warsztaty grundtviga – 2012

Komentarze

Transkrypt

warsztaty grundtviga – 2012
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”
Program Grundtvig
Spotkanie z Beneficjentami
akcji Warsztaty Grundtviga w roku 2012
Warszawa, 15 czerwca 2012
Co nas dziś czeka?
Krótko:
 założenia merytoryczne i organizacyjne (w tym finanse) akcji
Warsztaty Grundtviga
 zasady selekcji i wyniki selekcji w roku 2012
Dłużej:
 zasady realizacji warsztatu (promocja, rekrutacja uczestników,
działania przygotowawcze i upowszechniające, ewaluacja)
finanse - płatności, kwoty ryczałtowe, kwoty rozliczane wg
kosztów rzeczywistych, działania uprawnione do dofinansowania
 zasady dotyczące realizacji Umowy Finansowej
 pytania, dyskusja, ew. konsultacje
PROGRAM GRUNDTVIG
WARSZTATY GRUNDTVIGA - 2012
Krótkie przedstawienie się Beneficjentów oraz tematyki
dofinansowywanych warsztatów:
- imię i nazwisko oraz organizacja i miasto,
- temat warsztatu,
- ew. wcześniejsze doświadczenie w tej akcji.
PROGRAM GRUNDTVIG
WARSZTATY GRUNDTVIGA
Akcja programu Grundtvig,
wprowadzona w roku 2009, która
odniosła ogromny sukces w skali Europy 
GRATULUJEMY!
PROGRAM GRUNDTVIG
WARSZTATY GRUNDTVIGA - 2012
Selekcja 2012
Spłynęło 135 wniosków na łączną kwotę 2 616 064 euro
-
-
ocena formalna – Narodowa Agencja
ocena merytoryczna - 2 niezależnych ekspertów
wspólne dla całej Europy wzory karty oceny formalnej i karty oceny
merytorycznej
przyznanie przez członków Komitetu Ewaluacyjnego punktów za
spełnienie priorytetu narodowego
maj 2012 - wyniki selekcji w Polsce (inne kraje mogą mieć wyniki nieco
później)
europejski katalog warsztatów - czekamy… (KE obiecała najpóźniej w
lipcu)
PROGRAM GRUNDTVIG
WARSZTATY GRUNDTVIGA - 2012
Cel/założenia:
Celem akcji jest umożliwienie dorosłym słuchaczom wzięcia udziału w
edukacyjnych warsztatach tematycznych odbywających się w innym kraju
europejskim.
Warsztaty trwają od 5 do 10 dni
(w okresie od 1 września 2012
do 31 sierpnia 2013)
+ działania przygotowawcze
PROGRAM GRUNDTVIG
WARSZTATY GRUNDTVIGA - 2012
Liczba słuchaczy - minimum 10 a maksimum 20 dorosłych słuchaczy
przyjeżdżających indywidualnie z zagranicy.
Uczestnicy muszą reprezentować minimum 3 kraje inne niż kraj organizatora,
przy czym żaden kraj nie może mieć więcej niż 1/3 uczestników. Minimum 10
słuchaczy musi być z zagranicy (obywatele nie polscy), by warsztat mógł być
dofinansowany.
Obywatele polscy mogą brać udział w warsztatach,
ale bez dofinansowania z programu Grundtvig
i nie może być ich więcej niż 1/3.
PROGRAM GRUNDTVIG
WARSZTATY GRUNDTVIGA - 2012
UWAGA!!!
Warsztat nie może być skierowany do żadnej grupy
zawodowej,
w szczególności do kadry/nauczycieli
i nie może dotyczyć doskonalenia żadnych
umiejętności zawodowych, w tym doskonalenia
kadry edukacji dorosłych
(dla tej grupy przeznaczone są aż 3 akcje
programu Grundtvig)
Trzeba się zastanowić:
kim byłby profesjonalista na moim warsztacie?
Zwracamy uwagę nie tylko na zawód, ale też na
motywację.
PROGRAM GRUNDTVIG
WARSZTATY GRUNDTVIGA – 2012
promocja warsztatu
• wg. zapisów we wniosku
• poprzez organizacje zagraniczne
• poprzez Eurodesk, Europe Direct
• poprzez sieć kontaktów własnych organizacji
• poprzez katalog
• strona internetowa warsztatu
UWAGA: logo, „disclaimer”
PROGRAM GRUNDTVIG
WARSZTATY GRUNDTVIGA – 2012
katalog
Zostanie opublikowany w lipcu
Możliwe przed publikacją zmiany:
•Redakcja streszczenia
• Korekta językowa (NA)
•Tytuł warsztatu w języku roboczym
PROGRAM GRUNDTVIG
WARSZTATY GRUNDTVIGA – 2012
zgłaszanie się uczestników
Indywidualni słuchacze wnioskujący o uczestnictwo w Warsztatach muszą mieć
ukończone 18 lat oraz być:
- obywatelami kraju uczestniczącego w Programie „Uczenie się przez całe życie”, ale
nie mogą być obywatelami kraju, w którym odbywa się Warsztat ;
- lub obywatelami innych krajów, pod warunkiem, że biorą udział w regularnym
kształceniu w szkołach, na uczelniach wyższych, w instytucjach prowadzących szkolenie
zawodowe, w organizacjach edukacji dorosłych, lub są zatrudnieni w krajach biorących
udział w programie, na warunkach określonych przez uczestniczące kraje, przy
jednoczesnym zachowaniu zasad programu.
Słuchacz może aplikować o udział tylko w jednym warsztacie, a gdy nie jest przyjęty,
może ubiegać się o udział w innym warsztacie.
Słuchacz może uczestniczyć w Warsztatach Grundtviga raz na 3 lata.
(uczestnicy podpisują się pod deklaracją na ten temat na formularzu zgłoszenia,
a Organizatorzy Warsztatów są zobowiązani informować uczestników o tym
ograniczeniu)
PROGRAM GRUNDTVIG
WARSZTATY GRUNDTVIGA – 2012
zgłaszanie się uczestników
Wnioskowanie słuchaczy:
Słuchacze – uczestnicy warsztatu zgłaszają się bezpośrednio do
organizatora
UWAGA. Organizator zobowiązany jest używać Komisyjnego wzoru tzw.
learner application form:
- do rekrutacji – przesyła wszystkim zainteresowanym (najlepiej umieścić
formularz na stronie www)
- do potwierdzenia przyjęcia uczestnika (odesłanie podpisanego formularza)
Bardzo ważny jest dobry kontakt z uczestnikami – szybkie odpowiadanie na
maile, wyznaczanie wyraźnych terminów, udzielanie rzetelnej informacji.
PROGRAM GRUNDTVIG
WARSZTATY GRUNDTVIGA – 2012
rekrutacja
Podstawą wyboru uczestników jest grupa docelowa opisana we wniosku !
• Zebranie formularzy aplikacyjnych
• Powołanie komisji rekrutacyjnej
• Wybór uczestników, stworzenie listy rezerwowej – poinformowanie
odrzuconych
• Kontakt z Narodową Agencją – przesłanie listy wyselekcjonowanych
uczestników
Imię i nazwisko
Kraj
Wiek
Zawód
• Poinformowanie wybranych uczestników
PROGRAM GRUNDTVIG
Motywacja (przeklejona z
formularza aplikacyjnego)
Problemy
WARSZTATY GRUNDTVIGA - 2012
1.
-
Zgłosiło się mniej niż 10 uczestników z zagranicy
warsztat jest odwoływany (cancellation of workshop) z powodów formalnych
organizator raportuje, jak prowadził rekrutację (zgłoszenia!) i jakie poniósł koszty
NA ocenia wykonane prace i poniesione koszty i, jeśli dowody są przekonujące uznaje
poniesione koszty, jeśli nie, organizator zwraca całą pierwsza ratę
2. Zgłosiło się mniej uczestników z zagranicy niż założono we wniosku, ale min.10
- warsztat się odbywa - nie wolno go odwołać
- ostateczne dofinansowanie jest redukowane o niewykorzystane kwoty na koszty utrzymania i
podróży nieobecnych uczestników
3. Warsztat się zaczyna, zgłoszonych było min. 10 uczestników, ale faktycznie pojawia się mniej
niż 10 uczestników
- warsztat jest nieuprawniony (nie spełnia wymogów formalnych) i NA może zażądać zwrotu
całego dofinansowania, jednakże
- Organizator powinien dostarczyć informacje o działaniach rekrutacyjnych, na podstawie
których NA starannie rozpatruje okoliczności
- jeśli organizator nie ponosi żadnej winy za nieobecność wymaganej min. liczby uczestników
(np. na planowanych 11 uczestników jedenasty i dziesiąty uczestnik w ostatniej chwili
poważnie zachorował) NA rozważa redukcję dofinansowania z uznaniem poniesionych kosztów
PROGRAM GRUNDTVIG
WARSZTATY GRUNDTVIGA – 2012
kontakt z uczestnikami, podróż
Dobra praktyka: rozmowa telefoniczna z uczestnikami
Dwie możliwości:
- Zakup biletów przez organizatora
- Zakup biletów przez uczestnika
Każda opcja ma swoje konsekwencje…
PROGRAM GRUNDTVIG
WARSZTATY GRUNDTVIGA – 2012
działania przygotowawcze
Dobra praktyka:
• stworzyć w Internecie miejsce, poprzez które
uczestnicy będą mogli nawiązać ze sobą kontakt
• przesłać materiały o Polsce oraz
polskich zwyczajach
Należy przeprowadzić działania zapisane
we wniosku.
W przypadku otrzymania dofinansowania na koszty
przygotowania językowego/kulturowego/
pedagogicznego – należy je wydatkować przed warsztatem!
PROGRAM GRUNDTVIG
WARSZTATY GRUNDTVIGA – 2012
kadra prowadząca zajęcia
Posiadająca odpowiednie kompetencje językowe i merytoryczne,
zgrana
doświadczona
starannie wyselekcjonowana 
PROGRAM GRUNDTVIG
WARSZTATY GRUNDTVIGA – 2012
ewaluacja i monitoring
Prowadzona na bieżąco,
zarówno wśród uczestników,
jak też wśród kadry prowadzącej zajęcia.
UWAGA!
Każdy uczestnik po zakończeniu warsztatu
musi wypełnić imienną ewaluację warsztatu
na formularzu Komisji Europejskiej!
Karty wypełnione przez wszystkich
uczestników są częścią raportu końcowego
i są niezbędne do rozliczenia warsztatu!
PROGRAM GRUNDTVIG
WARSZTATY GRUNDTVIGA – 2012
upowszechnianie rezultatów
Dobre praktyki:
• kontakty z mediami
• artykuły w lokalnych gazetach oraz na portalach internetowych
• wernisaże, występy
• informacje wśród współpracujących organizacji
• inne pomysły?
PROGRAM GRUNDTVIG
WARSZTATY GRUNDTVIGA - 2012
Korzyści z organizacji warsztatu:
•Dla słuchaczy
•Dla pracowników
•Dla organizacji
•Dla społeczności lokalnej
Wszystko zależy od tego, w jakim stopniu zaangażujemy te grupy w warsztat.
PROGRAM GRUNDTVIG
WARSZTATY GRUNDTVIGA - 2012
Umowa finansowa z Narodową Agencją 2012
- lipiec/sierpień 2012 - podpisanie Umowy i przekazanie (w większości
przypadków) 80% wysokości dofinansowania
- rekrutacja uczestników - jeśli mniej niż 10 uczestników - obywateli
innych krajów – warsztat nie dochodzi do skutku; zwrot wypłaconego
dofinansowania pomniejszonego o uznane poniesione koszty
- wrzesień 2012 - 31 sierpnia 2013 - realizacja warsztatu, ponoszenie
kosztów i uzyskanie informacji zwrotnej od uczestników (wzór
formularza ewaluacyjnego w Umowie)
- monitoring NA
- do 60 dni po zakończeniu warsztatu - przesłanie raportu końcowego do
NA wraz z formularzami ewaluacyjnymi uczestników
- ew. kontrola dokumentacji świadczącej o prawidłowym wydatkowaniu
dofinansowania
- do 45 dni od zaakceptowania raportu – płatność końcowa raty
dofinansowania – 20%
Wyjątek: badanie zdolności finansowej i finansowo-operacyjnej
PROGRAM GRUNDTVIG
WARSZTATY GRUNDTVIGA 2012
Aspekty finansowe
realizacji umowy
PROGRAM GRUNDTVIG
DOFINANSOWANIE
1. koszty związane z organizacją warsztatów,
2. koszty utrzymania z uwzględnieniem kosztów
podróży, ubezpieczenia i wiz,
3. koszty przygotowania pedagogicznego,
językowego i kulturowego,
4. koszty uczestnictwa osób ze specjalnymi
potrzebami.
PROGRAM GRUNDTVIG
DOFINANSOWANIE
Koszty związane z organizacją warsztatu
Zryczałtowana stawka na koszty związane z
organizacją Warsztatu w Polsce wynosi 5.000 €.
Kwota ta pokrywa koszty przygotowania i promocji
Warsztatu, honoraria prowadzących, koszty
administracyjne oraz koszty materiałów.
PROGRAM GRUNDTVIG
DOFINANSOWANIE
Koszty utrzymania , podróży i ubezpieczenia
Zryczałtowane stawki na koszty utrzymania, podróży i
ubezpieczenia uczestników obejmują:
- koszty utrzymania uczestnika podczas dni zajęć
warsztatowych oraz maksymalnie dwóch dni
przeznaczonych na podróż,
- koszty podróży i ubezpieczenia uczestnika warsztatu.
PROGRAM GRUNDTVIG
DOFINANSOWANIE
Koszty utrzymania , podróży i ubezpieczenia
-
5 dni
6 dni
7 dni
8 dni
9 dni
10 dni
11 dni
12 dni
PROGRAM GRUNDTVIG
: 650 €
: 780 €
: 910 €
: 962 €
: 1.014 €
: 1.066 €
: 1.118 €
: 1.170 €
DOFINANSOWANIE
Zryczałtowana stawka na koszty
przygotowania uczestników językowego,
kulturowego i pedagogicznego na jedną osobę
(pod warunkiem, że są one konieczne i dobrze
uzasadnione we wniosku) wynosi 50 €.
Przygotowanie językowe, kulturowe i
pedagogiczne uczestników musi odbyć się
przed Warsztatem!
PROGRAM GRUNDTVIG
DOFINANSOWANIE
Koszty związane ze specjalnymi
potrzebami uczestników wg. kosztów
rzeczywistych - bez określania limitu,
w przypadku potrzeby poniesienia
takich kosztów wysokość
dofinansowania będzie przyznawana
indywidualnie na podstawie
rzeczywistych, odpowiednio
uzasadnionych kosztów określonych we
wniosku.
PROGRAM GRUNDTVIG
KOSZTY UPRAWNIONE
 poniesione w okresie kwalifikowalności – art. II.2 umowy,
 ściśle związane z realizowanym celem umowy,
 należące do jednej z kategorii budżetowych,
 udokumentowane,
 ujęte w ewidencji jednostki,
 muszą być poniesione przez beneficjenta,
 muszą być uzasadnione, zgodne z zasadami należytego
zarządzania finansami.
PROGRAM GRUNDTVIG
DOFINANSOWANIE
Beneficjent poniesie wszelkie inne
koszty wynikające z realizacji umowy na
Warsztaty Grundtviga.
PROGRAM GRUNDTVIG
DOFINANSOWANIE
Narodowa Agencja zaleca, aby wszystkie
dokumenty, które stanowią koszt realizowanej
umowy, zostały opisane w następujący sposób:
„Wydatek w wysokości ……. został sfinansowany z
Programu LLP Grundtvig na realizację umowy nr …
kategoria budżetowa …
opis …”
data i podpis………………….
PROGRAM GRUNDTVIG
KOSZTY, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ POKRYTE
Z PRZYZNANEGO DOFINANSOWANIA
koszty nie związane z realizowaną umową,
koszty nieudokumentowane,
koszty finansowane z innych źródeł, w szczególności z funduszy
Unii Europejskiej w ramach innych programów,
VAT – jeżeli jest odliczany,
koszty różnic kursowych,
koszty otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych (koszty
transferu funduszy mogą natomiast być pokryte z przyznanego
dofinansowania),
koszty związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie.
PROGRAM GRUNDTVIG
ROZLICZENIE DOFINANSOWANIA
W przypadku dofinansowania udzielonego w formie płatności
ryczałtowej, beneficjent musi być w stanie udowodnić, że
działanie, na które udzielono dofinansowania, miało faktycznie
miejsce.
Beneficjent jest zobowiązany do posiadania dokumentacji
finansowej poświadczającej poniesione koszty.
Dot. kosztów związanych z organizacją warsztatów, kosztów
utrzymania z uwzględnieniem kosztów podróży, ubezpieczenia i
wiz, kosztów przygotowania pedagogicznego, językowego i
kulturowego.
PROGRAM GRUNDTVIG
ROZLICZENIE DOFINANSOWANIA
W przypadku dofinansowania udzielonego na podstawie
kosztów rzeczywistych, dot. tylko kosztów związanych ze
specjalnymi potrzebami uczestników, beneficjent
zobowiązany jest przechowywać wszystkie dowody
poniesionych wydatków – do przedstawienia na żądanie
Narodowej Agencji.
PROGRAM GRUNDTVIG
ROZLICZENIE DOFINANSOWANIA
Wszelkie kwoty w raporcie końcowym powinny być
wyrażone w EUR. W tym celu beneficjent zobowiązany jest
dokonać przeliczenia wszelkich poniesionych wydatków na
EUR po kursie zależnym od waluty wskazanego przez
Beneficjenta rachunku.
Wydatki poniesione w EUR nie podlegają przewalutowaniu.
PROGRAM GRUNDTVIG
KOSZTY RZECZYWISTE
W przypadku, gdy rachunek bankowy
Beneficjenta prowadzony jest w PLN,
Beneficjent zobowiązany jest dokonać
przeliczenia wydatków poniesionych w
PLN na EUR stosując rzeczywisty kurs
banku NA z dnia wykonania płatności
zaliczkowej na rzecz Beneficjenta.
PROGRAM GRUNDTVIG
KOSZTY RZECZYWISTE
W przypadku wydatków poniesionych w innej walucie
niż PLN i EUR do przeliczeń na EUR należy stosować
miesięczny kurs obrachunkowy wymiany ustalony
przez KE i opublikowany na jej stronie internetowej z
dnia dokonania płatności zaliczkowej przez NA na
rzecz Beneficjenta.
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en
PROGRAM GRUNDTVIG
KOSZTY RZECZYWISTE
W przypadku przekazania środków finansowych na
rachunek prowadzony w walucie EUR do przeliczania
wydatków poniesionych w walutach innych niż EUR,
należy stosować miesięczny kurs obrachunkowy
wymiany ustalony przez KE i opublikowany na jej
stronie internetowej z miesiąca dokonania płatności
zaliczkowej przez NA na rzecz Beneficjenta
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en
PROGRAM GRUNDTVIG
WARSZTATY GRUNDTVIGA
zagadnienia finansowe
Pytania
1. Czy uczestnicy mogą zostać w Polce po warsztacie na tydzień, żeby zwiedzić kraj?
Nie, ponieważ dofinansowanie przyznawane jest na podstawie dowodów przyjazdu i wyjazdu
w postaci np. biletu elektronicznego lub karty pokładowej. Data przyjazdu i wyjazdu
powinna być zatem jak najbardziej zbieżna z terminem warsztatu.
2. Uczestnik z Rumunii chciałby przyjechać samochodem. W jaki sposób zwrócić mu
koszty podróży?
Zgodnie z interpretacją KE najwygodniejszą formą zwrotu będzie równowartość biletu PKP
na tej samej trasie w 2 klasie (lub kilometrówka - nie więcej niż 0,22 euro/km). Jeśli kilkoro
uczestników jedzie tym samym samochodem, zwrot przysługuje tylko raz.
3. Po jakim kursie powinienem zwrócić uczestnikom środki za bilety lotnicze?
Zgodnie z przyjętą w Państwa organizacji polityką rachunkowości.
4. Kiedy mogę ponosić koszty na przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne
uczestników?
Tylko przed rozpoczęciem Warsztatu – przygotowanie z założenia następuje przed
wydarzeniem.
i inne…
PROGRAM GRUNDTVIG
PYTANIA
PROGRAM GRUNDTVIG
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
[email protected]
PROGRAM GRUNDTVIG
WARSZTATY GRUNDTVIGA - 2012
Umowa finansowa oraz raport końcowy
PROGRAM GRUNDTVIG
WARSZTATY GRUNDTVIGA - 2012
jeszcze raz…
Umowa finansowa z Narodową Agencją 2012
- lipiec/sierpień 2012 - podpisanie Umowy i przekazanie (w większości
przypadków) 80% wysokości dofinansowania
- rekrutacja uczestników - jeśli mniej niż 10 uczestników - obywateli
innych krajów – warsztat nie dochodzi do skutku; zwrot wypłaconego
dofinansowania pomniejszonego o uznane poniesione koszty
- wrzesień 2012 - 31 sierpnia 2013 - realizacja warsztatu, ponoszenie
kosztów i uzyskanie informacji zwrotnej od uczestników (wzór
formularza ewaluacyjnego w Umowie)
- monitoring NA
- do 60 dni po zakończeniu warsztatu - przesłanie raportu końcowego do
NA wraz z formularzami ewaluacyjnymi uczestników
- ew. kontrola dokumentacji świadczącej o prawidłowym wydatkowaniu
dofinansowania
- do 45 dni od zaakceptowania raportu – płatność końcowa raty
dofinansowania – 20%
Wyjątek: badanie zdolności finansowej i finansowo-operacyjnej
PROGRAM GRUNDTVIG
WARSZTATY GRUNDTVIGA - 2012
Najczęstsze sytuacje wymagające podpisania aneksu:
- zmiana formy prawnej i w konsekwencji nazwy beneficjenta
- zmiana terminu warsztatu
- zmiana numeru rachunku bankowego
O wszystkich planowanych zmianach
względem wniosku Beneficjent musi
poinformować Narodową Agencję
i uzyskać zgodę.
PROGRAM GRUNDTVIG
WARSZTATY GRUNDTVIGA 2012
zagadnienia finansowe
WAŻNE
dwa dokumenty:
• zasady obliczania końcowej kwoty dofinansowania (załącznik III do
Umowy Finansowej)
• potwierdzenie otrzymania środków finansowych (załącznik IV do
Umowy Finansowej) – wysłany listem poleconym na początku 2013 roku
PROGRAM GRUNDTVIG
WARSZTATY GRUNDTVIGA - 2012
Dokumentowanie przebiegu warsztatu:
-
indywidualne formularze ewaluacji uczestników,
listy obecności (podpisywane codziennie),
certyfikaty uczestnictwa,
zbieranie dowodów podróży (karty pokładowe, bilety PKP, itp.),
dokumentacja zdjęciowa (zgoda od uczestników na rozpowszechnianie zdjęć),
materiały merytoryczne (program, scenariusze zajęć, materiały dla uczestników)
UWAGA. Materiały warsztatowe powinny być opatrzone logo programu oraz
informacją o wyłączeniu odpowiedzialności KE za zamieszczone treści (tzw.
disclaimer)
PROGRAM GRUNDTVIG
WARSZTATY GRUNDTVIGA - 2012
Rodzaje monitoringów i kontroli:
•
•
•
•
•
Wizyta monitoringowa
Kontrola on-the-spot check (umowy
losowane lub wskazane w związku z
podejrzeniem nieprawidłowości)
Kontrola deck check (umowy losowane
lub wskazane w związku z podejrzeniem
nieprawidłowości)
Audyt specjalny w przypadku podejrzenia
nieprawidłowości
Bieżące kontakty ze strony NA
PROGRAM GRUNDTVIG
WARSZTATY GRUNDTVIGA - 2012
Raport końcowy
• należy przesłać w terminie 60 dni od daty zakończenia działań
• NA ma 45 dni na zaakceptowanie lub odrzucenie raportu
• złożenie raportu jest jednocześnie wnioskiem o wypłatę pozostałych 20 %
dofinansowania
• integralną częścią raportu końcowego są formularze ewaluacyjne
uczestników
Prosimy załączyć produkty (podręczniki, zdjęcia, nagrania)
Na podstawie raportu końcowego zostaną wytypowane
„przykłady dobrej praktyki”
PROGRAM GRUNDTVIG
WARSZTATY GRUNDTVIGA - 2012
Jakie dokumenty należy dołączyć do raportu
końcowego?
Do raportu końcowego należy załączyć formularze
ewaluacyjne wypełnione oddzielnie przez każdego
uczestnika.
Ponadto NA może zażądać za pomocą osobnego wniosku, przesłania
oryginałów następujących dokumentów:
- listy obecności podpisanej przez każdego uczestnika, zawierająca
nazwisko uczestnika jak również daty rozpoczęcia i zakończenia
Warsztatu oraz formularz ewaluacyjny - część raportu końcowego wypełniony przez każdego uczestnika,
- świadectw uczestnictwa, i/lub innych odpowiednich dokumentów
potwierdzających (faktury, rachunki, wykorzystane bilety na podróż,
karty pokładowe),
- …
PROGRAM GRUNDTVIG
WARSZTATY GRUNDTVIGA - 2012
…
-
dowodu przeprowadzenia działań przygotowawczych
(językowych, kulturowych, osobistych) przed przyjazdem
uczestników na Warsztat,
-
w odniesieniu do dofinansowania na podstawie rzeczywiście
poniesionych kosztów (tylko kategoria specjalne potrzeby):
dowody poniesionych kosztów wraz z uzasadnieniem.
Zwrot oryginalnych dokumentów nastąpi po przeprowadzeniu
stosownej kontroli.
PROGRAM GRUNDTVIG
WARSZTATY GRUNDTVIGA - 2012
Pytania nadesłane przez uczestników spotkania:
1. Czy osoby, które uczestniczyły w Warsztatach w roku
2010 ( runda 2009/2010) mogą aplikować ponownie w
rundzie 2012/2013 - Warsztaty odbędą się w roku 2013.
2. Czy obywatel kraju UE przebywający w Polsce jako
Asystent Grundtviga może brać udział w Warsztatach?
3. Kwestie dotyczące dysponowania środków
przeznaczonych na przygotowanie językowe uczestników.
4. Zakładając, że uczestnicy sami kupują sobie bilety
lotnicze, a my zwracamy im gotówkę (w walucie w jakiej
kupiono bilet) wg jakiego kursu mamy przeliczyć
wypłacone kwoty (śr kurs z dnia zakupu biletu, wymiany
waluty, czy wypłaty waluty uczestnikom warsztatu)?
5. Sposób rozliczenia dotacji.
6. Problemy, z jakimi borykali się organizatorzy warsztatów
w ubiegłych latach.
PROGRAM GRUNDTVIG
WARSZTATY GRUNDTVIGA - 2012
Czy macie Państwo pytania?
PROGRAM GRUNDTVIG
WARSZTATY GRUNDTVIGA - 2012
Dziękuję za uwagę!
PROGRAM GRUNDTVIG

Podobne dokumenty