Regulamin Konkursu „Z matematyką przez świat”

Komentarze

Transkrypt

Regulamin Konkursu „Z matematyką przez świat”
Regulamin Konkursu „Z matematyką przez świat”
1. Organizatorem konkursu „Z matematyką przez świat” jest Ośrodek
Doskonalenia
Nauczycieli
Stowarzyszenia
"Wspólnota
Polska"
w partnerstwie z Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie
i Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie.
2. Założenia ogólne
Celem konkursu jest:
 upowszechnianie wiedzy matematycznej wśród uczniów,
 rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień
matematycznych uczniów,
 rozwijanie umiejętności matematycznych,
 wdrażanie uczniów do logicznego myślenia,
 wykorzystanie wiedzy i umiejętności matematycznych w sytuacjach
praktycznych,
 kształtowanie
samodzielnego,
twórczego
myślenia
oraz
stymulowanie pracowitości i wytrwałości uczniów,
 popularyzowanie matematyki wśród dzieci i młodzieży szkół
podstawowych.
3. Konkurs adresowany jest do uczniów (przedział wiekowy 10-13 lat)
szkół podstawowych polskich zlokalizowanych na terenie Polski i poza jej
granicami.
4. Etapy konkursu „Z matematyką przez świat”
Konkurs ma charakter trzystopniowy i składa się z trzech etapów:
szkolnego, krajowego i międzynarodowego.
Arkusz zadań na każdy etap konkursu opracowuje zespół ekspertów
składający się z nauczycieli akademickich WMiI UWM w Olsztynie.
Harmonogram konkursu „Z matematyką przez świat” stanowi załącznik
nr 1.
I etap szkolny
1) Etap szkolny przeprowadzany jest w szkole, która zgłosi pisemną i
mailową,(załącznik nr 5 ) chęć udziału w konkursie na adres:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska”
ul. Kopernika 45/16
10 – 512 Olsztyn
e-mail : [email protected]
2) Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć uczniowie,
którzy zadeklarują chęć udziału. Eliminacje przeprowadza Szkolna
Komisja Konkursowa powoływana przez dyrektora szkoły, zgodnie
z harmonogramem konkursu (załącznik nr 1). Liczebność komisji jest
zależna od ilości osób biorących udział w konkursie (1-5 uczestników
- 1 osoba w komisji, 6-15 osób - 2 osoby w komisji, powyżej 15 osób 3 osoby w komisji). Dyrektor szkoły przesyła protokół ze szkolnego
etapu konkursu (załącznik nr 2) wraz z pracami uczniów na adres:
Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Słoneczna 54
10-710 Olsztyn
dr Agnieszka Niemczynowicz, dr Agnieszka Bojarska-Sokołowska
e-mail : [email protected]
3) Przewodniczący Krajowej Komisji Konkursowej przekazuje
w określonym dniu konkursu przewodniczącemu Szkolnej Komisji
Konkursowej lub dyrektorowi szkoły (na adres poczty elektronicznej
podany w deklaracji udziału w konkursie) materiały konkursowe.
4) Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej odpowiedzialny jest
za powielenie testu w liczbie egzemplarzy zgodnej z liczbą uczniów
przystępujących do konkursu na etapie szkolnym. Dyrektor szkoły
lub Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej przechowują
materiały konkursowe do chwili
z zachowaniem tajemnicy służbowej.
rozpoczęcia
konkursu
5) Uczniowie przez 60 minut rozwiązują test składający się z 7 zadań
zamkniętych (wielokrotnego wyboru) i 3 zadań otwartych.
6) Prace z etapu szkolnego sprawdzane są przez nauczycieli matematyki
szkoły przeprowadzającej konkurs. Klucz odpowiedzi do zadań
konkursowych organizator konkursu przesyła w na adres e-mail
szkoły Przewodniczącemu Szkolnej Komisji Konkursowej w czasie
120 minut od zakończenia konkursu.
7) Do etapu krajowego zostają zakwalifikowane prace uczniów, którzy
osiągnęli co najmniej 60% wszystkich możliwych punktów do
zdobycia.
8) Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych uczestników na potrzeby
organizacji konkursu, w tym publikowania wyników na stronach
internetowych organizatorów.
II etap krajowy
1) Konkurs przeprowadza Krajowa Komisja Konkursowa składająca się
z nauczycieli akademickich WMiI UWM w Olsztynie zgodnie
z harmonogramem przedstawionym w załączniku 1.
2) Miejsce i czas przeprowadzenia konkursu:
- uczniowie ze szkół polskich znajdujące się na terenie Polski- WMiI UWM
w Olsztynie
- uczniowie ze szkół polskich znajdujących się poza granicami Polskizgodnie załącznikiem nr 3
3) Na tym etapie uczniowie w czasie 90 minut rozwiązują test
składający się z 5 zadań otwartych.
4) Prace z etapu krajowego sprawdzane są przez nauczycieli
akademickich WMiI UWM w Olsztynie. Klucz odpowiedzi do zadań
konkursowych
organizator konkursu umieszcza na stronach
internetowych organizatorów konkursu w dniu konkursu.
5) Prace konkursowe ze szkół polskich znajdujących się poza granicami
kraju przesyła do Krajowej Komisji Konkursowej osoba wyznaczona
przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota
Polska" na adres:
Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Słoneczna 54
10-710 Olsztyn
dr Agnieszka Niemczynowicz, dr Agnieszka Bojarska-Sokołowska
e-mail : [email protected]
Prace powinny być wysłane w terminie 2 dni od zakończenia
konkursu (decyduje data stempla pocztowego).
6) Krajowa Komisja Konkursowa po sprawdzeniu prac sporządza listę
rankingową z wynikami uczniów. Do etapu międzynarodowego
zostaje zakwalifikowanych 30 najlepszych prac z listy rankingowej
(w tym 11 najlepszych prac uczniów szkół podstawowych
zlokalizowanych na terenie Polski i 19 najlepszych prac uczniów
szkół podstawowych zlokalizowanych poza granicami Polski). Lista
uczniów zakwalifikowana do etapu międzynarodowego zostanie
opublikowana na stronach internetowych organizatorów w terminie
14 dni od daty otrzymania wszystkich prac konkursowych.
Etap III - międzynarodowy
1) Konkurs przeprowadza Międzynarodowa Komisja Konkursowa
składająca się z nauczycieli akademickich WMiI UWM w Olsztynie
podczas trwania tygodniowego obozu rekreacyjno-naukowego
w Olsztynie, odbywającego się zgodnie z harmonogramem
przedstawionym w załączniku 1.
2) Na tym etapie uczniowie biorą udział w warsztatach, wykładach
organizowanych przez nauczycieli akademickich WMiI UWM
w Olsztynie
oraz
zajęciach
rekreacyjno-krajoznawczych
organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", zgodnie z załącznikiem 1.
3) Do etapu międzynarodowego kwalifikuje się 30 uczniów
z najlepszymi wynikami z listy rankingowej etapu krajowego,
(w tym 11 najlepszych prac uczniów szkół podstawowych
zlokalizowanych na terenie Polski i 19 najlepszych prac uczniów
szkół podstawowych zlokalizowanych poza granicami Polski),
którzy wezmą udział w międzynarodowym tygodniowym obozie
rekreacyjno-naukowym.
4) Uczeń za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego jest
zobowiązany potwierdzić udział w letnim obozie rekreacyjnonaukowym, w terminie określonym w harmonogramie konkursu
(załącznik nr 1). Potwierdzenie musi być złożone w formie
pisemnej na adres:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „ Wspólnota Polska”
ul. Kopernika 45/16
10 – 512 Olsztyn
e-mail : [email protected]
Organizator prosi o wcześniejsze powiadomienie telefoniczne pod
numerem telefonu : 0048 89 521-36-20 .
W przypadku rezygnacji ucznia z wyjazdu na obóz, nagroda główna
przechodzi na następnego ucznia wg kolejności z listy laureatów.
W tym przypadku organizator konkursu kontaktuje się telefonicznie
z uczniem/przedstawicielem ustawowym ucznia, na którego przeszła
nagroda. Przedstawiciel ustawowy jest zobowiązany wyrazić zgodę
lub odmówić przyjęcia nagrody w ciągu 24 godzin. W przypadku
braku odpowiedzi organizator uznaje, że odpowiedź jest negatywna
i nagroda przechodzi na następnego ucznia wg zasad określonych
powyżej.
W przypadku zaistnienia zdarzeń nieprzewidzianych w niniejszym
regulaminie ostateczna decyzja należy do organizatorów i jest
ostateczna. Regulamin konkursu może ulec zmianie. O ewentualnych
poprawkach poinformujemy szkoły zgłoszone do konkursu.
Zakres materiału i literatura stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu.
Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5
organizatorów.
dostępne są na stronach
internetowych
Ewentualne pytania prosimy kierować drogą telefoniczną pod numer:
0048 89 521-36-20
lub elektroniczną pod adres: [email protected]
Załącznik nr 1
Terminarz konkursu „Z matematyką przez świat” w roku 2014
1.
2.
3.
4.
5.
Zgłoszenia – 15 kwietnia 2014
Etap szkolny - 25 kwietnia 2014, godz. 10.00
Etap krajowy – 23 maja 2014, godz. 11.00
Etap międzynarodowy – obóz rekreacyjno-naukowy do ustalenia.
Potwierdzenie udziału w etapie międzynarodowym – 27 maja 2014
Załącznik nr 2
Protokół ze szkolnego etapu konkursu znajduje się w oddzielnym
dokumencie Microsoft Excel
Załącznik nr 3
Miejsce przeprowadzania etapu krajowego konkursu „Z matematyką przez
świat” dla szkół polskich znajdujących się poza granicami Polski w roku
2014 zostanie ustalone po otrzymaniu zgłoszeń.
Załącznik nr 4
Zakres materiału i literatura
1) Liczby naturalne:
1) liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym,
2) porównywanie liczb naturalnych. Znaki <, =, >,
3) dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb naturalnych,
kwadraty i sześciany liczb naturalnych,
4) reguły dotyczące kolejności wykonywania działań,
5) dzielenie z resztą liczb naturalnych,
6) podzielność liczb naturalnych. Liczby pierwsze i złożone,
7) cechy podzielności przez 2, 3, 5, 9, 10, 100,
8) porównywanie różnicowe i ilorazowe liczb naturalnych,
9) rozwiązywanie zadań tekstowych prowadzących do obliczeń na liczbach
naturalnych,
10) zapis liczb w systemie rzymskim.
2) Liczby całkowite:
1) liczby całkowite ujemne; liczby całkowite na osi liczbowej,
2) porównywanie liczb całkowitych,
3) działania na liczbach całkowitych,
4) rozwiązywanie zadań tekstowych prowadzących do obliczeń na liczbach
całkowitych.
3) Ułamki zwykłe:
1) podział całości na równe części (zginanie, składanie, rozcinanie),
2) ułamek jako iloraz liczb całkowitych. Skracanie i rozszerzanie ułamków,
3) zamiana liczby mieszanej na ułamek zwykły i odwrotnie,
4) sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika,
5) porównywanie ułamków. Ułamki na osi liczbowej,
6) działania na ułamkach.
4) Ułamki dziesiętne:
1) zapis liczby w postaci ułamka dziesiętnego; zapis ułamka dziesiętnego w
postaci ułamka zwykłego,
2) wyrażenia dwumianowane i ich postać dziesiętna,
3) ułamki dziesiętne na osi liczbowej. Porównywanie ułamków dziesiętnych,
4) działania na ułamkach dziesiętnych,
5) zaokrąglanie ułamków dziesiętnych. Obliczenia z użyciem kalkulatora,
6) rozwiązywanie zadań tekstowych umieszczonych w praktycznym
kontekście, w szczególności zadań typu droga-prędkość-czas.
5) Wzory i równania:
1) oznaczenia literowe wielkości liczbowych; użycie wzorów w sytuacjach
praktycznych,
2) łatwe równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą,
3) rozwiązywanie zadań dotyczących sytuacji praktycznych, prowadzących
do równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
6) Elementy statystyki opisowej:
1) gromadzenie i porządkowanie danych,
2) przedstawianie graficzne danych.
7) Figury płaskie:
1) punkt, prosta, półprosta, odcinek,
2) proste prostopadłe. Proste równoległe,
3) pomiar długości. Zamiana jednostek długości: metr, centymetr, milimetr,
kilometr,
4) kąt. Porównywanie kątów. Mierzenie kątów,
5) kąty wierzchołkowe. Kąty przyległe,
6) trójkąt. Nierówność trójkąta (dla długości boków),
7) konstruowanie i klasyfikacja trójkątów,
8) suma kątów w trójkącie,
9) czworokąty: trapezy, równoległoboki, prostokąty, kwadraty, romby,
10)
przykłady wielokątów; obliczanie obwodu wielokąta,
11)
pole kwadratu, prostokąta, równoległoboku, trójkąta, trapezu.
Obliczanie pól w sytuacjach praktycznych,
12)
koło i okrąg. Cięciwa, średnica, promień,
13)
skala i plan.
8) Bryły:
1) graniastosłupy proste i ostrosłupy; ich siatki i modele,
2) walce, stożki, kule – rozpoznawanie w sytuacjach praktycznych,
3) pole powierzchni i objętość prostopadłościanu. Użycie jednostek objętości i
pojemności.
Literatura (przykłady):
 W poszukiwaniu matematycznych talentów, Sławomir Kopański
 102 zadania dla małych, średnich i dużych sympatyków matematyki,
Krzysztof Ciesielski
 Matematyka z wesołym kangurem,
 Na olimpijskim szlaku, Henryk Pawłowski
 Miniatury matematyczne dla SP
Załącznik nr 5
Deklaracja udziału w konkursie „Z matematyką przez świat”
(formularz należy wypełnić komputerowo przesłać
w wersji papierowej
i elektronicznej na adres korespondencyjny podany w Regulaminie konkursu)
Pełna nazwa szkoły (pieczęć szkoły w
wersji papierowej
Miejscowość
Adres szkoły
Tel/fax
Adres e-mail
Powiat
Imię i nazwisko dyrektora szkoły
Osoba odpowiedzialna do kontaktu
Liczba uczniów zgłoszona do konkursu