę podczas łowów fotograficznych w Jedlinie. Ze środków finansowych grantu
zakupiony został laptop oraz nagrody rzeczowe
przeznaczone dla przyszłych laureatów konkursu
fotograficznego.
Gmina Świdnica - miejsce, gdzie warto żyć
Dynamika przyrostu mieszkańców w gminie Świdnica trwa nieprzerwanie od 8 lat. Tylko na koniec grudnia 2014 roku
liczba stałych mieszkańców gminy wyniosła 16 618. To więcej o 128 nowych osób w porównaniu z rokiem 2013, a z 2006 to
aż o 1 112 nowych mieszkańców.
Na przestrzeni całego 2014 roku
odnotowano 173 zgony i 162
urodzenia ( 82 chłopców, 80
dziewczynek).
W ostatnim roku najatrakcyjniejszą miejscowością do
zamieszkania okazał się Witoszów Dolny (+37 nowych
mieszkańców). Tuż za Witoszowem Dolnym uplasowały
się: Słotwina (+30), Bystrzyca
Górna (+25), Pogorzała (+24),
Burkatów (+21), Opoczka
(+12).
W minionym roku to właśnie
w Witoszowie Dolnym na świat
przyszło najwięcej dzieci, bo aż
16, następnie w Komorowie i w
Słotwinie po 15 oraz w Pszennie
14.
Wg danych z biura meldunkowego liczba kobiet na koniec
2014 roku stanowiła 50,69%
ogółu mieszkańców tj. 8 424, a
mężczyzn 8 194. Dla porównania z rokiem 2013 liczba kobiet
wzrosła o 0,03%.
Nr 30
6
Mamy dużo do zrobienia
- Dziś mogę powiedzieć, iż fajnie było być sołtysem w gminie Strzegom. Dużo zrobiliśmy,
wielu ludzi pozyskaliśmy do naszych działań, utworzyliśmy wspólnoty, które są
prowadzone przez ludzi z charyzmą, o wielkiej osobowości, ale mamy jeszcze wiele do
zrobienia - powiedział Andrzej Kowszyn, sołtys Goczałkowa Górnego.
STRZEGOM
Po raz ostatni w mijającej
kadencji urzędowania sołtysów
gminy Strzegom, 20 stycznia
w to, że może być lepiej, piękniej
i nowocześniej. Państwa zaangażowanie i kreatywność pozwoliły
zrealizować wiele zadań i inwestycji, które przyczyniły się do
poprawy wizerunku całej naszej
gminy. Życzę Państwu wielkie-
Techniczne i prawne podstawy
tych działań w gminie Strzegom
przedstawiła Alicja Czekajło,
inspektor ds. wsi. Jak zaznaczyła, zebrania wiejskie w gminie
Strzegom w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad
sołeckich odbędą się w terminie
od 7 lutego do 23 marca br. - Za
ich organizację i przebieg odpowiedzialni są obecni sołtysi i rady
sołeckie – powiedziała.
Ewa Michaluk, naczelnik Wydziału Podatkowego Urzędu
Miejskiego, poinformowała, że
zbliżające się wybory sołtysów i
rad sołeckich na terenie gminy
Strzegom wpłyną na zmiany
osobowe inkasentów. Dopóki
jednak nie zostanie podjęta nowa
uchwała Rady Miejskiej w zakresie poboru podatków w drodze
inkasa, łączne zobowiązania
pieniężne za 2015 rok mogą być
wpłacane u inkasentów obecnie
działających. - Pobór zobowiązań
pieniężnych w drodze inkasa
odnosi się wyłącznie do płatności
bieżących - zaznaczyła. I wyjaśniła: - Zobowiązania podatkowe
mogą być nadal regulowane
w kasach urzędu, w bankach
działających na terenie miasta
Strzegom, w placówkach pocztowych lub drogą elektroniczną
tj. przelewem na przydzielony
każdemu podatnikowi indywidualny numer konta podatkowego, który będzie zamieszczony
na decyzjach wymiarowych na
2015 r.
Za dotychczasową współpracę podziękował także Tomasz
Marczak, przewodniczący Rady
Miejskiej w Strzegomiu. W swej
wypowiedzi podkreślił ważną rolę sołtysów, jako liderów
społeczności lokalnej, inicjujących działania mające na celu
poprawę jakości życia ludzi,
integrujących, inspirujących i
mobilizujących mieszkańców
do działania.
W imieniu sołtysów za dobrą współpracę z władzami
samorządowymi podziękował
Andrzej Kowszyn, sołtys Goczałkowa Górnego, podkreślając
ważną rolę dialogu, jedności i
skuteczności w działaniu dla
dobra społeczności lokalnej. – Te
cztery lata były bardzo pozytywne, owocne i dobre. To, co się
wydarzyło w gminie Strzegom,
to Państwa zasługa – stwierdził.
Na zakończenie spotkania
Wiesław Witkowski powiedział:
- Zbudowaliśmy zaufanie poprzez wiarygodność, skuteczny
i rzetelny przepływ informacji.
Dziękuję za te piękne cztery
lata. Wierzę, że niebawem odbędzie się kolejne nasze spotkanie,
że wasze społeczności lokalne
docenią, tak jak my, wasze zaangażowanie i poświęcenie, bo
wiele jeszcze mamy razem do
zrobienia.
czący Rady Miejskiej Andrzej
Behan oraz radny sejmiku dolnośląskiego - Julian Golak.
Włodarz miasta podziękował
władzom obu gmin, Zarządowi
Dróg Wojewódzkich, poseł
Monice Wielichowskiej, senatorowi Stanisławowi Jurcewiczowi
a także Julianowi Golakowi,
za wieloletnie wsparcie tego
ważnego dla miasta projektu.
Wyraził też nadzieję, że droga
przysłuży się nie tylko mieszkańcom ale także regionowi;
gdyż stanowi część tzw. Trasy
Sudeckiej.
Podczas spotkania w ratuszu padły też informacje techniczne i prawne o
nowych wyborach sołtysów
br., władze gminy spotkały
się z liderami społeczności
wiejskich. Wiesław Witkowski,
zastępca burmistrza Strzegomia, skierował do sołtysów
słowa podziękowań za dotychczasową współpracę i życzenia
pomyślności dla tych, którzy
zdecydują się wystartować w
zbliżających się wyborach na
przyszłą kadencję.
- Proszę przyjąć serdeczne
podziękowania, gratulacje oraz
wyrazy uznania za pełną poświęcenia pracę na rzecz swojego
sołectwa w minionej kadencji. Wysoko cenię sobie naszą
współpracę, która zaowocowała
wieloma przedsięwzięciami na
obszarach wiejskich. Nasze wsie
wypiękniały, a ludzie uwierzyli
go potencjału innowacyjności
oraz niegasnącej motywacji do
pracy na rzecz rozwoju swojej
społeczności – mówił zastępca
burmistrza.
Nakreślił także działania władz
samorządowych na bieżący rok.
– Dotrzymujemy słowa. Co obiecaliśmy, to zrobimy. Z niczego
się nie wycofujemy. Działamy
według planu i zawsze będziemy
indywidualnie podchodzić do
każdej wsi – podkreślił.
W programie spotkania zaprojektowano przedstawienie
harmonogramu zbliżających
się spotkań wyborczych w sołectwach i omówienie spraw
najistotniejszych, które pozwolą
na ich sprawne, rzetelne i zgodne
z prawem przeprowadzenie.
Obwodnica otwarta!!!
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, oficjalnie
zakończono budowę obwodnicy Nowej Rudy. Wykonawcą
trzeciego (ostatniego) etapu o długości 1,8 km, była
firma Heilit+Woerner Budowlana Sp. z o.o. W efekcie
powstała m.in.: nowa jezdnia o szerokości 7 m, rondo w
Ludwikowicach, drogi serwisowe oraz wiadukt.
NOWA RUDA
W miejscach tego wymagających wybudowano ekrany
akustyczne oraz zamontowano
bariery energochłonne. Koszt
przedsięwzięcia to prawie 27
mln, z czego ponad 9 mln zł, to
środki pochodzące z dofinansowania unijnego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007 – 2013.
Symbolicznego zdjęcia znaków, dokonali Panowie Tomasz
Kiliński burmistrz Nowej Rudy
oraz Leszek Loch- dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei
we Wrocławiu. W wydarzeniu
także udział wzięli: Przewodni-
LUTY 2015
Tablica dla
zapomnianego
bohatera
Nowy rok w Kamiennej Górze rozpoczął się od ważnego
wydarzenia historycznego. 8 stycznia z inicjatywy
lokalnych pasjonatów historii Polski dokonano uroczystego
odsłonięcia tablicy poświęconej kapitanowi Józefowi
Sierocińskiemu.
KAMIENNA
GÓRA
Kapitanowi zasłużonemu w
walce o niepedległość Ojczyzny,
byłemu komendantowi szkoły
Podchorążych Związku Sokolstwa Polskiego w Cambridge
Springs Pensylwania w 1917 r.,
oficerowi Armii Błękitnej we
Francji, adiutantowi gen. Józefa
Hallera, kawalerowi Orderu
Virtuti Militari, który od zakończenia wojny do swojej śmierci
w 1955 roku żył w Kamiennej
Górze. Tablica upamiętniająca
została umieszczona na budynku, w którym mieszkał, przy ul.
Armii Ludowej 4.
kraju. Misja, obfitująca w godne
filmu sensacyjnego epizody,
powiodła się jednak połowicznie.
Ostatnim akordem w wojskowej działalności por. Sierocińskiego był jego udział w wojnie
polsko - bolszewickiej w 1920 r.,
za co został wyróżniony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem
Walecznych.
Jednym z ciekawszych epizodów w jego bujnej biografii był
udział w roli adiutanta gen. Józefa
Hallera w wyprawie do USA
w 1923 r. na zjazd weteranów
amerykańskich w San Francisco.
W podróży tej delegacja polska
przemierzyła całe Stany Zjednoczone, od Nowego Jorku na
wschodzie po San Francisco i Los
Kapitan Józef Sierociński
Józef Sierociński urodził się
12 listopada 1891 r. w Łodzi.
Na przełomie XIX i XX wieku wyemigrował z rodziną do
USA. Gdy w Europie w 1914 r.
rozpoczęła się I wojna światowa,
całe osobiste życie podporządkował służbie dla niepodległości
Ojczyzny. W ciągu kilku lat z
szeregowego członka Związku
Sokołów Polskich stał się jednym
z czołowych działaczy tej patriotycznej organizacji w USA.
Po zakończeniu I wojny światowej Józef Sierociński zanim
osiadł na stałe w Warszawie,
otrzymał ważne i niezwykle
ryzykowne zadanie. Z rozkazu
gen. Józefa Hallera udał się w
kwietniu 1919 r. w czteroosobowej Polskiej Misji Wojskowej
na Syberię w celu nawiązania
łączności z V Polską Dywizją
Syberyjską i sprowadzenie jej do
Angeles na zachodzie, pokonując
koleją 11 tysięcy mil! W 1929 r.
Józef Sierociński wydał nakładem
własnym książkę pt. „Armia Polska we Francji”, która do dziś jest
fundamentalnym źródłem dla historyków zajmujących się czynem
zbrojnym Polaków na Zachodzie
w okresie I wojny światowej.
II wojna światowa zrujnowała
cały jego dorobek życia. Wraz z
żoną i matką wyjechali na Ziemie
Odzyskane. W latach 1945 - 1955
Józef Sierociński z najbliższymi
mu osobami (nie miał dzieci)
mieszkał w Kamiennej Górze.
Pracował na stanowisku urzędniczym w Państwowych Zakładach Lniarskich „Len”. Jego żona
Eugenia podjęła pracę w 1946 r.
w Państwowym Gimnazjum i
Liceum w Kamiennej Górze jako
nauczycielka historii i geografii.
Nr 30
LUTY 2015
7
Wyjątkowy jubileusz
W środę, 17 grudnia ub. r. siedem par obchodziło 50 rocznicę zawarcia małżeństwa.
NOWA RUDA
Jubilatami byli państwo: Maria
i Kazimierz Bodziony, Marianna i Henryk Morel, Czesława
i Marian Kokowicz, Feliksa i
Paweł Krause, Janina i Tadeusz
Grysiewicz, Stanisława i Andrzej
Pietrzykowscy oraz Leokadia
i Tadeusz Mrowiec. Ponadto
uroczystość zaszczyciły pary,
które obchodziły 60-lecie wspól-
nego małżeństwa: Jadwiga i Jerzy
Strzelec oraz Wilma i Rene Lisiewicz.
Ten szczególny dzień jubilaci
obchodzili w towarzystwie władz
miasta. Szanownych gości podjął
burmistrz Tomasz Kiliński oraz
Szanowni Jubilaci w towarzystwie władz miasta
Uroczystość w ratuszu przebiegła w podniosłej atmosferze
przewodniczący Rady Miejskiej
- Andrzej Behan.
Zanim wręczono okolicznościowe medale, przekazano
gratulacje oraz dowody uznania,
gospodarze skierowali kilka słów
do jubilatów. W wystąpieniu
nie zabrakło podziękowań za
bycie przykładem dla następnych
pokoleń i wieloletnie współtworzenie wspólnoty społeczności
lokalnej.
Wyjątkową okoliczność,
uświetnił tort oraz symboliczna
lampka szampana. W części
artystycznej zaprezentowały się
dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr
7 oraz pary Zespołu Piesni i Tańca „Nowa Ruda”. Wszystkim jubilatom serdecznie gratulujemy,
życząc kolejnych lat w zdrowiu.
Serwis pogodowy „Dzień Dobry TVN”
z Głuszycy Górnej
Jubileusz pana
Franciszka
W sobotę, 10 stycznia 2015 r. serwis pogodowy
programu telewizyjnego "Dzień Dobry TVN"
transmitowany był z głuszyckich Kamyków.
Redaktor TVN Bartek Jędrzejak w trzech
wejściach na żywo przedstawiał prognozę
pogody dla całej Polski.
Pan Franciszek Chromik urodził się 12.01.1915 roku w
miejscowości Lahomno, obecne tereny Słowacji.
BOGUSZÓW
–GORCE
Głuszyccy uczestnicy
programu Dzień
Dobry TVN
GŁUSZYCA
Serwis pogodowy wzbogacony został informacjami na temat
bezpiecznej turystyki górskiej, o
której opowiadał ratownik Górskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego Łukasz Pokorski,
mieszkaniec gminy Głuszyca.
W programie pokazano również
symulację akcji ratowniczej przeprowadzoną przez strażaków z
głuszyckiej Ochotniczej Straży
Pożarnej, którzy zademonstro-
W programie
pokazano symulowaną
akcję ratowniczą
przeprowadzoną przez
OSP
Redaktor Bartek Jędrzejak podawał z Kamyków
prognozę dla całej Polski
wali, w jaki sposób ratują osoby
tonące w wyniku pęknięcia tafli
lodu na zamarzniętym zbiorniku
wodnym.
Z powodu niesprzyjających
warunków atmosferycznych
zrezygnowano z planowanych
pokazów wspinaczki po lodospadach, które zimą w niskich
temperaturach tworzą się w
byłym kamieniołomie. Obecny
na miejscu burmistrz Głuszycy
Roman Głód zaprosił ekipę TVN
do ponownego przyjazdu na
Kamyki w Głuszycy Górnej. - W
zimowej scenerii wielu amatorów wspinaczek wysokogórskich odwiedza nasze głuszyckie
lodospady - zapewniał Janusz
Pawłowski, od lat osobiście
związany z promocją Kamyków
jako atrakcji turystycznej gminy
Głuszyca, również na stronie
internetowej lodospadygluszycagorna.com.pl.
Czekamy więc na powrót zimy
i planowaną transmisję telewizyjną z pokazów wspinaczki po lodospadach na Kamykach. Należy
dodać, że sobotnia wizyta "Dzień
Dobry TVN" nadającej serwis
pogodowy w paśmie ogólnopolskim odbyła się bezkosztowo.
Gmina ze swej strony ugościła
ekipę telewizyjną, obecnych na
miejscu transmisji telewizyjnej
ratowników GOPR i strażaków
ciepłą herbatą i grillowanymi
kiełbaskami, które przygotowali
pracownicy CK-MBP w Głuszycy.
Po wojnie wraz z rodzicami
przeniósł się do miejscowości
Borki. Pierwszą pracę podjął
w fabryce w Stalowej Woli i
stamtąd w roku 1940 został
zabrany do pracy w Niemczech.
Po wojnie w kwietniu 1945 roku
wrócił do Polski na Ziemie
Odzyskane w okolice Zielonej
Góry. Mieszkał tam do 1959
roku. W roku 1959 przyjechał
do Boguszowa - Gorc i podjął
pracę na kolei, na nastawni w
Boguszowie - Gorcach, gdzie
pracował do otrzymania emerytury. W roku 1950 zawarł związek małżeński. Żona jego zmarła
w 1992 roku. Wychowywał trójkę dzieci. Obecnie ma czterech
wnuków i trzech prawnuków.
Obecnie mieszka u córki Teresy
i ona sprawuje nad nim opiekę, Jubilat pochodzi z rodziny
długowiecznej, jego ojciec żył
104 lata. Receptą na tak długie
życie według pana Franciszka
jest higieniczny tryb życia, ruch
na świeżym powietrzu, spożywanie dużej ilości nabiału,
szczególnie mleka. 12.01.2015
z okazji 100 rocznicy urodzin
panu Franciszkowi Chromikowi
serdeczne gratulacje i gorące
życzenia zdrowia, szczęścia,
miłości i pomyślności oraz kolejnych jubileuszy składali burmistrz miasta, kierownik USC,
rodzina, przyjaciele i znajomi.
Szanowny Stulatek odbiera nagrody i gratulacje od
przedstawicieli władz miasta
Nr 30
8
LUTY 2015
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
WAŁBRZYCH
GŁUSZYCA
Co najmniej 62 tysiące złotych zebrała w Wałbrzychu Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. Jednak do oszacowania pozostała jeszcze biżuteria, do przeliczenia waluta obca.
Być może uda się przekroczyć ubiegłoroczny rekord.
Wałbrzyska publiczność bawiła się w Starej Kopalni
Zwycięzcą 23. finału WOŚP
będą mali pacjenci oddziałów
pediatrycznych i onkologicznych
oraz wymagający opieki seniorzy.
To dla nich wałbrzyszanie zbierali pieniądze. Przy okazji wygrała
również Stara Kopalnia, gdzie po
raz pierwszy WOK zorganizował
imprezę. Dzięki transmisjom telewizyjnym monumentalną scenerię jednego z najcenniejszych
zabytków kultury technicznej
na świecie czterokrotnie zobaczyli widzowie ogólnopolskiej
„dwójki” i telewizji regionalnej
we Wrocławiu.
Przez cały dzień pracowali wolontariusze z puszkami, impreza
w Centrum Nauki i Sztuki Stara
Kopalnia trwała nieprzerwanie
przez 6 godzin. Licytacje zdominowało Złote Serduszko, które
za 2200 zł po raz czwarty trafiło
w ręce „kolekcjonera” Roberta
Zimnego. Z kolei Katarzyna
Dryś za 1050 zł wylicytowała
dla córki kurs prawa jazdy kate-
gorii B. Do wygrania w licytacji
była m.in. kolacja z gwiazdą
wałbrzyskiej imprezy Rafałem
Brzozowskim.
Oczarowany publicznością
wokalista na scenie dał z siebie
wszystko. Ciekawostką jest fakt,
że cztery dni później był już w
Katarze, reprezentując Polskę
podczas ceremonii otwarcia Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej
Mężczyzn.
Podczas orkiestry świetnie
zaprezentowali się motocykliści
ze stowarzyszenia Struś Bikers z
zabytkową syrenką. Efektowne i
pouczające były pokazy umiejętności ratowników medycznych i
strażaków rozcinających pojazd
i udzielających pomocy oraz
GOPR-owców z grupy wałbrzysko – kłodzkiej przeprowadzających ratunkową akcję wysokościową na wieży widokowej.
Trzeci Wymiar, Jah Chwasta Jaraj, uElectrogórale, Suchy, Elzet, Prezes KRO, szkoła
śpiewu „Bel Canto”, pokazy tańca, sztuk walki, pokazy pierwszej pomocy i licytacje to
atrakcje, które 11 stycznia czekały na publiczność przybyłą do Centrum Kultury - Miejskiej
Biblioteki Publicznej.
Dzięki hojności mieszkańców
Głuszycy zebraliśmy 5 733,03
zł, a nasze licytacje na Allegro
WOŚP wciąż jeszcze trwają.
Szef sztabu – Natalia Smolińska zgromadziła w tym roku
15 wolontariuszy, którzy prowadzili zbiórkę na ulicach, było
także czterech wolontariuszy
wewnętrznych. Głuszycki finał
prowadzony był przez dyrektor
CK-MBP Monikę Rejman oraz
Zbigniewa Boguskiego. Burmistrz
Głuszycy Roman Głód przeprowadził jedną z licytacji oraz wspomagał wolontariuszy podczas
kwesty na ulicach naszej gminy.
Na początku sceną zawładnęło
Jah Chwasta Jaraj. Swoim talentem muzycznym mogli się
również popisać uczniowie szkoły
śpiewu „Bel Canto”. Następnie
W Głuszycy też było wesoło
reprezentowały dwie pary Natalia
i Dawid Rudzcy oraz Marta Kruszyńska i Szymon Żałko. Drugi
występ taneczny przygotowała
Magdalena Truszczyńska – instruktorka zumby. Panie zaprezentowały bardzo dynamiczny
program taneczny w rytmach
Burmistrz Roman Głód wspierał głuszyckich
wolontariuszy
W Wałbrzychu kwestowało 120 wolontariuszy
uElectrogórale zaprezentowali folkowo-rockowy repertuar.
Przed występem gwiazdy wieczoru publiczność rozgrzewali
młodzi raperzy: Suchy, Elzet i
Prezes KRO. O godz. 18.30 na
scenę wkroczył Trzeci Wymiar
i wystąpił przed salą zapełnioną
po brzegi przez swoich fanów.
Czas pomiędzy koncertami był
urozmaicony pokazami. Szkołę
tańca „Cordex” z Wałbrzycha
muzyki latynoamerykańsiej.
W czasie wieczoru można było
również wziąć udział w pokazie
sztuk walki, przygotowanym
przez Głuszycki Klub Karate
Kyokushin „Only Fighting” pod
przewodnictwem Mariusza Lesia,
wielokrotnego mistrza Polski
Karate Kyokushin. Nie zawiódł
wałbrzyski WOPR, który zaprezentował pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Podczas 23. finału WOŚP głuszycki sztab zebrał kwotę 5 356,03
zł z kwesty do puszek. W trakcie
imprezy w CK-MBP przeprowadzano również drobne licytacje, z których uzyskano 377 zł, a
na Allegro WOŚP wciąż trwają
licytacje przedmiotów podarowanych przez znane osoby.
Dziękujemy wszystkim sponsorom głuszyckiego finału WOŚP,
a byli nimi: Gospodarstwo
Agroturystyczne „Arkadia”,
sklep odzieżowy „Queen Lady
Baby”, Nauka Jazdy – Krzysztof Machowski, „Łomnicka
Chata”, „ROLMAR”, USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
Piotr Dużyński, Jadłodajnia
„Finezja”, „TOP” Materiały budowlane, „PP Color” Piotr Gałek, „AutoMiran” – Andrzej
Papamichalis, Taxi Głuszyca
– Ireneusz Kędzia, ZNiD G.P.
Walczak, Drukarnia „Bimart”,
Podziemne Miasto „Osówka”.
Szczególne podziękowania kierujemy do członków Ochotniczej Straży Pożarnej z Głuszycy
Górnej pod kierownictwem
naczelnika Tomasza Trawczyńskiego oraz do komendanta
Komisariatu Policji w Głuszycy
Sebastiana Sabadacha za zapewnienie bezpieczeństwa podczas
koncertu Trzeciego Wymiaru.
SZCZAWNO-ZDRÓJ
W Szczawnie - Zdroju wolontariusze z Zespołu Szkół im.
Marii Skłodowskiej - Curie i Pu-
blicznego Gimnazjum podczas
XXIII Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy zebrali re-
Szczawno – Zdrój miało 70 wolonatriuszy
kordową kwotę 18 191,33 zł.
To największa kwota, jaką zebrano w uzdrowisku od czasu
kiedy WOŚP rozpoczęła swoje
„granie” dla potrzebujących.
Łącznie od 2002 roku na terenie
miasta zebrano ponad 122 000
zł. Młodzież z Zespołu Szkół i
Publicznego Gimnazjum zawsze
chętnie uczestniczy i angażuje się
w tę ogólnopolską akcję charytatywną. Wolontariuszom, jak co
roku, gmina zapewniła ciepłe
posiłki. Wszystkim uczestniczącym w zbiórce WOŚP należą
się podziękowania za zaangażowanie i gratulacje znaczący
wynik finansowy tegorocznej
akcji.
JEDLINA-ZDRÓJ
Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zor-
ganizowany został w „Białej Sali”
na Placu Zdrojowym. W naszym
Występy w Jedlinie – Zdroju
mieście kolejny raz kwestowali
harcerze-wolontariusze WOŚP z
I Jedlińskiej Drużyny Harcerskiej
„Wilki” pod opieką drużynowej
Wiktorii Rafałowicz. Zebraliśmy 2138,73 złotych. Podczas
finału wystąpiły zespoły „Laser”
i „Sqdo”, „Payo” oraz Robert
Delegiewicz, oraz pokaz tańca
ZUMBA i klimatycznego hip-hopu. Tradycyjnie, jak co roku
finał zakończył się światełkiem
do nieba. Serdecznie dziękujemy wszystkim wykonawcom,
wolontariuszom, organizatorom
i mieszkańcom, którzy wzięli
udział w WOŚP.
Nr 30
LUTY 2015
9
grała w Aglomeracji Wałbrzyskiej
BOGUSZÓW-GORCE
WALIM
Do pracy na rzecz WOŚP stawiło się 50 wolontariuszy, którzy kwestowali na terenie
Boguszowa - Gorc, Witkowa oraz Jaczkowa. Organizator akcji Miejska Biblioteka Publiczna
- Centrum Kultury przy współpracy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, Zespołu Szkół
Samorządowych oraz Stowarzyszenia Sudety Offroad przygotował dwie różnorodne
imprezy.
Pod Centrum Kultury stanął
kiermasz ciast przygotowanych
przez Zespół Szkolno - Przedszkolny. Sprzedawane były też
WOŚP-owe piernikowe serca
przygotowane przez Elżbietę Gajewską, dyrektor MBP-CK oraz
krokiety przygotowane przez
Halinę Bieniecką. Po południu
natomiast w sali widowiskowej
MBP-CK odbył się klimatyczny
koncert w wykonaniu Nairy
Ayvazyan oraz jej gości - tenora
Sylwestra Targosza Szalonka
który wystąpił z partnerką sceniczną Beatą Mańkowską. Popołudniowy koncert wzbudził
zachwyt licznie zgromadzonej
widowni, co przełożyło się na
dochód z licytacji prowadzonych w przerwach. Licytację
prowadziła aktorka Teatru Lalki
i Aktora w Wałbrzychu Bożena
Oleszkiewicz.
W niedzielę gwarno i wesoło
było w boguszowskim Rynku,
gdzie odbył się pokaz pojazdów
terenowych. Stowarzyszenie
Offroad Sudety przygotowało przejażdżki Offroad Taxi,
czyli pojazdami typu Extreme,
Adventure, Turistic po okolicznych bezdrożach. Organizatorzy WOŚP nie zapomnieli o
najmłodszych mieszkańcach
naszego miasta i wolontariuszach. Przygotowano dla nich
W Cetrum Kulturalno - Kongresowym „Witold”
w Boguszowie – Gorcach publiczność pękała ze
śmiechu przy występach kabaretu „Chyba”
występ Teatru Krewni i Znajomi
Królika w spektaklu pt. ODDANY PRZYJACIEL oraz pokaz
magii i czarów w wykonaniu
iluzjonisty Michała Sośniaka.
Dzięki hojności mieszkańców
udało się zebrać 17 526,65 zł.
Gwarno i wesoło było także
na terenie Centrum Kulturalno - Kongresowego „Witold” w
Boguszowie - Gorcach. Program
dla najmłodszych to pląsy i konkursy prowadzone przez aktorów
Teatru Igraszka.
Czynna była kawiarenka
WOŚP, w której serwowano
napoje oraz ciasta przygotowane
przez panie z „Klubu Igiełka”,
rodziców dzieci z teatrzyku „Trele Morele” oraz panie z Klubu
„Nordic Walking”. Dla widzów
dorosłych zaprezentował się
Kabaret „CHYBA” z Wrocławia.
Podczas imprezy nie mogło
oczywiście zabraknąć licytacji
na rzecz WOŚP, które wspólnie
z DJ Mirkiem przeprowadzili
kabareciarze. Dzięki doskonałej
zabawie i ofiarności tłumnie
zgromadzonej publiczności za
wysokie kwoty wylicytowano
wszystkie gadżety. Podczas imprezy udało się uzbierać niemal
7 000,00 zł. Najwyższą kwotę – 1
600,00 zł uzyskano ze sprzedaży
złotego serduszka z pracowni Wiesława Cozaca. Wysokie
kwoty osiągnęły też: wycieczka
do Zakopanego ufundowana
przez Biuro DUO TRAVEL, koszulki WOŚP, karnety fryzjerskie
Aldony Filipkowskiej, Karnet na
Dzikowiec ufundowany przez
radnych Boguszowa - Gorc, zaproszenia do Restauracji i Klubu
A'PROPOS.
Po godzinie 14.00 w walimskim Parku Jordanowskim
- gdzie odbywały się główne
wielkoorkiestrowe obchody,
zrobiło się niezwykle muzycznie. Najpierw dzięki tanecznym
występom grupy Zumba Kids,
wspomaganych przez rodziców, które za sprawą pani Beaty
Rejek rozgrzewały i zachęcały
wszystkich zebranych do wesołych pląsów. Następnie przy
płonącym ognisku można było
pośpiewać i pokołysać się w
rytm utworów wyśpiewywanych przez Krzysztofa Gołę-
biewskiego. Miłośnicy dobrego
jedzenia i pluszaków również
mogli znaleźć coś dla siebie.
Grono pedagogiczne Zespołu
Szkół w Walimiu sprzedawało
przepyszne słodkości, dzięki
czemu uzbierali kwotę 678,06
zł. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych pomagał przy akcji
„Kup misia”. Wszyscy zziębnięci
mieli możliwość rozgrzania się
kiełbasą wprost z grilla oraz gorącą kawą i herbatą serwowaną
przez właścicieli Karczmy Rycerskiej Zamek Grodno. Duży
„zastrzyk” gotówki podczas
tegorocznego finału wpłynął
z aukcji, zasilając naszą pulę
kwotą 2 325,76 zł.
Punktualnie, jak co roku, o
godzinie 20.00 przy sygnale
OPS Walim, rozbłysło światełko do nieba, kończąc tym
23 finał WOŚP, ale równocześnie przypominając, iż gramy
do końca świata i jeden dzień
dłużej.
Pragniemy podziękować
wszystkim tym, którzy swoją
pracą, zaangażowaniem oraz
ofiarnością wspomogli tę wyjątkową akcję.
Zumba Kids zagrzewała do tańca mieszkańców Walimia
GMINA KAMIENNA GÓRA
Mieszkańcy gminy Kamienna Góra aktywnie przyłączyli się do 23. finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
KAMIENNA GÓRA
41 852,73 zł udało się zebrać kamiennogórskiemu sztabowi podczas 23. finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku, główny ośrodek orkiestrowego grania
znajdował się w kamiennogórskim Centrum Kultury, a lokalnym dyrygentem po raz
kolejny był dyrektor tej placówki Marek Dańczak.
Organizatorzy przygotowali
szereg wydarzeń, które towarzyszyły całodniowej licytacji
przedmiotów przekazanych kamiennogórskiemu sztabowi
orkiestry. W sumie zlicytowano
ponad 130 fantów. Na ulice miasta wyruszyło również ponad 40
wolontariuszy, którzy od rana
do późnych godzin wieczornych
prowadzili zbiórkę pieniędzy.
Pieniądze zbierano także w
różnych kamiennogórskich instytucjach. Między innymi taką
zbiórkę przeprowadzili w swoim
gronie pracownicy Urzędu Miasta. Za zebrane środki zakupili
tablet, który zlicytowany został
w trakcie finału.
Podczas imprezy na scenie
Centrum Kultury zaprezentowali
się między innymi kamiennogórskie przedszkolaki, tancerze
11 stycznia 2015 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz 23 zagrała na terenie
naszej gminy. Zbiórkę pieniędzy na rzecz podtrzymywania wysokich standardów leczenia
dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej
seniorów prowadziło 11 wolontariuszy wyposażonych w identyfikatory, skarbonki i
serduszka Wielkiej Orkiestry. Na szczególne uznanie zasługuje jedenastoletnia Maja Bereś,
która uzbierała największą sumę pieniędzy do puszki, w wysokości 325,76 zł. Tym razem
sztab WOŚP w Walimiu, wspomagając kolejny szczytny cel, wspólnymi siłami zebrał
kwotę 5 095,92 zł.
Licytacje w Kamiennej Górze
z Klubu Fraszka oraz tancerze
hiphopowi. Do ciekawej potyczki doszło pomiędzy miejskimi
policjantami i strażakami, którzy
rywalizowali ze sobą w pięciu
konkurencjach kończąc je zasłużonym remisem.
Z ogólnej kwoty ponad 41 tys.
zł, jaką zebrał kamiennogórski
sztab, połowa pochodzi z licytacji fantów, a druga połowa to
efekt bezpośredniej zbiórki w
czterech miejscowościach tworzących miejski sztab orkiestry:
Kamienna Góra – 30 521,75 zł,
Krzeszów – 4 333,42 zł, Pisarzowice – 4 162,15 zł, Przedwojów
– 2 835,41 zł.
Finałowe imprezy zorganizowane zostały w trzech miejscowościach: Przedwojowie,
Krzeszowie i Pisarzowicach. W
sumie mieszkańcy gminy zebrali
ponad 11 tys. zł. We wszystkich miejscowościach WOŚP
miał podobny przebieg. Oprócz
kwesty ulicznej zorganizowano
występy lokalnych wykonawców oraz licytacje przekazanych
darów. Każdy sztab otrzymał
również pieniądze zebrane przez
pracowników Urzędu Gminy (w
sumie 900 zł).
W Przedwojowie zabawa odbyła się w wiejskiej świetlicy. Zabawę umilały miejscowe grupy
Złote Nutki oraz Spoko, spoko,
spoko. Na licytację wystawiony
został m.in. akordeon. Mieszkańcy Przedwojowa konto Orkiestry
zasilili kwotą 2 835,41 zł.
W Pisarzowicach Orkiestra
zagrała po raz drugi. W tym roku
na sali Domu Kultury odbyły się
występy m.in. zespołu Olga oraz
grup tanecznych. Pokaz pomocy
przedmedycznej przygotowali
miejscowi strażacy ochotnicy.
Odbył się również pokaz karate.
Pieniądze zbierane były do puszek podczas licytacji oraz kiermaszu ciast. W sumie zebrano
4 162,15 zł.
Ostrymi, rockowymi dźwiękami rozpoczął się tegoroczny
finał w Krzeszowie. Na scenie
zaprezentował się młody miejscowy zespół Unisono. Kolejni
wykonawcy preferowali łagodniejsze rytmy. Mieszkańcy Krzeszowa zorganizowali imprezę
w ramach WOŚP po raz drugi.
Sztab zebrał 4 333,42 zł. W uzbieraniu tej kwoty pomógł kiermasz ciast zorganizowany przez
Stowarzyszenie Optymistów
Krzeszowskich, loteria fantowa i
licytacje. Część fantów nie poszła
pod młotek. Organizatorzy postanowili ustalić stałą ceną m.in.
za torebki i zdjęcia wykonane
podczas warsztatów. Pomysł
spodobał się uczestnikom, którzy
nawet podczas występów kupowali kolejne gadżety.
Licytacjami w gminie Kamienna Góra
zainteresowani byli także najmłodsi
Nr 30
10
LUTY 2015
Polonez maturzystów już po raz jedenasty
15 stycznia tradycyjnie w samo południe maturzyści ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu świdnickiego zatańczyli poloneza, w
którym uczestniczyli dyrektorzy szkół, wychowawcy i zaproszeni goście, na czele z przedstawicielami miasta i powiatu świdnickiego. Przypominam, że każdy kto zatańczy z nami, będzie miał szczęście na maturze – mówił Wojciech Skiślewicz, jeden z organizatorów tego
tanecznego przedsięwzięcia, które w Świdnicy odbywało się już po raz jedenasty.
nokształcącego w Strzegomiu,
Zespołu Szkół w Strzegomiu,
I Liceum Ogólnokształcącego,
II Liceum Ogólnokształcącego,
IV Liceum Ogólnokształcącego,
Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych, Zespołu Szkół
Budowlano - Elektrycznych, III
Liceum Ogólnokształcącego,
Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu
Szkół w Świebodzicach.
Cieszę się, że już chyba wszystkie szkoły z powiatu dołączyły do tego wielkiego poloneza
– mówiła Beata Moskal - Słaniewska, prezydent Świdnicy
. – Życzę wam połamania piór
i obyście wszyscy ten pierwszy,
najważniejszy egzamin w życiu
zdali pomyślnie i z jak najlepszymi wynikami. Trzymam za
was bardzo mocno kciuki w
maju – obiecała Beata Moskal
- Słaniewska. Prezydent podziękowała także Krzysztofowi Anklewiczowi, dyrektorowi ZSM
za zainspirowanie przed laty do
pierwszego poloneza oraz konse-
kwencję w jego organizacji przez
ponad dekadę. Serdecznie też
podziękowała Marii Skiślewicz
i Wojciechowi Skiślewiczowi za
ogromną pracę włożoną w przygotowanie układu choreograficznego na blisko pół tysiąca par.
Taneczny popis dało prawie 900
uczniów z powiatu świdnickiego,
którzy postanowili w ten sposób
dopomóc swojemu szczęściu
na maturze. Każdy z wykonawców otrzymał pamiątkowy
certyfikat.
Jeden korowód prowadził starosta świdnicki Piotr Fedorowicz
ŚWIDNICA
Do tańca ruszyły dwa korowody. Jeden, od strony ulicy
Kotlarskiej poprowadził starosta
świdnicki Piotr Fedorowicz, za
nim szli m.in. wicestarosta Zygmunt Worsa, dyrektor Wydziału
Oświaty Stanisław Szelewa i p.o.
dyrektor ŚOK Bożena Kuźma, w
drugim, od strony ulicy Grodzkiej w pierwszej parze szła prezydent Świdnicy Beata Moskal
- Słaniewska, za nią zastępca
prezydenta Marek Suwalski i
przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Dzięcielski. Taneczne popisy
maturzystów i gości podziwiali
mieszkańcy i przedszkolaki.
Tradycyjnie organizację Poloneza Maturzystów wsparł
Świdnicki Ośrodek Kultury, a
o choreografię zadbali Maria
Skiślewicz i Wojciech Skiślewicz. Młodzież swoimi umiejętnościami wsparli tancerze
Zespołu Tańca Estradowego i
Narodowego „Krąg”.
Na zaproszenie Zespołu Szkół
Mechanicznych, organizatora poloneza na parkiecie pod
chmurką, odpowiedzieli uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół
Ekonomicznych, Liceum Ogól-
W drugim korowodzie szła prezydent Świdnicy Beata Moskal - Słaniewska
Ferie jak cyrkowe show
Budują swój kapitał na własne konto
W czwartkowe przedpołudnie 22 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum
Kultury w Boguszowie - Gorcach zagościł humor i żart iście z areny cyrkowej.
Dla większości dzieci i młodzieży ferie zimowe to czas zasłużonego wypoczynku. Jednak
uczniowie z Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej postanowili ten okres
przeznaczyć na inwestycję w wiedzę z zakresu ekonomii. Po raz drugi uczestniczą w
projekcie „Na Własne Konto”, finansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi
Polskiej.
BOGUSZÓW
– GORCE
Niemal 100 dzieci ze wszystkich dzielnic miasta z radością
zgłębiało tajniki sztuki cyrkowej.
Pod czujnym okiem niezwykle zabawnego Klowna Maćka
gwarnie zgromadzeni młodzi ludzie poznawali sztuczki
cyrkowe. Podczas tworzenia
balonowych figurek nie obyło
się bez śmiechu i odgłosów
wystrzałów:). Dzieci z zapałem
tworzyły wesołe pieski, myszki, piękne kwiaty i magiczne
miecze. Wykonane balonowe
rzeźby uczestnicy zajęć zabrali
ze sobą do domów. Niezwykłym
zainteresowaniem cieszył się
pokaz tworzenia olbrzymich
baniek mydlanych. Zachwyt
dzieci budziły nie tylko rozmiary, ale także barwy puszczanych baniek. Młodzi adepci
sztuki cyrkowej w niczym nie
odstawali od mistrza Klowna
przy tym zadaniu. Uczestnicy
zajęć poznali również niezwykle
Żonglerka wymagała dużego sprytu
trudną sztukę żonglerki. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się
cyrkowe talerze, które barwnie
wirowały na kijach trzymanych
przez skupione dzieci. Mamy
nadzieję, że dobry humor zaszczepiony w dzieciach podczas cyrkowych warsztatów
nie opuści ich jeszcze przez
wiele dni i zapraszamy na 29
stycznia do Miejskiej Biblioteki
Publicznej - Centrum Kultury
w Boguszowie-Gorcach na
czwartkowy spektakl z elementami pokazów cyrkowych.
GMINA
ŚWIDNICA
W pierwszym tygodniu ferii, tj. od 19 do 23 stycznia br.
grupa 16 gimnazjalistów pod
opieką nauczycielki Edyty Zerki i studentki Roksany Smoleń uczestniczyła w zajęciach z
przedsiębiorczości i ekonomii.
Poprzez zabawę i gry edukacyjne
uczestnicy programu poznawali
podstawowe pojęcia i narzędzia
ekonomiczne, które w założeniu
umożliwią im lepszy start w
dorosłe życie.
- Uczniowie odwiedzą bank,
gdzie zapoznają się z działalnością instytucji oraz z zasadami korzystania z oferty usług
bankowych. Podstawy przedsiębiorczości młodzi ludzie
poznają w przedsiębiorstwie,
gdzie będą mieli możliwość zobaczyć, jak działa firma – zapowiadała dyrektor Elżbieta
Marcińska.
Podczas II semestru uczniowie wykorzystując zdobytą wiedzę w praktyce przygotują pracę
konkursową - młodzieżową
gazetkę ekonomiczną skierowaną do społeczności lokalnej oraz
mini biznes plan jej wydania.
Autorzy najlepszych prac zostaną
zaproszeni na finał konkursu
do Warszawy, gdzie będą rywalizować o roczne stypendia
edukacyjne.
- Zdaniem gimnazjalistów
wśród najciekawszych tematów
poruszanych podczas pierwszej
edycji programu znalazły się tematy związane z zakładaniem
i prowadzeniem działalności
gospodarczej, sposobami oszczędzania i inwestowania w banku,
budżetem domowym oraz wyborem szkoły i zawodu. Gimnazjum
w Lutomi Dolnej od kilkunastu
lat prowadzi giełdę edukacją, a
realizacja programu „Na własne
konto” doskonale wpisuje się w
te właśnie działania – dodaje wójt
gminy Teresa Mazurek.
Celem programu „Na Własne Konto” jest:
poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów,
kształtowanie podstaw przedsiębiorczości,
przekazanie umiejętności
świadomego planowania własnej
ścieżki zawodowej,
zmniejszenie dysproporcji w
znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską, a młodzieżą pochodzącą z
terenów wiejskich.
„Na Własne Konto” to program edukacji ekonomicznej,
skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko
- wiejskich. Realizowany jest
we współpracy z Narodowym
Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej i
Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi
„Polska Wieś 2000” im. M. Rataja. Na realizację całego programu
gimnazjaliści z Lutomi Dolnej
wraz z opiekunami wykorzystają
kwotę 5 tys. zł.
Nr 30
LUTY 2015
11
Sylwester w Wałbrzychu
Wałbrzyszanie tłumnie
spotkali się w rynku,
by powitać nowy
rok w rytmach z lat
80. i z ogromnymi
okularami na nosie.
WAŁBRZYCH
Zabawa zaczęła się o 22.00.
Życzenia zgromadzonym złożył wiceprezydent Zygmunt
Nowaczyk. To już czwarte noworoczne spotkanie w rynku.
W Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua-Zdrój nowy rok
witano po raz drugi. Natomiast
debiutowało w tej roli Centrum
Nauki i Sztuki Stara Kopalnia.
Impreza w tutejszym klubie
muzycznym zyskała znakomite
recenzje.
Po samorządowych
zmianach
Nowe otwarcie zapowiada wybrany w ubiegłorocznych
wyborach samorządowych wójt gminy Marcinowice
Władysław Gołębiowski, który 14 stycznia zaprosił
dziennikarzy na drugie śniadanie.
MARCINOWICE
– Do tej pory gmina Marcinowice niewiele pracowała nad tym,
aby istnieć w mediach – mówił
wójt. – Zamieszczane odpłatnie
informacje rzadko miały coś
wspólnego z promocją gminy i
jej mieszkańców. Chcę to zmienić,
bo gmina to przede wszystkim
jej mieszkańcy, a nie wójt czy
urzędnicy. Bardzo chciałbym,
aby mieszkańcy całego powiatu i
regionu zobaczyli, jak aktywnych
mamy tutaj ludzi, jakimi interesującymi rzeczami się zajmują, jak
ciekawe przedsięwzięcia i firmy
prowadzą. Także sama gmina
warta jest szerszego pokazania.
Malowniczo położona, z pięknymi zabytkami – naprawdę warto
tutaj zajrzeć. Te walory chcemy z
kolei promować szerzej, w Polsce
i za granicą, za pośrednictwem
miast partnerskich, które obecnie
pozyskujemy.
Innych działań, zwłaszcza inwestycyjnych, które są w gminie
potrzebne czy wręcz niezbędne,
na pewno nie brakuje. Nowe
władze muszą jednak podejść do
tego racjonalnie, bo budżet rzędu
19 mln zł przy niewiele niższych
wydatkach nie daje zbyt wielkiego
pola do popisu. Na inwestycje
gmina Marcinowice może przeznaczyć niewiele ponad milion
złotych.
Co wobec tego ma w planach
wójt? Przede wszystkim chce
rozpocząć starania zmierzające do budowy w przyszłości
zbiornika retencyjnego na Czarnej Wodzie, który definitywnie rozwiąże problem powodzi
w gminie Marcinowice oraz
częściowo w gminach powiatu
wrocławskiego. – Ten temat był
podejmowany jeszcze przez
Niemców – zauważa wójt. –
Niestety, po wojnie nikomu nie
udało się doprowadzić do budowy tego zbiornika. My rozpoczniemy starania, ale finał budowy
to na pewno nie jest kwestia
jednej kadencji. To duża, bardzo
duża inwestycja, którą można
sfinansować jedynie z pomocą
funduszy zewnętrznych.
Jest też w gminie wiele niezrealizowanych, niedokończonych
krótkich odcinków dróg i chodników wewnątrz miejscowości,
które aż proszą się o uzupełnienie.
Nowe władze chcą te sprawy
pozamykać, sfinalizować, tak aby
mieszkańcy odczuwali komfort
poruszania się.
Problemem marcinowiczan i
mieszkańców innych wsi są też
liczne, zwłaszcza latem, kradzieże. Z tego powodu nowe władze
chcą przyjrzeć się kwestii oświetlenia wsi. – Kłania się oczywiście
kompleksowa modernizacja
oświetlenia, jednak na chwilę
obecną gminy na nią nie stać –
mówi Władysław Gołębiowski.
– Ale przyjrzymy się tej sprawie
i być może latem, kiedy dochodzi
do dużej liczby kradzieży, lampy
będą świeciły dłużej, albo nawet
całą noc. Do tej pory tak się nie
działo.
NOWA RUDA
Tradycyjnie z końcem roku;
4 - osobowa komisja, składająca się z radnych, dokonuje oceny posesji prywatnych, firm,
balkonów oraz witryn sklepowych. Zwycięzców zaproszono
do ratusza, gdzie burmistrz
Tomasz Kiliński wręczył li-
Nagrody rozdane!
Rozdano nagrody w konkursie na najpiękniejszą dekorację
świąteczną. Uroczystość odbyła się w czwartek, 15 stycznia.
sty gratulacyjne oraz drobne
upominki. Gospodarz spotkania pogratulował wszystkim
zebranym oraz podziękował
za wkład w upiększanie naszego miasta. Laureatom gra-
tulujemy i przypominamy,
że najbliższa edycja już......w
grudniu.
ZWYCIĘZCY
- najpiękniej udekorowana
posesja firmy: „ZPAS - NET”
- najpiękniej udekorowana
posesja prywatna: I – Kamila i
Witold Marzec, II – Domicela
i Sławomir Gregorczuk , III –
Halina i Karol Tomaszek
- najpiękniejszy wystrój
balkonu: Teresa i Jan Machlańscy
- najpiękniejsza witryna sklepowa: Sklep „RONDO”
Nagrodzona witryna
Zwycięzcy konkursu u burmistrza
Nagrodzony balkon
Nagrodzona posesja
Nagrodzona posesja
Nagrodzona posesja
Nr 30
12
LUTY 2015
23. wielkie kolędowanie za nami
15 stycznia zakończyła się 23. edycja Świdnickiego Przeglądu Zespołów Kolędniczych.
W finale na scenie Świdnickiego Ośrodka Kultury można było zobaczyć prezentację Szkoły
Podstawowej nr 105 z mało znanymi tekstami kolędniczymi, żywiołową grą aktorów i
humorem bawiącym publiczność.
ŚWIDNICA
W tegorocznym Przeglądzie
ponownie padł rekord frekwencji: 29 zespołów i 2 000 uczestników. To dowód jak bardzo
świdniczanie cenią przywiązanie
do symboli wiary katolickiej i
dorobku kultury narodowej,
starając się jednocześnie wzbogacać je o elementy regionalne
– świdnickie. Te ostatnie wystąpiły w prezentacji Przedszkola
Miejskiego Nr 6 i kolędniczym
widowisku Teatrzyku Obrzędowego z Bystrzycy. Własne teksty
do polskich melodii kolędowych
z sukcesem przedstawili uczniowie świdnickiego I LO.
Jury w składzie: Kazimiera
Momot – przewodnicząca ŚPZK,
Małgorzata Braniecka – b.dyrektor ŚOK, Tadeusz Szarwaryn
– kompozytor i autor tekstów
piosenek, wielokrotny laureat
ŚPZK, ks. Roman Tomaszczuk
– dyrektor świdnickiej edycji
„Gościa Niedzielnego” postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia najlepszym zespołom
oraz nagrody indywidualne. W
tegorocznym Przeglądzie przyznano też nagrody i wyróżnienia
honorowe Biskupa Świdnickiego
i członków jury.
Nagrodzeni w grupie przedszkolnej (450 zł dla każdej z
grup):
1. Przedszkole Miejskie Nr 6 w
Świdnicy
2. Przedszkole Zgromadzenia
Sióstr Prezentek w Świdnicy
3. Przedszkole Miejskie Nr 15 w
Świdnicy
4. Niepubliczne przedszkole
Fundacji UT UNUM SINT w
Świdnicy
Wyróżnieni upominkami
książkowymi
1. Przedszkole Miejskie Nr 4 w
Świdnicy
2. Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16 „Słoneczko” w
Świdnicy
3. Przedszkole Miejskie Nr 14 w
Świdnicy
4. Przedszkole Miejskie Nr 1 w
Świdnicy
5. Przedszkole Miejskie Nr 3 w
Świdnicy
6. Przedszkole Miejskie w Mieroszowie
W grupie szkół podstawowych (450 zł dla każdej z grup):
1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy
2. Zespól Szkół Specjalnych w
Świdnicy
3. Szkoła Podstawowa Nr 105 w
Świdnicy
W grupie dorosłych i młodzieży starszej (450 zł dla każdej z
grup):
1. Dom Dziennego Pobytu
„Przystań” w Świdnicy
2. Teatrzyk Obrzędowy „Tradycja” z Bystrzycy Górnej
3. I Liceum Ogólnokształcące w
Świdnicy
Wyróżnieni upominkami
książkowymi
1. Świetlica Wiejska w Burkatowie
W grupie wiekowej dzieci z
innych ośrodków kultury i
świetlic
Wyróżnieni upominkami książkowymi
1. Wałbrzyski Ośrodek Kultury.
Teatr „Frędzle”
2. Świetlica Środowiskowa w
Mieroszowie
Nagrody i wyróżnienia honorowe zespołowe i indywidualne
1. Przedszkole „Wesoła Piątka”
w Świdnicy - nagroda Biskupa
Świdnickiego
2. Nagroda specjalna Gościa
Niedzielnego dla Konrada Świdra z Przedszkola Zgromadzenia
Sióstr Prezentek w Świdnicy
3. Nagroda specjalna jurora –
muzyka Tadeusza Szarwaryna
Występy były różnorodne
fotogeniczną grupę dla aniołów
z Niepublicznego Przedszkola
Fundacji UT UNUM SINT w
Świdnicy
7. Nagroda specjalna ks. Romana
Tomaszczuka za najbardziej
fotogeniczną grupę zwierząt w
Ania Paszkiewicz z Przedszkola
Zgromadzenia Sióstr Prezentek
w Świdnicy
Nikola Busz ze Szkoły Podstawowej w Mieroszowie
Zuzanna Guzik i Maja Barszczewska z Miejskiego Przed-
Prezentującesięzespoływłożyłydużopracy,byoddaćnastrójBożegoNarodzenia
Wiele ciepła płynęło tego dnia ze sceny
dla Agaty Prypin z I Liceum
Ogólnokształcącego
4. Nagroda specjalna jurora Małgorzaty Branickiej dla Jagody
Kurzawy ze Szkoły Podstawowej
Nr 105 w Świdnicy
5. Nagroda specjalna przewodniczącej jury XXIII ŚPZK dla
Jakuba Kuryło ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy
6. Nagroda specjalna ks. Romana
Tomaszczuka za najbardziej
stajence dla dzieci z Przedszkola
nr 1 w Świdnicy
Nagrody indywidualne za grę
aktorską otrzymują
Oliwia Konieczny z Akademii
Przedszkolaka
Aleksandra Duniewska ze Szkoły
Podstawowej Nr 6
Rafał Lisowski ze Szkoły Podstawowej Nr 6
Natalia Linowska ze świetlicy
środowiskowej „Muchomorki”
w Mieroszowie
szkola Integracyjnego Nr 16
„Słoneczko” w Świdnicy
Kinga Kaszewska i Urszula Nowak z Przedszkola Miejskiego Nr
14 w Świdnicy
Kacper Wilgus z Katolickiej
Szkoły Podstawowej Caritas w
Wirach
Natalia Sagała i Paweł Sajdel z
Niepublicznego Przedszkola
Fundacji UT UNUM SINT
Łucja Bojnowska z Przedszkola
Miejskiego Nr 6
Kultywują tradycję
GMINA
KAMIENNA GÓRA
Impreza to kontynuacja
Przeglądu Grup Kolędniczych.
Przez kilkanaście lat w Krzeszowie spotykali się głównie
mieszkańcy gminy. Przegląd
stopniowo rozrastał się, uczestniczyli w nim mieszkańcy całej
diecezji. Stąd decyzja o zmianie
formuły i otwarciu krzeszowskiej imprezy dla artystów z
sąsiednich krajów - Czech i
Niemiec.
W tym roku wśród czterech
grup jasełkowych jury najwyżej
oceniło występ Dobroduszków
z Domaszkowa. Wśród grup
kolędniczych wystąpiło dziesięcioro wykonawców. Pierwsze miejsce zajęły Owieczki
Boże ze Szczawna - Zdroju.
Wyróżnienie otrzymała grupa
Sala Maka Sinkis z czeskiego
Machova.Organizatorami festiwalu byli: Sanktuarium Matki
Bożej Łaskawej i Dom Kultury
w Krzeszowie oraz Wydział
Programów Katolickich i Patriotycznych PSE Пolest.
Fot. CBK Krzeszów
Czternaście grup zaprezentowało się podczas
I Krzeszowskiego Festiwalu Trzech Kultur.
Nr 30
LUTY 2015
13
Noworoczne spotkania seniorów
W miniony weekend kolejne sołectwa
gminy Świdnica zorganizowały spotkania
noworoczne połączone ze świętem Dnia Babci
i Dziadka. Dla seniorów z Pszenna, Lutomi
Górnej oraz Lutomi Dolnej była to doskonała
okazja do kolędowania oraz wspólnych
spotkań w gronie przyjaciół i znajomych.
upominkami nagrodzili najstarszych mieszkańców Pszenna,
którzy mogli poszczycić się minimum 80. rokiem życia i więcej.
- Serdecznie dziękuję za zaproszenie i możliwość spotkania się z państwem. To już 11
nasze wspólne kolędowanie w
Pszennie. Życzę, aby ten czas
spędzony z najbliższymi, rodziną
i przyjaciółmi był pełen prawdziwej radości. Niech każdy dzień
nowego roku upływa w zdrowiu
i pomyślności – mówiła wójt
gminy Teresa Mazurek.
Po raz drugi Klub Miłośników Tradycji Wiejskich wraz
GMINA
ŚWIDNICA
W sobotnie popołudnie
świetlicę w Pszennie wypełniły
dźwięki kolęd i pastorałek w
wykonaniu Zespołu „A to Heca”
. Instruktorami zespołu są Jolanta Kotowicz oraz Kazimierz
Krawczyk. Miłą niespodzianką
dla seniorów i zaproszonych
gości był występ dzieci z formacji
tanecznej „Smyki z Pszenna”.
Organizatorzy spotkania - Klub
Seniora wraz z radą sołecką
zadbali o poczęstunek. Słodkimi
Seniorzyspotkali się w świątecznym nastroju
z Gminną Biblioteką Publiczną zorganizował „Lutomskie
kolędowanie”. Na zaproszenie
organizatorów licznie odpowiedzieli mieszkańcy Lutomi
Górnej oraz Lutomi Dolnej i
przybyli goście.
W programie artystycznym
wystąpiły dzieci z Gimnazjum
z Lutomi Dolnej, rodzina kolędująca z Lutomi Górnej,
Natalia Janiszewska i Wiktor Chromy oraz najmłodsze
uczestniczki: Maja Mika, Tosia
Gawrońska, Kasia Piątek i
Klaudia Kutyba.
- Występ szczególnie najmłodszych artystów dostarczył
wiele emocji zarówno widzom,
jak i jego młodym odtwórcom, dziecięca gwara była
pełna otwartości, szczerości i
ciepła. Wyrazy podziękowania
składamy rodzicom, paniom
z KGW z Lutomi Dolnej oraz
naszym sponsorom – mówili
organizatorzy „Lutomskiego
kolędowania”.
Kolędy i pastorałki z Eleni
Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie
ogłasza
I Ogólnopolski Konkurs Poetycki
Za nami kolejna, IV już edycja koncertu kolęd organizowanego w gminie Dobromierz
wspólnie przez wójta Jerzego Ulbina, proboszcza Parafii pw. św. Michała Archanioła w
Dobromierzu Andrzeja Walerowskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji.
DOBROMIERZ
im. Zygmunta Krukowskiego
W sobotę, 3 stycznia w dobromierskim kościele parafialnym
przy dźwiękach najpiękniejszych
polskich kolęd i pastorałek w wykonaniu Eleni nie tylko mieszkańcy gminy mogli cieszyć się
bożonarodzeniową atmosferą.
Gościem specjalnym koncertu
był Biskup Świdnicki Ignacy
Dec, który od kilku lat chętnie
uczestniczy w tym uroczystym
wydarzeniu.
Do 1 czerwca 2015 roku należy nadesłać zestaw pięciu wierszy w trzech egzemplarzach.
Nadesłane wiersze nie mogą być publikowane i nagradzane w innych konkursach. Jury po
przewodnictwem Karola Maliszewskiego przyzna nagrody w wysokości: I – 900 zł, II – 400
zł, III – 200. Możliwy jest inny podział nagród. Ponadto przewiduje się wyróżnienia
honorowe w postaci druku w antologii towarzyszącej. Warunkiem otrzymania nagrody jest
osobisty udział w imprezie finałowej, w przeciwnym razie nagroda pozostaje wyróżnieniem
honorowym, a gratyfikacja pieniężna powiększy sumę nagród w kolejnym Konkursie.
Konkurs ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych i wymagań tematycznych. Utwory
należy opatrzyć godłem (słownym), a w zaklejonej kopercie, sygnowanej tym samym
godłem, przesłać następujące dane: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer
telefonu, e-mail. Honorowane będą tylko prace na papierze formatu A4, nadesłane w formie
wydruku komputerowego bądź maszynopisu, dodatkowo w formie elektronicznej na adres
[email protected] Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych utworów. Wyniki
Konkursu zostaną opublikowane w prasie i internecie.
Przesłanie prac konkursowych oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie tekstów
w we wzmiankowanej antologii, prasie lokalnej bądź na stronie internetowej Organizatora
oraz na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników do potrzeb
konkursowych.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w czwartek 9 lipca 2015 roku podczas XXV
Noworudzkich Spotkań
z Poezją. Laureaci zostaną zawiadomieni o terminie wręczenia
minimum 2 tygodnie przed uroczystością.
Wiersze należy wysłać na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie, ul. Bohaterów Getta 10, 57-400 Nowa
Ruda z dopiskiem na kopercie „Konkurs im. Zygmunta Krukowskiego”.
Eleni była gościem specjalnym Konceru Bożonarodzeniowego w Dobromierzu
Sachiel na Mikołaja
Ubiegłoroczne Mikołajki uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze
zapamiętają w sposób szczególny. Czekał na nich wspaniały prezent.
KAMIENNA
GÓRA
Dzieci, które z okazji Mikołajek
przygotowały program artystyczny, odwiedził miły, starszy pan z
Laponii. Mikołaj nie przybył jednak sam. Na spotkanie z uczniami
zaprosił zwycięzców siódmej
edycji programu Must Be The
Music – zespół Sachiel! Ania i
Piotr Bierytowie zaśpiewali swoje
dwa największe hity („Po prostu
walcz” oraz „Qua vadis”), a także
mix piosenek dla dzieci. Wspólnie
z towarzyszącą im Anną Benkmann - Kuncewicz podarowali
też uczniom słodki upominek.
Występ zespołu Sachiel bardzo podobał się
dzieciom i młodzieży
Nr 30
14
LUTY 2015
Kalendarium imprez i wydarzeń
WAŁBRZYCH
WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY
13-15 II Zimowy plener fotograficzny. Wałbrzych
20-22 II Zimowy plener fotograficzny. Hradec
Králové
BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
3 II, 16:00 „Spotkania pod pretekstem”. Ireneusz
Kostrzębski wygłosi wykład, którego bohaterem
będzie Robert Musil – austriacki pisarz i krytyk
teatralny, najbardziej znany jako autor niedokończonej powieści eseistyczno - psychologicznej pt.
„Człowiek bez właściwości”. Filia nr 7
4 II, 16:30 Bajkowy Klub Malucha. „Walentynkowy zawrót głowy”. Spotkania dla rodziców i
dzieci do lat 5. Walentynkowe zajęcia na podstawie wierszy Jana Brzechwy. Multimedialna
Filia Biblioteczna
5 II, 17:00 Literatura na ekranie. Seans adaptacji
filmowej książkowego bestselleru. Multimedialna
Filia Biblioteczna
9- 13 II Tydzień Bezpiecznego Internetu
Cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
połączonych z projekcją tematyczną kreskówek i
nauką zasad bezpiecznego korzystania z portali
społecznościowych. Dorosłych zapraszamy na
„Dziecko w sieci” – spotkanie z psychologiem/
pedagogiem poruszające problem uzależnienia
od komputera oraz cyberprzemocy. Oddział
Dziecięco - Młodzieżowy (Rynek 9)
10 II, 16:00 „Wałbrzych – zapomniane historie”. Kolej w Waldenburgu – mało znane fakty
o kolei w Waldenburgu. Najnowocześniejsze
rozwiązania techniczne tamtych lat w Europie.
Wspaniałe lokomotywy, pociągi, nowoczesne
systemy sygnalizacji oraz infrastruktur. Spotkanie
poprowadzi Tomasz Jurek ze stowarzyszenia
Dolnośląska Grupa Badawcza. Filia nr 7
12 II, 15:00 Walentynkowe spotkanie Klubu
Czytających Rodzin „Tęczowa Kraina”, Filia nr 5
13 II, 16:00 Akademia Młodego Artysty. „Słomkowe obrazki” – uczestnicy zajęć będą mieli okazję
poznać różne techniki malarskie, a tym razem
wykonają obrazek malowany za pomocą słomek
do picia. Multimedialna Filia Biblioteczna
14 II, 15:00 Spotkanie z Józefem Wiłkomirskim.
Cykliczne spotkania poświęcone historii muzyki –
lubiany dyrygent, kompozytor i publicysta spotka
się z gronem wiernych słuchaczy. Multimedialna
Filia Biblioteczna
17 II, 16:00 „Podróże naszych czytelników”. Spotkanie poświęcone północno - wschodnim stanom
USA poprowadzi podróżnik i geograf Andrzej
Wojtoń. Filia nr 7
19 II, 16:00 Głośne Czytanie na Dywanie. Jeśli
masz ochotę na niezapomniane spotkanie z grupą
dowcipnych i niezwykle pomysłowych zwierząt,
które postanawiają upomnieć się o własne
prawa, przyjdź do działu Dziecięcego MFB na
Podzamczu na głośne czytanie książki Kiki ucieka
z cyrku Katarzyny Terechowicz i Wojciecha Cesarza. Multimedialna Filia Biblioteczna
19 II, 17:00 Warto obejrzeć. Cykliczne seanse
filmów, które zainteresują każdego miłośnika
dobrego kina. Multimedialna Filia Biblioteczna
19 II, 17:00 Klub Czytających Rodzin „Piaskowe
Ludki”. Filia nr 7
20 II Spotkanie z prof. Stanisławem Sławomirem
Nicieją Spotkanie autorskie połączone z promocją
5. tomu Kresowej Atlantydy. Podczas spotkania
będzie możliwość zakupu książek. Galeria pod
Atlantami (Rynek 9)
23 II, 15:00 Dyskusyjny Klub Książki. Spotkanie
poświęcone będzie książce znanej psycholog
Ewy Woydyłło Sekrety kobiet. „Zagniewana na
siebie”, „Zranione ja”, „Nie utoń”, ale również
„Do mężczyzny, który zechce to przeczytać” to
niektóre tytuły rozdziałów tego niezwykle interesującego poradnika. Książka dedykowana jest
osobom, które nie odważyły się zwrócić do nikogo
o pomoc psychologiczną. Każdy z nas ma jakiś
swój „sekret”, tematów do dyskusji będzie zatem
wiele. Multimedialna Filia Biblioteczna
24 II, 16:00 Dyskusyjny Klub Książki. Filia nr 7
25 II, 17:00 Akademia Ludzi z Pasją. Czytelnia
Czasopism (Rynek 9)
26 II, 16:30 Klub Czytających Rodzin. „Poczytaj
mi mamo, poczytaj mi tato”, czyli lutowe spotkanie Klubu Czytających Rodzin „Podzamcze”.
Rodzice będą mieli okazję przypomnieć sobie,
a zarazem przybliżyć swoim dzieciom książeczki
z serii „Poczytaj mi, mamo”. Multimedialna Filia
Biblioteczna
28 II, 15:00 Spotkanie z Józefem Wiłkomirskim.
Cykliczne spotkania poświęcone historii muzyki –
lubiany dyrygent, kompozytor i publicysta spotka
się z gronem wiernych słuchaczy. Multimedialna
Filia Biblioteczna
TEATR LALKI I AKTORA
1 II, 12:30 Spektakl „Księga Dżungli”
8 II, 12:30 Spektakl „Królewna Śnieżka”
15 II, 12:30 Spektakl „Władca Skarpetek”
22 II, 12:30 Spektakl „Koziołek Matołek”
22 II, 17:00 „ANDROPAUZA II” (spektakl gościnny
dla dorosłych)
28 II, 17:00 Spektakl „Sachem” (spektakl dla widzów od 13. roku życia) – PREMIERA
TEATR DRAMATYCZNY
im. J. SZANIAWSKIEGO
1 II, 18:00 Spektakl „Good night cowboy”
6 II, 17:00 Marzenia te duże… i te maleńkie –
koncert klas I-III
6 II, 19:30 Spektakl „…Nie czekajcie”
7 II, 19:00 Spektakl „…Nie czekajcie”
8 II, 18:00 Spektakl „…Nie czekajcie”
9 II, 18:00 Kanapa Teatralna
11 II, 17:00 Zaczarowani kolorem – koncert klas
IV-VI i Gimnazjum
12 II, 18:00 Spektakl „Wielcy Inni: Jezus, Gombrowicz, Osiecka”
12 II, 19:30 Spektakl „Good night cowboy”
13 II, 18:00 Spektakl „Wielcy Inni: Jezus, Gombrowicz, Osiecka”
13 II, 19:30 Spektakl „Good night cowboy”
14 II, 19:00 Spektakl „Przyszedł mężczyzna do
kobiety”
15 II, 18:00 Spektakl „Przyszedł mężczyzna do
kobiety”
20 II, 19:00 Spektakl „Dekalog: Opowieści plemienne”
21 II, 19:00 Spektakl „Dekalog: Opowieści plemienne”
22 II, 18:00 Spektakl „Dekalog: Opowieści plemienne”
27 II, 19:00 Spektakl „Balladyna” – premiera
28 II, 19:00 Spektakl „Balladyna”
OŚRODEK SPOŁECZNO - KULTURALNY
SM „PODZAMCZE”
do 20 II Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych
prac w konkursie plastycznym „Moje ulubione
zwierzątko”. Pasaż Tesco
14 II Otwarty turniej tenisa stołowego
16 II, 16:30 Spotkanie wałbrzyskiego klubu dyskusyjnego
20 II, 17:00 Wieczór multimedialny – Kazimierz
Masiuk zaprasza
26 II, 17:00 Wieczór autorsko – literacki Władysława Zabója
FILHARMONIA SUDECKA
6 II, 19:00 Koncert symfoniczny: Rossini, Czajkowski, Villa Lobos, Marquez
13 II, 19:00 Koncert symfoniczny: Rachmaninow,
Bruckner
27 II, 19:00 Koncert kameralny – Futyma Quintet
PTTK ODDZIAŁ ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ
1 II Wycieczka Wałbrzyskiego Klubu „Chełmiec
2015”.
Trasa I: Biały Kamień (szlak żółty) – Chełmiec. Zbiórka: 10:15, Biały Kamień (róg ul. Andersa i Piasta).
Trasa II: Boguszów (przychodnia) – szlak zielony
– Chełmiec. Zbiórka: 10:00, przystanek autobusu
linii „2” ul. Nowy Świat.
Wspólne zakończenie obu tras: Boguszów –
Rynek.
8 II, 9:45 Wycieczka Wałbrzyskiego Klubu Wędrowców „Szlakiem Prezesa”.
Zbiórka: Plac Grunwaldzki, przystanek autobusu
linii „12” w kierunku Podgórza.
Trasa: ul. Lubelska – ul. Żeromskiego – Gedymina – ul. Wrocławska – ul. Długosza – Szczawno
Zdrój.
15 II, 8:45 Wycieczka Wałbrzyskiego Klubu Wędrowców „Góry Wałbrzyskie i Sowie”.
Zbiórka: Rusinowa – pętla autobusu linii „5”
Trasa: Klasztorzysko – Góra Chojna – Zapora
na Jeziorze Bystrzyckim – Glinno – Przełęcz
Walimska.
Kosz przejazdu ok. 7zł.
22 II, 9:00 Wycieczka Wałbrzyskiego Klubu Wędrowców „Wałbrzych i okolice”.
Zbiórka: Plac Grunwaldzki (Energetyk)
Trasa: Mauzoleum – Nowe Miasto – Plac Górnika – Osiedle Trzech Róż – Ptasia Kopa – zbocze
Czarnoty – Poniatów – Szczawienko.
MUZEUM W WAŁBRZYCHU
10–13 II Zajęcia walentynkowe
10 II Lekcje muzealne dla dzieci, młodzieży i
dorosłych
12 II Lekcje muzealne dla dzieci, młodzieży i
dorosłych
14 II Zakochani, którzy tego dnia odwiedzą muzeum, wykupują jeden bilet
24 II Lekcje muzealne dla dzieci, młodzieży i
dorosłych
26 II Lekcje muzealne dla dzieci, młodzieży i
dorosłych
27 II Podwieczorki u Albertich
Pierwsze z cyklu dziesięciu spotkań. Każde spotkanie poświęcone jest jednemu artyście - malarzowi - jego twórczości oraz sposobie, w jaki jest
postrzegany przez innych twórców, inspiracje jego
dziełami i życiem (sztuka plastyczna, literatura,
film). Spotkania skierowane do osób dorosłych.
Tematem pierwszego spotkania jest sylwetka
Leonarda da Vinci. Wstęp bezpłatny. Obowiązują
wcześniejsze zapisy.
Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA
do 4 III Wystawa Jerzego Jerycha – „Malarstwo
i inne takie mimochodem”. WGS BWA, ul. Słowackiego 26
do 15 III Wystawa Zbigniewa Macieja Dowgiałło – „OBJAWIENIE w apokaliptycznych czasach
walki o wolność”. WGS BWA, ul. Piastów
Śląskich 1
Pozostałe imprezy w Wałbrzychu
31 I- 1 II Wałbrzyskie Targi Ślubne. Galeria Victoria
6 II, 20:00 NEW BONE “Follow me” - music by
HENRYK WARS & BRONISŁAW KAPER /koncert/.
Klub A’ Propos
7 II, 20:00 Przedostatki w A`propos: WIECZÓR
GRECKI z zespołem ZORBA /live party & kulinaria/.
Klub A’ Propos
8 II Giełda Staroci. Rynek
13 II, 20:00 KONCERT WALENTYNKOWY: Ballady
LEONARDA COHENA śpiewa ELA DĘBSKA /koncert/. Klub A’ Propos
14 II Walentynki. Galeria Victoria
14 II, 20:00 Walentynkowe Ostatki w A`PROPOS:
MUZYKA LAT `60`70`80 - prowadzi DJ Krzysztof
/party/. Klub A’Propos
17 II, 20:00 Blues Rockowe Ostatki z zespołem
PLUS 50. Klub A’ Propos
19- 22 II Jarmark staropolski. Galeria Victoria
27 II, 20:00 Blues Jam Session - edycja zimowa.
Klub A’ Propos
SZCZAWNO-ZDRÓJ
1-7 II, 9:00- 20:00 XV Zimowe Warsztaty Fletowe
(zajęcia i koncerty). Teatr Zdrojowy
9 II, 9:00- 14:00 Spektakle teatralne dla szkół.
Teatr Zdrojowy
14 II, 19:00 Koncert Walentynkowy w wykonaniu
Międzynarodowej Grupy Operowej „Sonotrio”.
Teatr Zdrojowy
18 II, 9:00- 14:00 Spektakle teatralne dla szkół.
Teatr Zdrojowy
BOGUSZÓW-GORCE
Termin uazależniony od warunków atmosferycznych - Puchar Dzikowca – slalom - Ośrodek Sportu
i Rekreacji, Góra Dzikowiec;
Termin uazależniony od warunków atmosferycznych -Biegi narciarskie DZIKA - Ośrodek Sportu i
Rekreacji, Góra Dzikowiec;
12 II, 17:00 „Babski Comber”. Biblioteka w
Gorcach
19 II, 9:00 Konkurs recytatorski „Pegazik”. Biblioteka w Boguszowie
27 II, 17:30 Klub Johna Lennona. Biblioteka w
Boguszowie
RYBNICA LEŚNA
– ANDRZEJÓWKA
8 II XXXV Bieg Gwarków
WALIM
7 II Mistrzostwa modeli samochodowych. Hala
sportowa
Termin uzależniony od pogody. V zimowe mistrzostwa gmin. Rzeczka
ŚWIEBODZICE
6 II, 18:00 Wystawa Prac Sławomira Gołembiowskiego „Naturą Malowane Asamblaże w Masie
Papierowej”, MDK, ul. Wolności 13
7 II, 10:00-14:00 Giełda Staroci i Różności, Rynek
13 II, 18:00 Koncert „Brel Raz Jeszcze” Wykonawca
: Janusz Zbiegieł, Opieka artystyczna: Krystyna
Janda, MDK, ul. Wolności 13
20 II, 18:00 Spotkanie Autorskie z Krzysztofem
Polaczenko „Wanna” MDK, ul. Wolności 13
24 II, 10:00-14:00 Akcja Poboru Krwi, MDK, ul.
Wolności 13
28 II/1 III II Ogólnopolski Marataon Pływacki
Otyliada Wodne Centrum Rekreacji, ul. Mieszka
Starego 8
GŁUSZYCA
Boisko „Orlik”
1.II, 10.00 „Biegaj z Burmistrzem”
Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna
1. II, 16.00 - Charytatywny koncert kolęd i pastorałek „Pomoc dla Sary”
13. II, 18.00 - Koncert walentynkowy
15. II, 14.00 – Turniej szachowy – mistrzostwa
Głuszycy pod patronatem arcymistrzyni Jolanty
Zawadzkiej
21.II, III Dyktando Miejskie
Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2
21. II. 9.00-16.00 - Zimowy turniej piłki halowej
MIEROSZÓW
1. II, 10.00 Turniej piłki siatkowej Hala sportowo –
widowiskowa, ul. Hoża 4, Mieroszów,
14.II, 11.00 Narciarski Bieg Skalinka Rybnica Leśna
– Andrzejówka (zapisy od godziny 10:00)
15.II, 12.00 Festiwal Lepienia Bałwanów. Polana
przy szkole podstawowej w Sokołowsku
15.II, 12.00 SokoSki – zawody narciarskie dla dzieci
i młodzieży. Polana przy szkole podstawowej w
Sokołowsku
Nr 30
LUTY 2015
luty 2015
7, 14, 21, 28 II, 17.00 Turniej piłki halowej. Hala sportowo – widowiskowa,ul. Hoża 4, Mieroszów,
ŚWIDNICA
1 II, 7:00-14:00 – Giełda staroci, numizmatów i osobliwości,
Rynek, wstęp wolny
21 II, 18:00 – Spektakl „Chłopiec Malowany”, Sala Teatralna ŚOK,
Rynek 43, wstęp wolny
22 II, 18:00 – Spektakl „Chłopiec Malowany”, Sala Teatralna ŚOK,
Rynek 43, wstęp wolny
28 II, 19:00 – koncert Vader + support , Klub Bolko (mała sala),
pl. Grunwaldzki 11, bilety: 45 zł (przedsprzedaż), 55 zł (w dniu
koncertu)
STRZEGOM
14. II, 17.00 – Walentynkowy Koncert reggae zespołu „Habakuk i
przyjaciele” 25 lat na scenie – Sala Widowiskowa SCK
15. II, 17.00 – Walentynkowa komedia teatralna Marka Pitucha
pt.: „Ratuj się kto rodzi!” – Sala Widowiskowa SCK
21. II, 20.00 – Kabaret Młodych Panów – Sala Widowiskowa SCK
22. II, 17.00 – Gala Musicalu i Tańca „W światłach Brodwayu” –
Sala Widowiskowa SCK
KAMIENNA GÓRA
CENTRUM KULTURY
01 II, 16.00 – Spotkanie z iluzjonistą – Romanem Roszykiem,
wstęp – 5 zł
04 II, 11.00 – Jasełka – przedszkole nr 2
07 II, 18.00 – XIII Karnawałowa Biesiada z Piosenką, wstęp - 25 zł
11 II, 9.30 i 10.15 – „Radosne cha-cha-cha” – audycje umuzykalniające dla dzieci przedszkolnych w wykonaniu muzyków
Filharmonii Dolnośląskiej
14 II, 18.00 – Walentynkowy koncert Eli Dembskiej, wstęp – 10 zł
18 II, 10.00 – Eliminacje Miejskie XX Dolnośląskiego Konkursu
Recytatorskiego PEGAZIK
27 II, 19.00 – „Randka w ciemno” – program kabaretowy, wstęp
– 60 zł
28 II, 17.00 Galeria Centrum - Otwarcie wystawy malarstwa
członków grupy twórców „Uśmiech Wałbrzycha”
do 12 II w Galerii Centrum wystawa „Podróż sentymentalna” –
malarstwo Ireny Kędziory
MUZEUM TKACTWA
Wystawy stałe:
Z dziejów tkactwa ludowego
W izbie
Z historii Kamiennej Góry
Salon mieszczański
JEDLINA-ZDRÓJ
1 II, 10:00 J A N B - Jedlińska Akademia Narciarska „Biegówkowo”
(4 spotkanie). Kompleks Sportowo - Rekreacyjny, ul. Kłodzka
12 II, 10:00 Eliminacje miejskie XX Dolnośląskiego Konkursu
Recytatorskiego „Pegazik”. Miejska Biblioteka Publiczna, ul.
Piastowska 13
22 II, 10:00 J A N B - Jedlińska Akademia Narciarska „Biegówkowo” (5 spotkanie). Kompleks Sportowo - Rekreacyjny,
ul. Kłodzka
21 I, 10:00 V Zimowe Grand Prix w Petanque (4 runda). Kompleks
Sportowo - Rekreacyjny, ul. Kłodzka
STARE BOGACZOWICE
06.II, 16.00 - Spotkanie dla rodziców z dziećmi - LogoZabawy GCES
14.II,20.00 - Zabawa Ostatkowa- salaradysołeckiej Stare Bogaczowice
20. II, 17.00 - IV Dyktando Gminne - GCES Stare Bogaczowice
NOWA RUDA
1. II - „Koncert noworoczny” Zespołu Pieśni i Tańca Nowa Ruda;
Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie
14. II - Kabaret PARANIENORMALNI; hala widowiskowa przy ul.
Kłodzkiej 16
21. II - Amatorskie Mistrzostwa Gór Sowich w Narciarstwie Alpejskim; Rzeczka (wyciąg Górnik)
15
Mimo braku śniegu
planujemy imprezy
W tym sezonie zima lepiej się spisuje niż w poprzednim. Chociaż łatwiej ją nazwać wiosną.
Śniegu na terenie gminy Mieroszów jest jak na lekarstwo.
MIEROSZÓW
Wyciągi w pobliżu Andrzejówki jeden dzień kręcą, ale następny
już stoją. Ciężko w tak niepewnej
sytuacji pogodowej zaplanować z
dłuższym wyprzedzeniem jakąkolwiek imprezę zimową. Jednak
organizatorzy nie poddają się
i pełni nadziei ustalili wstępne
terminy dwóch wydarzeń.
Narciarski Bieg Skalnika planowany jest na 14 lutego na godz.
11:00 przy schronisku Andrzejówka. Trasa biegu tradycyjnie
usytuowana jest wokół Waligóry.
Zgłoszeń można dokonywać osobiście od godz. 10:00 w dniu biegu
lub online na stronie www.mck.pl.
Mamy nadzieję, że i w tym roku Bieg Sklalnika odbędzie się bez przeszkód
Natomiast IV Festiwal Lepienia Bałwanów wraz z towarzyszącym biegiem narciarskim
dla dzieci i młodzieży SokoSki,
organizatorzy planują przeprowadzić 15 lutego o godzinie 12:00
w Sokołowsku, na polanie przy
szkole podstawowej.
Terminy wydarzeń mogą ulec
zmianie, za co organizatorzy przepraszają, ale są to warunki, których w żaden sposób nie można
przewidzieć. Można jedynie mieć
nadzieję, że sypnie śniegiem, chociaż na kilka dni, że zima nas jeszcze zaskoczy. Oby nie w marcu.
W poprzednich latach bałwany udawały się wybornie
Plan świetlic wiejskich na luty 2015
STRZEGOM
Stawiska:
06.02.15r.- Zima za oknem - prace wykonane
dowolną techniką białe na białym.
13.02.15r.- Serca upominki - prace dowolne.
20.02.15r.- Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
27.02.15r.- Turniej gier stołowych.
Żółkiewka:
03.02.15r.- godz. 15:00-17:00 - Zajęcia informatyczne - praca z komputerem.
05.02.15r.- godz.16:00-18:00 - Turniej gier
stolikowych.
11.02.15r.- godz.16:00-18:00 - Tworzymy laurki i
upominki walentynkowe - praca plastyczna.
12.02.15r.- godz.16:00-18:00 - Walentynkowy
seans filmowy z pączkiem.
17.02.15r.- godz.16:00-18:00 - Zagadki, rebusy i
krzyżówki- zajęcia logiczne.
19.02.15r.- godz.16:00-18:00 - Mistrz układania
puzzli.
24.02.15r.- godz.17:00-19:00 - Zima za oknempraca plastyczna.
26.02.15r.- godz.15:00-17:00 - Gry i zabawy na
świeżym powietrzu.
Strzegom Graby:
Wt.-pt. 14:00-18:00
04.02.15r.- Zagadki i rebusy.
06.02.15r.- Gry stolikowe.
10.02.15r.- Zajęcia informatyczne.
12.02.15r.- Tłusty czwartek - słodki poczęstunek.
13.02.15r.- Robimy kartki walentynkowe
18.02.15r.- Praca plastyczna- temat dowolny.
24.02.15r.- Zabawy na świeżym powietrzu.
Jaroszów:
świetlica czynna od 14:00 do 18:00
02.02.15r.- Opowiadamy i czytamy baśnie.
03.02.15r.- Projektujemy własną grę planszową.
05.02.15r.- Wykonanie bałwana z wykorzystaniem
waty, papieru kolorowego.
12.02.15r.- Walentynki- zajęcia plastyczne.
16.02.15r.- Zajęcia na sali gimnastycznej.
20.02.15r.- Układanie rebusów i zagadek o tematyce zimowej.
23.02.15r.- Mecz drużynowy.
27.02.15r.- Turniej tenisa stołowego.
Olszany:
02.02.15r.- Światowy dzień pozytywnego myślenia
- rysunek superbohatera, którym chciałbym być.
03.02.15r.- Mój autorytet.
05.02.15r.- Przerzuć balon - zabawa integracyjna.
06.02.15r.- Własne akwarium - robimy akwarium
w słoiku.
09.06.15r.- Wspólne rysunki.
10.02.15r.- Moje zwierzątko - wykonanie
zwierzątka dowolną techniką.
13.02.15r.- Walentynki - przygotowanie laurek
oraz serc walentynkowych.
16.02.15r.- Ja w przyszłości- praca plastyczna i
rozmowa.
17.02.15r.- Światowy dzień kota - prace plastyczne.
19.02.15r.- Moja gra - wykonanie własnej gry.
20.02.15r.- Seans bajkowy.
23.02.15r.- Dowolne prace plastyczne.
24.02.15r.- Bieg ślepca- zabawa integracyjna.
26.02.15r.- Zabawy na świeżym powietrzu.
Modlęcin:
04.02.15r.- Wspólne rysunki.
07.02.15r.- Ja w przyszłości.
11.02.15r.- Światowy dzień dokarmiania zwierzątwykonanie karmnika.
14.02.15r.- Walentynkowo.
18.02.15r.- Bieg ślepca.
21.02.15r.- Mój autorytet.
25.02.15r.- Przerzuć balon.
Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej. Informator Samorządowy
Wydawca: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Redaktor naczelny: Elżbieta Gargała, e-mail: [email protected]
Przy współpracy pracowników gmin: Boguszów-Gorce, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Kamienna Góra, Mieroszów, Nowa Ruda, Świdnica, Szczawno-Zdrój,
Świebodzice, Gmina Kamienna Góra, Wałbrzych, Stare Bogaczowice, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Walim, Dobromierz, Gmina Świdnica i Strzegom
Druk: Polskapresse, Bielany Wrocławskie
Nr 30
16
Pamięci trenerów
Programy sportowe
Rosnąca popularność tenisa stołowego wymusiła na organizatorach Memoriału Bronisława
Furtaka i Jacka Urbana podzielenie tegorocznej imprezy na dwa turniejowe dni. W sumie
zagrało w niej 123 zawodników.
GMINA
KAMIENNA GÓRA
Bronisław Furtak i Jacek
Urban byli działaczami i trenerami tenisa stołowego w UKS
Maraton Pisarzowice. Gdy zmarł
pierwszy z nich, rozpoczął się
cykl memoriałów jego imienia. Po siedmiu latach impreza
zmieniła nazwę i po śmierci J.
Urbana nosi również jego imię.
W tym roku zorganizowana
została druga edycja memoriału,
upamiętniająca obu trenerów.
Praca włożona przez B. Furtaka
i J. Urbana oraz ich następców
w promocję tenisa stołowego
przynosi pozytywne skutki. Popularność dyscypliny rośnie. W
turnieju uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wystąpiło
w tym roku 61 zawodników.
Poszczególne kategorie wiekowe
wygrali: Karolina Migacz - UKS
Maraton Pisarzowice, Damian
Klub z Pisarzowic dysponuje doskonałą bazą i wyposażeniem
Gruszka - KTS Jelenia Góra,
Karolina Chmara - UKS Żak Gierałtowiec, Marek Butrym - UKS
Żak Gierałtowiec, Dominika
Drzyzga - UKS Żak Gierałtowiec
i Norbert Rosiak - UKS Jastrząb
Boguszów - Gorce. Drugiego dnia
przy stołach walczyło 62 dorosłych zawodników. Najlepsi mogli
rozegrać nawet 15 spotkań. Swoje
kategorie wygrali: Kinga Bieda
- UKS Maraton Pisarzowice, Marek Cholewa - KTS Legnica, Jacek
Rosiak - UKS Jastrząb Boguszów
- Gorce, Sylwester Poręba - UKS
Jastrząb Boguszów - Gorce.
Turniej, podobnie jak poprzednie edycje, został pozytywnie oceniony przez zawodników.
Większość z nich planuje udział
w przyszłorocznej edycji.
Jedlina-Zdrój zaprasza
Trasą kolejową przez tunele i zabytkowe wiadukty turystyczny szynobus, kursujący regularnie na trasie Wałbrzych Kłodzko i z powrotem, dowiezie pasażerów do stacji Jedlina - Zdrój.
JEDLINA
– ZDRÓJ
Pięknie położone uzdrowisko oferuje świeże powietrze
i lecznicze wody zdrojowe.
Naturalne walory przyrodnicze i krajobrazowe, a także
zrealizowane już zamierzenia
inwestycyjne tworzą tu bazę
do uprawiania wielu dyscyplin
sportu i rekreacji.
Niezwykłą atrakcję, relaks i
odpoczynek zapewni każdemu
spacer po Uzdrowiskowym
Szlaku Turystyczno - Rekreacyjnym. Jeżeli pogoda dopisuje, warto przemierzyć jego
całą sześciokilometrową trasę.
W zimie jednak szczególnie
polecamy te elementy, które
sprzyjają sportom zimowym.
Kompleks „Karolinka”, gdzie
można uprawiać zjazdy oraz
biegi narciarskie, a także korzystać z całorocznego Toru
Saneczkowego.
Miłośnikom historii zalecamy
zwiedzanie Zespołu Pałacowo
- Parkowego Jedlinka. Historia
pałacu wiąże się z budową podczas II wojny światowej podziemnych niemieckich fabryk
broni w gminach sąsiadujących
z Jedliną. Można obejrzeć tu
również odrestaurowane pokoje
pałacowe z „Komnatą Heraldyczną”, gdzie zgromadzono
zbiór almanachów gotajskich
zawierających informacje heraldyczno - genealogiczne dotyczące szlachty ziem Austrii,
Niemiec oraz Polski.
Pijalnia wód „Charlotta” zaprasza na kurację jedlińską wodą
leczniczą, a okoliczne kafejki
oferują gorącą kawę i herbatę.
LUTY 2015
Warto więc odwiedzić Jedlinę
- Zdrój, która jest atrakcyjna
zarówno w lecie, jak i w zimie.
Każdy znajdzie tu coś dla siebie,
na ponad półkilometrowej leśnej
trasie Toru Saneczkowego.
Rozkład jazdy szynobusu oraz
godziny zjazdów na Torze Sa-
Gmina Szczawno - Zdrój podjęła konsultacje z Miejską
Szkołą Podstawową w sprawie możliwości przystąpienia do
kolejnych edycji programów sportowych.
SZCZAWNO
– ZDRÓJ
„Umiem Pływać” dla uczniów
klas I-III. W uzgodnieniu z
dyrektorem Aqua-Zdrój planowane jest zgłoszenie 2 grup po
15 osób (po uzgodnieniu warunków wynagrodzenia opiekuna i
transportu). Kolejna edycja programu rozpoczyna się 2 lutego
2015 roku. Istotną zmianą jest
rozszerzenie grupy docelowej –
wcześniej skierowany był tylko
do klas III. Obejmuje zajęcia na
basenie w wymiarze 20 godzin
lekcyjnych, które mają charakter
pozalekcyjny i pozaszkolny dla
grup do 15 osób. W ub. roku
gmina uczestniczyła w dwóch
edycjach programu, łącznie dla
4 grup.
„MultiSport” dla uczniów klas
IV-VI. Planowane jest zgłoszenie
1 grupy (15-20 osób). Program
obejmuje zajęcia 3 razy w tygodniu po 90 min, zajęcia mają
mieć charakter pozalekcyjny
i realizowane są na obiektach
sportowych należących do gmin,
szkół lub klubów sportowych
(gminy zobowiązane są zapewnić bezpłatny dostęp do obiektów, na których prowadzone
będą zajęcia).
Sukcesy tenisistów
Grupa mieszkańców Boguszowa - Gorc uczestniczyła w
Turnieju Tenisa Stołowego dla młodzieży i dorosłych,
który odbył się w Smiřicach – naszym czeskim mieście
partnerskim.
Boguszów
–Gorce
a to możliwość uprawiania różnych dyscyplin sportu, a to wodę
zdrojową, a to piękną przyrodę i
uspokajającą ciszę lub podnoszący adrenalinę zjazd saneczkami
neczkowym można zobaczyć
na stronie internetowej miasta
www.jedlinazdroj.eu
Do Jedliny-Zdroju zaprasza
burmistrz miasta Leszek Orpel
Koszty wynagrodzenia trenerów pokrywa organizator w
wysokości 70 zł brutto za 90 min
zajęć. Projekt ma na celu upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz
zapoznanie z różnymi sportami
(Blok 1: szybkość, siła, wytrzymałość, gibkość, zwinność - zajęcia z elementami lekkiej atletyki,
gimnastyki, sportów walki; Blok
2: gry i zabawy ruchowe, np.
„dwa ognie”, sztafety, wyścig
numerków oraz gry zespołowe
koszykówka, piłka ręczna, piłka
siatkowa, piłka nożna; Blok 3:
sporty charakterystyczne dla
regionu i trwale zakorzenione
w lokalnej tradycji oraz sporty
sezonowe). Obowiązki gminy
zgłoszonej do programu:
1. Zapewnienie bezpłatnego
dostępu do obiektów, na których
odbywać się będą zajęcia.
2. Przekazanie otrzymanego
sprzętu sportowego, materiałów
promocyjnych, wymaganych dokumentów itp. trenerom uczestniczącym w realizacji projektu.
3. Nadzór nad realizacją zajęć
w gminie.
W ubiegłym roku gmina realizowała program na kompleksie
sportowo - rekreacyjnym przy
ul. Topolowej 5.
W zawodach uczestniczyło 39
zawodników podzielonych na
4 kategorie: chłopcy i dziewczęta do lat 15 oraz kobiety
i mężczyźni. Zwycięzcami w
poszczególnych kategoriach
byli:
w kategorii dziewcząt Soňa Petrová ( Smiřice);
w kategorii kobiet Bożena Krakowiak (Boguszów – Gorce);
w kategorii chłopców Ernest
Rosiak ( Boguszów - Gorce );
w kategorii mężczyzn Jacek Rosiak ( Boguszów – Gorce).
Wyjazd uczestników na Turniej
został sfinansowany z budżetu
gminy.
Rekordowy Bieg Noworoczny!
Tradycyjny Bieg Noworoczny organizowany przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji odbył się tym razem na
sportowych obiektach przy ulicy Śląskiej 35. Świdniczanie kolejny raz potwierdzili, że lubią spędzać czas w sposób
aktywny. Na starcie biegu pojawiło się bowiem aż 223 amatorów biegania. Była to tym samym najwyższa frekwencja w
historii imprezy, w której jak zwykle uczestniczyły całe rodziny.
ŚWIDNICA
Dystans tras poszczególnych kategorii
był odpowiednio dostosowany do wieku
startujących. W samo południe dyrektor
ŚOSiR-u Edmund Frączek oficjalnie otworzył bieg, życząc wszystkim startującym
powodzenia na trasie. Jako pierwsi do rywalizacji przystąpili najmłodsi biegacze w
kategorii skrzatów, którzy za zadanie mieli
do pokonania stumetrowy odcinek biegu.
Następnie do rywalizacji stanęły dzieci
młodsze i starsze. Później odbyły się biegi
w kategorii młodzik i junior, zaś seniorzy
i oldboje musieli pokonać trasę o długości czterech kilometrów. Na wszystkich
uczestników czekały pamiątkowe koszulki,
a na mecie biegu dyplomy wręczane przez
organizatorów przedsięwzięcia.
Zwycięzczynie turnieju w Smiricach

Podobne dokumenty