Style wychowania : zestawienie bibliograficzne w

Komentarze

Transkrypt

Style wychowania : zestawienie bibliograficzne w
Style wychowania : zestawienie bibliograficzne w wyborze
Wybór i oprac. Bożena Lewandowska
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r.
Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach:
PBW – Pedagogiczna biblioteka Wojewódzka
UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Książki i rozdziały w książkach
1. Aceti, Edzio : Rośniemy razem : przewodnik dla nauczycieli i wychowawców /
tł. z wł. Andrzej Porębski. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2000. - 112 s. : rys. ;
20 cm. - Bibliogr. s. 108
Zawiera m.in.: Błędne style wychowania: autorytaryzm, permisywizm. Instrumenty
wychowania.
Sygn. 230099 Czytelnia PBW
Sygn.231035 Wypożyczalnia PBW
2. Cudak, Henryk : Funkcjonowanie rodziny a nieprzystosowanie społeczne
dzieci i młodzieży. - Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana, 1998. 332 s.: wykr. ; 21 cm. - Bibliogr.
Rola rodziny w wychowaniu i rozwoju społecznym dzieci. Nieprzystosowanie
społeczne dzieci i młodzieży. Uwagi metodologiczne - cel badań, problemy, metody,
techniki. Rozmiary, przejawy i rodzaje nieprzystosowania społecznego dzieci i
młodzieży. Zadania opiekuńcze oraz metody wychowawcze stosowane przez
rodziców dzieci nieprzystosowanych społecznie. Postawy rodzicielskie a
nieprzystosowanie społeczne dzieci. Atmosfera wychowawcza w środowisku
rodzinnym dzieci nieprzystosowanych społecznie. Organizacja życia domowego a
nieprzystosowanie społeczne dzieci.
Sygn. 225187 Czytelnia PBW
Sygn. 225288226515, 233594 Wypożyczalnia PBW
3. Cudak, Henryk : Szkice z badań nad rodziną. - Kielce : Wyższa Szkoła
Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1995. - 241 s.: wykr. ; 24 cm. Bibliogr. s. 232-239
Rodzina jako środowisko wychowawcze. Rodzina polska w okresie przemian
ustrojowych. Przemiany funkcji współczesnej rodziny polskiej. Czynniki kształtujące
atmosferę wychowawczą domu rodzinnego. Postawy rodzicielskie a rozwój
osobowości dzieci i młodzieży. Struktura i model kultury pedagogicznej rodziców.
Znajomość i stopień zaspokojenia potrzeb dzieci przez rodziców. Świadomość
wychowawcza rodziców a osiągnięcia szkolne dzieci. Umiejętności wychowawcze
rodziców a wyniki szkolne dzieci. Treść i poziom kultury pedagogicznej rodziców.
Upowszechnianie kultury pedagogicznej rodziców.
Sygn. 220191 Czytelnia PBW
Sygn. 221228, 223019, 225672, 233595 Wypożyczalnia PBW
4. Dąbrowska Teresa Elżbieta, Wojciechowska-Charlak Teresa : Między
praktyką a teorią wychowania. - Wyd. 2. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej, 1997. - 191 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
Zawiera m.in.: S. 92-96: Style i postawy w pracy wychowawczej.
Sygn. 224518 Czytelnia PBW [Wydanie z 1996 r.]
Sygn. 230844, 231013 Wypożyczalnia PBW
5. Materiały pomocnicze z psychologii rozwojowej, wychowawczej i społecznej /
red. oprac. Tomasz Ożóg. - Stalowa Wola : Oficyna Wydawnicza Fundacji
Uniwersyteckiej, 1996. - [2], 141, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. przy pracach
Zawiera m.in.: Rodzina jako środowisko wychowawcze. Postawy rodzicielskie.
Role rodzicielskie. Konflikty w rodzinie.
Sygn. 223032 Czytelnia PBW
Sygn. 223033 Wypożyczalnia PBW
6. Nigdy nie jest za wcześnie - rozwój i edukacja małych dzieci / pod red. Teresy
Ogrodzińskiej. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa
Komeńskiego, 2004. - 205 s. : mapa, tab., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy
pracach.
Zawiera m.in.: S. 48-62: Portret psychologiczny dzieci w wieku przedszkolnym, style
rodzicielskiego wychowania i wychowawcze problemy / Irena Obuchowska.
Sygn. 238617 Czytelnia PBW
7. Pedagogiczne drogowskazy / pod red.Barbary Juraś-Krawczyk i Bogusława
Śliwerskiego ; Katedra Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział
Edukacji i Kultury Fizycznej U. M. Łodzi, Niemiecki Związek Iniwersytetów
Ludowych. Przedstawicielstwo w Polsce. - Kraków : Oficyna Wydawnicza
"Impuls", 2000. - 210 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
Zawiera m.in.: Style wychowania: autokratyczny, demokratyczny. Nieautorytarne
koncepcje wychowania i nauczania. Pedagogika niedyrektywna.
Sygn. 229602 Czytelnia PBW
Sygn. 229603 Wypożyczalnia PBW
8. Psychologia rodziny / red. nauk. Iwona Janicka, Hanna Liberska. - Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - 682 s. : il. ; 25 cm.
Spis treści: Cz. I. CZŁOWIEK W SYSTEMIE RODZINY. Rozdział 1. Waldemar
Świętochowski: Rodzina w ujęciu systemowym; Rozdział 2. Barbara HarwasNapierała: Specyfika komunikacji interpersonalnej w rodzinie ujmowanej jako system;
Rozdział 3. Elżbieta Dryll: Narracje rodzinne; Rozdział 4. Katarzyna Walęcka-Matyja:
Role i funkcje rodziny; Rozdział 5. Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska: Modele
funkcjonowania rodziny. Style wychowania; Rozdział 6. Mieczysław Plopa: Więzi
małżeńskie i rodzinne w perspektywie przywiązania; Rozdział 7. Magdalena
Grabowska: Seksualność w związkach małżeńskich; Rozdział 8. Marzanna Farnicka,
Hanna Liberska: Transmisja międzypokoleniowa - procesy zachodzące na styku
pokoleń; Rozdział 9. Elżbieta Rydz: Psychologia religijności/duchowości rodziny;
Rozdział 10. Hanna Liberska: Rozwój rodziny i rozwój w rodzinie. Cz. II.
ZRÓŻNICOWANE FORMY ŻYCIA RODZINNEGO. Rozdział 1. Sylwia Rydz:
Samotne rodzicielstwo; Rozdział 2. Iwona Janicka: Związki kohabitacyjne; Rozdział 3.
Iwona Janicka: Partnerzy kohabitujący jako rodzice; Rozdział 4. Aleksandra
Lewandowska-Walter: Rodzina zrekonstruowana; Rozdział 5. Alicja Kalus: Rodzina
adopcyjna; Rozdział 6. Alicja Kalus: Rodzina zastępcza; Rozdział 7. Jolanta Miluska:
Kulturowa różnorodność rodziny.
Sygn. 254515 Czytelnia PBW
9. Relacje między ludźmi jako przedmiot badań pedagogicznych : studia z
pedagogiki społecznej : praca zbiorowa / pod red. Anny Przecławskiej ;
Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny. - Warszawa : Oficyna
Edytorska "Civitas", 1993. - 175, [1] s. : rys. ; 21 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
Zawiera m.in.: S. 23-51: Style wychowania : porównanie opinii wychowawców i
wychowanków warszawskich domów dziecka.
Czytelnia Pedagogiczna UJK
10. Rembowski, Józef : Rodzina w świetle psychologii. - Wyd. 2 popr. i rozsz. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. - 315, [1] s. : rys.,
wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 315-[316]
Rodzina jako system związków społecznych. Społeczne interakcje w rodzinie.
Stosunki wewnątrzrodzinne a socjalizacja dziecka. Empatia - czynnik sprzyjający
integracji małżeństwa i rodziny. Rodzice w percepcji dziecka i jego postawa wobec
nich. Rodzice jako wzorzec osobowy. Postawy matek i ojców wobec dziecka. Postać
ojca w rysunku dziecka. Jedynak w domu i w szkole. Dziecko autystyczne.
Sygn. 184933 Czytelnia PBW
Sygn. 184934-184936 Wypożyczalnia PBW
11. Rodzicielstwo w kontekście wychowania i edukacji / red. nauk. Józefa Brągiel,
Przemysław E. Kaniok i Alicja Kurcz ; Uniwersytet Opolski. - Opole :
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013. - 490 s. : il. ; 24 cm
Zawiera m.in.: S. 174-188: Style wychowania stosowane przez rodziców a społeczne
funkcjonowanie dziecka.
Czytelnia Pedagogiczna UJK
UJK wolny dostęp-zwarte-1 p.
12. Róg Anna, Siudzińska Swietłana : Style wychowania stosowane przez
rodziców a społeczne funkcjonowanie dziecka. W: Rodzicielstwo w kontekście
wychowania i edukacji / red. nauk. Józefa Brągiel, Przemysław E. Kaniok i
Alicja Kurcz. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013. - S. 174188
Czytelnia Pedagogiczna UJK
Wolny dostęp-zwarte-1 p. UJK
13. Ryś, Maria : Konflikty w rodzinie : niszczą czy budują? Wyd. 2. – Warszawa :
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1998. 116 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 85-116
Zawiera m.in.: Konflikty - zapobieganie i rozwiązywanie. Konflikty w rodzinie.
Wychowanie "bez porażek". Postawy rodzicielskie - typologia
Sygn. 231839 Czytelnia PBW
Sygn. 232168, 232169 Wypożyczalnia PBW
Artykuły w czasopismach
14. Bednarski, Sławomir : Trudności w wychowaniu dzieci i młodzieży. W:
Wychowawca. - 2014, nr 3, s. 12-14
Przyczyny trudności wychowawczych (czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, style
wychowania). Środowisko szkolne i rodzinne. Przyczyny psychiczne i organiczne.
Czytelnia PBW
15. Cieślińska, Justyna : Style wychowawcze w rodzinie. W: Remedium . - 2015,
nr 7/8, s. 19-21
Atmosfera wychowawcza w rodzinie. Charakterystyka stylów wychowawczych.
Konsekwencje określonych stylów wychowania a zachowanie dziecka : styl
demokratyczny, liberalny, wychowanie okazjonalne i brak konsekwencji w
postępowaniu rodziców wobec swoich dzieci.
Czytelnia PBW
16. Ciosek, Sławomir : Dlaczego dzieci sprawiają trudności wychowawcze przyczyny i sposoby ich zwalczania. W: Buski Kwartalnik Edukacyjny. - 2007,
nr 17, s. 9-12
Przyczyny trudności wychowawczych i zaburzeń w zachowaniu dziecka. Wpływ domu
rodzinnego i sytuacji materialnej rodziny na trudności. Negatywne i pozytywne
postawy rodzicielskie. Jak postępować w sytuacjach trudnych ?
Czytelnia PBW
17. Dąbrowska, Justyna : W poszukiwaniu dobrej miłości. W: Remedium. - 2009,
nr 10, s. 4-5
Style wychowawcze. Postawy rodziców wobec dzieci.
Czytelnia PBW
18. Dzierzgowska, Irena : Kontrowersyjna sztuka wychowania. W: Dyrektor
Szkoły. - 2006, nr 11, s. 14-17. - Bibliogr.
Teorie i style wychowawcze. Wychowawczy system oświaty. Szkoła jako środowisko
wychowawcze.
Czytelnia PBW
19. Godlewska, Aleksandra : Style wychowania: od autokraty do brata łaty. W:
Życie Szkoły. - 2014, nr 1, s. 30-31 PBW
Charakterystyka stylów wychowania.
Czytelnia PBW
20. Halińska, Maria : Idealna mama, idealny tata... a dziecko? W: Charaktery. 2015, nr 4, s. 34-[37]
Zagrożenia niesione przez współczesne style wychowawcze - dzieci jako
przedłużenie ego rodziców oraz rodzicielstwo kumpelskie (Fajni Rodzice).
Czytelnia PBW
21. Kawalec, Joanna : Rola środowiska rodzinnego w wychowaniu dziecka
sukcesu. W: Edukacja i Dialog. – 2000, nr 5, s. 57-65
Zawiera m.in.: postawy i style wychowania.
Czytelnia PBW
22. Liberska, Hanna : Problem z braku stylu. W: Charaktery. - 2007, nr 3, s. 28-31
Problemy z niegrzecznymi dziećmi. Źródła trudności wychowawczych w rodzinie.
Style wychowania: demokratyczny, autokratyczny i liberalny.
Czytelnia PBW
23. Melka, Marta : Gdy nieśmiałość boli. W: Psychologia w Szkole. - 2010, nr 4, s.
132-139
Nieśmiałość: definicja, objawy, przyczyny, rodzaje, praca nauczyciela z uczniem
nieśmiałym, działania prewencyjne. Różne style wychowania rodzicielskiego.
Czytelnia PBW
24. Obuchowska, Irena : Rodzice i style wychowania. Cz. 2. W: Remedium. 2009, nr 9, s. 6-7
Style rodzicielskiego wychowania oraz tendencje w zakresie stylów wychowania.
Czytelnia PBW
25. Szymańska, Dominika : Nieadekwatne wsparcie społeczne w okresie
adolescencji. W: Remedium. - 2015, nr 7/8, s. 14-15
Czytelnia PBW
26. Pietrzyk, Agnieszka : Style wychowania dzieci w polskich rodzinach ubogich i
zamożnych podobieństwa i różnice. W: Problemy Rodziny. - 2001, nr 2, s. 2934
Próba odpowiedzi na pytanie, jaką formę przyjmują niewłaściwe formy wsparcia i
jakie konsekwencje niosą one dla rozwoju tożsamości adolescenta. Style
wychowania preferowane w rodzinie a nieadekwatne, niewystarczające lub
nadmiarowe wsparcie ze strony rodziny. Konsekwencje niewłaściwego postępowania
wychowawczego rodziców dla przebiegu rozwoju nastolatka.
Czytelnia PBW
27. Szymańska, Dominika : Nieadekwatne wsparcie społeczne w okresie
adolescencji. W: Remedium . - 2015, nr 7/8, s. 14-15
Próba odpowiedzi na pytanie, jaką formę przyjmują niewłaściwe formy wsparcia i
jakie konsekwencje niosą one dla rozwoju tożsamości adolescenta. Style
wychowania preferowane w rodzinie a nieadekwatne, niewystarczające lub
nadmiarowe wsparcie ze strony rodziny. Konsekwencje niewłaściwego postępowania
wychowawczego rodziców dla przebiegu rozwoju nastolatka.
Czytelnia PBW
28. Woszczyk, Bożena : Wychowanie w rodzinie. W: Przegląd Edukacyjny. - 2008,
nr 1, s. 10-11
Style wychowania w rodzinie - styl wychowania niejednolitego, autokratyczny styl
wychowania, demokratyczny i liberalny styl wychowania.
Czytelnia PBW
29. Żmudzin, Ewelina : Wszystko zaczyna się w rodzinie… W: Bliżej Przedszkola.
- 2006, nr 7-8, zeszyt 2 s. 14-15. - Bibliogr.
Typologia postaw rodzicielskich. Model zachowania rodzicielskiego według A. Roe.
Właściwe i niewłaściwe postawy rodzicielskie według M. Ziemskiej.
Czytelnia PBW