Wniosek o dopuszczenie do egzaminu

Komentarze

Transkrypt

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu
Polski Związek Łowiecki
Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy
ul. Sułkowskiego 5
85-655 Bydgoszcz
Wniosek o dopuszczenie do
egzaminu
dla nowowstępujących do PZŁ przed komisją ZO PZŁ w Bydgoszczy
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie mnie do egzaminu o którym mowa w art. 42 ust. 3 Ustawy z
dnia 13 października 1995 r. „Prawo łowieckie” (Dz. U. Nr 147, poz. 713)oraz z 1997 Nr 14, poz.
72, Nr 60, poz. 369 i Nr 80, poz.491) i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
28 grudnia 2009 r. „w sprawie uprawnień do wykonywania polowania”
4. Nazwisko
5. Imię
6. Imię ojca, matki
7. Data urodzenia
8. Miejsce urodzenia
9. Nr dowodu osobistego
PESEL
7. NIP
8. Wykształcenie, zawód wyuczony
9. Adres zamieszkania
a. Kod pocztowy
__
-
b. Miejscowość
c. Ulica
d. Powiat
10. E-mail:
Nr telefonu:
11. Odbyty staż łowiecki w Kole Łowieckim, OHZ:
Do wniosku dołączam:
1) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (strony z nazwiskiem i adresem
zamieszkania);
2) zaświadczenie o odbytym rocznym stażu w kole łowieckim lub ośrodku hodowli zwierzyny albo dokument
upoważniający do zwolnienia z takiego stażu;
3) dokument potwierdzający odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki.
4) dwa zdjęcia na legitymację PZŁ
5) dowód wpłaty opłaty za szkolenie i egzamin (1.353 zł) na konto: ZO PZŁ w Bydgoszczy Nr 36-116022020000-0000-60875610
Podpis..............................................
Data wpisania do systemu
Nr ewidencji
Wpłata za szkolenie
Nr paragonu
kwoty

Podobne dokumenty