ogłoszenie -olej złotoryja

Komentarze

Transkrypt

ogłoszenie -olej złotoryja
Strona 1 z 7
Złotoryja: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W SEZONIE
GRZEWCZYM 2010/2011
Numer ogłoszenia: 289930 - 2010; data zamieszczenia: 14.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego , ul. Wilcza 41, 59-500 Złotoryja,
woj. dolnośląskie, tel. 0-76 8783574, faks 0-76 8783574.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp3.zlotoryja.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO
W SEZONIE GRZEWCZYM 2010/2011.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grzewczych do kotłowni Szkoły Podstawowej nr 3 im.
Henryka Brodatego w Złotoryi w sezonie grzewczym 2010/2011 o parametrach: - gęstość w temperaturze
15 0C max - 0,860 g/cm3 - wartość opałowa min. - 42,6 MJ/kg - temperatura zapłonu min. - 56 0C lepkość kinematyczna w 20 0C max - 5,0 mm2/s - temperatura płynięcia min. - - 20 0C - zawartość siarki
max - 0,2 cg/s - zawartość wody max - 200 mg/kg - Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka
Brodatego przy ul. Wilczej nr 41 w Złotoryi - przewidywana ilość oleju opałowego - ok. 100 tysięcy litrów na
jeden sezon grzewczy - Jednorazowe dostawy realizowane będą przez Wykonawcę w ilościach
zgłaszanych telefonicznie przez Zamawiającego z wyprzedzeniem 2 dni. - Wraz z kaŜdorazową dostawą
przedkładane będą świadectwa jakości, nie później niŜ w momencie dostarczenia faktury. - Wymienione
dostawy obejmują pełny zakres, tj. załadunek na środek transportu, transport oraz rozładunek w miejscu
przeznaczenia. - Wykonawca będzie dostarczać olej opałowy własnym transportem i na własne ryzyko. Olej opałowy naleŜy dostarczać autocysternami oplombowanymi i zabezpieczonymi oraz oznaczonymi
zgodnie z wymogami prawa. - Dowodem dostawy oleju opałowego będzie dokument WZ wystawiony przez
dostawcę, w którym zostanie wpisana przez upowaŜnionego pracownika Zamawiającego rzeczywista ilość
mhtml:file://F:\lidmad\na płytke\treść ogłoszenia.mht
2010-09-14
Strona 2 z 7
oleju opałowego przyjęta do kotłowni oraz protokół sporządzony przez Zamawiającego i podpisany przez
kierowcę autocysterny oraz odpowiedzialnego pracownika Zamawiającego. - Wpisana i potwierdzona przez
upowaŜnione osoby ilość przyjętego oleju opałowego stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury. Parametry dostarczonego oleju opałowego muszą być zgodne z parametrami zapisanymi w świadectwie
jakości oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami. - Dostawy oleju będą odbywały się transportem
kołowym (auto-cysterną) zaopatrzoną w pompę rozładunkową z legalizowanym urządzeniem pomiarowym
oraz węŜem rozładunkowym i złączkami dostosowanymi do otworów wlewowych zbiorników paliwa
Zamawiającego. Sprzęt posiadał będzie aktualne badania techniczne odpowiadające wymogom przy
transporcie płynnych paliw. Cysterna przywoŜąca olej powinna być wyposaŜona w pompę. Rozliczenie
oleju będzie odbywało się w litrach. - W przypadku wątpliwości co do jakości oleju opałowego Zamawiający
zleci wykonanie badań oleju w uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodności z
obowiązującymi normami, kosztami badania laboratoryjnego zostanie obciąŜony Wykonawca dostawy oleju
opałowego. W przypadku stwierdzenia złej jakości oleju lub niespełnienia norm z pkt 3.2, Wykonawca
pokryje koszty związane z usunięciem ewentualnej awarii systemu ogrzewania zasilanego tym olejem
opałowym. - Rozliczenie ilości zatankowanego oleju odbywać się będzie na podstawie zalegalizowanego
urządzenia pomiarowego, zainstalowanego na samochodzie dostawczym Wykonawcy. - Zamawiający
zastrzega sobie moŜliwość zakupu mniejszej ilości oleju opałowego, w zaleŜności od przebiegu sezonu
grzewczego oraz panujących warunków atmosferycznych. - Rozliczenie za dostarczany olej będzie się
odbywać w formie bezgotówkowej, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
JeŜeli nastąpi konieczność skorzystania z zamówienia uzupełniającego będzie ono udzielone do
wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego na podstawie odrębnej umowy.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie wymagane
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
mhtml:file://F:\lidmad\na płytke\treść ogłoszenia.mht
2010-09-14
Strona 3 z 7
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający aktualną koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi zgodnie z art.46 ust.1 pkt. 3)
ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2007r nr 155,
poz. 1095 z późn. zm.) oraz art.32 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z
2006 r. nr 89, poz. 625 z późn. zm.).Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana wg
kryterium spełnia/nie spełnia na podstawie przedłoŜonych dokumentów.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną dostawą, której przedmiotem była dostawa oleju opałowego
lekkiego - zał. nr 4b do SIWZ.Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana wg kryterium
spełnia/nie spełnia na podstawie przedłoŜonych dokumentów.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca przedłoŜy wykaz sprzętu - załącznik nr 4a do SIWZ, z którego wynika, iŜ dysponuje
on minimum 1 (jednym) pojazdem przeznaczonym do przewozu paliw płynnych. Ocena
spełnienia w/w warunku zostanie dokonana wg kryterium spełnia/nie spełnia na podstawie
przedłoŜonych dokumentów.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna spełnienie warunków udziału w postępowaniu jeŜeli wykonawca złoŜy
oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2 do SIWZ (Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu - w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień
publicznych)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jeŜeli wykonawca, złoŜy
oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2 do SIWZ (Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu-w zakresie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień
publicznych). Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana wg kryterium spełnia/nie spełnia
na podstawie przedłoŜonych dokumentów.
mhtml:file://F:\lidmad\na płytke\treść ogłoszenia.mht
2010-09-14
Strona 4 z 7
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŜy
przedłoŜyć:
koncesję, zezwolenie lub licencję
wykaz
wykonanych,
a
w
przypadku
świadczeń
okresowych
lub
ciągłych
równieŜ
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane naleŜycie
wykaz narządzi, wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług
lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
naleŜy przedłoŜyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
mhtml:file://F:\lidmad\na płytke\treść ogłoszenia.mht
2010-09-14
Strona 5 z 7
zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,
przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla
wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, Ŝe:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŜ
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert - albo oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
mhtml:file://F:\lidmad\na płytke\treść ogłoszenia.mht
2010-09-14
Strona 6 z 7
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeŜeli
w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY ,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom naleŜy przedłoŜyć:
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, Ŝe dostarczane
produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Świadectwo jakości paliwa lub orzeczenie laboratoryjne wydane przez upowaŜnione laboratorium
specjalistyczne z ostatniej realizowanej przez Wykonawcę dostawy paliwa wskazane w ofercie producenta
oleju.
III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://www.zlotoryja.bip.info.pl/index.php?idmp=1&r=r
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 3
im. Henryka Brodatego adres: 59-500 Złotoryja ul. Wilcza 41 (pokój nr 2a).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2010
mhtml:file://F:\lidmad\na płytke\treść ogłoszenia.mht
2010-09-14
Strona 7 z 7
godzina 11:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego adres: 59-500 Złotoryja ul. Wilcza
41 (pokój nr 2a).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
mhtml:file://F:\lidmad\na płytke\treść ogłoszenia.mht
2010-09-14

Podobne dokumenty