Marketing w turystyce

Komentarze

Transkrypt

Marketing w turystyce
Marketing w turystyce
MT 6
Kształtowanie produktu turystycznego
dr Edyta Gołąb-Andrzejak
MSU4 – sem. 3, MSU3 – sem. 2 (zimowy), studia dzienne
Gdańsk 2011-12
Najważniejsze składniki
produktu turystycznego
ATRAKCJE turystyczne miejsca docelowego, np. środowisko
naturalne, klimat, zabytki, interesujące obiekty architektoniczne,
ogrody, centra handlowe, atrakcje kulturowe i religijne, kultura
i obyczaje mieszkańców
INFRASTRUKTURA miejsca docelowego – baza noclegowa,
gastronomiczna, transport w miejscu docelowym, sieć handlu
detalicznego, zakłady usługowe itp.
DOSTĘPNOŚĆ miejsca docelowego tj. koszt i szybkość dotarcia
do miejsca oraz wygoda podróży
WIZERUNEK miejsca docelowego istniejący w świadomości
potencjalnych klientów i mający bardzo duży wpływ na
podejmowane przez nich decyzje o wyjeździe w określone miejsce
Struktura produktu turystycznego /1/
RDZEŃ PRODUKTU – podstawowa korzyść jaką uzyskuje
turysta nabywając dany produkt np. potrzeba wypoczynku,
regeneracji sił, relaksu, poznawania nowych miejsc, ludzi,
obyczajów, zaspokojenia pragnienia, zabawy itp.
PRODUKT RZECZYWISTY – formalna oferta, którą
przygotowuje organizator turystyczny; składa się na nią ogół
usług: noclegowych, żywieniowych, transportowych,
rekreacyjnych, przewodnickich itp.
Struktura produktu turystycznego /2/
PRODUKT POSZERZONY – np. wycieczki fakultatywne, bilety
wstępu na lokalne atrakcje, możliwość uzyskania kredytu na zakup
wycieczki w biurze podróży, dodatkowe ubezpieczenie, drobne
upominki, świeże kwiaty w pokoju hotelowym, usługi przedszkolanek
w centrach wypoczynku itp.
PRODUKT POTENCJALNY – wszelkie ulepszenia i nowe składniki
produktu, których jeszcze nie ma, ale mogą pojawić się w przyszłości,
np. nowa tematyczna restauracja w hotelu, basen, możliwość wynajęcia
łodzi, podróż lotnicza do miejsca docelowego bez przesiadek,
wzbogacenie wycieczki o nowe atrakcyjne miejsca itp.
Struktura pakietu turystyki wiejskiej
Rdzeń produktu
• Wypoczynek,
relaks w naturalnym środowisku
• Poznawanie
Produkt
rzeczywisty
• Możliwość pracy
• Posiłki z produk-
w gospodarstwie
rolnym
• Możliwość nau-
• Bezpłatne wycie-
ki jazdy konnej
tów pochodzących
z gospodarstwa
rolnego
• Dogodne usługi
• Poznawanie życia
transportowe
• Przeżycia
kulinarne
Produkt
potencjalny
• Usługi noclegowe
dziedzictwa
kulturowego wsi
w gospodarstwie
rolnym
Produkt
poszerzony
• Możliwość naby-
cia sztuki ludowej
• Znana marka
obszaru
• Informacja na
własnej str. www
czki po okolicy
• Udział w festynie
ludowym
• Opieka dla dzieci
• Przejażdżki bry-
czką po okolicy
• Możliwość
pooglądania
pszczół w pasiece
• Udział w poło-
wie ryb na rzece
• Możliwość
wypożyczenia
roweru
• Płatność kartą
płatniczą
• Prezent w posta-
ci słoika miodu
z własnej pasieki gospodarstwa
Rodzaje produktów turystycznych – wg
kryterium zmiennych charakterystycznych
dla danego produktu /1/
IMPREZA – najbardziej popularny produkt turystyczny
Charakteryzuje się wieloskładnikowością, składają się na niego
zarówno usługi jak też dobra materialne; jest to zespół dóbr
i usług oferowanych przez organizatora turystycznego oraz
nabywanych przez turystę przed podróżą i/lub w czasie pobytu
w miejscu docelowym (ujęcie ekonomiczne)
Imprezę turystyczną – pakiet – muszą tworzyć co najmniej dwie
usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte jedną
ceną, przy założeniu że świadczenia te obejmują nocleg lub
trwają ponad 24 godziny, albo jeśli program przewiduje zmianę
miejsca pobytu (ujęcie prawne)
Rodzaje produktów turystycznych – wg
kryterium zmiennych charakterystycznych
dla danego produktu /2/
WYDARZENIE – produkt turystyczny posiadający bardzo
określony wyjątkowy temat, występujący w danym miejscu
i czasie; wydarzenie charakteryzuje cykliczność występowania
SZLAK – produkt turystyczny zdeterminowany geograficznie,
występujący w formie oznakowanej trasy; tworzą go miejsca
i obiekty związane określoną ideą; są one tak dobrane, aby
stanowiły atrakcję dla turystów; szlak może występować
w wielu formach: trasy piesze, rowerowe, samochodowe,
narciarskie, wodne (żeglarskie, kajakowe) i specjalistyczne
(historyczne, religijne, archeologiczne)
Rodzaje produktów turystycznych – wg
kryterium zmiennych charakterystycznych
dla danego produktu /3/
OBSZAR – wyróżniany jako produkt turystyczny ze względu
na lokalizację w pewnej przestrzeni geograficznej (miejscowość,
wyspa, region, kraj) i znajdujące się tam walory turystyczne,
zwłaszcza o charakterze przyrodniczym, krajobrazowym
i antropogenicznym (związanym z oddziaływaniem człowieka);
o jego atrakcyjności decydują również: infrastruktura,
dostępność i wykreowany wizerunek na rynku turystycznym
OBIEKT – określona atrakcja występująca w jednym miejscu,
np. w formie budowli czy wytworów lub pomników przyrody
USŁUGA – korzyść w formie usługi, oferowana przed danego
producenta, np. usługa hotelowa, gastronomiczna, transportowa
Zasady tworzenia programu
imprezy turystycznej /1/
Nie powinien być przeładowany
Uczestnik wycieczki jest w stanie koncentrować się na zwiedzaniu
maksymalnie 5 - 6 godzin, po tym czasie należy zrobić przerwę
na posiłek (latem ten czas powinien być skrócony)
Obiekty turystyczne są dostępne do zwiedzania w różnych
godzinach
W trakcie zwiedzania należy przewidzieć czas na zdjęcia
i zakup pamiątek
W grupie mogą być osoby w różnym wieku i o różnej kondycji
fizycznej (czas zwiedzania powinien to uwzględniać)
Zasady tworzenia programu
imprezy turystycznej /2/
Należy planować wolne dla uczestników (minimum pół dnia),
aby mieli czas na odpoczynek
Przeciętne zwiedzanie miasta z przewodnikiem trwa
3 – 4 godziny
Czas potrzebny na spożycie śniadania wynosi ok. 1 godziny,
natomiast obiad lub kolację można zjeść w ciągu 1,5 godziny
Przerwa zrobiona w trakcie jazdy autokarem nie trwa krócej
niż 20 – 30 minut
Zasady tworzenia programu
imprezy turystycznej /3/
Racjonalnie zaplanowany dzień w wycieczce objazdowej nie
powinien trwać dłużej niż 10 godzin
Przy imprezach objazdowych program obejmuje często tylko
obiekty najbardziej charakterystyczne dla danej miejscowości
lub okolicy, natomiast pozostałe świadczenia proponowane są
fakultatywnie
W imprezach pobytowych podstawowym celem wyjeżdżających
jest wypoczynek, dlatego też program powinien być ograniczony
do minimum; klienci natomiast powinni mieć możliwość kupienia
imprez fakultatywnie, w zależności od zainteresowań
i zamożności portfela
Zasady tworzenia programu
imprezy turystycznej /4/
Programowanie imprez dla młodzieży, oprócz wymogów
formalnych wynikających z przepisów dotyczących organizacji
wycieczek szkolnych, wymaga zwrócenia szczególnej uwagi
na wiek uczestników, zasób ich wiedzy wyniesiony ze szkoły
i takiego dostosowania obiektów i atrakcji turystycznych,
żeby pokrywały się z programem nauczania, z wiedzą uczniów
oraz możliwością ich percepcji
Należy też pamiętać, że w zależności od wieku uczestników
wycieczki, program powinien zawierać dodatkowe atrakcje
(np. zoo, teatr, dyskoteka)

Podobne dokumenty