Odpowiedź

Komentarze

Transkrypt

Odpowiedź
Pytanie: - Po ilu godzinach gastroskopy i kolonoskopy po dezynfekcji
wysokiego poziomu w automatach „myjniach-dezynfektorach,”
przechowywanych w szafach endoskopowych (bez kontroli
mikrobiologicznej czystości powietrza), należy poddać dezynfekcji
odświeżającej przed ponownym użyciem u kolejnego pacjenta ?
Odpowiedź: - Czas tzw. „ważności mikrobiologicznej wyrobu medycznego”
(również endoskopów) do użycia wobec pacjenta zależy od:
- rodzaju opakowania (Ilości i rodzaju warstw zapakietowania;
rodzaju szaf przeznaczonych do przechowywania itd.)
- warunków przechowywania (szczególnie czystości
mikrobiologicznej samego pomieszczenia; jego temperatury,
wilgotności itd.)
Omówienie – „Dezynfekcja wysokiego POZIOMU” to pozyskanie poprocesowej
czystości mikrobiologicznej wg zasady „mogą pozostać jedynie spory bakterii, o ile
ich ilość początkowa była wysoka”. Taka dekontaminacja to efekt kilku kroków
technologicznych:
1. spłukania zabrudzeń zaraz po wykonaniu badania u pacjenta zarówno z
powierzchni zewnętrznych jak i poprzez przepłukanie kanałów wewnętrznych
2. nawilżania endoskopów, gdy jest to konieczne
3. wstępnego mechanicznego czyszczenia manualnego wewnętrznych kanałów
endoskopu
4. maszynowego procesu mycia i dezynfekcji, a szczególnie skuteczności
dezynfekcji tzw. wysokiego STOPNIA (B – redukcja o 5log; F,V,Tbc,S –
redukcja o 4log)
5. poprocesowe pozostawienie sprzętu w stanie suchym.
Mikrobiologiczna poprocesowa czystość finalna endoskopów elastycznych w
żadnym przypadku nie powinna zostać narażona na „rekontaminację
mikrobiologiczną”. Każda C.S. ma własne warunki potencjalnego narażenia na
skażenie drobnoustrojami, w tym również chorobotwórczymi. Każda C.S. wyznacza
swoje „czasy ważności użycia” wyrobu medycznego, przy uwzględnieniu swoich
warunków przetrzymywania/magazynowania np. endoskopów zdekontaminowanych.
Przykładowe rygory higieniczno-epidemiczne tzw. krytyczne to:
 czas przetrzymywania/magazynowania endoskopów w opakowaniu
nieszczelnym (w szafie nieszczelnej, szafie bez wewnętrznego nadciśnienia
roboczego itp.) to czas nie dłuższy niż 72 godziny i to w pomieszczeniu
wolnym od drobnoustrojów chorobotwórczych
 czas przetrzymywania/magazynowania endoskopów w opakowaniu szczelnym
(zgrzew, zakład labiryntowy, szczelna szafa itp.) to czas od 72 godzin i
dłuższy. Czas proponuje też producent opakowań, szaf do przechowywania itd.
Uwaga ! Dodatkowo przeprowadzony tzw. „krótki” program dezynfekcji
endoskopów, przed ich użyciem wobec pacjenta, nigdy nie jest błędem higienicznoepidemicznym (szczególnie , że świetle kwalifikacji normatywnych w których
dezynfekcja wysokiego poziomu tylko zastępuje proces sterylizacji endoskopów).
Dr Barbara Waszak
16.03.2015r.