PARAFIALNY

Komentarze

Transkrypt

PARAFIALNY
Tygodnik Parafialny Nr 125
TYGODNIK Nr 125 /2006
PARAFIALNY
IV Niedziela zwykła 29.01.2006 r.
Redakcja Biuletynu Parafialnego
Parafia Św. Anny Ul. Sobótki 42,
52-433 Wrocław
Tel. (71) 364-38-55, fax (71) 364-38-74
Refleksja nad Ewangelią…
Dziwnie się czuje człowiek,
kiedy słyszy - „Czego?”. W jakimś
towarzystwie, na jakimś spotkaniu,
kiedyś zdarzało się Ŝe i w sklepie.
„Czego?, tzn. po co tu przyszedłeś, w
jakim celu, co mi zawracasz głowę?
Dziwnie się czuje człowiek, kiedy to
słyszy. Jest mu przykro. Czuje się
zlekcewaŜony.
W dzisiejszej Ewangelii to
pytanie usłyszał Jezus - „Czego
chcesz od nas”? Tak pytał człowiek
opętany przez ducha nieczystego.
„Czego chcesz od nas Jezusie Nazarejczyku? I powiedział coś więcej „przyszedłeś nas zgubić”.
Bóg zlekcewaŜony i niezrozumiany.
Co mówimy Bogu, kiedy na
róŜne sposoby puka do naszego serca?
Jakie uczucia są w nas kiedy jesteśmy
pewni Ŝe i do nas przyszedł Pan.
Ks. Jacek
Odkupiciel i Syn BoŜy
(streszczenie katechezy Pani Aleksandry Kowal z 15.12.2005)
– tego, kto wykupuje z niewoli swego
krewnego zaprzedanego za długi (por. Kpł
25,47n);
– bliskiego krewnego, broniącego z
obowiązku praw wdowy (zob. Rt 2,20).
Psalmy i Iz 40-55, mówiąc o Boga
mścicielu i oswobodzicielu swego ludu z
uciemięŜenia, uŜywają właśnie słowa
goel. W NT Chrystus jest Odkupicielem,
Goelem, Oswobodzicielem ludzkości z
grzechu i z niewoli szatana. Jest naszym
Chciałabym dodać parę słów o
tytule „Odkupiciel”. Występuje ono w
Biblii Tysiąclecia np. w Iz 41,14: „Nie
bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu! Ja cię wspomagam – wyrocznia Pana
– odkupicielem (goel) twoim – Święty
Izraela”.
Hebrajski wyraz goel – „odkupiciel”,
oznacza:
– mściciela krwi, tego, który szuka
pomsty za przelaną krew kogoś z rodziny
(Lb 35,19);
1
ludzi, więc moŜna prześledzić jego znaczenie:
– „Gdy zbliŜył się do bramy miejskiej,
właśnie wynoszono umarłego – jedynego
(monogenes) syna matki, a ta była wdową” (Łk 7,12);
– „Naraz ktoś z tłumu zawołał: Nauczycielu, spojrzyj, proszę Cię, na mego
syna; to mój jedynak (monogenes)” (Łk
9,38);
– „Przez wiarę Abraham, wystawiony
na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedynego
(monogenes) syna składał na ofiarę, on,
który otrzymał obietnicę” (Hbr 11,17).
Tak więc Jednorodzony Syn BoŜy
to tyle, co Jedyny rodzony, Jedynak (nie
oznacza to słowo kogoś „raz narodzonego”, gdyŜ zgodnie ze słowami pięknej
kolędy Jezus jest „dwakroć narodzony”:
„Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a
teraz z Matki człowiekiem”).
Jezus jest więc jedynym rodzonym Synem Ojca, wszyscy inni to synowie przybrani, albo synowie czy córki –
dzieci – w sensie przenośnym. Jezus ma
naturę boską swego Ojca, my zaś staliśmy
się uczestnikami Jego natury (1 P 1,4)
dzięki łasce BoŜej.
Dopiero po zmartwychwstaniu
Chrystusa Jego BoŜe synostwo ukazuje
się w całej swej mocy w uwielbionym
ciele Jezusa. Jezus został ustanowiony
„według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem
BoŜym” (Rz 1,4). Pełne znaczenie tytułu
„Syn BoŜy” rozświetla się swym blaskiem
i daje się w pełni poznać dopiero w Misterium Paschalnym.
Aleksandra Kowal
najbliŜszym krewnym, który ma obowiązek chronić tych „najmniejszych”.
W naszej pieśni śpiewaliśmy słowa: Jedyny Ojca Syn. Co oznacza w termin „syn BoŜy”? W Starym Testamencie
tytuł syna BoŜego jest nadawany: Adamowi (patrz rodowód Jezusa w Łk 3,2338); aniołom (por. Hi 1,6); ludowi wybranemu (Wj 4,22); dzieciom Izraela (Oz
2,1); oraz jego królom (Ps 82,6).
Proroczy fragment 2 Sm 7,12-14:
„Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy
wzbudzę po tobie potomka twojego, który
wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę
jego królestwo. On zbuduje dom imieniu
memu, a Ja utwierdzę tron jego królestwa
na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie
Mi synem” w sensie dosłownym odnosi
się do syna Dawida, Salomona. Ale w
sensie duchowym, alegorycznym, zapowiada Chrystusa, który jest zarówno „potomkiem Dawida”, jak i „Synem Ojca”, a
Jego królestwo trwać będzie na wieki.
Tytuł „syna BoŜego” w ST oznacza
przybrane synostwo, które wprowadza
między Bogiem i stworzeniem związki
szczególnej bliskości. Zgodnie z dosłownym sensem tych tekstów nie oznacza on,
Ŝe jest to ktoś więcej niŜ człowiek. Ci,
którzy określili Jezusa jako Mesjasza
Izraela (Mt 27,54) oraz „Syna BoŜego”,
mogli nie zdawać sobie sprawy z Jego
boskości.
Widzimy, Ŝe „synów BoŜych” mogło
być więcej. Dlaczego więc nasza pieśń
mówi o „Jedynym Synu Ojca”? Sam Jezus określa się jako „Jednorodzony” Syn
Boga (J 3,16). Słowo „Jednorodzony w
stosunku do Syna BoŜego występuje w
Nowym Testamencie tylko w pismach św.
Jana: J 1,14.18; 3.16.18; 1 J 4,9; ale w NT
jest stosowane wobec synów lub córek
2
Tygodnik Parafialny Nr 125
Postać tygodnia – Jan Bosko
gniewać się niŜ cierpliwie znosić,
grozić niŜ przekonywać, a nawet łatwiej jest z powodu naszej niecierpliwości i pychy ukarać opornego niŜ
poprawić zachowując się stanowczo i
przyjaźnie. Zalecam wam miłość
świętego Pawła, którą okazywał nowo
nawróconym. Często prowadziła go
do łez i wytrwałej modlitwy, kiedy
widział, ze tak mało są pojętni i nie
odpowiadają naleŜycie na jego miłość”
Urodził się w roku 1815 w
pobliŜu Castelnuovo, w diecezji turyńskiej. Dzieciństwo przeŜył w wielkim
ubóstwie.
Po
przyjęciu
kapłaństwa poświęcił się pracy z
młodzieŜą. Owocem tej pracy było
załoŜenie Zgromadzenia (Salezjanie),
które zajmuje się głównie wychowaniem młodzieŜy.
Jan Bosko napisał kilka niewielkich dzieł religijnych. Zmarł w
Turynie w roku 1888.
„IleŜ to razy (...) musiałem w
ciagu mojego długiego Ŝycia uczyć się
tej wielkiej prawdy, Ŝe łatwiej jest
fragment jednego z listów
Św. Jana Bosko
III Bal Charytatywny
Talenty Pani Wandy nie kończą się na malarstwie, poniŜej prezentujemy jeden z wielu wierszy
autorstwa naszej Oporowianki.
Stowarzyszenie Miłosierdzia
św. Wincentego a’Paulo, pragnąc
włączyć się w dzieło rozbudowy Kościoła i jednocześnie kontynuując
tradycje aukcji dzieł sztuki, informuje,
Ŝe w trakcie balu odbędzie się aukcja
obrazów naszej Oporowianki - Pani
Wandy Szafran, której prace mieliśmy okazję podziwiać na wernisaŜu w
Ogrodach Parafialnych. Dochód ze
sprzedaŜy prac Pani Wandy zostanie
w całości przeznaczony na cel rozbudowy naszego kościoła.
Jednocześnie informujemy, Ŝe
obrazy zostaną wcześniej zaprezentowane w Bibliotece Oporowskiej od
dnia 6.02.
Zarząd Stowarzyszenia
Powrócić pamięcią w młodość
wspomnieniem się zachłysnąć
zapatrzeć się do syta w dal
tak sercu bliską
a potem cieniem świerków
do dawnych wrócić wzruszeń
z kromki pachnącej chlebem
odnaleźć choć okruszek
z modlitwy jedno słowo
Ŝe źródła krople tylko
i ciszy przy Tobie Matko
wysłuchać w pokorze milcząc
W.Sz.
3
Podajemy numer konta parafialnego, na które moŜna wpłacać
na rozbudowę naszego kościoła
98 1020 5242 0000 2202 0029 1930 z dopiskiem „rozbudowa”
Serdecznie dziękujemy za wszystkie wpłaty !
Z OGŁOSZEŃ PARAFIALNYCH
Dzisiejsza niedziela jest przeŜywana
jako Dzień Chorych na Trąd. Wszystkich chorych powierzamy dobroci
Boga i modlimy się za tych, którzy
trędowatych obdarzają swoją opieką.
Dzisiaj po Mszach św. moŜna zapisać
się na III Bal Charytatywny. Przypominamy, Ŝe bal odbędzie się 18 lutego w Gimnazjum nr 40. Koszt
uczestnictwa wynosi 100 zł od osoby.
Dochód ze sprzedaŜy biletów jest
przeznaczony na ubogich. Zapisy na
bal odbywają się w domu parafialnym. Pragniemy przypomnieć Ŝe zapisać się moŜna równieŜ za tydzień, a
w ciągu tygodnia w Gimnazjum nr 40.
Dzisiaj o godz. 18.00 wystąpi chór
parafialny. Zapraszamy do udziału z
nadzieją, Ŝe śpiew kolęd na nowo
obudzi w nas wdzięczność za dar BoŜego Narodzenia.
W środę zapraszamy na Nowennę.
W czwartek obchodzimy Święto
Ofiarowania Pańskiego. Msze św.
zostaną odprawione o godz. 7.00,
9.00, 16.30 i 18.00. W tym dniu obchodzimy takŜe Światowy Dzień śycia Konsekrowanego.
W Pierwszy Piątek Miesiąca zachęcamy do pojednania z Bogiem. Spowiadamy rano do godz. 8.00,
natomiast
po południu od godz.
16.00. Dzieci zapraszamy na Mszę
św. o godz. 16.30. Po Mszy św. o
godz. 18.00 zostanie wystawiony Najświętszy Sakrament. Po odmówieniu
Litanii do NSPJ będzie okazja do osobistej adoracji. O godz. 20.00 zostanie
odprawiona dodatkowa Msza św.
W Pierwszą Sobotę Miesiąca o godz.
7.00 zostanie odprawiona Msza św. o
Niepokalanym Sercu Maryi.
Wieczorem o godz. 21.00 rozpocznie
się kolejne czuwanie modlitewne. O
północy zostanie odprawiona Msza
św. w intencji chorych i cierpiących.
Zakończenie czuwania - godz. 6.00.
Zapraszamy do udziału i modlitwy,
takŜe w intencjach naszej Ojczyzny,
naszej Parafii, naszych Rodzin i kaŜdego z nas.
W sobotę - od godz. 9.00 - odwiedzimy chorych z posługą duszpasterską.
Miłosierdziu BoŜemu polecamy naszych
Zmarłych:
Dobry Jezu, a nasz Panie...
Msze św. w dni powszednie:
godz. 7.00, i godz.18.00;
W niedziele i uroczystości - 7.30;
9.30(młodzieŜ); 11.00 (dzieci); 12.30 (suma);
17.00; 19.00;
Nowenna – środa, godz. 18.00;
NaboŜeństwo – niedziela godz.18.15
Chrzty: II niedz. mies. godz.12.30
Kancelaria:
pon., śr., pt.
16.00 - 17.30;
wtorki i soboty
8.00 – 9.00
Proboszcz przyjmuje w: Powiedz., wtorek,
sobota;
E-mail: [email protected]
Ks. Augustyn
–
środa, piątek
Porady prawne
czwartek
17.30 - 18.30
4

Podobne dokumenty