Zespół pracowników naukowych pod kierownictwem dyrektora

Komentarze

Transkrypt

Zespół pracowników naukowych pod kierownictwem dyrektora
Zespół pracowników naukowych pod kierownictwem dyrektora IBiSM prof. DSW dr hab.
Piotra Mickiewicza przygotował na zamówienie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej
(obecnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych) ekspertyzę pt.
„Zarządzanie kryzysowe i reagowanie na kryzys w aspekcie Przewodnictwa Polski w UE.
Opis mechanizmów, jakimi dysponuje Prezydencja w przypadku zaistnienia sytuacji
kryzysowej oraz studium przypadku reakcji Prezydencji na kryzys polityczny”
W opracowaniu dokonano oceny możliwych form aktywności państwa sprawującego
rotacyjne przewodnictwo w funkcjonowaniu unijnego systemu zarządzania kryzysowego
poprzez analizę istniejących rozwiązań legislacyjnych oraz zmian wymuszanych wejściem w
życie zapisów Traktatu z Lizbony oraz zbadanie wpływu wdrażanych rozwiązań na sferę
funkcjonalną systemu zarządzania kryzysowego w odniesieniu do działań instytucji UE i
instrumentów reagowania kryzysowego oraz form podejmowanych reakcji w zależności od
obszaru umiejscowienia kryzysu (na zewnątrz UE i na obszarze UE).Dokonano także oceny
możliwości prowadzenia skutecznej reakcji UE na kryzysy zewnętrzne oraz zakresu działań
podejmowanych przez państwo Prezydencji. W zakończeniu przedstawiono rekomendacje dla
Rzeczpospolitej Polskiej na okres sprawowania Prezydencji.

Podobne dokumenty