Rejestr MerCruiser i Mercury Diesel

Komentarze

Transkrypt

Rejestr MerCruiser i Mercury Diesel
Rejestr MerCruiser i
Mercury Diesel
90-889160Q02
04/2015
WAŻNE
• Konserwacji może dokonać wyłącznie autoryzowany dealer
firmy Mercury Marine/Brunswick Marine in EMEA.
• Po każdym przeglądzie konserwacyjnym niniejszy dziennik
powinien zostać oznaczony datą i podpisany przez
autoryzowanego dealera.
• Nie odnotowywanie regularnych przeglądów konserwacyjnych
może spowodować unieważnienie gwarancji.
• Zalecenia dotyczące konserwacji obejmują usługi, które
zgodnie z naszym doświadczeniem są najczęściej wymagane
przez typowego użytkownika.
• Prosimy upewnić się, że otrzymali Państwo od dealera kopię
raportu z kontroli przeprowadzonej przed dostarczeniem
produktu.
• Obowiązki z zakresu czynności specjalnych i konserwacji
zapobiegawczej wymienione są w Podręczniku obsługi
i konserwacji.
• W przypadku bardzo dużej liczby godzin pracy produktu
dealer może doradzić Państwu dodatkowe usługi, jeżeli okaże
się to konieczne. W szczególności zalecamy częstsze prace
konserwacyjne podczas użytkowania na obszarach
słonowodnych.
• Autoryzowane i certyfikowane centrum serwisowe zapewni
usługi przeszkolonych w fabryce techników oraz dostarczy
oryginalne części zamienne Quicksilver.
Niniejszy dziennik ma służyć Państwu pomocą. Prosimy o uzupełnienie
szczegółów silnika i łodzi, aby można było z nich w przyszłości korzystać w celach
referencyjnych. Bardzo ważne jest, aby dane były regularnie aktualizowane.
Numer seryjny silnika ......................................................................................................
Numer modelu ..................................................................................................................
Numer seryjny napędu ...................................................................................................
Numer modelu napędu ..................................................................................................
Numer seryjny pawęży ...................................................................................................
Numer modelu pawęży ..................................................................................................
Data zakupu .......................................................................................................................
Numer śruby napędowej ...............................................................................................
Skok .......................................................................................................................................
Numer kluczyka zapłonu ................................................................................................
Model łodzi .........................................................................................................................
Producent łodzi .................................................................................................................
Długość łodzi .....................................................................................................................
Numer kadłuba ..................................................................................................................
Informacje o podręczniku użytkownika ...................................................................
Imię i nazwisko właściciela ............................................................................................
Adres .....................................................................................................................................
Kod pocztowy ............................... Miasto ......................................................................
Kraj ·········································································································································
90-889160Q01
1
www.brunswick-marine.com
Zmiana właściciela/adresu
Data ..........................................................................................................................................................
Imię i nazwisko właściciela ..............................................................................................................
Adres ........................................................................................................................................................
Kod pocztowy ...................................... Miasto .................................................................................
Kraj ...........................................................................................................................................................
Adres e-mail: .........................................................................................................................................
Zmiana właściciela/adresu
Data ..........................................................................................................................................................
Imię i nazwisko właściciela ..............................................................................................................
Adres ........................................................................................................................................................
Kod pocztowy ...................................... Miasto .................................................................................
Kraj ...........................................................................................................................................................
Adres e-mail: .........................................................................................................................................
Przekazanie własności: Jeśli produkt został zakupiony od pierwszego właściciela,
należy dostarczyć swoje dane do lokalnego dystrybutora/działu firmy, aby
możliwe było przekazanie Państwu pozostałego czasu gwarancji. Dodatkowe
informacje znajdują w Podręczniku obsługi i konserwacji.
90-889160Q01
2
www.brunswick-marine.com
LISTA KONTROLNA PRZED DOSTARCZENIEM
ISE = jeśli jest na wyposażeniu MCM = napęd rufowy/MIE = napęd pokładowy
Kontrola przed uruchomieniem (zaznaczyć odpowiednie pola lub pozostawić
puste, jeśli nie dotyczy)
Czy korki spustowe są założone a kurki paliwowe zamknięte
Czy zawór wody słonej jest otwarty
Jeśli stosowany jest układ pobierania wody słonej, sprawdzić, czy wąż pawęży
jest przecięty lub usunięty i zablokować zamontowaną płytkę (MCM)
Mocowania silnika dokręcone i poprawnie wyregulowane
Wyosiowanie silnika sprawdzone podczas instalacji (jeśli dotyczy) (MCM)
Momenty dokręcania elementów złącznych napędu (MCM)
Prawidłowe obroty śruby napędowej (zamontowana i dokręcona)
Wyosiowanie wału śruby napędowej (MIE)
Zanotować skok i średnicę. Podać nr części śruby
Czy złącza cylindrów układu wspomagania są dokręcone (MCM)
Poziom oleju jednostki MerCruiser (MCM)
Poziom płynu do przekładni (MIE)
Odpowiednie parametry akumulatora, całkowicie naładowany i dobrze
zamocowany, marka i typ, amperogodziny, Ampery przy rozruchu na zimno
Czy wszystkie połączenia elektryczne są dokręcone i nie narażone na kontakt z
wodą
Czy system ochrony MerCathode jest podłączony bezpośrednio do
akumulatora (MCM)
Obwód uziemiający nie jest przerwany - sprawdzić pod kątem luźnych
elementów
Czy węże systemu wydechowego i zaciski są dokręcone
Czy wszystkie połączenia dla wody i paliwa są dokręcone
Sprawdzić wysokość pionowej rury wydechowej i kąt w dół w celu podania
w przeglądzie PDI (MIE)
Czy elementy złączne układu przepustnicy i zmiany biegów są poprawnie
dokręcone i nasmarowane
Łopatka przepustnicy, elektroniczne dźwignie przepustnicy otwierają się
i zamykają całkowicie
Konfiguracja DTS wykonana
Czy poziom oleju w skrzyni korbowej jest prawidłowy
Poziom oleju w układzie mechanicznego trymowania (MCM)
Działanie mechanicznego trymowania, sprawdzić zakres przełącznika
trymowania (jeśli dotyczy) (MCM)
Poziom płynu układu wspomagania sterowania
90-889160Q01
3
www.brunswick-marine.com
Poziom chłodziwa w zamkniętym układzie chłodzenia
Naprężenie pasa prądnicy/pompy cyrkulacyjnej
Napięcie pasa w układzie wspomagania sterowania (MCM)
Naprężenie pasa pompy odbioru wody morskiej (ISE)
Działanie systemu ostrzegania dźwiękowego
Kontrola podczas pracy silnika
Czy przełącznik bezpieczeństwa rozrusznika w położeniu zerowym funkcjonuje
prawidłowo
Działanie pompy wodnej
Przecieki wody, paliwa, oleju oraz nieszczelność układu wydechowego
Działanie instrumentów (sprawdzić ustawienia obrotomierza)
Działanie instrumentów drugiej stacji (ISE)
Obroty na biegu jałowym ………………………………. (użyć CDS lub G3)
Działanie biegu do przodu-jałowego-do tyłu
Działanie biegu do przodu-neutralnego-do tyłu uruchamianie/zatrzymywanie
drugiej stacji (ISE)
Działanie wyłącznika bezpieczeństwa ściągacza linowego
Działanie układu sterowniczego w całym zakresie (MCM)
Przyspieszenie z ilości obrotów na minutę na biegu jałowym
Obroty przy maksymalnie otwartej przepustnicy ……………………..…
(zmierzyć z użyciem CDS lub G3, sprawdzić z obrotomierzem na sterze)
Działanie trymowania pod obciążeniem (MCM)
Ustawianie zaczepu trymowania (ISE)
Użyć CDS lub G3 do sprawdzenia działania silnika-dołączyć formularz kontroli
do faktury
Sprawdzić obciążenie silnika i podać je w raporcie PDI (tylko silniki Diesla)
Kontrola po zakończeniu pracy silnika
Przecieki oleju, paliwa lub wody
Wszystkie poziomy cieczy
Dokręcenie nakrętki śruby napędowej (MCM)
Poziom chłodziwa
Nanieść na silnik smar antykorozyjny Quicksilver
Zaświadczam, że powyższe kontrole i przeglądy zostały przeprowadzone
Imię i nazwisko konserwatora: …………………… Nr paszportu …………………
Data: ………………………
Pieczęć dealera:
90-889160Q01
Numer dealera: ……………………………
4
www.brunswick-marine.com
Przygotowanie do przechowywania
OSTRZEŻENIE
Jako środek bezpieczeństwa, gdy łódź jest przechowywana lub znajduje się
w transporcie, odłączyć dodatni (+) przewód akumulatora. Uniemożliwi to
przypadkowe uruchomienie silnika i przegrzanie oraz uszkodzenie silnika z
powodu braku wody.
Chronić silnik przed uszkodzeniami fizycznymi, rdzą, korozją oraz brudem. Nie
uszczelniać w kontenerze lub owijać ciasno w plastik, gdyż wilgoć może tworzyć
i powodować zewnętrzne i wewnętrzne osady rdzy. Patrz diagram smarowania
w Instrukcji obsługi i konserwacji.
Nasmarować klamrę obrotową, rurę nachylenia oraz układ sterowania
Wyjąć świecę zapłonową
Nałożyć smar uszczelniający Quicksilver na gaźnik i otwory świec zapłonowych
Połączyć przewody świec zapłonowych. Upewnić się, że każdy przewód jest
połączony do prawidłowej świecy
Wyczyścić zewnętrzne części silnika, łącznie ze wszystkimi dostępnymi głowicami
Spryskać za pomocą środka antykorozyjnego Quicksilver
Nałożyć środek antykorozyjny Quicksilver na wszystkie malowane powierzchnie
Wymontować śrubę napędową. Nasmarować klin wału śruby napędowej
i ponownie zainstalować śrubę napędową
Podczas przechowywania zimowego, upewnić się, że otwory odprowadzające
wodę w obudowie przekładni są otwarte, aby woda mogła swobodnie zostać
odprowadzona. Do przeczyszczenia użyć kawałek drutu
Jeśli na łodzi jest zainstalowany prędkościomierz, odłączyć rurkę odbierającą
i osuszyć. Podłączyć ponownie rurkę. Woda może zamarznąć, powodując
pęknięcia obudowy przekładni oraz/lub pompy wodnej
Przed przechowywaniem spuścić i ponownie napełnić smarem Quicksilver
Sprawdzić uszczelki pod otworem wentylacyjnym i świecami. Przed ponowną
instalacją, wymienić uszkodzone uszczelki
Uwaga: Jeśli uwalniana jest woda lub płyn posiada konsystencję mleka,
w obudowie przekładni ma miejsce przeciek wody. Przed przechowywaniem
umożliwić kontrolę serwisową lokalnemu dealerowi. Niespełnienie tego warunku
może być przyczyną uszkodzenia przekładni, łożysk oraz wałów.
90-889160Q01
5
www.brunswick-marine.com
Kontrola przy dostawie do klienta
(zaznaczyć odpowiednie pola lub pozostawić puste, jeśli nie dotyczy)
Wypełnić i dokonać rejestracji gwarancji – przekazać klientowi kopię
Instrukcja obsługi i konserwacji – przekazać klientowi i zapoznać go z jej
treścią. Podkreślić znaczenie „Ostrzeżeń” oraz procedury testowania silnika
Mercury
Działanie sprzętu – wyjaśnić / zaprezentować
Wyłącznik ściągacza linowego
Moment obrotowy lub pociągnięcie, przyczyna i skutek, mocny uchwyt koła
sterowego, gwałtowny skręt łodzi, trymowanie do położenia neutralnego
Tabliczka parametrów technicznych łodzi strefy wybrzeża USA/tabliczka
z parametrami technicznymi łodzi CE
Odpowiednie usadowienie
Znaczenie kamizelki ratunkowej i poduszki ratunkowej
Parametry silnika MerCruiser i systemy ostrzegawcze zespołu
Funkcje wskaźników SmartCraft
Harmonogram przechowywania i konserwacji po zakończeniu sezonu
Silnik
Łódź
Przyczepa (jeśli dotyczy)
Wygląd zewnętrzny silnika zaburtowego jest do zaakceptowania (farba,
maska, obrazki itp.)
Gwarancja – przekazać klientowi i objaśnić jej treść. Wyjaśnić zakres usług
dealera
Wyjaśnić sposób przepłukiwania silnika
Zaświadczam, że powyższe informacje zostały przekazane i wyjaśnione
klientowi.
Imię i nazwisko sprzedawcy: ...........................................................................................................
Data: .........................................................................................................................................................
Pieczęć dealera:
90-889160Q01
Numer dealera: ......................................................................
6
www.brunswick-marine.com
Kontrola serwisowa po pierwszych 3 miesiącach LUB 20 godz.
eksploatacji
ISE = jeśli jest na wyposażeniu MCM = napęd rufowy/MIE = napęd pokładowy
Kontrola przed uruchomieniem (zaznaczyć odpowiednie pola lub pozostawić
puste, jeśli nie dotyczy)
Sprawdzić silnik i akcesoria na wypadek widocznych uszkodzeń
Opróżnić obudowę przekładni i napełnić odpowiednim olejem przekładniowym
Quicksilver (MCM)
Sprawdzenie ustawienia silnika
Nasmarować wszystkie połączenia oraz kliny
Nasmarować linkę steru
Przeprowadzić konserwację akumulatora i zacisków
Skontrolować przewody paliwowe i połączenia
Wymienić filtr paliwa
Sprawdzić wszystkie poziomy cieczy
Sprawdzić działanie wspomagania trymowania (MCM)
Pasy napędu - sprawdzić naprężenie
Wymienić olej silnikowy i filtr
Sprawdzić kompresję silnika
Oczyścić/sprawdzić filtr oleju silników wysokoprężnych
Sprawdzić, czy nie występuje korozja (wszystkie komponenty)
Sprawdzić, czy nie ma wycieków oleju/wody/paliwa
Sprawdzić podczas pracy silnika
Działanie pompy wodnej
Działanie/zamocowanie przepustnicy i wału przekładni
Obroty na biegu jałowym
Synchronizację silnika
Działanie systemu sterowania
Działanie mierników oraz przełącznika bezpieczeństwa ściągu linowego
Sprawdzić temperaturę pracy silnika, ciśnienie oleju, poziom naładowania
Sprawdzić ostrzeganie dźwiękowe
Użyć CDS
Sprawdzić kody awarii
Sprawdzić elektroniczny układ sterowania pracą silnika i działanie czujników
Sprawdzić regulację gaźnika (ISE)
90-889160Q01
7
www.brunswick-marine.com
Kontrola po zakończeniu pracy silnika
Spryskać blok silnika z głowicą środkiem antykorozyjnym Quicksilver
Corrosion Guard, aby zapobiec korozji połączeń elektrycznych i odkrytych
powierzchni metalowych
Skontrolować anody i układ antykorozyjny
Data: .........................................................................................................................................................
Godziny eksploatacji: .........................................................................................................................
Pieczęć dealera:
Nr paszportu ............................................................
Numer dealera: .....................................................................
Uwagi ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
90-889160Q01
8
www.brunswick-marine.com
Kontrola serwisowa coroczna LUB co 100 godzin pracy
ISE = jeśli jest na wyposażeniu MCM = napęd rufowy/MIE = napęd pokładowy
Kontrola przed uruchomieniem (zaznaczyć odpowiednie pola lub pozostawić
puste, jeśli nie dotyczy)
Sprawdzić silnik zaburtowy i akcesoria na wypadek widocznych uszkodzeń
Sprawdzić wyrównanie silnika
Tylne mocowanie silnika (moment do 54 N.m.) (MCM)
Śruby ściskające pierścienia przechylnego (moment do 74 N.m.)
Pompa odbierania wody morskiej - rozmontować i sprawdzić
Opróżnić obudowę przekładni i napełnić odpowiednim olejem przekładniowym
Quicksilver (MCM)
Poziom płynu do przekładni (MIE)
Nasmarować wszystkie smarowniczki jednostki napędowej (MCM)
Mieszki i zaciski jednostki napędowej - kontrola (MCM)
Nasmarować linkę steru
Obwód uziemiający nie jest przerwany - sprawdzić pod kątem luźnych
elementów
Przeprowadzić konserwację akumulatora i zacisków
Wszystkie połączenia elektryczne dokręcone i nie narażone na kontakt z wodą
Skontrolować przewody paliwowe i połączenia
Zmienić filtr paliwa
Zmienić olej i filtr skrzyni korbowej
Chłodziwo w obwodzie zamkniętym - w razie potrzeby wymienić
Chłodziwo w obwodzie zamkniętym - sprawdzić węże i zaciski korka
ciśnieniowego (ISE)
Wymiennik ciepła - wyczyścić sekcję wody morskiej i sprawdzić anody (ISE)
Układ wydechowy silnika - sprawdzić
Pasy napędu - sprawdzić naprężenie
Wąż wentylacyjny skrzyni korbowej urządzenia przeciwpożarowego wyczyścić/skontrolować filtr powietrza
Zawór wentylacyjny skrzyni korbowej - wymienić (ISE)
Wał- nasmarować linki przepustnicy
Poziom cieczy w układzie wspomagania sterowania (MCM)
Filtr paliwa oddzielający wodę - wymienić (ISE)
Sprawdzić kompresję - w razie potrzeby wymienić świece zapłonowe
Sprawdzić przewody świec zapłonowych, zatyczkę dystrybutora oraz wirnik
90-889160Q01
9
www.brunswick-marine.com
Nasmarować wał śrubowy, wał napędowy oraz kliny wałów (MCM)
Sprawdzić anody kontroli korozji/MerCathode (ISE)
Sprawdzić podczas pracy silnika
Czy przełącznik bezpieczeństwa rozrusznika w położeniu zerowym
funkcjonuje prawidłowo
Działanie pompy, systemu chłodzenia i termostatu
Sprawdzić przecieki, oleju, paliwa, wody, ulatniania się spalin
Działanie instrumentów/działanie instrumentów drugiej stacji (ISE)
Obroty na biegu jałowym ………………………………. (użyć obrotomierza
warsztatowego)
Działanie biegu do przodu-jałowego-do tyłu
Działanie biegu do przodu-neutralnego-do tyłu uruchamianie/zatrzymywanie
drugiej stacji (ISE)
Działanie wyłącznika bezpieczeństwa ściągacza linowego
Działanie trymowania pod obciążeniem (SD)
Ustawianie zaczepu trymowania (ISE)
Czy układ sterowniczy funkcjonuje w zakresie
Obroty przy maksymalnie otwartej przepustnicy ………………..… (zmierzyć
za pomocą obrotomierza warsztatowego, zweryfikować obrotomierzem steru)
Działanie trymowania pod obciążeniem (SD)
Sprawdzić synchronizację
Użyć laptopa DDT/CDS
Kontrola na wypadek kodów awarii
Sprawdzić elektroniczny układ sterowania pracą silnika i działanie czujników
Kontrola po zakończeniu pracy silnika
Przecieki oleju, paliwa lub wody
Wszystkie poziomy cieczy
Dokręcenie nakrętki śruby napędowej (SD)
Spryskać blok silnika z głowicą środkiem antykorozyjnym Quicksilver
Corrosion Guard, aby zapobiec korozji połączeń elektrycznych i odkrytych
powierzchni metalowych
Sprawdzić anody kontroli korozji
System Quicksilver MerCathode – test wyjściowy (ISE)
Sprawdzić/ustawić kody awarii (ISE)
Działanie systemu ostrzegania dźwiękowego (ISE)
Data: .........................................................................................................................................................
Godziny eksploatacji: .........................................................................................................................
90-889160Q01
10
www.brunswick-marine.com
Pieczęć dealera:
Nr paszportu ...........................................................
Numer dealera: ......................................................................
Uwagi ......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
90-889160Q01
11
www.brunswick-marine.com
Kontrola serwisowa coroczna LUB co 200 godzin pracy
ISE = jeśli jest na wyposażeniu MCM = napęd rufowy/MIE = napęd pokładowy
Kontrola przed uruchomieniem (zaznaczyć odpowiednie pola lub pozostawić
puste, jeśli nie dotyczy)
Sprawdzić silnik zaburtowy i akcesoria na wypadek widocznych uszkodzeń
Sprawdzić wyrównanie silnika
Tylne mocowanie silnika (moment do 54 N.m.) (MCM)
Śruby ściskające pierścienia przechylnego (moment do 74 N.m.)
Pompa odbierania wody morskiej - rozmontować i sprawdzić
Opróżnić obudowę przekładni i napełnić odpowiednim olejem przekładniowym
Quicksilver (MCM)
Poziom płynu do przekładni (MIE)
Nasmarować wszystkie smarowniczki jednostki napędowej (MCM)
Mieszki i zaciski jednostki napędowej - kontrola (MCM)
Nasmarować linkę steru
Obwód uziemiający nie jest przerwany - sprawdzić pod kątem luźnych
elementów
Przeprowadzić konserwację akumulatora i zacisków
Wszystkie połączenia elektryczne dokręcone i nie narażone na kontakt z wodą
Skontrolować przewody paliwowe i połączenia
Zmienić filtr paliwa
Zmienić olej i filtr skrzyni korbowej
Chłodziwo w obwodzie zamkniętym - w razie potrzeby wymienić
Chłodziwo w obwodzie zamkniętym - sprawdzić węże i zaciski korka
ciśnieniowego (ISE)
Wymiennik ciepła - wyczyścić sekcję wody morskiej i sprawdzić anody (ISE)
Układ wydechowy silnika - sprawdzić
Pasy napędu - sprawdzić naprężenie
Wąż wentylacyjny skrzyni korbowej urządzenia przeciwpożarowego wyczyścić/skontrolować filtr powietrza
Zawór wentylacyjny skrzyni korbowej - wymienić (ISE)
Wał- nasmarować linki przepustnicy
Poziom cieczy w układzie wspomagania sterowania (MCM)
Filtr paliwa oddzielający wodę - wymienić (ISE)
Sprawdzić kompresję - w razie potrzeby wymienić świece zapłonowe
Sprawdzić przewody świec zapłonowych, zatyczkę dystrybutora oraz wirnik
90-889160Q01
12
www.brunswick-marine.com
Nasmarować wał śrubowy, wał napędowy oraz kliny wałów (MCM)
Sprawdzić anody kontroli korozji/MerCathode (ISE)
Sprawdzić podczas pracy silnika
Czy przełącznik bezpieczeństwa rozrusznika w położeniu zerowym
funkcjonuje prawidłowo
Działanie pompy, systemu chłodzenia i termostatu
Sprawdzić przecieki, oleju, paliwa, wody, ulatniania się spalin
Działanie instrumentów/działanie instrumentów drugiej stacji (ISE)
Obroty na biegu jałowym ………………………………. (użyć obrotomierza
warsztatowego)
Działanie biegu do przodu-jałowego-do tyłu
Działanie biegu do przodu-neutralnego-do tyłu uruchamianie/zatrzymywanie
drugiej stacji (ISE)
Działanie wyłącznika bezpieczeństwa ściągacza linowego
Działanie trymowania pod obciążeniem (MCM)
Ustawianie zaczepu trymowania (ISE)
Czy układ sterowniczy funkcjonuje w zakresie
Obroty przy maksymalnie otwartej przepustnicy ………………..… (zmierzyć
za pomocą obrotomierza warsztatowego, zweryfikować obrotomierzem steru)
Działanie trymowania pod obciążeniem (MCM)
Sprawdzić synchronizację
Użyć laptopa DDT/CDS
Kontrola na wypadek kodów awarii
Sprawdzić elektroniczny układ sterowania pracą silnika i działanie czujników
Kontrola po zakończeniu pracy silnika
Przecieki oleju, paliwa lub wody
Wszystkie poziomy cieczy
Dokręcenie nakrętki śruby napędowej (MCM)
Spryskać blok silnika z głowicą środkiem antykorozyjnym Quicksilver
Corrosion Guard, aby zapobiec korozji połączeń elektrycznych i odkrytych
powierzchni metalowych
Sprawdzić anody kontroli korozji
System Quicksilver MerCathode – test wyjściowy (ISE)
Sprawdzić/ustawić kody awarii (ISE)
Działanie systemu ostrzegania dźwiękowego (ISE)
Data: .........................................................................................................................................................
Godziny eksploatacji: .........................................................................................................................
90-889160Q01
13
www.brunswick-marine.com
Pieczęć dealera:
Nr paszportu ............................................................
Numer dealera: .....................................................................
Uwagi ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
90-889160Q01
14
www.brunswick-marine.com
Kontrola serwisowa coroczna LUB co 300 godzin pracy
ISE = jeśli jest na wyposażeniu MCM = napęd rufowy/MIE = napęd pokładowy
Kontrola przed uruchomieniem (zaznaczyć odpowiednie pola lub pozostawić
puste, jeśli nie dotyczy)
Sprawdzić silnik zaburtowy i akcesoria na wypadek widocznych uszkodzeń
Sprawdzić wyrównanie silnika
Tylne mocowanie silnika (moment do 54 N.m.) (MCM)
Śruby ściskające pierścienia przechylnego (moment do 74 N.m.)
Pompa odbierania wody morskiej - rozmontować i sprawdzić
Opróżnić obudowę przekładni i napełnić odpowiednim olejem przekładniowym
Quicksilver (MCM)
Smar przekładni (MCM)
Poziom płynu do przekładni (MIE)
Nasmarować wszystkie smarowniczki jednostki napędowej (MCM)
Mieszki i zaciski jednostki napędowej - kontrola (MCM)
Nasmarować linkę steru
Obwód uziemiający nie jest przerwany - sprawdzić pod kątem luźnych
elementów
Przeprowadzić konserwację akumulatora i zacisków
Wszystkie połączenia elektryczne dokręcone i nie narażone na kontakt z wodą
Skontrolować przewody paliwowe i połączenia
Zmienić filtr paliwa
Zmienić olej i filtr skrzyni korbowej
Chłodziwo w obwodzie zamkniętym - w razie potrzeby wymienić
Chłodziwo w obwodzie zamkniętym - sprawdzić węże i zaciski korka
ciśnieniowego (ISE)
Wymiennik ciepła - wyczyścić sekcję wody morskiej i sprawdzić anody (ISE)
Układ wydechowy silnika - sprawdzić
Pasy napędu - sprawdzić naprężenie
Wąż wentylacyjny skrzyni korbowej urządzenia przeciwpożarowego wyczyścić/skontrolować filtr powietrza
Zawór wentylacyjny skrzyni korbowej - wymienić (ISE)
Wał- nasmarować linki przepustnicy
Poziom cieczy w układzie wspomagania sterowania (MCM)
Filtr paliwa oddzielający wodę - wymienić (ISE)
Sprawdzić kompresję - w razie potrzeby wymienić świece zapłonowe
Sprawdzić przewody świec zapłonowych, zatyczkę dystrybutora oraz wirnik
90-889160Q01
15
www.brunswick-marine.com
Nasmarować wał śrubowy, wał napędowy oraz kliny wałów (MCM)
Sprawdzić anody kontroli korozji/MerCathode (ISE)
Sprawdzić podczas pracy silnika
Czy przełącznik bezpieczeństwa rozrusznika w położeniu zerowym
funkcjonuje prawidłowo
Działanie pompy, systemu chłodzenia i termostatu
Sprawdzić przecieki, oleju, paliwa, wody, ulatniania się spalin
Działanie instrumentów/działanie instrumentów drugiej stacji (ISE)
Obroty na biegu jałowym ………………………………. (użyć obrotomierza
warsztatowego)
Działanie biegu do przodu-jałowego-do tyłu
Działanie biegu do przodu-neutralnego-do tyłu uruchamianie/zatrzymywanie
drugiej stacji (ISE)
Działanie wyłącznika bezpieczeństwa ściągacza linowego
Działanie trymowania pod obciążeniem (MCM)
Ustawianie zaczepu trymowania (ISE)
Czy układ sterowniczy funkcjonuje w zakresie
Obroty przy maksymalnie otwartej przepustnicy ………………..… (zmierzyć
za pomocą obrotomierza warsztatowego, zweryfikować obrotomierzem steru)
Działanie trymowania pod obciążeniem (MCM)
Sprawdzić synchronizację
Użyć laptopa DDT/CDS
Kontrola na wypadek kodów awarii
Sprawdzić elektroniczny układ sterowania pracą silnika i działanie czujników
Kontrola po zakończeniu pracy silnika
Przecieki oleju, paliwa lub wody
Wszystkie poziomy cieczy
Dokręcenie nakrętki śruby napędowej (MCM)
Spryskać blok silnika z głowicą środkiem antykorozyjnym Quicksilver
Corrosion Guard, aby zapobiec korozji połączeń elektrycznych i odkrytych
powierzchni metalowych
Sprawdzić anody kontroli korozji
System Quicksilver MerCathode – test wyjściowy (ISE)
Sprawdzić/ustawić kody awarii (ISE)
Działanie systemu ostrzegania dźwiękowego (ISE)
Data: .........................................................................................................................................................
Godziny eksploatacji: .........................................................................................................................
90-889160Q01
16
www.brunswick-marine.com
Pieczęć dealera:
Nr paszportu ...........................................................
Numer dealera: ......................................................................
Uwagi ......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
90-889160Q01
17
www.brunswick-marine.com
Kontrola serwisowa coroczna LUB co 400 godzin pracy
ISE = jeśli jest na wyposażeniu MCM = napęd rufowy/MIE = napęd pokładowy
Kontrola przed uruchomieniem (zaznaczyć odpowiednie pola lub pozostawić
puste, jeśli nie dotyczy)
Sprawdzić silnik zaburtowy i akcesoria na wypadek widocznych uszkodzeń
Sprawdzić wyrównanie silnika
Tylne mocowanie silnika (moment do 54 N.m.) (MCM)
Śruby ściskające pierścienia przechylnego (moment do 74 N.m.)
Pompa odbierania wody morskiej - rozmontować i sprawdzić
Opróżnić obudowę przekładni i napełnić odpowiednim olejem przekładniowym
Quicksilver (MCM)
Poziom płynu do przekładni (MIE)
Nasmarować wszystkie smarowniczki jednostki napędowej (MCM)
Mieszki i zaciski jednostki napędowej - kontrola (MCM)
Nasmarować linkę steru
Obwód uziemiający nie jest przerwany - sprawdzić pod kątem luźnych
elementów
Przeprowadzić konserwację akumulatora i zacisków
Wszystkie połączenia elektryczne dokręcone i nie narażone na kontakt z wodą
Skontrolować przewody paliwowe i połączenia
Zmienić filtr paliwa
Zmienić olej i filtr skrzyni korbowej
Chłodziwo w obwodzie zamkniętym - w razie potrzeby wymienić
Chłodziwo w obwodzie zamkniętym - sprawdzić węże i zaciski korka
ciśnieniowego (ISE)
Wymiennik ciepła - wyczyścić sekcję wody morskiej i sprawdzić anody (ISE)
Układ wydechowy silnika - sprawdzić
Pasy napędu - sprawdzić naprężenie
Wąż wentylacyjny skrzyni korbowej urządzenia przeciwpożarowego wyczyścić/skontrolować filtr powietrza
Zawór wentylacyjny skrzyni korbowej - wymienić (ISE)
Wał- nasmarować linki przepustnicy
Poziom cieczy w układzie wspomagania sterowania (MCM)
Filtr paliwa oddzielający wodę - wymienić (ISE)
Sprawdzić kompresję - w razie potrzeby wymienić świece zapłonowe
Sprawdzić przewody świec zapłonowych, zatyczkę dystrybutora oraz wirnik
90-889160Q01
18
www.brunswick-marine.com
Nasmarować wał śrubowy, wał napędowy oraz kliny wałów (MCM)
Sprawdzić anody kontroli korozji/MerCathode (ISE)
Sprawdzić podczas pracy silnika
Czy przełącznik bezpieczeństwa rozrusznika w położeniu zerowym funkcjonuje
prawidłowo
Działanie pompy, systemu chłodzenia i termostatu
Sprawdzić przecieki, oleju, paliwa, wody, ulatniania się spalin
Działanie instrumentów/działanie instrumentów drugiej stacji (ISE)
Obroty na biegu jałowym ………………………………. (użyć obrotomierza
warsztatowego)
Działanie biegu do przodu-jałowego-do tyłu
Działanie biegu do przodu-neutralnego-do tyłu uruchamianie/zatrzymywanie
drugiej stacji (ISE)
Działanie wyłącznika bezpieczeństwa ściągacza linowego
Działanie trymowania pod obciążeniem (MCM)
Ustawianie zaczepu trymowania (ISE)
Czy układ sterowniczy funkcjonuje w zakresie
Obroty przy maksymalnie otwartej przepustnicy ………………..… (zmierzyć
za pomocą obrotomierza warsztatowego, zweryfikować obrotomierzem steru)
Działanie trymowania pod obciążeniem (MCM)
Sprawdzić synchronizację
Użyć laptopa DDT/CDS
Kontrola na wypadek kodów awarii
Sprawdzić elektroniczny układ sterowania pracą silnika i działanie czujników
Kontrola po zakończeniu pracy silnika
Przecieki oleju, paliwa lub wody
Wszystkie poziomy cieczy
Dokręcenie nakrętki śruby napędowej (MCM)
Spryskać blok silnika z głowicą środkiem antykorozyjnym Quicksilver
Corrosion Guard, aby zapobiec korozji połączeń elektrycznych i odkrytych
powierzchni metalowych
Sprawdzić anody kontroli korozji
System Quicksilver MerCathode – test wyjściowy (ISE)
Sprawdzić/ustawić kody awarii (ISE)
Działanie systemu ostrzegania dźwiękowego (ISE)
Data: .........................................................................................................................................................
Godziny eksploatacji: .........................................................................................................................
90-889160Q01
19
www.brunswick-marine.com
Pieczęć dealera:
Nr paszportu ............................................................
Numer dealera: .....................................................................
Uwagi ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
90-889160Q01
20
www.brunswick-marine.com
Kontrola serwisowa coroczna LUB co 500 godzin pracy
ISE = jeśli jest na wyposażeniu MCM = napęd rufowy/MIE = napęd pokładowy
Kontrola przed uruchomieniem (zaznaczyć odpowiednie pola lub pozostawić
puste, jeśli nie dotyczy)
Sprawdzić silnik zaburtowy i akcesoria na wypadek widocznych uszkodzeń
Sprawdzić wyrównanie silnika
Tylne mocowanie silnika (moment do 54 N.m.) (MCM)
Śruby ściskające pierścienia przechylnego (moment do 74 N.m.)
Pompa odbierania wody morskiej - rozmontować i sprawdzić
Opróżnić obudowę przekładni i napełnić odpowiednim olejem przekładniowym
Quicksilver (MCM)
Poziom płynu do przekładni (MIE)
Nasmarować wszystkie smarowniczki jednostki napędowej (MCM)
Mieszki i zaciski jednostki napędowej - kontrola (MCM)
Nasmarować linkę steru
Obwód uziemiający nie jest przerwany - sprawdzić pod kątem luźnych
elementów
Przeprowadzić konserwację akumulatora i zacisków
Wszystkie połączenia elektryczne dokręcone i nie narażone na kontakt z wodą
Skontrolować przewody paliwowe i połączenia
Zmienić filtr paliwa
Zmienić olej i filtr skrzyni korbowej
Chłodziwo w obwodzie zamkniętym - w razie potrzeby wymienić
Chłodziwo w obwodzie zamkniętym - sprawdzić węże i zaciski korka
ciśnieniowego (ISE)
Wymiennik ciepła - wyczyścić sekcję wody morskiej i sprawdzić anody (ISE)
Układ wydechowy silnika - sprawdzić
Pasy napędu - sprawdzić naprężenie
Wąż wentylacyjny skrzyni korbowej urządzenia przeciwpożarowego wyczyścić/skontrolować filtr powietrza
Zawór wentylacyjny skrzyni korbowej - wymienić (ISE)
Wał- nasmarować linki przepustnicy
Poziom cieczy w układzie wspomagania sterowania (MCM)
Filtr paliwa oddzielający wodę - wymienić (ISE)
Sprawdzić kompresję - w razie potrzeby wymienić świece zapłonowe
Sprawdzić przewody świec zapłonowych, zatyczkę dystrybutora oraz wirnik
90-889160Q01
21
www.brunswick-marine.com
Nasmarować wał śrubowy, wał napędowy oraz kliny wałów (MCM)
Sprawdzić anody kontroli korozji/MerCathode (ISE)
Sprawdzić podczas pracy silnika
Czy przełącznik bezpieczeństwa rozrusznika w położeniu zerowym funkcjonuje
prawidłowo
Działanie pompy, systemu chłodzenia i termostatu
Sprawdzić przecieki, oleju, paliwa, wody, ulatniania się spalin
Działanie instrumentów/działanie instrumentów drugiej stacji (ISE)
Obroty na biegu jałowym ………………………………. (użyć obrotomierza
warsztatowego)
Działanie biegu do przodu-jałowego-do tyłu
Działanie biegu do przodu-neutralnego-do tyłu uruchamianie/zatrzymywanie
drugiej stacji (ISE)
Działanie wyłącznika bezpieczeństwa ściągacza linowego
Działanie trymowania pod obciążeniem (MCM)
Ustawianie zaczepu trymowania (ISE)
Czy układ sterowniczy funkcjonuje w zakresie
Obroty przy maksymalnie otwartej przepustnicy ………………..… (zmierzyć
za pomocą obrotomierza warsztatowego, zweryfikować obrotomierzem steru)
Działanie trymowania pod obciążeniem (MCM)
Sprawdzić synchronizację
Użyć laptopa DDT/CDS
Kontrola na wypadek kodów awarii
Sprawdzić elektroniczny układ sterowania pracą silnika i działanie czujników
Kontrola po zakończeniu pracy silnika
Przecieki oleju, paliwa lub wody
Wszystkie poziomy cieczy
Dokręcenie nakrętki śruby napędowej (MCM)
Spryskać blok silnika z głowicą środkiem antykorozyjnym Quicksilver
Corrosion Guard, aby zapobiec korozji połączeń elektrycznych i odkrytych
powierzchni metalowych
Sprawdzić anody kontroli korozji
System Quicksilver MerCathode – test wyjściowy (ISE)
Sprawdzić/ustawić kody awarii (ISE)
Działanie systemu ostrzegania dźwiękowego (ISE)
Data: .........................................................................................................................................................
Godziny eksploatacji: .........................................................................................................................
90-889160Q01
22
www.brunswick-marine.com
Pieczęć dealera:
Nr paszportu ...........................................................
Numer dealera: ......................................................................
Uwagi ......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
90-889160Q01
23
www.brunswick-marine.com
Kontrola serwisowa coroczna LUB co 600 godzin pracy
ISE = jeśli jest na wyposażeniu MCM = napęd rufowy/MIE = napęd pokładowy
Kontrola przed uruchomieniem (zaznaczyć odpowiednie pola lub pozostawić
puste, jeśli nie dotyczy)
Sprawdzić silnik zaburtowy i akcesoria na wypadek widocznych uszkodzeń
Sprawdzić wyrównanie silnika
Tylne mocowanie silnika (moment do 54 N.m.) (MCM)
Śruby ściskające pierścienia przechylnego (moment do 74 N.m.)
Pompa odbierania wody morskiej - rozmontować i sprawdzić
Opróżnić obudowę przekładni i napełnić odpowiednim olejem przekładniowym
Quicksilver (MCM)
Smar przekładni (MCM)
Poziom płynu do przekładni (MIE)
Nasmarować wszystkie smarowniczki jednostki napędowej (MCM)
Mieszki i zaciski jednostki napędowej - kontrola (MCM)
Nasmarować linkę steru
Obwód uziemiający nie jest przerwany - sprawdzić pod kątem luźnych
elementów
Przeprowadzić konserwację akumulatora i zacisków
Wszystkie połączenia elektryczne dokręcone i nie narażone na kontakt z wodą
Skontrolować przewody paliwowe i połączenia
Zmienić filtr paliwa
Zmienić olej i filtr skrzyni korbowej
Chłodziwo w obwodzie zamkniętym - w razie potrzeby wymienić
Chłodziwo w obwodzie zamkniętym - sprawdzić węże i zaciski korka
ciśnieniowego (ISE)
Wymiennik ciepła - wyczyścić sekcję wody morskiej i sprawdzić anody (ISE)
Układ wydechowy silnika - sprawdzić
Pasy napędu - sprawdzić naprężenie
Wąż wentylacyjny skrzyni korbowej urządzenia przeciwpożarowego wyczyścić/skontrolować filtr powietrza
Zawór wentylacyjny skrzyni korbowej - wymienić (ISE)
Wał- nasmarować linki przepustnicy
Poziom cieczy w układzie wspomagania sterowania (MCM)
Filtr paliwa oddzielający wodę - wymienić (ISE)
Sprawdzić kompresję - w razie potrzeby wymienić świece zapłonowe
Sprawdzić przewody świec zapłonowych, zatyczkę dystrybutora oraz wirnik
90-889160Q01
24
www.brunswick-marine.com
Nasmarować wał śrubowy, wał napędowy oraz kliny wałów (MCM)
Sprawdzić anody kontroli korozji/MerCathode (ISE)
Sprawdzić podczas pracy silnika
Czy przełącznik bezpieczeństwa rozrusznika w położeniu zerowym
funkcjonuje prawidłowo
Działanie pompy, systemu chłodzenia i termostatu
Sprawdzić przecieki, oleju, paliwa, wody, ulatniania się spalin
Działanie instrumentów/działanie instrumentów drugiej stacji (ISE)
Obroty na biegu jałowym ………………………………. (użyć obrotomierza
warsztatowego)
Działanie biegu do przodu-jałowego-do tyłu
Działanie biegu do przodu-neutralnego-do tyłu uruchamianie/zatrzymywanie
drugiej stacji (ISE)
Działanie wyłącznika bezpieczeństwa ściągacza linowego
Działanie trymowania pod obciążeniem (MCM)
Ustawianie zaczepu trymowania (ISE)
Czy układ sterowniczy funkcjonuje w zakresie
Obroty przy maksymalnie otwartej przepustnicy ………………..… (zmierzyć
za pomocą obrotomierza warsztatowego, zweryfikować obrotomierzem steru)
Działanie trymowania pod obciążeniem (MCM)
Sprawdzić synchronizację
Użyć laptopa DDT/CDS
Kontrola na wypadek kodów awarii
Sprawdzić elektroniczny układ sterowania pracą silnika i działanie czujników
Kontrola po zakończeniu pracy silnika
Przecieki oleju, paliwa lub wody
Wszystkie poziomy cieczy
Dokręcenie nakrętki śruby napędowej (MCM)
Spryskać blok silnika z głowicą środkiem antykorozyjnym Quicksilver
Corrosion Guard, aby zapobiec korozji połączeń elektrycznych i odkrytych
powierzchni metalowych
Sprawdzić anody kontroli korozji
System Quicksilver MerCathode – test wyjściowy (ISE)
Sprawdzić/ustawić kody awarii (ISE)
Działanie systemu ostrzegania dźwiękowego (ISE)
Data: .........................................................................................................................................................
Godziny eksploatacji: .........................................................................................................................
90-889160Q01
25
www.brunswick-marine.com
Pieczęć dealera:
Nr paszportu ............................................................
Numer dealera: .....................................................................
Uwagi ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
90-889160Q01
26
www.brunswick-marine.com
Kontrola serwisowa coroczna LUB co 700 godzin pracy
ISE = jeśli jest na wyposażeniu MCM = napęd rufowy/MIE = napęd pokładowy
Kontrola przed uruchomieniem (zaznaczyć odpowiednie pola lub pozostawić
puste, jeśli nie dotyczy)
Sprawdzić silnik zaburtowy i akcesoria na wypadek widocznych uszkodzeń
Sprawdzić wyrównanie silnika
Tylne mocowanie silnika (moment do 54 N.m.) (MCM)
Śruby ściskające pierścienia przechylnego (moment do 74 N.m.)
Pompa odbierania wody morskiej - rozmontować i sprawdzić
Opróżnić obudowę przekładni i napełnić odpowiednim olejem przekładniowym
Quicksilver (MCM)
Poziom płynu do przekładni (MIE)
Nasmarować wszystkie smarowniczki jednostki napędowej (MCM)
Mieszki i zaciski jednostki napędowej - kontrola (MCM)
Nasmarować linkę steru
Obwód uziemiający nie jest przerwany - sprawdzić pod kątem luźnych
elementów
Przeprowadzić konserwację akumulatora i zacisków
Wszystkie połączenia elektryczne dokręcone i nie narażone na kontakt z wodą
Skontrolować przewody paliwowe i połączenia
Zmienić filtr paliwa
Zmienić olej i filtr skrzyni korbowej
Chłodziwo w obwodzie zamkniętym - w razie potrzeby wymienić
Chłodziwo w obwodzie zamkniętym - sprawdzić węże i zaciski korka
ciśnieniowego (ISE)
Wymiennik ciepła - wyczyścić sekcję wody morskiej i sprawdzić anody (ISE)
Układ wydechowy silnika - sprawdzić
Pasy napędu - sprawdzić naprężenie
Wąż wentylacyjny skrzyni korbowej urządzenia przeciwpożarowego wyczyścić/skontrolować filtr powietrza
Zawór wentylacyjny skrzyni korbowej - wymienić (ISE)
Wał- nasmarować linki przepustnicy
Poziom cieczy w układzie wspomagania sterowania (MCM)
Filtr paliwa oddzielający wodę - wymienić (ISE)
Sprawdzić kompresję - w razie potrzeby wymienić świece zapłonowe
Sprawdzić przewody świec zapłonowych, zatyczkę dystrybutora oraz wirnik
90-889160Q01
27
www.brunswick-marine.com
Nasmarować wał śrubowy, wał napędowy oraz kliny wałów (MCM)
Sprawdzić anody kontroli korozji/MerCathode (ISE)
Sprawdzić podczas pracy silnika
Czy przełącznik bezpieczeństwa rozrusznika w położeniu zerowym
funkcjonuje prawidłowo
Działanie pompy, systemu chłodzenia i termostatu
Sprawdzić przecieki, oleju, paliwa, wody, ulatniania się spalin
Działanie instrumentów/działanie instrumentów drugiej stacji (ISE)
Obroty na biegu jałowym ………………………………. (użyć obrotomierza
warsztatowego)
Działanie biegu do przodu-jałowego-do tyłu
Działanie biegu do przodu-neutralnego-do tyłu uruchamianie/zatrzymywanie
drugiej stacji (ISE)
Działanie wyłącznika bezpieczeństwa ściągacza linowego
Działanie trymowania pod obciążeniem (MCM)
Ustawianie zaczepu trymowania (ISE)
Czy układ sterowniczy funkcjonuje w zakresie
Obroty przy maksymalnie otwartej przepustnicy ………………..… (zmierzyć
za pomocą obrotomierza warsztatowego, zweryfikować obrotomierzem steru)
Działanie trymowania pod obciążeniem (MCM)
Sprawdzić synchronizację
Użyć laptopa DDT/CDS
Kontrola na wypadek kodów awarii
Sprawdzić elektroniczny układ sterowania pracą silnika i działanie czujników
Kontrola po zakończeniu pracy silnika
Przecieki oleju, paliwa lub wody
Wszystkie poziomy cieczy
Dokręcenie nakrętki śruby napędowej (MCM)
Spryskać blok silnika z głowicą środkiem antykorozyjnym Quicksilver
Corrosion Guard, aby zapobiec korozji połączeń elektrycznych i odkrytych
powierzchni metalowych
Sprawdzić anody kontroli korozji
System Quicksilver MerCathode – test wyjściowy (ISE)
Sprawdzić/ustawić kody awarii (ISE)
Działanie systemu ostrzegania dźwiękowego (ISE)
Data: .........................................................................................................................................................
Godziny eksploatacji: .........................................................................................................................
90-889160Q01
28
www.brunswick-marine.com
Pieczęć dealera:
Nr paszportu ...........................................................
Numer dealera: ......................................................................
Uwagi ......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
90-889160Q01
29
www.brunswick-marine.com
Kontrola serwisowa coroczna LUB co 800 godzin pracy
ISE = jeśli jest na wyposażeniu MCM = napęd rufowy/MIE = napęd pokładowy
Kontrola przed uruchomieniem (zaznaczyć odpowiednie pola lub pozostawić
puste, jeśli nie dotyczy)
Sprawdzić silnik zaburtowy i akcesoria na wypadek widocznych uszkodzeń
Sprawdzić wyrównanie silnika
Tylne mocowanie silnika (moment do 54 N.m.) (MCM)
Śruby ściskające pierścienia przechylnego (moment do 74 N.m.)
Pompa odbierania wody morskiej - rozmontować i sprawdzić
Opróżnić obudowę przekładni i napełnić odpowiednim olejem przekładniowym
Quicksilver (MCM)
Poziom płynu do przekładni (MIE)
Nasmarować wszystkie smarowniczki jednostki napędowej (MCM)
Mieszki i zaciski jednostki napędowej - kontrola (MCM)
Nasmarować linkę steru
Obwód uziemiający nie jest przerwany - sprawdzić pod kątem luźnych
elementów
Przeprowadzić konserwację akumulatora i zacisków
Wszystkie połączenia elektryczne dokręcone i nie narażone na kontakt z wodą
Skontrolować przewody paliwowe i połączenia
Zmienić filtr paliwa
Zmienić olej i filtr skrzyni korbowej
Chłodziwo w obwodzie zamkniętym - w razie potrzeby wymienić
Chłodziwo w obwodzie zamkniętym - sprawdzić węże i zaciski korka
ciśnieniowego (ISE)
Wymiennik ciepła - wyczyścić sekcję wody morskiej i sprawdzić anody (ISE)
Układ wydechowy silnika - sprawdzić
Pasy napędu - sprawdzić naprężenie
Wąż wentylacyjny skrzyni korbowej urządzenia przeciwpożarowego wyczyścić/skontrolować filtr powietrza
Zawór wentylacyjny skrzyni korbowej - wymienić (ISE)
Wał- nasmarować linki przepustnicy
Poziom cieczy w układzie wspomagania sterowania (MCM)
Filtr paliwa oddzielający wodę - wymienić (ISE)
Sprawdzić kompresję - w razie potrzeby wymienić świece zapłonowe
Sprawdzić przewody świec zapłonowych, zatyczkę dystrybutora oraz wirnik
90-889160Q01
30
www.brunswick-marine.com
Nasmarować wał śrubowy, wał napędowy oraz kliny wałów (MCM)
Sprawdzić anody kontroli korozji/MerCathode (ISE)
Sprawdzić podczas pracy silnika
Czy przełącznik bezpieczeństwa rozrusznika w położeniu zerowym
funkcjonuje prawidłowo
Działanie pompy, systemu chłodzenia i termostatu
Sprawdzić przecieki, oleju, paliwa, wody, ulatniania się spalin
Działanie instrumentów/działanie instrumentów drugiej stacji (ISE)
Obroty na biegu jałowym ………………………………. (użyć obrotomierza
warsztatowego)
Działanie biegu do przodu-jałowego-do tyłu
Działanie biegu do przodu-neutralnego-do tyłu uruchamianie/zatrzymywanie
drugiej stacji (ISE)
Działanie wyłącznika bezpieczeństwa ściągacza linowego
Działanie trymowania pod obciążeniem (MCM)
Ustawianie zaczepu trymowania (ISE)
Czy układ sterowniczy funkcjonuje w zakresie
Obroty przy maksymalnie otwartej przepustnicy ……………….… (zmierzyć
za pomocą obrotomierza warsztatowego, zweryfikować obrotomierzem steru)
Działanie trymowania pod obciążeniem (MCM)
Sprawdzić synchronizację
Użyć laptopa DDT/CDS
Kontrola na wypadek kodów awarii
Sprawdzić elektroniczny układ sterowania pracą silnika i działanie czujników
Kontrola po zakończeniu pracy silnika
Przecieki oleju, paliwa lub wody
Wszystkie poziomy cieczy
Dokręcenie nakrętki śruby napędowej (MCM)
Spryskać blok silnika z głowicą środkiem antykorozyjnym Quicksilver
Corrosion Guard, aby zapobiec korozji połączeń elektrycznych i odkrytych
powierzchni metalowych
Sprawdzić anody kontroli korozji
System Quicksilver MerCathode – test wyjściowy (ISE)
Sprawdzić/ustawić kody awarii (ISE)
Działanie systemu ostrzegania dźwiękowego (ISE)
Data: .........................................................................................................................................................
Godziny eksploatacji: .........................................................................................................................
90-889160Q01
31
www.brunswick-marine.com
Pieczęć dealera:
Nr paszportu ............................................................
Numer dealera: .....................................................................
Uwagi ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
90-889160Q01
32
www.brunswick-marine.com
Kontrola serwisowa coroczna LUB co 900 godzin pracy
ISE = jeśli jest na wyposażeniu MCM = napęd rufowy/MIE = napęd pokładowy
Kontrola przed uruchomieniem (zaznaczyć odpowiednie pola lub pozostawić
puste, jeśli nie dotyczy)
Sprawdzić silnik zaburtowy i akcesoria na wypadek widocznych uszkodzeń
Sprawdzić wyrównanie silnika
Tylne mocowanie silnika (moment do 54 N.m.) (MCM)
Śruby ściskające pierścienia przechylnego (moment do 74 N.m.)
Pompa odbierania wody morskiej - rozmontować i sprawdzić
Opróżnić obudowę przekładni i napełnić odpowiednim olejem przekładniowym
Quicksilver (MCM)
Smar przekładni (MCM)
Poziom płynu do przekładni (MIE)
Nasmarować wszystkie smarowniczki jednostki napędowej (MCM)
Mieszki i zaciski jednostki napędowej - kontrola (MCM)
Nasmarować linkę steru
Obwód uziemiający nie jest przerwany - sprawdzić pod kątem luźnych
elementów
Przeprowadzić konserwację akumulatora i zacisków
Wszystkie połączenia elektryczne dokręcone i nie narażone na kontakt z wodą
Skontrolować przewody paliwowe i połączenia
Zmienić filtr paliwa
Zmienić olej i filtr skrzyni korbowej
Chłodziwo w obwodzie zamkniętym - w razie potrzeby wymienić
Chłodziwo w obwodzie zamkniętym - sprawdzić węże i zaciski korka
ciśnieniowego (ISE)
Wymiennik ciepła - wyczyścić sekcję wody morskiej i sprawdzić anody (ISE)
Układ wydechowy silnika - sprawdzić
Pasy napędu - sprawdzić naprężenie
Wąż wentylacyjny skrzyni korbowej urządzenia przeciwpożarowego wyczyścić/skontrolować filtr powietrza
Zawór wentylacyjny skrzyni korbowej - wymienić (ISE)
Wał- nasmarować linki przepustnicy
Poziom cieczy w układzie wspomagania sterowania (MCM)
Filtr paliwa oddzielający wodę - wymienić (ISE)
Sprawdzić kompresję - w razie potrzeby wymienić świece zapłonowe
Sprawdzić przewody świec zapłonowych, zatyczkę dystrybutora oraz wirnik
90-889160Q01
33
www.brunswick-marine.com
Nasmarować wał śrubowy, wał napędowy oraz kliny wałów (MCM)
Sprawdzić anody kontroli korozji/MerCathode (ISE)
Sprawdzić podczas pracy silnika
Czy przełącznik bezpieczeństwa rozrusznika w położeniu zerowym funkcjonuje
prawidłowo
Działanie pompy, systemu chłodzenia i termostatu
Sprawdzić przecieki, oleju, paliwa, wody, ulatniania się spalin
Działanie instrumentów/działanie instrumentów drugiej stacji (ISE)
Obroty na biegu jałowym ………………………………. (użyć obrotomierza
warsztatowego)
Działanie biegu do przodu-jałowego-do tyłu
Działanie biegu do przodu-neutralnego-do tyłu uruchamianie/zatrzymywanie
drugiej stacji (ISE)
Działanie wyłącznika bezpieczeństwa ściągacza linowego
Działanie trymowania pod obciążeniem (MCM)
Ustawianie zaczepu trymowania (ISE)
Czy układ sterowniczy funkcjonuje w zakresie
Obroty przy maksymalnie otwartej przepustnicy ………………..… (zmierzyć
za pomocą obrotomierza warsztatowego, zweryfikować obrotomierzem steru)
Działanie trymowania pod obciążeniem (MCM)
Sprawdzić synchronizację
Użyć laptopa DDT/CDS
Kontrola na wypadek kodów awarii
Sprawdzić elektroniczny układ sterowania pracą silnika i działanie czujników
Kontrola po zakończeniu pracy silnika
Przecieki oleju, paliwa lub wody
Wszystkie poziomy cieczy
Dokręcenie nakrętki śruby napędowej (MCM)
Spryskać blok silnika z głowicą środkiem antykorozyjnym Quicksilver
Corrosion Guard, aby zapobiec korozji połączeń elektrycznych i odkrytych
powierzchni metalowych
Sprawdzić anody kontroli korozji
System Quicksilver MerCathode – test wyjściowy (ISE)
Sprawdzić/ustawić kody awarii (ISE)
Działanie systemu ostrzegania dźwiękowego (ISE)
Data: .........................................................................................................................................................
Godziny eksploatacji: .........................................................................................................................
90-889160Q01
34
www.brunswick-marine.com
Pieczęć dealera:
Nr paszportu ...........................................................
Numer dealera: ......................................................................
Uwagi ......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
90-889160Q01
35
www.brunswick-marine.com
Rejestry silnika
Data
90-889160Q01
Szczegóły przebytej
drogi
36
Godziny Paliwo
Pogoda / uwagi
www.brunswick-marine.com
Brunswick Marine in EMEA Inc.
A Brunswick Company
Parc Industriel de Petit-Rechain
B-4800 Verviers - Belgia
Tel. +32 (0)87 32 32 11
Faks +32 (0)87 31 19 65
www.brunswick-marine.com

Podobne dokumenty