Cele i metodyka badania

Komentarze

Transkrypt

Cele i metodyka badania
Rozwój przez innowacje
czy efekt skali?
Badanie uczestników polskiego
systemu płatniczego
Autorzy
Michał Polasik
Anna Piotrowska
Natalia Kumkowska
Czerwiec 2015
Cele i metodyka badania
Cele
–
Określenie kierunków i perspektyw rozwoju polskiego rynku płatności
detalicznych w najbliższych latach.
–
Poznanie strategii banków i agentów rozliczeniowych wobec wdrażania
innowacji płatniczych oraz ich potencjału rynkowego.
–
Metodyka
Czas trwania badań: czerwiec- grudzień 2014 roku
Badanie ankietowe 1. Instytucje
•
Ocena szans powodzenia głównych typów innowacji na rynku płatności
(w tym płatności mobilnych, natychmiastowych i biometrii).
Badanie było skierowane do prezesów banków komercyjnych i banków
spółdzielczych oraz agentów rozliczeniowych.
•
–
Poznanie potrzeb sektora bankowego w zakresie nowoczesnych
systemów przetwarzania i rozliczania płatności detalicznych.
Kwestionariusz ankietowy był dystrybuowany za pośrednictwem
działających przy ZBP, tj.: RWKB, RBE, KAR i SEPA Polska.
•
–
Określenie szans i zagrożeń dla innowacyjności polskiego rynku
wynikających ze zmian w obszarze regulacji prawnych na poziomie
krajowym i europejskim (redukcja interchange fee oraz dostępu dla
zewnętrznych instytucji płatniczych do rachunku bankowego).
Próba badawcza instytucji obejmuje: 24 banki komercyjne, 11 banków
spółdzielczych i zrzeszeń oraz 10 agentów rozliczeniowych i instytucji
przetwarzających płatności.
–
Ocena funkcjonowania oraz perspektyw rozwoju rynku pieniądza
elektronicznego i kart pre-paid a także kryptowalut.
ciał
Próba jest reprezentatywna pod względem wydawnictwa i sieci
akceptacji instrumentów dla płatności detalicznych w Polsce.
•
Banki komercyjne, które wzięły udział w badaniu, posiadały około 94%
udziału w łącznej liczbie ROR a uczestniczący agenci rozliczeniowi posiadali
81% terminali EFT-POS i obsługiwali 88% transakcji kartami w Polsce.
Badanie ankietowe 2. Eksperckie
Projekt badawczy został zrealizowany przez zespół dra Michała Polasika
w ramach grantu ALTERUM – Ośrodka Badań i Analiz Systemu
Finansowego Zakładu Warszawskiego Instytutu Bankowości i we
współpracy ze Związkiem Banków Polskich.
•
Badanie skierowano do menedżerów wysokiego szczebla zatrudnionych
w bankach komercyjnych, bankach spółdzielczych, instytucjach bankowych
(NBP, ZBP), a także u agentów rozliczeniowych i w izbach rozliczeniowych,
organizacjach płatniczych i firmach IT działających w obszarze usług
płatniczych.
•
W badaniu wzięło udział 70 ekspertów, którzy reprezentują opinie szeroko
rozumianego środowiska specjalistów ds. rynku usług płatniczych w Polsce.
Raport zawiera wyniki realizacji Projektu badawczego
Warszawskiego Instytutu Bankowości nr WIB/2014/01.
2
Obniżka IF – rozwój sieci akceptacji czy zahamowanie
innowacji płatniczych?
NIE
Skutki obniżenia IF w Polsce 2015 r.
TAK
•
Obniżenie Interchange Fee stanowi zdaniem ¾ ekspertów najważniejsze
wyzwanie na polskim rynku usług płatniczych w 2015 r.
Wzrost opłat dla klientów banków
(N=67)
12%
•
Wpływ długoterminowy tej regulacji na obrót bezgotówkowy oceniono
pozytywnie (72% ekspertów postrzega wpływ jako zdecydowanie pozytywny lub
raczej pozytywny).
Banki szukają innych rozwiązań
obniżających koszty obsługi kart (N=66)
11%
72%
•
W związku z redukcją tej opłaty największe straty poniosą wydawcy kart
płatniczych, jednak negatywne skutki odczują także konsumenci.
Banki wydają alternatywne instrumenty
płatnicze, np. płatności mobilne (N=66)
12%
71%
•
W ramach poszukiwania przez banki sposobu na poprawę opłacalności oferowania
kart spodziewano się wzrostu opłat dla klientów indywidualnych, jak
również ograniczenia programów aktywizacji konsumentów ze strony
banków.
•
W większości eksperci oczekiwali znaczącego wzrostu sieci terminali EFTPOS, jednak byli raczej sceptyczni co do szybkiego wzrostu liczby transakcji
kartami.
•
•
Wśród największych beneficjentów wskazywano duże sieci handlowe
(79% wskazań na duże korzyści), a co za tym idzie oczekiwano, że to właśnie te
podmioty zaczną aktywnie zachęcać do korzystania z kart.
Regulacja
IF
nie
będzie
miała
innowacyjność usług płatniczych.
–
•
negatywnego
przełożenia
Znaczące rozszerzenie sieci terminali
EFT-POS (N=67)
16%
Ograniczenie programów aktywizacji
konsumentów (N=66)
25%
Sieci handlowe zachęcają do korzystania
z kart (N=66)
26%
Banki wykorzystają krajowy schemat
płatniczy dla kart (N=66)
78%
40%
60%
57%
46%
42%
na
„Ucieczka w innowacyjność” - można spodziewać się rozwoju innowacji
płatniczych i poszukiwania nowych modeli biznesowych przez banki oraz
agentów rozliczeniowych.
Zahamowanie wprowadzania innowacji
64%
płatniczych (N=66)
Wzrost opłat zniechęci klientów do
używania kart (N=66)
58%
24%
22%
Opinie ekspertów są bardzo podzielone odnośnie możliwości wprowadzenia
nowego krajowego schematu płatniczego dla kart przez banki.
Źródło: Badanie ekspertów
3
Dostęp do rachunku bankowego dla Third Party Providers
– zagrożenie czy szansa na rozwój?
•
W perspektywie 2020 r. największym wyzwaniem, z jakim przyjdzie
zmierzyć się uczestnikom polskiego i europejskiego rynku usług płatniczych,
będzie rozwój konkurentów niebankowych.
–
•
•
•
Zjawisko to ma związek z przewidywanym wprowadzeniem do prawa UE
obowiązku dostępu do ROR dla Third Party Providers (TPP).
Postrzeganie samej regulacji dla TPP jest nacechowane pozytywnie –
tylko 15% ekspertów widzi negatywny wpływ tej regulacji na obrót
bezgotówkowy w perspektywie długoterminowej.
Wpływ wprowadzenia obowiązku
dostępu do ROR dla TPP
Banki poniosą znaczne koszty na
zapewnienie infrastruktury dla TPP
(N=61)
–
Regulacja raczej nie będzie miała negatywnego wpływu na relacje banków
z klientami i zaufanie do sektora bankowego.
Znaczący wzrost konkurencyjności rynku
detalicznych usług płatniczych
(N=62)
–
Obawy
¾
ekspertów
budzą
znaczące
koszty
związane
z zapewnieniem infrastruktury dla TPP, które prawdopodobnie poniosą
banki.
Sektor bankowy uniemożliwi TPP
uzyskanie znaczącego udziału w liczbie
transakcji (N=62)
Największe znaczenie płatności z udziałem TPP mogą osiągnąć
w obszarze e-commerce, ale także w m-commerce, gdyż większość
obecnych rozwiązań mobilnych w obszarze płatności jest dostarczana przez
podmioty trzecie.
Wymóg dodatkowego zestawu danych
autoryzacyjnych dla TPP spowoduje ich
nieatrakcyjność dla klientów (N=61)
–
Banki wykorzystają posiadane przewagi konkurencyjne.
–
Wymóg dodatkowego zestawu danych autoryzacyjnych dla TPP,
może obniżyć ich wygodę i atrakcyjność w oczach klientów.
Niebankowe TPP zdobędą znaczący udział
w liczbie transakcji
(N=62)
Nastąpi osłabienie relacji banków z ich
klientami
(N=61)
72%
9%
Banki wprowadzą własne usługi
niefinansowe oparte o zasady TPP
(N=62)
Pozytywne nastawienie może wynikać z szansy, jaką jest możliwość
wprowadzenia przez banki własnych usług w oparciu o zasady TPP,
zarówno płatniczych, jak i niefinansowych.
TAK
13%
Banki wprowadzą własne usługi płatnicze
oparte o zasady TPP
(N=61)
–
Środowisko ekspertów usług płatniczych jest przekonane, że sektor bankowy
powinien wyjść zwycięsko z konkurencji z niebankowymi podmiotami
TPP, którzy będą raczej funkcjonować w niszach rynkowych.
NIE
69%
17%
67%
17%
23%
18%
40%
53%
58%
54%
54%
36%
28%
Źródło: Badanie ekspertów
4
Które systemy rozliczeniowe osiągną masę krytyczną?
•
Wymagania stawiane przed nowym systemem rozliczeniowym mają charakter
kompleksowy (wykres TOP-6).
•
Bariery wejścia dla nowego systemu rozliczeniowego są bardzo wysokie
i wynikają z wymagań odnośnie:
•
•
•
–
zasięgu systemu obejmującego co najmniej 50% ROR (efekt sieciowy);
–
niskich kosztów jednostkowych transakcji (efekt skali).
Plany wdrożeń banków wskazują, że wymagany zasięg (aby korzystać z tych
efektów) uzyskają do 2020 r.: Express ELIXIR, BlueCash a także BLIK.
–
Występuje intensywna konkurencja pomiędzy Express ELIXIR i BlueCash.
–
BLIK uzyska powszechną akceptację w POS oraz wydawnictwo
przez banki, a głównym wyzwaniem będzie aktywizacja klientów.
W zakresie rozwoju systemów przelewów natychmiastowych Polska
wyprzedza większość krajów UE, gdzie jest to obecnie główny obszar
wyzwań dla systemu płatniczego strefy euro (systemy paneuropejskie).
Jako usługi dodatkowe dla systemów rozliczeniowych, sukces mogą odnieść
rozwiązania ułatwiające adresowanie przelewów, np. na numer telefonu:
–
Przewidywana jest duża popularność stosowania takiego adresowania
w segmentach e-commerce, m-commerce i P2P.
–
Przemawiają za tym plany wdrożeniowe wielu banków oraz potencjalna
przyszła interoperacyjność z systemami w Unii Europejskiej.
•
Widoczne jest znaczne zainteresowanie banków przetwarzaniem
płatniczych Visa/MasterCard przez niezależny podmiot.
kart
•
Banki nie są zainteresowane nowym krajowym systemem kart
płatniczych. Natomiast połowa agentów rozliczeniowych deklaruje gotowość
wdrożenia jego akceptacji w ciągu 5 lat.
Uczestnictwo banków komercyjnych w wybranych systemach
Uczestnicy 2014
Planowane wdrożenie 2020
Express ELIXIR (N=22)
41%
50%
KSR - Krajowy System Rozliczeń (N=20)
40%
5%
Polski Standard Płatności (N=20)
40%
30%
BlueCash (N=21)
Nowy system kart płatniczych (N=19)
Przetwarzanie kart Visa/MasterCard (N=20)
29%
5%
43%
16%
35%
TOP-6 wymagań wobec nowego systemu rozliczeniowego
wśród banków komercyjnych, N=23
Duży zasięg systemu mierzony liczbą klientów
57%
Niskie koszty jednostkowe obsługi transakcji
52%
Wysoki poziom bezpieczeństwa systemowego
48%
Niezawodność systemu
48%
Niskie opłaty systemowe i koszty eksploatacji
Szybkość rozliczenia transakcji
43%
35%
Źródło: Banki komercyjne
5
Model wdrażania innowacji w bankach a relacje z klientami
•
•
Wysoka jakość usług, pogłębianie relacji z dotychczasowym klientem oraz
pozyskiwanie nowych klientów stanowią najważniejsze elementy strategii, zarówno
wśród banków jak i agentów rozliczeniowych.
–
Jednym ze sposobów na poszerzenie bazy klientów lub utrzymanie obecnej jest
wdrażanie innowacji płatniczych.
–
Inwestycje w innowacje stanowią jednak niewielką część budżetów usług
płatniczych banków – 7/10 banków przeznacza najwyżej 10% budżetu.
Uwzględniając koszty danego rozwiązania oraz możliwości technologiczne banku
preferowanym modelem wdrażania innowacji płatniczej jest współpraca
z zewnętrznym dostawcą, który dostarcza jedynie rozwiązanie techniczne,
a bank pozostaje głównym właścicielem relacji z klientem. Szczególnie podatnym
obszarem na taką kooperację są płatności mobilne oraz P2P.
–
–
8%
W dłuższej perspektywie 48% banków komercyjnych deklaruje, że nie widzi
potrzeby współpracy z operatorami w żadnym obszarze.
Większa rola dostawców może się pojawić w obszarze e-commerce w ramach
dwóch modeli: Rozwiązanie dostawcy + branding banku” (bank używa swojego
brandingu, ale dostawca jest głównym właścicielem relacji z klientem) lub też najmniej
preferowany przez większe banki model „Rozwiązanie dostawcy” (bank jedynie
ułatwia dostęp swoim klientom).
•
Modele o najbardziej osłabionej relacji banku z klientem częściej preferują
mniejsze banki komercyjne oraz banki spółdzielcze, podczas gdy większe banki
komercyjne chcą wdrażać innowacje poprzez rozwiązanie przygotowane
własnymi siłami, ewentualnie pozyskując z zewnętrz technologię.
„Coopertition” - wśród dużych banków komercyjnych wzrasta skłonność do partycypacji
we wspólnych przedsięwzięciach międzybankowych (np. PSP/BLIK).
9%
36%
E-commerce
17%
40%
33%
30%
55%
75%
40%
18%
Dbałość o utrzymanie przez bank kontroli nad relacją z klientami widoczna
jest m.in. w wycofywaniu się ze współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi przy płatnościach NFC (SIM-centric) na rzecz rozwiązań, w których
bank pozostanie właścicielem relacji (np. rozwiązanie HCE).
•
•
Płatności mobilne
50%
33%
36%
17%
10%
Większe
Mniejsze
Banki
banki
banki
spółdzielcze
komercyjne komercyjne (N=10)
(N=12)
(N=11)
17%
18%
27%
30%
Większe
Mniejsze
Banki
banki
banki
spółdzielcze
komercyjne komercyjne (N=10)
(N=12)
(N=11)
Własne rozwiązanie banku
Własne rozwiązanie banku+technologia dostawcy
Rozwiązanie dostawcy+branding banku
Rozwiązanie dostawcy
Inne
Źródło: Badanie instytucji
6
Wybór podejścia strategicznego dla innowacji płatniczych
Szanse strategii na odniesienie sukcesu rynkowego
•
•
Kwestia interfejsu – dominuje przekonanie o przewadze pełnej
integracji z platformami sprzedaży (instrument jest „przezroczysty”
dla użytkownika), nad oferowaniem własnego dedykowanego
interfejsu dla instrumentu płatniczego.
– Za strategią integracji z platformą sprzedaży przemawia rosnąca
rola e-commerce i m-commerce.
Łatwość i prostota – Największe szanse na sukces mają zdaniem
ekspertów rozwiązania zapewniające łatwość użycia przez prostotę
(tylko kluczowe funkcje) oraz szybkość użycia.
Szybkie
użycie
Dylematy wyboru strategii dla innowacji
•
•
Bezpieczeństwo czy szybkość – W sytuacji pełnej integracji z
platformą sprzedaży dostawca usługi płatniczej nie ma kontroli nad
bezpieczeństwem całego procesu płatności.
– Większość ekspertów opowiedziała się za strategią szybkiego
użycia, stosującą niewielkie wymogi bezpieczeństwa dla
transakcji niskokwotowych.
Uniwersalny czy wyspecjalizowany – Wprowadzenie jednego
uniwersalnego schematu procesu płatności dla nowego rozwiązania,
uniemożliwia zróżnicowanie tego schematu w ramach strategii
„specjalizacji lub indywidualizacji”.
– Specjalizacja pozwala na lepszą integrację instrumentu z
platformami sprzedaży.
Łatwość
użycia przez
prostotę
Specjalizacja lub
indywidualizacja
Pełna
integracja z
platformami
sprzedaży
Wyniki: Duże szanse sukcesu ma realizacja strategii opartej na
połączeniu (1) specjalizacji, która z jednej strony umożliwi (2) pełną
integrację z platformami sprzedaży, a z drugiej zapewni (3) łatwość i
(4) szybkość użycia.
Źródło: Badanie ekspertów; Wyniki w oparciu o współczynniki korelacji Tau b Kendalla.
„Najpierw akceptacja” – czyli jak wprowadzać innowacje na rynek
•
•
Powszechność akceptacji instrumentu jest zdecydowanie najważniejszym oczekiwaniem wobec innowacji płatniczej.
– Właściwą strategią dla nowego rozwiązania jest w pierwszej kolejności inwestowanie w rozwój sieci akceptacji.
– W drugiej fazie rozwoju, duży zasięg akceptacji będzie motywował do wdrażania instrumentu płatniczego przez banki i jego promowania wśród klientów.
Międzynarodowy zasięg rozwiązania ma dla polskiego sektora usług płatniczych drugorzędne znaczenie, co sugeruje możliwość rozwoju systemów krajowych.
7
Zmiany technologiczne na rynku płatności
Sukces mobilnych płatności NFC w technologii HCE – w perspektywie 5 lat
eksperci bardzo wyraźnie wskazali na oczekiwany duży sukces płatności NFC bez
udziału operatora telekomunikacyjnego (technologia HCE), gdyż:
•
Wykorzystuje ona rozwiniętą w Polsce sieć zbliżeniowych terminali POS.
•
Jest wygodniejsza niż kody QR czy kody jednorazowe.
Postęp technologiczny poprawia kompatybilność z dotychczasowymi systemami, co
zwiększa szanse sukcesu nowego rozwiązania, np. obiecujące może być
wykorzystanie NFC dla usług BLIK i PeoPay.
Karty płatnicze „w chmurze” – dzięki MasterPass i V.me by Visa rozwiązania te
staną się ważnym graczem w e-commerce i m-commerce. W tych segmentach
wystąpi jednak duża dywersyfikacja metod płatności.
Biometryczna rewolucja – w ciągu 5 lat przewidywany jest bardzo szeroki zakres
wykorzystania technologii biometrycznej we wszystkich typach zastosowań.
Dominującymi technologiami będą:
•
Biometria naczyń krwionośnych palca lub biometria linii papilarnych palca – w
przypadku oddziałów, bankomatów i kanału mobilnego.
•
Biometria głosu – głównie w bankowości telefonicznej.
Odległe BLE – Bluetooth low energy nie uzyska raczej znaczącej popularności w
ciągu 5 lat (konieczna nowa infrastruktura).
Niszowe kryptowaluty – ich wykorzystanie w bankowości
marginalne, chociaż prawdopodobnie nie będą prawnie zabronione.
będzie
raczej
Renesans instrumentów przedpłaconych – wynikać będzie ze zmiany ich formy
z tradycyjnej karty na mobilne lub wirtualne portmonetki. Dzięki temu wzrośnie
wygoda korzystania (znane saldo), poprawi się funkcjonalności i spadną koszty
dystrybucji.
Metody płatności dominujące w danym segmencie w 2020 r.
(powszechne lub raczej powszechne zastosowanie)
POS
Płatności NFC bez udziału operatora
telekom. (N=64)
Bankowe płatności mobilne oparte na
aplikacjach (N=64)
59%
36%
E-commerce
Karty w portfelu wirtualnym/ chmurze
organizacji płatniczych (N=66)
53%
42%
e-Przelewy typu Pay-By-Link (N=65)
M-commerce
Karty w portfelu wirtualnym/ chmurze
organizacji płatniczych (N=64)
Karty zarejestrowane w store dostawcy
systemu operacyjnego telefonu (N=64)
50%
27%
Płatności za rachunki
Tradycyjny przelew bankowy przez
Internet (N=65)
Zlecenia stałe (N=65)
61%
37%
Płatności P2P
Rozliczenia mobilne bankowe (N=64)
32%
Przelew na nr telefonu z bankowości
mobilnej (N=64)
31%
Źródło: Badanie ekspertów
8
Jakie innowacje przygotowują na najbliższe 5 lat banki
i agenci rozliczeniowi?
Szanse rozwoju innowacji płatniczych w perspektywie 2020 r. – TOP-10
Zjawisko „powszechnej innowacyjności”
•
•
•
Powszechne jest zaangażowanie sektora bankowego oraz agentów
rozliczeniowych, w oferowanie bardzo dużej liczby innowacji w perspektywie
najbliższych lat.
Rozwój rynku będzie prowadził do niezwykle dużej innowacyjności i wdrożenia
konkurencyjnych produktów. Jest to możliwe dzięki postępowi
technologicznemu i spadających kosztach budowy oraz utrzymania systemów.
Innowacjami płatniczymi o najszerszych planach wdrożeń przez banki oraz
oczekiwanej dużej dynamice rozwoju są:
–
Płatności mobilne NFC bez udziału operatora telekomunikacyjnego.
–
Przelewy natychmiastowe, które staną się usługą standardową na rynku
polskim.
–
Płatności kartą w rozwiązaniach MasterPass lub V.me by Visa.
–
Przelewy adresowane na numer telefonu.
–
Bankowe płatności mobilne oparte na aplikacjach powiązane z ROR
(BLIK, PeoPay), które mają szanse znacząco zmienić krajobraz innowacji
płatniczych stosowanych w POS.
–
mPOS – inicjatywa głównie po stronie agentów rozliczeniowych.
•
O rozstrzygnięciu konkurencji pomiędzy modelami dla płatności mobilnych
zdecydują najprawdopodobniej same banki, promując wśród klientów
rozwiązania oparte o integrację z ROR lub karty płatnicze.
•
Potencjalna presja ze strony konkurentów niebankowych oraz regulacja TPP
sprawia, że banki powinny przygotować się do świadczenia usług w takim
modelu – polem doświadczalnym jest obecnie usługa PayU Express.
Płatności NFC bez operatora telekom.
42%
mPOSy dla płatności mobilnych
37%
33%
mPOSy
22%
49%
Przelewy natychmiastowe
22%
Przelewy na nr telefonu
19%
Płatności kartą w rozwiązaniu
MasterPass lub V.me
16%
Płatności zintegrowane z ROR
16%
Karty zbliżeniowe
10%
Płatności mobilne zdalne w aplikacji
oparte o kartę
10%
Bankowe płatności mobilne oparte na
aplikacjach
10%
Dynamiczny rozwój
24%
45%
46%
45%
40%
40%
37%
34%
Stabilny rozwój
Źródło: Badanie ekspertów
9
Płatności mobilne - poszukiwanie uniwersalności
w gąszczu rozwiązań technologicznych i biznesowych
Duże wyzwanie i wiele testowanych rozwiązań
•
•
Płatności mobilne stanowią wiodący temat w obszarze innowacji płatniczych.
Według ekspertów wdrażanie technologii mobilnych (2015 – 54%) oraz rozwój
płatności m-commerce (2020 – 46%) będą należeć do głównych wyzwań, z jakimi
musi zmierzyć polski rynek usług płatniczych w przeciągu 5 najbliższych latach.
Obserwowane będzie konkurowanie dwóch głównych modeli
biznesowych dla płatności mobilnych:
instrumenty powiązane z ROR
VS
mobilny portfel dla kart płatniczych
Przewidywana jest duża popularność w POS dla płatności NFC bez
operatora, choć ich przewagę w ocenach nad rozwiązaniami opartymi
o aplikacje bankowe, jak i niebankowe, jest raczej niewielka.
W obszarze m-commerce eksperci skłaniali się częściej w kierunku rozwiązania
opartego o karty płatnicze, ale wybór rodzaju dostawcy był zróżnicowany.
–
•
•
Eksperci nie określili jednak jednoznacznie lidera pod względem rozwiązania
technologicznego, które stałoby się wiodącym.
–
•
Modele biznesowe dla mobilnych płatności detalicznych
Wskazywano na karty w chmurze/portfelu wirtualnym organizacji płatniczej
(duże zastosowanie w 2020 r wg 50% ekspertów), kart w store dostawcy
systemu operacyjnego telefonu (27%) oraz kart w chmurze/portfelu
wirtualnym agregatorów internetowych (37%). Ograniczona była wiara
w rozwiązania zintegrowane z ROR (23%).
Elementem uniwersalności w rozwiązaniu technologicznym może być
atrakcyjność autoryzacji. Za bardzo wygodne i bezpieczne metody uznawane są
biometria palca/dłoni i kod PIN podawany na terminalu.
Akceptacja
•
mPOSy, które są wskazywane jako jedne z najdynamiczniej rozwijanych innowacji
płatniczych w perspektywie 2020 roku nie mają określonego dominującego
standardu.
•
Zasadnicze warianty, które są podobnie oceniane przez ekspertów to mPOSy
z fizycznym interfejsem, mobilny punkt kasowy oraz mPOS oparty całkowicie na
aplikacji dla akceptacji płatności mobilnych.
•
–
Dla POS, m-commerce oraz e-commerce konkurencja między
tymi modelami będzie wyrównana.
–
Płatności za rachunki pozostaną oparte o ROR.
–
Znacząca rola rachunków przedpłaconych dla transakcji P2P.
Nie ma jasnego paradygmatu dla nowego modelu prowizyjnego dla
płatności mobilnych:
–
Powszechnie uważa się, że opłaty powinni ponosić handlowcy,
a konsument raczej nie będzie bezpośrednio płacił za
transakcję.
–
Nowym elementem jest rozpowszechnione przekonanie o tym,
że wydawcy instrumentów powinni ponosić część opłaty
systemowej.
Uniwersalne zastosowanie dzięki strukturze opłat
–
Obiecującym rozwiązaniem w zakresie konstrukcji opłaty
systemowej dla płatności mobilnych może być opłata
procentowa od wartości transakcji z kwotową wartością
maksymalną (umożliwienie mikropłatności + zachęta do
transakcji o większej wartości).
10
Przyszłość płatności
Wykorzystanie BLE
w płatnościach jest odległe
i niepewne
Większość banków będzie przetwarzać karty
MasterCard/Visa przez podmioty trzecie
Powszechność akceptacji
standardu przede wszystkim !
Coopetition ważnym trendem
w polskiej bankowości
NFC + HCE będzie dominującą
innowacją dla POS
Niebankowi konkurenci uzbrojeni
w TPP głównym wyzwaniem dla banków
2020
Cała sieć akceptacji kart
otwarta na BLIK-a
Przelewy natychmiastowe staną się usługą
standardową w każdym banku
mPOS szeroko oferowany
lecz bardzo niszowy
Operatorzy GSM przestają być potrzebni
2015
PIN na terminalu nadal
wygodny i bezpieczny
Banki nie planują krajowego
systemu kart płatniczych,
chociaż agenci są otwarci
Niskokwotowe transakcje
wymagają wygodniejszych
zabezpieczeń
Biometria pojawi się
w każdym kanale
bankowym
Uniwersalny instrument nie
wszędzie się sprawdzi
Karty w e-portfelu/chmurze
zdominują e- i m-commerce
Numer telefonu powszechny w
adresowaniu płatności m-commerce i
P2P – potrzebne wydajne
rozwiązania
BLIK nie dogoni kart w POS
bez zmiany technologii na
zbliżeniową
Biometria palca powszechna na
urządzeniach mobilnych
Platformy sprzedaży mogą wymusić specjalizację
i integrację na swoich warunkach
Renesans pre-paid w wersji mobilnej
Kryptowaluty pozostaną
na marginesie
11
Kontakt:
dr Michał Polasik
POLASIK Research
ul. Szarych Szeregów 2/5
87-100 Toruń, Polska
+48 608 33 55 41
[email protected]
www.polasik-research.pl
12

Podobne dokumenty