Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą

Komentarze

Transkrypt

Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą
……………………………………….
(pieczęć Wykonawcy)
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
wzór
FORMULARZ CENOWY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na: „Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą”
Lp.
Nazwa sprzętu lub
urządzenia
j.m.
Planowana
Ilość jedn.
miary
Cena jedn. Cena
netto
jedn.
brutto
w PLN
w PLN
Wartość
netto
w PLN
(4 x5)
(5 +
podatek
VAT)
1
2
1.
Walec wibracyjny
samojezdny o wadze min.
7 ton
2.
Spycharka gąsienicowa
o mocy min. 75 KM
3.
Równiarka drogowa
samojezdna
4.
Zespół maszyn: Koparka
podsiębierna o poj. łyżki
min. 0,5 m3, oraz 3 szt.
samochodów ciężarowych
samowyładowczych
o ładowności min. 12ton
5.
Koparka podsiębierna
o pojemności łyżki min. 0,4
m3
Razem:
3
4
m-g
60
m-g
40
m-g
50
m-g
70
m-g
50
5
6
7
Wartość
brutto
w PLN
(wartość
netto +
VAT)
(7+pod.VAT)
8
……………………….……………………………………………….
podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy

Podobne dokumenty