Place for text…

Komentarze

Transkrypt

Place for text…
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 32v01/13
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
TYTAN TEO 2-20
2. Numer partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu
budowlanego wymagany zgodnie z art.11 ust.4:
Patrz etykieta produktu
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego
zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Masa samopoziomująca TEO 2-20 służy do wykonywania cienkowarstwowych, samo rozlewnych
i
szybkowiążących wylewek jednowarstwowych wewnątrz pomieszczeń o grubości od 2 do 20mm. Doskonała
do wyrównywania podłoży betonowych, cementowych i anhydrytowych przed układaniem wszelkiego
rodzaju płytek, wykładzin (PVC, dywanowe, korkowe), paneli podłogowych. Do stosowania na istniejące
ogrzewanie podłogowe.
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy
producenta wymagany zgodnie z art.11 ust.5
Selena SA,
Ul. Wyścigowa 56e; 53-012Wrocław;
www.selena.com
5. W stosownych przypadkach nazwa adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego
pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art.12 ust.2
Nie dotyczy.
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego
określone w załączniku V:
System oceny: 4
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego normą
zharmonizowaną:
Wyrób objęty normą zharmonizowaną 13813:2013
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego
wydana została europejska ocena techniczna:
Nie dotyczy
9. Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki
Reakcja na ogień
Wydzielanie substancji
korozyjnych
Opór Cieplny
Przepuszczalność wody
Przepuszczalność pary wodnej μ
Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na zginanie
Odporność na ścieranie
Izolacja akustyczna
Dźwiękochłonność
Przyczepność
Odporność chemiczna
Właściwości użytkowe
A1fl
CT
NPD
NPD
NPD
C25
F5
NPD
NPD
NPD
B1,0
NPD
Zharmonizowana specyfikacja
techniczna
PN-EN 13813:2003
PN-EN 13813:2003
PN-EN 13813:2003
PN-EN 13813:2003
PN-EN 13813:2003
PN-EN 13813:2003
PN-EN 13813:2003
PN-EN 13813:2003
PN-EN 13813:2003
PN-EN 13813:2003
PN-EN 13813:2003
PN-EN 13813:2003
10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt.1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi
deklarowanymi w pkt. 9 .
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność
producenta określonego w pkt. 4.
W imieniu producent podpisał:
Magdalena Rogóż
Pełnomocnik Zarządu ds. ZKP
Wrocław 28.11. 2013
Miejsce i data wydania
podpis