pobierz - Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu

Komentarze

Transkrypt

pobierz - Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu
1
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
programu „Lutosławski 2013 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca
Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu
zaprasza
do udziału w konkursie kompozytorskim pod nazwą:
KONKURS NA KOMPOZYCJĘ INSPIROWANĄ TWÓRCZOŚCIĄ
WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO
Konkurs ma charakter edukacyjny i jest częścią Projektu „Witold Lutosławski – Preludium do
portretu”. Szczegółowe informacje o realizacji poszczególnych zadań Projektu znajdą się na stronie
internetowej Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu.
Inspiracja muzyką Witolda Lutosławskiego ma charakter symboliczny. Może płynąć z technik i stylów
muzycznych, może też płynąć z myśli i przekonań kompozytora.
Lutosławski powiedział:
„… Żarliwe pragnienie łączności z ludźmi poprzez sztukę stale mi towarzyszy. Moje wysiłki jednak
nie mają na celu zjednania sobie jak największej ilości słuchaczy i zwolenników. Nie pragnę
zjednywać, natomiast pragnę odnajdywać.
Odnajdywać tych, którzy w najgłębszych warstwach duszy czują tak samo jak ja.
Jak dążyć do tak postawionego celu?
Tylko poprzez maksymalną szczerość artystycznej wypowiedzi na wszystkich jej szczeblach, od
technicznego detalu, aż do najtajniejszej, najintymniejszej głębi…” .
/ Tadeusz Kaczyński. Zeszyt myśli W. Lutosławskiego. [w:]Witold Lutosławski – Człowiek i dzieło w
perspektywie kultury muzycznej XX wieku. Red. J. Astriab, M. Jabłoński, J. Stęszewski. Wyd.
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Poznań 1999/
2
REGULAMIN
1. Organizator
Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu, ul. Głogowska 90
Współpraca: Stowarzyszenie Muzyczne VIVIDUS, szkoły muzyczne i inne instytucje.
2. Cel konkursu
• Uczczenie 100. rocznicy urodzin Witolda Lutosławskiego.
• Wzbudzenie zainteresowania młodzieży twórczością Lutosławskiego, przypadającą na okres
wielkich przemian w muzyce XX wieku.
• Stworzenie szansy początkującym kompozytorom zetknięcia się z profesjonalną oceną swej
twórczości.
3. Uczestnicy
W konkursie może uczestniczyć każdy, kto jest uczniem szkoły muzycznej II lub I stopnia, albo –
nie spełniając tego warunku – urodził się nie wcześniej niż 25 stycznia 1993 roku. Mile widziani
kompozytorzy ze wszystkich województw.
W konkursie nie mogą brać udziału studenci wyższych uczelni muzycznych.
4. Kategorie
Uwaga: wyklucza się preparowanie instrumentów, instrumenty eksperymentalne i elektronikę.
•
•
•
Kategoria I:
utwór na instrument solowy ( do wyboru: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela lub
klarnet) - czas trwania do 6 minut;
Kategoria II:
utwór na instrument solowy lub głos ludzki z towarzyszeniem fortepianu - czas trwania do 6
minut;
Kategoria III:
utwór na zespół instrumentalny (dowolny zestaw instrumentów dla 3-4 wykonawców)- czas
trwania do 9 minut.
5. Warunki uczestnictwa
• Uczestnik może przedstawić maksymalnie trzy utwory, po jednym z każdej kategorii.
• Nadesłany utwór nie może być wcześniej wykonany publicznie, wydany lub nagrodzony na
innym konkursie.
• Utwór musi być zapisany czytelnie - ręcznie lub za pomocą edytora nut.
• Dopuszczalne jest dołączenie nagrania na CD zgłoszonego utworu.
• Utwór lub utwory w zestawie powinny być opatrzone tym samym godłem słownym lub
cyfrowym.
• Do koperty z materiałami nutowymi należy dołączyć zaklejoną kopertę z tym samym godłem,
zawierającą następujące dane:
- imię i nazwisko kompozytora,
- PESEL lub dokładna data urodzenia ,
- adres i numer telefonu w celach kontaktowych (wyłącznie do dyspozycji organizatorów),
- krótka wypowiedź uczestnika konkursu, na przykład na temat źródła inspiracji, osobistego
stosunku do twórczości Lutosławskiego, problemów z percepcją muzyki współczesnej itp.
3
6. Jury
Utwory będą oceniane przez Jury, w skład którego wejdą kompozytorzy – pracownicy Akademii
Muzycznych, powołani przez organizatorów Konkursu.
Jury ma prawo swobodnego podziału nagród i wyróżnień, a jego decyzje są ostateczne.
Wszyscy autorzy prac otrzymają dyplomy uczestnictwa.
Dyplomy wręczone zostaną również nauczycielom, którzy sprawowali merytoryczną opiekę nad
laureatami.
7. Terminy
• Ogłoszenie konkursu: 25 stycznia 2013 r.
• Termin składania prac: do 5 lipca 2013 r. włącznie
• Ogłoszenie wyników: 5 września 2013 r. na stronie internetowej ZSM w Poznaniu
• Wręczenie dyplomów i nagród: 19 września 2013 r. na Koncercie pt. „Parafrazy jazzowe
utworów W. Lutosławskiego”
• Wykonanie wybranych kompozycji na koncercie 24 listopada 2013 r. oraz 7 lutego 2014 r. –
(w 20. rocznicę śmierci W. Lutosławskiego)
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów koncertów, spowodowanych
przez nieprzewidziane okoliczności.
8.
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu.
9. Miejsce składania prac – osobiście lub drogą pocztową
Zespół Szkół Muzycznych
60-262 POZNAŃ
Ul. Głogowska 90
Z dopiskiem: Konkurs „W. Lutosławski – Preludium do portretu”.
Dodatkowe informacje e-mail: [email protected]
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
KOMITET ORGANIZACYJNY
KONKURSU

Podobne dokumenty