Kit Components 10/31/2013 Product code Description DC4081

Komentarze

Transkrypt

Kit Components 10/31/2013 Product code Description DC4081
10/31/2013
Kit Components
Product code
Description
DC4081
GenePrint® Sex Identification Sys.-Amelogenin
100rxns
Components:
DM221
DV433
DG174
DG620
DK628
DD208
STR 10X Buffer
STR 2X Loading Solution
pGEM® DNA Markers
Amelogenin Ladder
Amelogenin 10X Primer Pair, (2µM)
K562 DNA High Molecular Weight
36.1.4
strona: 1/7
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 31.10.2013
*
Aktualizacja: 31.10.2013
1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: STR 10X Buffer
Numer artykułu: DM221
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Brak dostępnych dalszych istotnych danych
Zastosowanie substancji / preparatu Odczynniki laboratoryjne
Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Producent/Dostawca:
Promega Corporation
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711
U.S.A.
1-608-274-4330
1-800-356-9526
SDS author: [email protected]
Komórka udzielająca informacji: SDS autor: [email protected]
Numer telefonu alarmowego:
Dla chemicznych awaryjne Tankowca, Przecieku, Pożar, narażenia, lub Wypadek wezwania CHEMTREC dnia i
nocy w USA i Kanadzie: 1-800-424-9300Outside USA i Kanady: 703-527-3887 1 (zebrać zaproszenia
zakwalifikowany).
*
2 Identyfikacja zagrożeń
Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt nie jest klasyfikowany zgodnie z przepisami CLP.
Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 brak
Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia brak
Hasło ostrzegawcze brak
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia brak
Dane dodatkowe:
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Inne zagrożenia
Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
PBT: Nie nadający się do zastosowania.
vPvB: Nie nadający się do zastosowania.
PL
(ciąg dalszy na stronie 2)
36.1.4
strona: 2/7
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 31.10.2013
Aktualizacja: 31.10.2013
Nazwa handlowa: STR 10X Buffer
(ciąg dalszy od strony 1)
*
3 Skład/informacja o składnikach
Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
Opis: Mieszanka z niżej wymienionych składników z bezpiecznymi domieszkami.
Składniki niebezpieczne:
77-86-1 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
9002-93-1 Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether
Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319; Aquatic Chronic 4, H413
*
<2,00%
<2,00%
4 Środki pierwszej pomocy
Opis środków pierwszej pomocy
Wskazówki ogólne: Środki specjalne nie są konieczne.
Po wdychaniu: Dostarczyć świeże powietrze, w razie dolegliwości wezwać lekarza.
Po styczności ze skórą: Ogólnie produkt nie działa drażniąco na skórę.
Po styczności z okiem: Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą.
Po przełknięciu: Przy trwałych dolegliwościach porozumieć się z lekarzem.
Wskazówki dla lekarza:
Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Brak
Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z
poszkodowanym
Brak dostępnych dalszych istotnych danych
*
5 Postępowanie w przypadku pożaru
Środki gaśnicze
Przydatne środki gaśnicze:
CO2, proszek gaśniczy lub strumień wody. Większy pożar zwalczać strumieniem wody lub pianą odporną na
działanie alkoholu.
Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Nie są znane
Informacje dla straży pożarnej
Brak specjalnych
Brak specjalnych
Specjalne wyposażenie ochronne: Środki specjalne nie są konieczne.
*
6 Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Nie konieczne.
Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:
Rozcieńczyć dużą ilością wody.
Nie dopuścić do przeniknięcia do kanalizacji /wód powierzchniowych /wód gruntowych.
Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:
Zebrać za pomocą materiału wiążącego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał wiążący kwasy, materiał
wiążący uniwersalny, trociny).
Odniesienia do innych sekcji
Nie powstają żadne materiały niebezpieczne.
Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.
(ciąg dalszy na stronie 3)
PL
36.1.4
strona: 3/7
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 31.10.2013
Aktualizacja: 31.10.2013
Nazwa handlowa: STR 10X Buffer
(ciąg dalszy od strony 2)
Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.
*
7 Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
Sposób obchodzenia się:
Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Środki specjalne nie są konieczne.
Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: Produkt jest niepalny.
Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych
niezgodności
Składowanie:
Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników: Brak szczególnych wymagań.
Wskazówki odnośnie wspólnego składowania: Nie konieczne.
Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania: Brak.
Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Brak dostępnych dalszych istotnych danych
8 Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
Dodatkowe wskazówki dla wykonania urządzeń technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
Parametry dotyczące kontroli
Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy:
Produkt nie zawiera znaczących ilości materiałów, których wartości graniczne musiałyby być kontrolowane pod
kątem warunków miejsca pracy.
Wskazówki dodatkowe: Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy.
Kontrola narażenia
Osobiste wyposażenie ochronne:
Ogólne środki ochrony i higieny:
Należy przestrzegać zwyczajne środki ostrożności przy obchodzeniu się z chemikaliami.
Ochrona dróg oddechowych: Nie konieczne.
Ochrona rąk:
Rękawice ochronne
Wybór materiału na rękawice ochronne przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i degradacji.
Materiał, z którego wykonane są rękawice
Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmienia się
od producenta do producenta. Ponieważ produkt jest preparatem składającym się z kilku substancji, to
odporności materiałów, z których wykonano rękawice nie można wcześniej wyliczyć i dlatego też musi być ona
sprawdzona przed zastosowaniem.
Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane są rękawice
Od producenta rękawic należy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.
Ochrona oczu: Okulary ochronne zalecane podczas napełniania
*
9 Właściwości fizyczne i chemiczne
Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Ogólne dane
Wygląd:
Płynny
Forma:
Bezbarwny
Kolor:
Charakterystyczny
Zapach:
(ciąg dalszy na stronie 4)
PL
36.1.4
strona: 4/7
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 31.10.2013
Aktualizacja: 31.10.2013
Nazwa handlowa: STR 10X Buffer
(ciąg dalszy od strony 3)
Próg zapachu:
Nieokreślone.
Wartość pH w 20 °C:
9
Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia:
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia:
Nie jest określony.
100 °C
Punkt zapłonu:
Nie nadający się do zastosowania.
Łatwopalność (stała gazowa):
Nie nadający się do zastosowania.
Temperatura palenia się:
Temperatura rozkładu:
Nieokreślone.
Samozapłon:
Produkt nie jest samozapalny.
Niebezpieczeństwo wybuchu:
Produkt nie jest grozi wybuchem.
Granice niebezpieczeństwa wybuchu:
Dolna:
Górna:
Nieokreślone.
Nieokreślone.
Ciśnienie pary:
Nieokreślone.
Gęstość:
Gęstość względna
Gęstość par
Szybkość parowania
Nie jest określony.
Nieokreślone.
Nieokreślone.
Nieokreślone.
Rozpuszczalność w/ mieszalność z
Woda:
W pełni mieszalny.
Współczynnik podziału (n-oktanol/ woda): Nieokreślone.
*
Lepkość:
Dynamiczna:
Kinetyczna:
Nieokreślone.
Nieokreślone.
Zawartość rozpuszczalników:
rozpuszczalniki organiczne:
Woda:
0,0 %
93,3 %
Zawartość ciał stałych:
Inne informacje
100,0 %
Brak dostępnych dalszych istotnych danych
10 Stabilność i reaktywność
Reaktywność
Stabilność chemiczna
Rozkład termiczny/ warunki których należy unikać: Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem.
Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie są znane.
Warunki, których należy unikać Brak dostępnych dalszych istotnych danych
Materiały niezgodne: Brak dostępnych dalszych istotnych danych
Niebezpieczne produkty rozkładu: Niebezpieczne produkty rozkładu nie są znane.
PL
(ciąg dalszy na stronie 5)
36.1.4
strona: 5/7
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 31.10.2013
Aktualizacja: 31.10.2013
Nazwa handlowa: STR 10X Buffer
(ciąg dalszy od strony 4)
11 Informacje toksykologiczne
Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Ostra toksyczność:
Istotne sklasyfikowane wartości LD/LC50: Brak danych
Pierwotne działanie drażniące: Działanie Gatunek Metoda:
na skórze: Brak działania drażniącego.
w oku: Działanie drażniące.
Uczulanie: Žadne działanie uczulające nie jest znane.
*
12 Informacje ekologiczne
Toksyczność
Toksyczność wodna: Nie szkodliwych dla środowiska wodnego.
Trwałość i zdolność do rozkładu Niedostępne
Zachowanie się w obszarach środowiska:
Zdolność do bioakumulacji Nie znana
Mobilność w glebie Brak dostępnych dalszych istotnych danych
Skutki ekotoksyczne:
Uwaga: Niedostępne
Dalsze wskazówki ekologiczne:
Wskazówki ogólne:
Klasa szkodliwości dla wody 1 (samookreślenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
Nie dopuścić do przedostania się w stanie nierozcieńczonym lub w dużych ilościach do wód gruntowych, wód
powierzchniowych bądź do kanalizacji.
Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
PBT: Nie nadający się do zastosowania.
vPvB: Nie nadający się do zastosowania.
Inne szkodliwe skutki działania Brak dostępnych dalszych istotnych danych
*
13 Postępowanie z odpadami
Metody unieszkodliwiania odpadów
Zalecenie:
Usuwanie powinno odbywać się zgodnie z odpowiednimi regionalnymi i lokalnymi przepisami krajowymi. Patrz
sekcja 7: Obsługa i magazynowanie oraz rozdział 8: Kontrola ekspozycji i środki ochrony indywidualnej o
dodatkowe informacje obchodzenia się i ochrony pracowników.
Opakowania nieoczyszczone:
Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zalecany środek czyszczący: Woda, w razie konieczności z dodatkiem środków czystości.
*
14 Informacje dotyczące transportu
Numer UN
ADR, ADN, IMDG, IATA
Żaden
brak
Prawidłowa nazwa przewozowa UN
ADR, ADN, IMDG, IATA
Żaden
brak
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
Żaden
(ciąg dalszy na stronie 6)
PL
36.1.4
strona: 6/7
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 31.10.2013
Aktualizacja: 31.10.2013
Nazwa handlowa: STR 10X Buffer
(ciąg dalszy od strony 5)
ADR, ADN, IMDG, IATA
Klasa
brak
Grupa opakowań
ADR, IMDG, IATA
Żaden
brak
Zagrożenia dla środowiska:
Zanieczyszczenia morskie:
Nie
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Nie nadający się do zastosowania.
*
Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do
konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie nadający się do zastosowania.
UN "Model Regulation":
-
15 Informacje dotyczące przepisów prawnych
Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny
Przepisy poszczególnych krajów:
Klasyfikacja według VbF: brak
Klasa udział w %
Wasser
NK
93,3
1,0
Klasa zagrożenia wód:
Klasa szkodliwości dla wody 1 (samookreślenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody.
Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.
16 Inne informacje
Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości
produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.
Odnośne zwroty
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H413 Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.
Wydział sporządzający wykaz danych:
Promega Corporation
Safety Department
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711
U.S.A.
Skróty i akronimy:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
(ciąg dalszy na stronie 7)
PL
36.1.4
strona: 7/7
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 31.10.2013
Aktualizacja: 31.10.2013
Nazwa handlowa: STR 10X Buffer
(ciąg dalszy od strony 6)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
* Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
PL
36.1.4
strona: 1/7
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 31.10.2013
*
Aktualizacja: 31.10.2013
1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: STR 2X Loading Solution
Numer artykułu: DV433
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Brak dostępnych dalszych istotnych danych
Zastosowanie substancji / preparatu Odczynniki laboratoryjne
Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Producent/Dostawca:
Promega Corporation
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711
U.S.A.
1-608-274-4330
1-800-356-9526
SDS author: [email protected]
Komórka udzielająca informacji: SDS autor: [email protected]
Numer telefonu alarmowego:
Dla chemicznych awaryjne Tankowca, Przecieku, Pożar, narażenia, lub Wypadek wezwania CHEMTREC dnia i
nocy w USA i Kanadzie: 1-800-424-9300Outside USA i Kanady: 703-527-3887 1 (zebrać zaproszenia
zakwalifikowany).
*
2 Identyfikacja zagrożeń
Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
GHS08 zagrożenie dla zdrowia
Muta. 1B H340 Może powodować wady genetyczne.
Repr. 1B H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.
Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia GHS08
Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo
Składniki określające niebezpieczeństwo do etykietowania:
formamide
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H340 Może powodować wady genetyczne.
H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
(ciąg dalszy na stronie 2)
PL
36.1.4
strona: 2/7
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 31.10.2013
Aktualizacja: 31.10.2013
Nazwa handlowa: STR 2X Loading Solution
(ciąg dalszy od strony 1)
Zwroty wskazujące środki ostrożności
P281
Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
P201
Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P202
Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P405
Przechowywać pod zamknięciem.
P501
Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi /
międzynarodowymi.
Inne zagrożenia
Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
PBT: Nie nadający się do zastosowania.
vPvB: Nie nadający się do zastosowania.
*
3 Skład/informacja o składnikach
Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
Opis: Mieszanka z niżej wymienionych składników z bezpiecznymi domieszkami.
Składniki niebezpieczne:
75-12-7 formamide
Muta. 1B, H340; Repr. 1B, H360D
75-100%
SVHC
75-12-7 formamide
*
4 Środki pierwszej pomocy
Opis środków pierwszej pomocy
Po wdychaniu: Dostarczyć świeże powietrze, w razie dolegliwości wezwać lekarza.
Po styczności ze skórą: Ogólnie produkt nie działa drażniąco na skórę.
Po styczności z okiem: Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą.
Po przełknięciu: Przy trwałych dolegliwościach porozumieć się z lekarzem.
Wskazówki dla lekarza:
Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Brak
Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z
poszkodowanym
Brak dostępnych dalszych istotnych danych
*
5 Postępowanie w przypadku pożaru
Środki gaśnicze
Przydatne środki gaśnicze:
CO2, proszek gaśniczy lub strumień wody. Większy pożar zwalczać strumieniem wody lub pianą odporną na
działanie alkoholu.
Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Nie są znane
Informacje dla straży pożarnej W przypadku pożaru nosić sprzęt ochrony dróg oddechowych i odzieŜ ochronną.
*
6 Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nosić osobistą odzież ochronną.
(ciąg dalszy na stronie 3)
PL
36.1.4
strona: 3/7
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 31.10.2013
Aktualizacja: 31.10.2013
Nazwa handlowa: STR 2X Loading Solution
(ciąg dalszy od strony 2)
Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:
Rozcieńczyć dużą ilością wody.
Nie dopuścić do przeniknięcia do kanalizacji /wód powierzchniowych /wód gruntowych.
Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:
Zebrać za pomocą materiału wiążącego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał wiążący kwasy, materiał
wiążący uniwersalny, trociny).
Materiał skażony usunąć jako odpad wg punktu 13.
Zadbać o wystarczające przewietrzenie.
Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.
*
7 Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
Sposób obchodzenia się:
Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Zbiorniki zamknąć szczelnie.
Zadbać o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
Unikać rozpylania.
Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: Nie są potrzebne szczególne zabiegi.
Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych
niezgodności
Składowanie:
Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników: Brak szczególnych wymagań.
Wskazówki odnośnie wspólnego składowania: Nie konieczne.
Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania: Brak.
Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Brak dostępnych dalszych istotnych danych
*
8 Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
Dodatkowe wskazówki dla wykonania urządzeń technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
Parametry dotyczące kontroli
Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy:
75-12-7 formamide
NDS () NDS: 23 mg/m3
Wskazówki dodatkowe: Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy.
Kontrola narażenia
Osobiste wyposażenie ochronne:
Ogólne środki ochrony i higieny:
Przewidzieć możliwość umycia się na stanowisku pracy.
Trzymać z dala od środków spożywczych napojów i pasz.
Zabrudzoną, nasączoną odzież natychmiast zdjąć.
Myć ręce przed przerwą i przed końcem pracy.
Oddzielne przechowywanie odzieży ochronnej.
Kobiety ciężarne powinny niezbędnie unikać styczności ze skórą oraz wdychania.
Podczas pracy nie jeść i nie pić.
Ochrona dróg oddechowych:
W przypadku krótkotrwałego lub nieznacznego obciążenia urządzenie filtrujące do oddychania; w przypadku
intensywnej lub dłuższej ekspozycji zastosować urządzenie do ochrony dróg oddechowych niezależne od
powietrza otoczenia.
(ciąg dalszy na stronie 4)
PL
36.1.4
strona: 4/7
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 31.10.2013
Aktualizacja: 31.10.2013
Nazwa handlowa: STR 2X Loading Solution
(ciąg dalszy od strony 3)
Ochrona rąk:
Rękawice ochronne
Wybór materiału na rękawice ochronne przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i degradacji.
Materiał, z którego wykonane są rękawice
Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmienia się
od producenta do producenta. Ponieważ produkt jest preparatem składającym się z kilku substancji, to
odporności materiałów, z których wykonano rękawice nie można wcześniej wyliczyć i dlatego też musi być ona
sprawdzona przed zastosowaniem.
Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane są rękawice
Od producenta rękawic należy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.
Ochrona oczu: Okulary ochronne szczelnie zamknięte
*
9 Właściwości fizyczne i chemiczne
Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Ogólne dane
Wygląd:
Płynny
Forma:
Bezbarwny
Kolor:
Charakterystyczny
Zapach:
Nieokreślone.
Próg zapachu:
Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia:
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia:
2,5 °C
210 °C
Punkt zapłonu:
> 100 °C
Łatwopalność (stała gazowa):
Nie nadający się do zastosowania.
Temperatura palenia się:
Temperatura rozkładu:
Nieokreślone.
Samozapłon:
Produkt nie jest samozapalny.
Niebezpieczeństwo wybuchu:
Produkt nie jest grozi wybuchem.
Granice niebezpieczeństwa wybuchu:
Dolna:
Górna:
Nieokreślone.
Nieokreślone.
Ciśnienie pary w 20 °C:
0,03 hPa
Gęstość w 20 °C:
Gęstość względna
Gęstość par
Szybkość parowania
1,1339 g/cm3
Nieokreślone.
Nieokreślone.
Nieokreślone.
Rozpuszczalność w/ mieszalność z
Woda:
W pełni mieszalny.
Współczynnik podziału (n-oktanol/ woda): Nieokreślone.
Lepkość:
Dynamiczna:
Kinetyczna:
Nieokreślone.
Nieokreślone.
(ciąg dalszy na stronie 5)
PL
36.1.4
strona: 5/7
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 31.10.2013
Aktualizacja: 31.10.2013
Nazwa handlowa: STR 2X Loading Solution
(ciąg dalszy od strony 4)
*
Zawartość rozpuszczalników:
rozpuszczalniki organiczne:
Woda:
95,0 %
4,8 %
Zawartość ciał stałych:
Inne informacje
0,1 %
Brak dostępnych dalszych istotnych danych
10 Stabilność i reaktywność
Reaktywność
Stabilność chemiczna
Rozkład termiczny/ warunki których należy unikać: Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem.
Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Reakcje z mocnymi kwasami.
Reakcje z silnymi czynnikami utleniającymi.
Warunki, których należy unikać Brak dostępnych dalszych istotnych danych
Materiały niezgodne: Brak dostępnych dalszych istotnych danych
Niebezpieczne produkty rozkładu:
Gazy nitrozowe
Tlenek węgla i dwutlenek węgla
Amoniak
*
11 Informacje toksykologiczne
Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Ostra toksyczność:
Istotne sklasyfikowane wartości LD/LC50:
75-12-7 formamide
Ustne
LD50 5570 mg/kg (Rat)
Działanie drażniące oczy acute 100 mg (Rabbit)
Pierwotne działanie drażniące: Działanie Gatunek Metoda:
na skórze: Brak działania drażniącego.
w oku: Działanie drażniące.
Uczulanie: Žadne działanie uczulające nie jest znane.
Działanie rakotwórcze, działanie mutagenne i szkodliwe działanie na rozrodczość (CMR)
Muta. 1B, Repr. 1B
*
12 Informacje ekologiczne
Toksyczność
Toksyczność wodna: Nie szkodliwych dla środowiska wodnego.
Trwałość i zdolność do rozkładu Niedostępne
Zachowanie się w obszarach środowiska:
Zdolność do bioakumulacji Nie znana
Mobilność w glebie Brak dostępnych dalszych istotnych danych
Skutki ekotoksyczne:
Uwaga: Niedostępne
(ciąg dalszy na stronie 6)
PL
36.1.4
strona: 6/7
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 31.10.2013
Aktualizacja: 31.10.2013
Nazwa handlowa: STR 2X Loading Solution
(ciąg dalszy od strony 5)
Dalsze wskazówki ekologiczne:
Wskazówki ogólne:
Klasa szkodliwości dla wody 1 (samookreślenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
Nie dopuścić do przedostania się w stanie nierozcieńczonym lub w dużych ilościach do wód gruntowych, wód
powierzchniowych bądź do kanalizacji.
Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
PBT: Nie nadający się do zastosowania.
vPvB: Nie nadający się do zastosowania.
Inne szkodliwe skutki działania Brak dostępnych dalszych istotnych danych
13 Postępowanie z odpadami
Metody unieszkodliwiania odpadów
Zalecenie:
Usuwanie powinno odbywać się zgodnie z odpowiednimi regionalnymi i lokalnymi przepisami krajowymi. Patrz
sekcja 7: Obsługa i magazynowanie oraz rozdział 8: Kontrola ekspozycji i środki ochrony indywidualnej o
dodatkowe informacje obchodzenia się i ochrony pracowników.
Opakowania nieoczyszczone:
Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zalecany środek czyszczący: Woda, w razie konieczności z dodatkiem środków czystości.
*
14 Informacje dotyczące transportu
Numer UN
ADR, ADN, IMDG, IATA
Żaden
brak
Prawidłowa nazwa przewozowa UN
ADR, ADN, IMDG, IATA
Żaden
brak
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
Żaden
ADR, ADN, IMDG, IATA
Klasa
brak
Grupa opakowań
ADR, IMDG, IATA
Żaden
brak
Zagrożenia dla środowiska:
Zanieczyszczenia morskie:
Nie
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Nie nadający się do zastosowania.
Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do
konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie nadający się do zastosowania.
UN "Model Regulation":
PL
(ciąg dalszy na stronie 7)
36.1.4
strona: 7/7
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 31.10.2013
Aktualizacja: 31.10.2013
Nazwa handlowa: STR 2X Loading Solution
(ciąg dalszy od strony 6)
*
15 Informacje dotyczące przepisów prawnych
Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny
Przepisy poszczególnych krajów:
Klasyfikacja według VbF: brak
Klasa udział w %
Wasser
NK
4,9
95,0
Klasa zagrożenia wód:
Klasa szkodliwości dla wody 1 (samookreślenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody.
Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) zgodnie z REACH, art. 57
75-12-7 formamide
Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.
16 Inne informacje
Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości
produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.
Odnośne zwroty
H340 Może powodować wady genetyczne.
H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
Wydział sporządzający wykaz danych:
Promega Corporation
Safety Department
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711
U.S.A.
Skróty i akronimy:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
* Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
PL
36.1.4
strona: 1/6
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 31.10.2013
*
Aktualizacja: 31.10.2013
1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: pGEM® DNA Markers
Numer artykułu: DG174
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Brak dostępnych dalszych istotnych danych
Zastosowanie substancji / preparatu Odczynniki laboratoryjne
Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Producent/Dostawca:
Promega Corporation
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711
U.S.A.
1-608-274-4330
1-800-356-9526
SDS author: [email protected]
Komórka udzielająca informacji: SDS autor: [email protected]
Numer telefonu alarmowego:
Dla chemicznych awaryjne Tankowca, Przecieku, Pożar, narażenia, lub Wypadek wezwania CHEMTREC dnia i
nocy w USA i Kanadzie: 1-800-424-9300Outside USA i Kanady: 703-527-3887 1 (zebrać zaproszenia
zakwalifikowany).
*
2 Identyfikacja zagrożeń
Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt nie jest klasyfikowany zgodnie z przepisami CLP.
Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 brak
Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia brak
Hasło ostrzegawcze brak
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia brak
Inne zagrożenia
Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
PBT: Nie nadający się do zastosowania.
vPvB: Nie nadający się do zastosowania.
3 Skład/informacja o składnikach
Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
Opis: Mieszanka z niżej wymienionych składników z bezpiecznymi domieszkami.
(ciąg dalszy na stronie 2)
PL
36.1.4
strona: 2/6
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 31.10.2013
Aktualizacja: 31.10.2013
Nazwa handlowa: pGEM® DNA Markers
(ciąg dalszy od strony 1)
Składniki niebezpieczne: brak
*
4 Środki pierwszej pomocy
Opis środków pierwszej pomocy
Wskazówki ogólne: Środki specjalne nie są konieczne.
Po wdychaniu: Dostarczyć świeże powietrze, w razie dolegliwości wezwać lekarza.
Po styczności ze skórą: Ogólnie produkt nie działa drażniąco na skórę.
Po styczności z okiem: Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą.
Po przełknięciu: Przy trwałych dolegliwościach porozumieć się z lekarzem.
Wskazówki dla lekarza:
Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Brak
Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z
poszkodowanym
Brak dostępnych dalszych istotnych danych
*
5 Postępowanie w przypadku pożaru
Środki gaśnicze
Przydatne środki gaśnicze:
CO2, proszek gaśniczy lub strumień wody. Większy pożar zwalczać strumieniem wody lub pianą odporną na
działanie alkoholu.
Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Nie są znane
Informacje dla straży pożarnej Brak specjalnych
Specjalne wyposażenie ochronne: Środki specjalne nie są konieczne.
*
6 Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Nie konieczne.
Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Rozcieńczyć dużą ilością wody.
Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:
Zebrać za pomocą materiału wiążącego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał wiążący kwasy, materiał
wiążący uniwersalny, trociny).
Odniesienia do innych sekcji
Nie powstają żadne materiały niebezpieczne.
Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.
*
7 Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
Sposób obchodzenia się:
Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Środki specjalne nie są konieczne.
Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: Produkt jest niepalny.
Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych
niezgodności
Składowanie:
Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników: Brak szczególnych wymagań.
Wskazówki odnośnie wspólnego składowania: Nie konieczne.
Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania: Brak.
(ciąg dalszy na stronie 3)
PL
36.1.4
strona: 3/6
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 31.10.2013
Aktualizacja: 31.10.2013
Nazwa handlowa: pGEM® DNA Markers
(ciąg dalszy od strony 2)
Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Brak dostępnych dalszych istotnych danych
8 Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
Dodatkowe wskazówki dla wykonania urządzeń technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
Parametry dotyczące kontroli
Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy:
Produkt nie zawiera znaczących ilości materiałów, których wartości graniczne musiałyby być kontrolowane pod
kątem warunków miejsca pracy.
Wskazówki dodatkowe: Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy.
Kontrola narażenia
Osobiste wyposażenie ochronne:
Ogólne środki ochrony i higieny:
Należy przestrzegać zwyczajne środki ostrożności przy obchodzeniu się z chemikaliami.
Ochrona dróg oddechowych: Nie konieczne.
Ochrona rąk:
Rękawice ochronne
Wybór materiału na rękawice ochronne przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i degradacji.
Materiał, z którego wykonane są rękawice
Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmienia się
od producenta do producenta. Ponieważ produkt jest preparatem składającym się z kilku substancji, to
odporności materiałów, z których wykonano rękawice nie można wcześniej wyliczyć i dlatego też musi być ona
sprawdzona przed zastosowaniem.
Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane są rękawice
Od producenta rękawic należy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.
Ochrona oczu: Okulary ochronne zalecane podczas napełniania
*
9 Właściwości fizyczne i chemiczne
Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Ogólne dane
Wygląd:
Płynny
Forma:
Bezbarwny
Kolor:
Charakterystyczny
Zapach:
Nieokreślone.
Próg zapachu:
Wartość pH w 20 °C:
8
Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia:
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia:
0 °C
100 °C
Punkt zapłonu:
Nie nadający się do zastosowania.
Łatwopalność (stała gazowa):
Nie nadający się do zastosowania.
Temperatura palenia się:
Temperatura rozkładu:
Nieokreślone.
Samozapłon:
Produkt nie jest samozapalny.
Niebezpieczeństwo wybuchu:
Produkt nie jest grozi wybuchem.
(ciąg dalszy na stronie 4)
PL
36.1.4
strona: 4/6
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 31.10.2013
Aktualizacja: 31.10.2013
Nazwa handlowa: pGEM® DNA Markers
(ciąg dalszy od strony 3)
Granice niebezpieczeństwa wybuchu:
Dolna:
Górna:
Nieokreślone.
Nieokreślone.
Ciśnienie pary:
Nieokreślone.
Gęstość:
Gęstość względna
Gęstość par
Szybkość parowania
Nie jest określony.
Nieokreślone.
Nieokreślone.
Nieokreślone.
Rozpuszczalność w/ mieszalność z
Woda:
W pełni mieszalny.
Współczynnik podziału (n-oktanol/ woda): Nieokreślone.
*
Lepkość:
Dynamiczna:
Kinetyczna:
Nieokreślone.
Nieokreślone.
Zawartość rozpuszczalników:
rozpuszczalniki organiczne:
Woda:
0,0 %
99,0 %
Zawartość ciał stałych:
Inne informacje
10,0 %
Brak dostępnych dalszych istotnych danych
10 Stabilność i reaktywność
Reaktywność
Stabilność chemiczna
Rozkład termiczny/ warunki których należy unikać: Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem.
Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie są znane.
Warunki, których należy unikać Brak dostępnych dalszych istotnych danych
Materiały niezgodne: Brak dostępnych dalszych istotnych danych
Niebezpieczne produkty rozkładu: Niebezpieczne produkty rozkładu nie są znane.
11 Informacje toksykologiczne
Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Ostra toksyczność:
Istotne sklasyfikowane wartości LD/LC50: Brak danych
Pierwotne działanie drażniące: Działanie Gatunek Metoda:
na skórze: Brak działania drażniącego.
w oku: Działanie drażniące.
Uczulanie: Žadne działanie uczulające nie jest znane.
*
12 Informacje ekologiczne
Toksyczność
Toksyczność wodna: Nie szkodliwych dla środowiska wodnego.
Trwałość i zdolność do rozkładu Niedostępne
(ciąg dalszy na stronie 5)
PL
36.1.4
strona: 5/6
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 31.10.2013
Aktualizacja: 31.10.2013
Nazwa handlowa: pGEM® DNA Markers
(ciąg dalszy od strony 4)
Zachowanie się w obszarach środowiska:
Zdolność do bioakumulacji Nie znana
Mobilność w glebie Brak dostępnych dalszych istotnych danych
Skutki ekotoksyczne:
Uwaga: Niedostępne
Dalsze wskazówki ekologiczne:
Wskazówki ogólne: W zasadzie nieszkodliwy dla wody
Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
PBT: Nie nadający się do zastosowania.
vPvB: Nie nadający się do zastosowania.
Inne szkodliwe skutki działania Brak dostępnych dalszych istotnych danych
13 Postępowanie z odpadami
Metody unieszkodliwiania odpadów
Zalecenie:
Usuwanie powinno odbywać się zgodnie z odpowiednimi regionalnymi i lokalnymi przepisami krajowymi. Patrz
sekcja 7: Obsługa i magazynowanie oraz rozdział 8: Kontrola ekspozycji i środki ochrony indywidualnej o
dodatkowe informacje obchodzenia się i ochrony pracowników.
Opakowania nieoczyszczone:
Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zalecany środek czyszczący: Woda, w razie konieczności z dodatkiem środków czystości.
*
14 Informacje dotyczące transportu
Numer UN
ADR, ADN, IMDG, IATA
Żaden
brak
Prawidłowa nazwa przewozowa UN
ADR, ADN, IMDG, IATA
Żaden
brak
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
Żaden
ADR, ADN, IMDG, IATA
Klasa
brak
Grupa opakowań
ADR, IMDG, IATA
Żaden
brak
Zagrożenia dla środowiska:
Zanieczyszczenia morskie:
Nie
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Nie nadający się do zastosowania.
Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do
konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie nadający się do zastosowania.
UN "Model Regulation":
PL
(ciąg dalszy na stronie 6)
36.1.4
strona: 6/6
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 31.10.2013
Aktualizacja: 31.10.2013
Nazwa handlowa: pGEM® DNA Markers
(ciąg dalszy od strony 5)
*
15 Informacje dotyczące przepisów prawnych
Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny
Przepisy poszczególnych krajów:
Klasyfikacja według VbF: brak
Klasa zagrożenia wód: W zasadzie nieszkodliwy dla wody.
Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.
16 Inne informacje
Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości
produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.
Wydział sporządzający wykaz danych:
Promega Corporation
Safety Department
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711
U.S.A.
Skróty i akronimy:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
* Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
PL
36.1.4
strona: 1/6
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 31.10.2013
*
Aktualizacja: 31.10.2013
1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: Amelogenin Ladder
Numer artykułu: DG620
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Brak dostępnych dalszych istotnych danych
Zastosowanie substancji / preparatu Odczynniki laboratoryjne
Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Producent/Dostawca:
Promega Corporation
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711
U.S.A.
1-608-274-4330
1-800-356-9526
SDS author: [email protected]
Komórka udzielająca informacji: SDS autor: [email protected]
Numer telefonu alarmowego:
Dla chemicznych awaryjne Tankowca, Przecieku, Pożar, narażenia, lub Wypadek wezwania CHEMTREC dnia i
nocy w USA i Kanadzie: 1-800-424-9300Outside USA i Kanady: 703-527-3887 1 (zebrać zaproszenia
zakwalifikowany).
*
2 Identyfikacja zagrożeń
Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt nie jest klasyfikowany zgodnie z przepisami CLP.
Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 brak
Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia brak
Hasło ostrzegawcze brak
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia brak
Inne zagrożenia
Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
PBT: Nie nadający się do zastosowania.
vPvB: Nie nadający się do zastosowania.
3 Skład/informacja o składnikach
Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
Opis: Mieszanka z niżej wymienionych składników z bezpiecznymi domieszkami.
(ciąg dalszy na stronie 2)
PL
36.1.4
strona: 2/6
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 31.10.2013
Aktualizacja: 31.10.2013
Nazwa handlowa: Amelogenin Ladder
(ciąg dalszy od strony 1)
Składniki niebezpieczne: brak
4 Środki pierwszej pomocy
Opis środków pierwszej pomocy
Wskazówki ogólne: Środki specjalne nie są konieczne.
Po wdychaniu: Dostarczyć świeże powietrze, w razie dolegliwości wezwać lekarza.
Po styczności ze skórą: Ogólnie produkt nie działa drażniąco na skórę.
Po styczności z okiem: Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą.
Po przełknięciu: Przy trwałych dolegliwościach porozumieć się z lekarzem.
Wskazówki dla lekarza:
Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Brak
Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z
poszkodowanym
Brak dostępnych dalszych istotnych danych
5 Postępowanie w przypadku pożaru
Środki gaśnicze
Przydatne środki gaśnicze:
CO2, proszek gaśniczy lub strumień wody. Większy pożar zwalczać strumieniem wody lub pianą odporną na
działanie alkoholu.
Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Nie są znane
Informacje dla straży pożarnej Brak specjalnych
Specjalne wyposażenie ochronne: Środki specjalne nie są konieczne.
6 Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Nie konieczne.
Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Rozcieńczyć dużą ilością wody.
Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:
Zebrać za pomocą materiału wiążącego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał wiążący kwasy, materiał
wiążący uniwersalny, trociny).
Odniesienia do innych sekcji
Nie powstają żadne materiały niebezpieczne.
Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.
7 Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
Sposób obchodzenia się:
Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Środki specjalne nie są konieczne.
Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: Produkt jest niepalny.
Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych
niezgodności
Składowanie:
Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników: Brak szczególnych wymagań.
Wskazówki odnośnie wspólnego składowania: Nie konieczne.
Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania: Brak.
(ciąg dalszy na stronie 3)
PL
36.1.4
strona: 3/6
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 31.10.2013
Aktualizacja: 31.10.2013
Nazwa handlowa: Amelogenin Ladder
(ciąg dalszy od strony 2)
Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Brak dostępnych dalszych istotnych danych
8 Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
Dodatkowe wskazówki dla wykonania urządzeń technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
Parametry dotyczące kontroli
Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy:
Produkt nie zawiera znaczących ilości materiałów, których wartości graniczne musiałyby być kontrolowane pod
kątem warunków miejsca pracy.
Wskazówki dodatkowe: Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy.
Kontrola narażenia
Osobiste wyposażenie ochronne:
Ogólne środki ochrony i higieny:
Należy przestrzegać zwyczajne środki ostrożności przy obchodzeniu się z chemikaliami.
Ochrona dróg oddechowych: Nie konieczne.
Ochrona rąk:
Rękawice ochronne
Wybór materiału na rękawice ochronne przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i degradacji.
Materiał, z którego wykonane są rękawice
Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmienia się
od producenta do producenta. Ponieważ produkt jest preparatem składającym się z kilku substancji, to
odporności materiałów, z których wykonano rękawice nie można wcześniej wyliczyć i dlatego też musi być ona
sprawdzona przed zastosowaniem.
Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane są rękawice
Od producenta rękawic należy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.
Ochrona oczu: Okulary ochronne zalecane podczas napełniania
9 Właściwości fizyczne i chemiczne
Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Ogólne dane
Wygląd:
Płynny
Forma:
Bezbarwny
Kolor:
Charakterystyczny
Zapach:
Nieokreślone.
Próg zapachu:
Wartość pH w 20 °C:
9
Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia:
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia:
Nie jest określony.
100 °C
Punkt zapłonu:
Nie nadający się do zastosowania.
Łatwopalność (stała gazowa):
Nie nadający się do zastosowania.
Temperatura palenia się:
Temperatura rozkładu:
Nieokreślone.
Samozapłon:
Produkt nie jest samozapalny.
Niebezpieczeństwo wybuchu:
Produkt nie jest grozi wybuchem.
(ciąg dalszy na stronie 4)
PL
36.1.4
strona: 4/6
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 31.10.2013
Aktualizacja: 31.10.2013
Nazwa handlowa: Amelogenin Ladder
(ciąg dalszy od strony 3)
Granice niebezpieczeństwa wybuchu:
Dolna:
Górna:
Nieokreślone.
Nieokreślone.
Ciśnienie pary:
Nieokreślone.
Gęstość:
Gęstość względna
Gęstość par
Szybkość parowania
Nie jest określony.
Nieokreślone.
Nieokreślone.
Nieokreślone.
Rozpuszczalność w/ mieszalność z
Woda:
W pełni mieszalny.
Współczynnik podziału (n-oktanol/ woda): Nieokreślone.
Lepkość:
Dynamiczna:
Kinetyczna:
Nieokreślone.
Nieokreślone.
Zawartość rozpuszczalników:
rozpuszczalniki organiczne:
Woda:
0,0 %
99,2 %
Zawartość ciał stałych:
Inne informacje
10,0 %
Brak dostępnych dalszych istotnych danych
10 Stabilność i reaktywność
Reaktywność
Stabilność chemiczna
Rozkład termiczny/ warunki których należy unikać: Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem.
Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie są znane.
Warunki, których należy unikać Brak dostępnych dalszych istotnych danych
Materiały niezgodne: Brak dostępnych dalszych istotnych danych
Niebezpieczne produkty rozkładu: Niebezpieczne produkty rozkładu nie są znane.
11 Informacje toksykologiczne
Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Ostra toksyczność:
Istotne sklasyfikowane wartości LD/LC50: Brak danych
Pierwotne działanie drażniące: Działanie Gatunek Metoda:
na skórze: Brak działania drażniącego.
w oku: Działanie drażniące.
Uczulanie: Žadne działanie uczulające nie jest znane.
12 Informacje ekologiczne
Toksyczność
Toksyczność wodna: Nie szkodliwych dla środowiska wodnego.
Trwałość i zdolność do rozkładu Niedostępne
(ciąg dalszy na stronie 5)
PL
36.1.4
strona: 5/6
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 31.10.2013
Aktualizacja: 31.10.2013
Nazwa handlowa: Amelogenin Ladder
(ciąg dalszy od strony 4)
Zachowanie się w obszarach środowiska:
Zdolność do bioakumulacji Nie znana
Mobilność w glebie Brak dostępnych dalszych istotnych danych
Skutki ekotoksyczne:
Uwaga: Niedostępne
Dalsze wskazówki ekologiczne:
Wskazówki ogólne: W zasadzie nieszkodliwy dla wody
Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
PBT: Nie nadający się do zastosowania.
vPvB: Nie nadający się do zastosowania.
Inne szkodliwe skutki działania Brak dostępnych dalszych istotnych danych
13 Postępowanie z odpadami
Metody unieszkodliwiania odpadów
Zalecenie:
Usuwanie powinno odbywać się zgodnie z odpowiednimi regionalnymi i lokalnymi przepisami krajowymi. Patrz
sekcja 7: Obsługa i magazynowanie oraz rozdział 8: Kontrola ekspozycji i środki ochrony indywidualnej o
dodatkowe informacje obchodzenia się i ochrony pracowników.
Opakowania nieoczyszczone:
Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zalecany środek czyszczący: Woda, w razie konieczności z dodatkiem środków czystości.
14 Informacje dotyczące transportu
Numer UN
ADR, ADN, IMDG, IATA
Żaden
brak
Prawidłowa nazwa przewozowa UN
ADR, ADN, IMDG, IATA
Żaden
brak
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
Żaden
ADR, ADN, IMDG, IATA
Klasa
brak
Grupa opakowań
ADR, IMDG, IATA
Żaden
brak
Zagrożenia dla środowiska:
Zanieczyszczenia morskie:
Nie
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Nie nadający się do zastosowania.
Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do
konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie nadający się do zastosowania.
UN "Model Regulation":
PL
(ciąg dalszy na stronie 6)
36.1.4
strona: 6/6
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 31.10.2013
Aktualizacja: 31.10.2013
Nazwa handlowa: Amelogenin Ladder
(ciąg dalszy od strony 5)
15 Informacje dotyczące przepisów prawnych
Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny
Przepisy poszczególnych krajów:
Klasyfikacja według VbF: brak
Klasa udział w %
Wasser
NK
99,2
0,1
Klasa zagrożenia wód: W zasadzie nieszkodliwy dla wody.
Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.
16 Inne informacje
Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości
produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.
Wydział sporządzający wykaz danych:
Promega Corporation
Safety Department
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711
U.S.A.
Skróty i akronimy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
* Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
PL
36.1.4
strona: 1/6
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 31.10.2013
*
Aktualizacja: 31.10.2013
1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: Amelogenin 10X Primer Pair, (2µM)
Numer artykułu: DK628
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Brak dostępnych dalszych istotnych danych
Zastosowanie substancji / preparatu Odczynniki laboratoryjne
Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Producent/Dostawca:
Promega Corporation
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711
U.S.A.
1-608-274-4330
1-800-356-9526
SDS author: [email protected]
Komórka udzielająca informacji: SDS autor: [email protected]
Numer telefonu alarmowego:
Dla chemicznych awaryjne Tankowca, Przecieku, Pożar, narażenia, lub Wypadek wezwania CHEMTREC dnia i
nocy w USA i Kanadzie: 1-800-424-9300Outside USA i Kanady: 703-527-3887 1 (zebrać zaproszenia
zakwalifikowany).
*
2 Identyfikacja zagrożeń
Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt nie jest klasyfikowany zgodnie z przepisami CLP.
Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 brak
Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia brak
Hasło ostrzegawcze brak
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia brak
Inne zagrożenia
Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
PBT: Nie nadający się do zastosowania.
vPvB: Nie nadający się do zastosowania.
3 Skład/informacja o składnikach
Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
Opis: Mieszanka z niżej wymienionych składników z bezpiecznymi domieszkami.
(ciąg dalszy na stronie 2)
PL
36.1.4
strona: 2/6
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 31.10.2013
Aktualizacja: 31.10.2013
Nazwa handlowa: Amelogenin 10X Primer Pair, (2µM)
(ciąg dalszy od strony 1)
Składniki niebezpieczne: brak
4 Środki pierwszej pomocy
Opis środków pierwszej pomocy
Wskazówki ogólne: Środki specjalne nie są konieczne.
Po wdychaniu: Dostarczyć świeże powietrze, w razie dolegliwości wezwać lekarza.
Po styczności ze skórą: Ogólnie produkt nie działa drażniąco na skórę.
Po styczności z okiem: Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą.
Po przełknięciu: Przy trwałych dolegliwościach porozumieć się z lekarzem.
Wskazówki dla lekarza:
Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Brak
Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z
poszkodowanym
Brak dostępnych dalszych istotnych danych
5 Postępowanie w przypadku pożaru
Środki gaśnicze
Przydatne środki gaśnicze:
CO2, proszek gaśniczy lub strumień wody. Większy pożar zwalczać strumieniem wody lub pianą odporną na
działanie alkoholu.
Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Nie są znane
Informacje dla straży pożarnej Brak specjalnych
Specjalne wyposażenie ochronne: Środki specjalne nie są konieczne.
6 Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Nie konieczne.
Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Rozcieńczyć dużą ilością wody.
Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:
Zebrać za pomocą materiału wiążącego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał wiążący kwasy, materiał
wiążący uniwersalny, trociny).
Odniesienia do innych sekcji
Nie powstają żadne materiały niebezpieczne.
Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.
7 Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
Sposób obchodzenia się:
Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Środki specjalne nie są konieczne.
Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: Produkt jest niepalny.
Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych
niezgodności
Składowanie:
Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników: Brak szczególnych wymagań.
Wskazówki odnośnie wspólnego składowania: Nie konieczne.
Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania: Brak.
(ciąg dalszy na stronie 3)
PL
36.1.4
strona: 3/6
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 31.10.2013
Aktualizacja: 31.10.2013
Nazwa handlowa: Amelogenin 10X Primer Pair, (2µM)
(ciąg dalszy od strony 2)
Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Brak dostępnych dalszych istotnych danych
8 Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
Dodatkowe wskazówki dla wykonania urządzeń technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
Parametry dotyczące kontroli
Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy:
Produkt nie zawiera znaczących ilości materiałów, których wartości graniczne musiałyby być kontrolowane pod
kątem warunków miejsca pracy.
Wskazówki dodatkowe: Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy.
Kontrola narażenia
Osobiste wyposażenie ochronne:
Ogólne środki ochrony i higieny:
Należy przestrzegać zwyczajne środki ostrożności przy obchodzeniu się z chemikaliami.
Ochrona dróg oddechowych: Nie konieczne.
Ochrona rąk:
Rękawice ochronne
Wybór materiału na rękawice ochronne przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i degradacji.
Materiał, z którego wykonane są rękawice
Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmienia się
od producenta do producenta. Ponieważ produkt jest preparatem składającym się z kilku substancji, to
odporności materiałów, z których wykonano rękawice nie można wcześniej wyliczyć i dlatego też musi być ona
sprawdzona przed zastosowaniem.
Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane są rękawice
Od producenta rękawic należy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.
Ochrona oczu: Okulary ochronne zalecane podczas napełniania
9 Właściwości fizyczne i chemiczne
Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Ogólne dane
Wygląd:
Płynny
Forma:
Bezbarwny
Kolor:
Charakterystyczny
Zapach:
Nieokreślone.
Próg zapachu:
Wartość pH w 20 °C:
7
Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia:
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia:
Nie jest określony.
100 °C
Punkt zapłonu:
Nie nadający się do zastosowania.
Łatwopalność (stała gazowa):
Nie nadający się do zastosowania.
Temperatura palenia się:
Temperatura rozkładu:
Nieokreślone.
Samozapłon:
Produkt nie jest samozapalny.
Niebezpieczeństwo wybuchu:
Produkt nie jest grozi wybuchem.
(ciąg dalszy na stronie 4)
PL
36.1.4
strona: 4/6
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 31.10.2013
Aktualizacja: 31.10.2013
Nazwa handlowa: Amelogenin 10X Primer Pair, (2µM)
(ciąg dalszy od strony 3)
Granice niebezpieczeństwa wybuchu:
Dolna:
Górna:
Nieokreślone.
Nieokreślone.
Ciśnienie pary:
Nieokreślone.
Gęstość:
Gęstość względna
Gęstość par
Szybkość parowania
Nie jest określony.
Nieokreślone.
Nieokreślone.
Nieokreślone.
Rozpuszczalność w/ mieszalność z
Woda:
W pełni mieszalny.
Współczynnik podziału (n-oktanol/ woda): Nieokreślone.
Lepkość:
Dynamiczna:
Kinetyczna:
Nieokreślone.
Nieokreślone.
Zawartość rozpuszczalników:
rozpuszczalniki organiczne:
Woda:
0,0 %
99,9 %
Zawartość ciał stałych:
Inne informacje
10,0 %
Brak dostępnych dalszych istotnych danych
10 Stabilność i reaktywność
Reaktywność
Stabilność chemiczna
Rozkład termiczny/ warunki których należy unikać: Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem.
Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie są znane.
Warunki, których należy unikać Brak dostępnych dalszych istotnych danych
Materiały niezgodne: Brak dostępnych dalszych istotnych danych
Niebezpieczne produkty rozkładu: Niebezpieczne produkty rozkładu nie są znane.
11 Informacje toksykologiczne
Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Ostra toksyczność:
Istotne sklasyfikowane wartości LD/LC50: Brak danych
Pierwotne działanie drażniące: Działanie Gatunek Metoda:
na skórze: Brak działania drażniącego.
w oku: Działanie drażniące.
Uczulanie: Žadne działanie uczulające nie jest znane.
12 Informacje ekologiczne
Toksyczność
Toksyczność wodna: Nie szkodliwych dla środowiska wodnego.
Trwałość i zdolność do rozkładu Niedostępne
(ciąg dalszy na stronie 5)
PL
36.1.4
strona: 5/6
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 31.10.2013
Aktualizacja: 31.10.2013
Nazwa handlowa: Amelogenin 10X Primer Pair, (2µM)
(ciąg dalszy od strony 4)
Zachowanie się w obszarach środowiska:
Zdolność do bioakumulacji Nie znana
Mobilność w glebie Brak dostępnych dalszych istotnych danych
Skutki ekotoksyczne:
Uwaga: Niedostępne
Dalsze wskazówki ekologiczne:
Wskazówki ogólne: W zasadzie nieszkodliwy dla wody
Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
PBT: Nie nadający się do zastosowania.
vPvB: Nie nadający się do zastosowania.
Inne szkodliwe skutki działania Brak dostępnych dalszych istotnych danych
13 Postępowanie z odpadami
Metody unieszkodliwiania odpadów
Zalecenie:
Usuwanie powinno odbywać się zgodnie z odpowiednimi regionalnymi i lokalnymi przepisami krajowymi. Patrz
sekcja 7: Obsługa i magazynowanie oraz rozdział 8: Kontrola ekspozycji i środki ochrony indywidualnej o
dodatkowe informacje obchodzenia się i ochrony pracowników.
Opakowania nieoczyszczone:
Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zalecany środek czyszczący: Woda, w razie konieczności z dodatkiem środków czystości.
14 Informacje dotyczące transportu
Numer UN
ADR, ADN, IMDG, IATA
Żaden
brak
Prawidłowa nazwa przewozowa UN
ADR, ADN, IMDG, IATA
Żaden
brak
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
Żaden
ADR, ADN, IMDG, IATA
Klasa
brak
Grupa opakowań
ADR, IMDG, IATA
Żaden
brak
Zagrożenia dla środowiska:
Zanieczyszczenia morskie:
Nie
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Nie nadający się do zastosowania.
Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do
konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie nadający się do zastosowania.
UN "Model Regulation":
PL
(ciąg dalszy na stronie 6)
36.1.4
strona: 6/6
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 31.10.2013
Aktualizacja: 31.10.2013
Nazwa handlowa: Amelogenin 10X Primer Pair, (2µM)
(ciąg dalszy od strony 5)
15 Informacje dotyczące przepisów prawnych
Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny
Przepisy poszczególnych krajów:
Klasyfikacja według VbF: brak
Klasa zagrożenia wód: W zasadzie nieszkodliwy dla wody.
Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.
16 Inne informacje
Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości
produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.
Wydział sporządzający wykaz danych:
Promega Corporation
Safety Department
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711
U.S.A.
Skróty i akronimy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
* Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
PL
36.1.4
strona: 1/6
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 31.10.2013
*
Aktualizacja: 31.10.2013
1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: K562 DNA High Molecular Weight
Numer artykułu: DD208
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Brak dostępnych dalszych istotnych danych
Zastosowanie substancji / preparatu Odczynniki laboratoryjne
Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Producent/Dostawca:
Promega Corporation
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711
U.S.A.
1-608-274-4330
1-800-356-9526
SDS author: [email protected]
Komórka udzielająca informacji: SDS autor: [email protected]
Numer telefonu alarmowego:
Dla chemicznych awaryjne Tankowca, Przecieku, Pożar, narażenia, lub Wypadek wezwania CHEMTREC dnia i
nocy w USA i Kanadzie: 1-800-424-9300Outside USA i Kanady: 703-527-3887 1 (zebrać zaproszenia
zakwalifikowany).
*
2 Identyfikacja zagrożeń
Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt nie jest klasyfikowany zgodnie z przepisami CLP.
Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 brak
Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia brak
Hasło ostrzegawcze brak
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia brak
Inne zagrożenia
Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
PBT: Nie nadający się do zastosowania.
vPvB: Nie nadający się do zastosowania.
*
3 Skład/informacja o składnikach
Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
Opis: Mieszanka z niżej wymienionych składników z bezpiecznymi domieszkami.
(ciąg dalszy na stronie 2)
PL
36.1.4
strona: 2/6
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 31.10.2013
Aktualizacja: 31.10.2013
Nazwa handlowa: K562 DNA High Molecular Weight
(ciąg dalszy od strony 1)
Składniki niebezpieczne: brak
*
4 Środki pierwszej pomocy
Opis środków pierwszej pomocy
Wskazówki ogólne: Środki specjalne nie są konieczne.
Po wdychaniu: Dostarczyć świeże powietrze, w razie dolegliwości wezwać lekarza.
Po styczności ze skórą: Ogólnie produkt nie działa drażniąco na skórę.
Po styczności z okiem: Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą.
Po przełknięciu: Przy trwałych dolegliwościach porozumieć się z lekarzem.
Wskazówki dla lekarza:
Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Brak
Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z
poszkodowanym
Brak dostępnych dalszych istotnych danych
*
5 Postępowanie w przypadku pożaru
Środki gaśnicze
Przydatne środki gaśnicze:
CO2, proszek gaśniczy lub strumień wody. Większy pożar zwalczać strumieniem wody lub pianą odporną na
działanie alkoholu.
Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Nie są znane
Informacje dla straży pożarnej
Brak specjalnych
Brak specjalnych
Specjalne wyposażenie ochronne: Środki specjalne nie są konieczne.
*
6 Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Nie konieczne.
Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Rozcieńczyć dużą ilością wody.
Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:
Zebrać za pomocą materiału wiążącego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał wiążący kwasy, materiał
wiążący uniwersalny, trociny).
Odniesienia do innych sekcji
Nie powstają żadne materiały niebezpieczne.
Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.
*
7 Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
Sposób obchodzenia się:
Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Środki specjalne nie są konieczne.
Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: Produkt jest niepalny.
Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych
niezgodności
Składowanie:
Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników: Brak szczególnych wymagań.
(ciąg dalszy na stronie 3)
PL
36.1.4
strona: 3/6
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 31.10.2013
Aktualizacja: 31.10.2013
Nazwa handlowa: K562 DNA High Molecular Weight
(ciąg dalszy od strony 2)
Wskazówki odnośnie wspólnego składowania: Nie konieczne.
Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania: Brak.
Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Brak dostępnych dalszych istotnych danych
8 Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
Dodatkowe wskazówki dla wykonania urządzeń technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
Parametry dotyczące kontroli
Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy:
Produkt nie zawiera znaczących ilości materiałów, których wartości graniczne musiałyby być kontrolowane pod
kątem warunków miejsca pracy.
Wskazówki dodatkowe: Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy.
Kontrola narażenia
Osobiste wyposażenie ochronne:
Ogólne środki ochrony i higieny:
Należy przestrzegać zwyczajne środki ostrożności przy obchodzeniu się z chemikaliami.
Ochrona dróg oddechowych: Nie konieczne.
Ochrona rąk:
Rękawice ochronne
Wybór materiału na rękawice ochronne przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i degradacji.
Materiał, z którego wykonane są rękawice
Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmienia się
od producenta do producenta. Ponieważ produkt jest preparatem składającym się z kilku substancji, to
odporności materiałów, z których wykonano rękawice nie można wcześniej wyliczyć i dlatego też musi być ona
sprawdzona przed zastosowaniem.
Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane są rękawice
Od producenta rękawic należy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.
Ochrona oczu: Okulary ochronne zalecane podczas napełniania
*
9 Właściwości fizyczne i chemiczne
Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Ogólne dane
Wygląd:
Płynny
Forma:
Bezbarwny
Kolor:
Charakterystyczny
Zapach:
Nieokreślone.
Próg zapachu:
Wartość pH w 20 °C:
8
Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia:
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia:
0 °C
100 °C
Punkt zapłonu:
Nie nadający się do zastosowania.
Łatwopalność (stała gazowa):
Nie nadający się do zastosowania.
Temperatura palenia się:
Temperatura rozkładu:
Nieokreślone.
(ciąg dalszy na stronie 4)
PL
36.1.4
strona: 4/6
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 31.10.2013
Aktualizacja: 31.10.2013
Nazwa handlowa: K562 DNA High Molecular Weight
(ciąg dalszy od strony 3)
Samozapłon:
Produkt nie jest samozapalny.
Niebezpieczeństwo wybuchu:
Produkt nie jest grozi wybuchem.
Granice niebezpieczeństwa wybuchu:
Dolna:
Górna:
Nieokreślone.
Nieokreślone.
Ciśnienie pary:
Nieokreślone.
Gęstość:
Gęstość względna
Gęstość par
Szybkość parowania
Nie jest określony.
Nieokreślone.
Nieokreślone.
Nieokreślone.
Rozpuszczalność w/ mieszalność z
Woda:
W pełni mieszalny.
Współczynnik podziału (n-oktanol/ woda): Nieokreślone.
*
Lepkość:
Dynamiczna:
Kinetyczna:
Nieokreślone.
Nieokreślone.
Zawartość rozpuszczalników:
rozpuszczalniki organiczne:
Woda:
0,0 %
97,0 %
Zawartość ciał stałych:
Inne informacje
10,0 %
Brak dostępnych dalszych istotnych danych
10 Stabilność i reaktywność
Reaktywność
Stabilność chemiczna
Rozkład termiczny/ warunki których należy unikać: Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem.
Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie są znane.
Warunki, których należy unikać Brak dostępnych dalszych istotnych danych
Materiały niezgodne: Brak dostępnych dalszych istotnych danych
Niebezpieczne produkty rozkładu: Niebezpieczne produkty rozkładu nie są znane.
11 Informacje toksykologiczne
Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Ostra toksyczność:
Istotne sklasyfikowane wartości LD/LC50: Brak danych
Pierwotne działanie drażniące: Działanie Gatunek Metoda:
na skórze: Brak działania drażniącego.
w oku: Działanie drażniące.
Uczulanie: Žadne działanie uczulające nie jest znane.
PL
(ciąg dalszy na stronie 5)
36.1.4
strona: 5/6
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 31.10.2013
Aktualizacja: 31.10.2013
Nazwa handlowa: K562 DNA High Molecular Weight
(ciąg dalszy od strony 4)
*
12 Informacje ekologiczne
Toksyczność
Toksyczność wodna: Nie szkodliwych dla środowiska wodnego.
Trwałość i zdolność do rozkładu Niedostępne
Zachowanie się w obszarach środowiska:
Zdolność do bioakumulacji Nie znana
Mobilność w glebie Brak dostępnych dalszych istotnych danych
Skutki ekotoksyczne:
Uwaga: Niedostępne
Dalsze wskazówki ekologiczne:
Wskazówki ogólne: W zasadzie nieszkodliwy dla wody
Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
PBT: Nie nadający się do zastosowania.
vPvB: Nie nadający się do zastosowania.
Inne szkodliwe skutki działania Brak dostępnych dalszych istotnych danych
13 Postępowanie z odpadami
Metody unieszkodliwiania odpadów
Zalecenie:
Usuwanie powinno odbywać się zgodnie z odpowiednimi regionalnymi i lokalnymi przepisami krajowymi. Patrz
sekcja 7: Obsługa i magazynowanie oraz rozdział 8: Kontrola ekspozycji i środki ochrony indywidualnej o
dodatkowe informacje obchodzenia się i ochrony pracowników.
Opakowania nieoczyszczone:
Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zalecany środek czyszczący: Woda, w razie konieczności z dodatkiem środków czystości.
*
14 Informacje dotyczące transportu
Numer UN
Żaden
Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Żaden
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
Żaden
Grupa opakowań
Żaden
Zagrożenia dla środowiska:
Zanieczyszczenia morskie:
Nie
Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Nie nadający się do zastosowania.
Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do
konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie nadający się do zastosowania.
PL
(ciąg dalszy na stronie 6)
36.1.4
strona: 6/6
Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31
Data druku: 31.10.2013
Aktualizacja: 31.10.2013
Nazwa handlowa: K562 DNA High Molecular Weight
(ciąg dalszy od strony 5)
*
15 Informacje dotyczące przepisów prawnych
Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny
Przepisy poszczególnych krajów:
Klasyfikacja według VbF: brak
Klasa zagrożenia wód: W zasadzie nieszkodliwy dla wody.
Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.
16 Inne informacje
Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości
produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.
Wydział sporządzający wykaz danych:
Promega Corporation
Safety Department
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711
U.S.A.
Skróty i akronimy:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
* Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
PL

Podobne dokumenty