Z Dziejów Papieru - Gimnazjum nr 6 w Szczecinie.

Komentarze

Transkrypt

Z Dziejów Papieru - Gimnazjum nr 6 w Szczecinie.
Z dziejów papieru
Informacje podstawowe
Potrzeba zachowania informacji towarzyszyła ludziom od zawsze. Świadectwem
tego są malunki na ścianach jaskiń, tabliczki Rzymian, wartościowe księgi z pergaminu, czy też zwoje papirusu Egipcjan.
Przed 2000 lat Chińczycy znaleźli rozwiązanie na metodę produkcji papieru. Początkowo do produkcji papieru używano łyka krzewów i drzew morwowych oraz
odpadów konopnych. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na papier zaczęto stosować inne surowce: len, słoma ryżowa, łodygi bambusa itd. Następnie sporządzano
mocno rozrzedzoną zawiesinę, łapano sitem, na którym poprzez równomierne potrząsanie osadzały się włókna. Po odsączeniu wody arkusz papieru wraz z ramką
odkładano do suszenia. Zasadniczo ta technika wytwarzania papieru pozostała niezmieniona do dziś, chociaż mocno zmieniono metody przygotowania włókien, pozbywania się wody, prasowania i suszenia.
Cele edukacyjne
Droga od papirusu do powstania papieru, (co nieco o poprzednikach papieru), wędrówka papieru po świecie, od ręcznej produkcji papieru, manufaktury aż do nowoczesnej produkcji papieru.
Uczestnik zajęć:
•
zna podstawowe informacje historyczne na temat papieru,
•
wyjaśnia podstawowe terminy związane z historią papieru,
•
na podstawie materiałów źródłowych przedstawia chronologicznie najważniejsze fakty z dziejów papieru i jego przodków,
•
omawia i uzasadnia rolę papieru, jako nośnika informacji w rozwoju cywilizacji.
EU: GRUNDTVIG PROGRAM PARTNERSKI „UCZ SIĘ WIĘCEJ, BĄDŹ ŚWIADOMYM KONSUMENTEM“, 2009
1
Przebieg zajęć
Metody:
•
mini wykład,
•
tworzenie mapy skojarzeń,
•
praca z tekstem źródłowym,
•
gry dydaktyczne.
Faza wprowadzająca:
1. Czynności organizacyjne.
2. Prezentacja multimedialna pt. „Historia papieru”. W czasie wyświetlania
slajdów prowadzący komentuje je dostosowując ilość podawanych informacji
do możliwości uczestników zajęć.
Faza realizacji:
1. Prowadzący wyjaśnia uczestnikom tworzenie mapy skojarzeń.
2. Prowadzący rozdaje grupom tekst źródłowy zawierający skróconą wersję historii papieru wybrany ze stron:

http://roman.plebanski.w.interia.pl/
3. Praca w grupach nad wykonaniem mapy skojarzeń na temat „Historia papieru” z wykorzystaniem prezentacji „Historia papieru” oraz fragmentów tekstów źródłowych.
4. Prezentacja przez liderów grup wykonanych map.
Faza podsumowująca:
1. Grupy tworzą własne tablice chronologiczne na podstawie materiałów zawierających najważniejsze wydarzenia z historii papieru.
2. Prowadzący po obserwacji pracy w grupach przedstawia prawidłowo ułożoną
tablicę obrazującą zarys dziejów papieru. Uczestnicy porównują wzór z pracami własnymi, poprawiają błędy, omawiają je wspólnie z prowadzącym zajęcia.
EU: GRUNDTVIG PROGRAM PARTNERSKI „UCZ SIĘ WIĘCEJ, BĄDŹ ŚWIADOMYM KONSUMENTEM“, 2009
2
Informacje dodatkowe dla prowadzącego zajęcia:
Scenariusz zajęć można modyfikować według własnego uznania oraz potrzeb i możliwości odbiorców. Można zastosować niezależnie lub w połączeniu pojedyncze
elementy scenariusza np.:
•
tylko metody tradycyjne nie wymagające aktywności uczestników: mini wykład połączony z prezentacją multimedialną.
•
metody aktywne pojedynczo lub w połączeniu,
•
gry dydaktyczne proponujemy wykorzystać jako element aktywizujący osoby
zwiedzające wystawę.
Można również po przeprowadzeniu wykładu wzbogacić zajęcia grami dydaktycznymi. Będą one wówczas urozmaicać i ciekawie podsumowywać zajęcia teoretyczne oraz integrować uczestników. Na stronach internetowych zawarte są materiały
źródłowe w bardzo obszernej wersji. Prowadzący zajęcia powinien dostosować materiały zawierające wiedzę teoretyczną do możliwości intelektualnych i zainteresowań uczestników zajęć.
Czas trwania zajęć
90 minut
Materiały
Materiał Nr I „Historia papieru“
Materiały znajdujące się na stronach:

http://roman.plebanski.w.interia.pl/

http://papiergeschichte.freyerweb.at/
zawierają następujące treści:
1. Nośniki pisma poprzedzające papier (tkaniny, tabliczki gliniane, skóry zwierzęce, papirus, pergamin, tapa, huun, amatl).
2. Pierwsze technologie papiernicze (papier lany, czerpany, chiński).
3. Rozpowszechnienie papieru w Azji.
4. Pierwsze młyny papiernicze w Europie.
5. Mechanizacja produkcji papieru.
EU: GRUNDTVIG PROGRAM PARTNERSKI „UCZ SIĘ WIĘCEJ, BĄDŹ ŚWIADOMYM KONSUMENTEM“, 2009
3
6. Wykorzystywania nowych surowców.
7. Rozwój nowoczesnego przemysłu papierniczego.
Materiał Nr II „Tablica chronologiczna“
Tablica znajduje się na stronach:

http://www.historiapapieru.prv.pl/

http://papiergeschichte.freyerweb.at/tafel1.html
Ten materiał zawiera najważniejsze daty i wydarzenia dotyczące historii papieru
oraz jego poprzedników.
Materiał Nr III „Mapa skojarzeń“
Metoda służy wizualnemu opracowaniu pojęcia, pojęcia, sytuacji, zdarzenia z wykorzystaniem rysunków, symboli, zwrotów, haseł.
Organizacja pracy:
•
sala przygotowana do pracy w grupach;
•
duże arkusze dla każdej grupy;
•
kolorowe mazaki lub kredki;
•
szpilki, pineski, masa samoprzylepna;
•
czas pracy 15-20 minut.
Przebieg:
•
Prowadzący zapisuje na tablicy pojęcie, które chce zdefiniować.
•
Dzieli grupę na 4-5 zespołów, każdy z nich otrzymuje duży arkusz papieru.
•
Prowadzący prosi uczestników, aby zapisali pojęcie HISTORIA PAPIERU w
środku plakatu, mogą zrobić do niego rysunek. Wyjaśnia, na czym polega
kreślenie map skojarzeń (zapisujemy wszystkie pojęcia, które zapamiętaliśmy po obejrzeniu prezentacji pt „Historia papieru”, pamiętając o tym, że
bliżej głównego tematu znajdują się pojęcia ogólne, im dalej, tym bardziej
szczegółowe).
•
Prowadzący określa czas na wykonanie zadania i zaprasza uczestników do
pracy.
EU: GRUNDTVIG PROGRAM PARTNERSKI „UCZ SIĘ WIĘCEJ, BĄDŹ ŚWIADOMYM KONSUMENTEM“, 2009
4
•
Na forum publicznym poszczególne grupy prezentują wykreślone mapy skojarzeń, dzięki czemu następuje utrwalenie zagadnień związanych z historią
papieru.
Materiał Nr IV „Prezentacja multimedialna“
Prezentacja multimedialna znajduje się na stronach:
 http://www.gimnazjumnr6.szczecin.pl/
Materiał Nr V „Gry dydaktyczne”
•
domino „Historia papieru”
•
karty do gry „Papierowy Piotruś”
•
gra planszowa „Papierowy omnibus”
Instrukcje i matryce do gier w zamieszczone są na CD w folderze „GRY“
Tekst: Z. Sokołowska
EU: GRUNDTVIG PROGRAM PARTNERSKI „UCZ SIĘ WIĘCEJ, BĄDŹ ŚWIADOMYM KONSUMENTEM“, 2009
5
 Literatura do tematu „Historia papieru”:
1.
Bielawski J. Książka w świecie Islamu. Wrocław 1991 (Książka o Książce)
2.
Bieńkowska B., Chamerska H. Zarys dziejów książki. Warszawa 1987.
3.
Bonfante L.: Pismo etruskie. Warszawa 1999.
4.
Czerniatowicz J. Książka grecka, średniowieczna i renesansowa. Wrocław 1976
(Książka o Książce).
5.
Dahl S. Dzieje książki. Pierwsze wydanie polskie, znacznie rozszerzone. Wrocław
1965.
6.
Davies W.V. Egipskie hieroglify. Warszawa 1998.
7.
Encyklopedia wiedzy o książce. Wrocław 1971.
8.
Głombiowski K., Szwejkowska H. Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności
i średniowieczu. Wyd. 3 Warszawa 1983.
9.
Jean G. Pismo - pamięć ludzkości. Wrocław 1994.
10. Miodońska B. Małopolskie malarstwo książkowe. 1320-1540. Warszawa, 1993.
11. Muszkowski J. Życie książki. Wyd. 2 ilustr. i rozszerzone Kraków 1951.
12. Nowicka M. Antyczna książka ilustrowana. Wrocław 1979 (Książka o Książce).
13. O książce. Mała encyklopedia dla nastolatków. Wrocław 1987.
14. Szantó T. Pismo i styl. Wyd. 2 uzup. Wrocław 1986.
15. Świderkówna A., Nowicka M. Książka się rozwija. Wrocław 1970 (Książka o Książce)
16. Walker C.B.F. Pismo klinowe. Warszawa 1998.
 Materiały źródłowe do prezentacji pt. „Historia papieru”:
J. Wiatroszak-Krysicka – „Rękodzieło papiernicze”, 1991, Stowarzyszenie Inżynierów i techników Przemysłu Papierniczego, Instytut Papiernictwa i Maszyn papierniczych Politechniki Łódzkiej.
 Strony internetowe:

http://www.wsp.krakow.pl/whk/hst_papr.html

http://www.historia.info.pl/historia_papieru/

http://www.historiapapieru.prv.pl/
EU: GRUNDTVIG PROGRAM PARTNERSKI „UCZ SIĘ WIĘCEJ, BĄDŹ ŚWIADOMYM KONSUMENTEM“, 2009
6

Podobne dokumenty