izofarm 500 sc

Komentarze

Transkrypt

izofarm 500 sc
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 84/2010 z dnia 17.11.2010 r.
Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter-Strasse 25, A-4021 Linz, Republika Austrii,
tel.: + 43 70 6918 2006, fax: + 43 70 6918 2004.
Producent:
Nufarm UK Limited, Wyke Lane, Wyke Bradford, BD12 9EJ West Yorkshire Zjednoczone
Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, tel.: + 44 20 8319 7222, fax: + 44 20 8319 7200.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
F&N AgroPolska Sp. z o.o., ul. Twarda 30, 00-831 Warszawa, tel.: (22) 620 32 52,
fax: (22) 654 07 97, www.fnagro.pl
Przestrzegaj etykiety – instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
I Z O F A R M 500 SC
Zawartość substancji aktywnej:
izoproturon 3-(4-izopropylofenylo)-1,1-dimetylomocznik
(związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g w 1 litrze środka.
Zezwolenie MRiRW nr R - 84/2010 z dnia 17.11.2010 r.
Szkodliwy
Niebezpieczny dla środowiska
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Uwagi:
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
2. W celu ochrony wód podziemnych i organizmów wodnych nie stosować na glebach
lekkich (piaszczystych) oraz glebach ciężkich podatnych na spękania.
3. W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka
konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od cieków
i zbiorników wodnych.
4. W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych
rolniczo.
5. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą,
stosowany nalistnie przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej oraz niektórych chwastów
dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym.
Środek pobierany jest poprzez korzenie i liście chwastów. Najskuteczniej niszczy miotłę
zbożową znajdującą się w fazie 2-4 liści, a chwasty dwuliścienne znajdujące się w fazie 2-6
liści.
Chwasty wrażliwe np.: dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna
bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe np.: chaber bławatek.
Chwasty odporne np.: fiołek polny, jasnoty, przytulia czepna, przetaczniki.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1.ROŚLINY ROLNICZE
PSZENICA OZIMA
Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.
Opryskiwać wiosną, po rozpoczęciu wegetacji roślin, nie wcześniej niż od fazy 3 liści do
zakończenia fazy krzewienia.
PSZENŻYTO OZIME
Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.
Opryskiwać wiosną, po rozpoczęciu wegetacji roślin, nie wcześniej niż od fazy 3 liści do
zakończenia fazy krzewienia.
Stosować środek raz w sezonie wegetacyjnym.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwaga!
Środek może spowodować przemijające przebarwienia wierzchołków liści pszenicy ozimej
i pszenżyta ozimego nie wpływające na plon ziarna.
UWAGI:
1. W czasie zabiegu miotła zbożowa powinna znajdować się w fazie 2-4 liści, natomiast
chwasty dwuliścienne w fazie 2-6 liści.
2. Wyższą dawkę środka stosować na glebach zwięzłych lub w przypadku silnego
zachwaszczenia pola.
Na plantacjach silnie zachwaszczonych miotłą zbożową stosować Izofarm 500 SC w dawce
2,5 l/ha. Zabieg wykonać najpóźniej do końca fazy krzewienia miotły zbożowej.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych
następczo. W przypadku konieczności przesiewów nie uprawiać rzepaku jarego i buraków,
można uprawiać zboża jare, kukurydzę i ziemniaki.
PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować środka:
1. na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki czy przymrozki,
2. przed spodziewanym silnym przymrozkiem,
3. w roślinach, które bezpośrednio przed planowanym zabiegiem były lub po zabiegu będą
nawożone saletrzakiem lub saletrą wapniową,
4. w zbożach z wsiewką roślin motylkowych.
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu:
NIE DOTYCZY
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
 znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
 nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Umyć ręce i odkryte partie skóry przed jedzeniem, piciem lub paleniem oraz po pracy.
VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W celu uniknięcia zmycia produktu z liści zbóż resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do
mycia aparatury wypryskać dopiero po obeschnięciu liści.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile
to możliwe, należy pokazać etykietę).
POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta
w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04
Rzeszów –(17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99
Sosnowiec –(32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83
Tarnów
–(14) 631-54-09
Łódź
– (42) 657-99-00
Warszawa –(22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46
Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności
Data produkcji
Zawartość netto
Nr partii
- 2 lata
- ..........
- ..........
- ..........