CENTRALE TELEFONICZNE

Komentarze

Transkrypt

CENTRALE TELEFONICZNE
Częstochowa, dnia 13.06.2016 r.
MSZ.ZP.3411/16/2016.
Do wiadomości
Firmy biorące udział w postępowaniu
Wyjaśnienia nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na realizację
zadania pn. „Poprawa warunków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie” –
w zakresie modernizacji instalacji telefonicznej wraz z zakupem 3 central telefonicznych –
obiekty przy ul. Mirowskiej 15, Mickiewicza 12, Bony 1/3.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 07.06.2016 r.
pod nr 73105 – 2016, na stronie internetowej www.zsm.czest.pl, oraz w siedzibie SP ZOZ Miejskiego
Szpitala Zespolonego w Częstochowie w dniu 07.06.2016 r.
W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami dotyczącymi przedmiotowego
postępowania przetargowego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz.
2164) przekazujemy wyjaśnienia treści SIWZ.
Pytanie nr 1
Proszę o wyjaśnienie która z tych 3 lokalizacji jest nadrzędną.
Odpowiedź: Nadrzędną lokalizacją jest lokalizacja przy ulicy Mirowskiej 15.
Pytanie nr 2
Czy ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa i nieprzerwanej pracy systemu
telekomunikacyjnego Zamawiający wymaga, aby centrale posiadały redundantne sterowanie
(jednostka sterująca, pole komutacyjne, zasilanie)?
Odpowiedź: Centrale nie muszą posiadać redundantnego sterowania.
Pytanie nr 3 - Dot. Załącznik nr 1 do SIWZ
Zamawiający wymaga „wbudowane nagrywanie rozmów (minimum 32 jednoczesnych połączeń
z możliwością rozbudowy). Możliwa archiwizacja nagrań nieograniczona czasem (replikacja
nagrań na zewnętrznym serwerze rozmów) oraz 3 stanowiska odsłuchu nagrań"
Wykonawca prosi o wskazanie czy zapewnienie serwera rozmów i stanowisk
odsłuchu leży po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy?.
Odpowiedź: Zamawiający wskaże serwer na którym ma być zainstalowane
oprogramowanie do którego będą podłączone dyski opisane w SIWZ.
Pytanie nr 4 - Dot. Załącznik nr 1 do SIWZ
Zamawiający wymaga ..2 aparaty systemowe-awiza (wyświetlacz min. 6-liniowy, 100 przycisków
funkcyjnych z możliwością zaprogramowania abonentów z dowolnych lokalizacji, z zachowaniem
sygnalizacji zajętości linii).
Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuście aparat systemowy awizo
z kolorowym wyświetlaczem graficznym LCD o przekątnej 4,3" pracujący z rozdzielczością
480x272
1
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat systemowy awizo z kolorowym
wyświetlaczem graficznym LCD o przekątnej 4,3 pracującym z rozdzielczością 480x272
Pytanie nr 5
Dot. Załącznik nr 1 do SIWZ, IV. Dodatkowe wymagania dotyczące pracy systemu
Zamawiający wymaga „serwery zlinkowane, pracujące jako jeden system, z jednolitą numeracją
i możliwością przełączania rozmów między lokalizacjami, z zachowaniem autonomii działania
poszczególnych serwerów w przypadku awarii łączy międzycentralowych."
1. Czy Zamawiający zapewnia wyżej wskazane łącza linkujące serwery do wszystkich
lokalizacji?
2. Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 będzie twierdząca, prosimy o podanie typu wyżej
wymienionych łączy
Odpowiedź: Zamawiający zapewnia łącza światłowodowe jednomodowe.
Pytanie nr 6
Dot. Załącznik nr 1 do SIWZ, IV. Dodatkowe wymagania dotyczące pracy systemu
Zamawiający oczekuje „możliwość uruchomienia systemowej poczty głosowej dla wszystkich
abonentów wewnętrznych systemu"
Czy Zamawiający zechce wyjaśnić, co rozumie przez „możliwość"? Czy Wykonawca ma
uruchomić pocztę głosową w ramach niniejszego postępowania, czy opcjonalnie dostarczyć taką
funkcjonalność w przyszłości na podstawie odrębnego zamówienia?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wyposażenie poczty głosowej dla 30 abonentów
z możliwością rozszerzenia do 100%.
Pytanie nr 7
Dot. Załącznik nr 1 do SIWZ, IV. Dodatkowe wymagania dotyczące pracy systemu
Zamawiający wymaga „aplikacje wspomagające pracę stanowisk rejestracyjnych i telefonistek,
typu CTI, pozwalające na zbiorowe wysyłanie wiadomości SMS oraz integrację
z oprogramowaniem obsługującym bazy danych zamawiającego"
1. Prosimy o precyzyjne wskazanie, z jakimi bazami danych Zamawiającego mają zostać
zintegrowane aplikacje wspomagające?
2. Jakiego poziomu integracji wymaga Zamawiający?
Odpowiedź: Zgodność z MS Outlookiem – poziom integracji podstawowy z możliwością
rozwoju.
Pytanie nr 8
Dot. Załącznik nr 1 do SIWZ, IV. Dodatkowe wymagania dotyczące pracy systemu
Zamawiający wymaga „Wymiana Kronów w całym szpitalu 100 sztuk wraz z odłączeniem starych
linii do których są podłączone i zamontowanie nowych kronów wraz z podpięciem linii."
1. Prosimy o wskazanie czy wymieniona ma zostać tylko strona stacyjna przełącznicy, czy
również liniowa oraz czy wymienione mają być zabezpieczenia? Jeżeli tak, to jakie?
Odpowiedź: System jest mieszany dlatego zalecana jest wizja lokalna zgodnie
z dodatkowymi wymaganiami w SIWZ.
2. Prosimy o wyjaśnienie, czy mają zostać wymienione same łączówki, czy również szafki,
stojaki i korytka?
Odpowiedź: Mają być również wymienione szafa stojak korytka dlatego zalecana jest wizja
lokalna przed złożeniem oferty zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 9
Dot. Załącznik nr 1 do SIWZ, IV. Dodatkowe wymagania dotyczące pracy systemu
Zamawiający wymaga „Opis wszystkich kronów w poszczególnych budynkach MSZ"
Czy Zamawiający wymaga tylko opisów na łączówkach, czy chodzi o wykonanie paszportyzacji
wszystkich łączy?
Odpowiedź: Dokumentacja powykonawcza ze schematami blokowymi oraz szczegółowe
przyłączą w każdym budynku.
Pytanie nr 10
Dot. SIWZ, str. 30 Zakres prac
Zamawiający wymaga, aby „zakupiony sprzęt powinien współpracować i być zgodny
z istniejącymi urządzeniami w szpitalu"
2
Wykonawca prosi o wylistowanie istniejących w szpitalu urządzeń, z którymi Zamawiający
oczekuje kompatybilności.
Odpowiedź: Wszystkie aparaty telefoniczne analogowe.
Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich
Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.
ZATWIERDZIŁ:
Dyrektor
Wojciech Konieczny
3

Podobne dokumenty