Regulamin korzystania z szafek zamykanych

Komentarze

Transkrypt

Regulamin korzystania z szafek zamykanych
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK ZAMYKANYCH
1.
Przed skorzystaniem z szafki należy uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
Skorzystanie z szafki jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
2.
Przed skorzystaniem z szafki należy dokładnie zapoznać się z instrukcją jej obsługi
zakresie zamykania i otwierania, która jest umieszczona na froncie każdej z nich.
3.
Szafki zamykane są poprzez nadanie przez użytkownika 4-cyfrowego kodu pin, który należy
zapamiętać lub zachować w inny sposób, ponieważ jest bezwzględnie potrzebny do ponownego
otwarcia szafki.
4.
Korzystanie z szafek jest bezpłatne.
5.
W szafkach nie wolno przechowywać przedmiotów mogących je zabrudzić, zniszczyć,
przedmiotów których posiadanie jest prawnie zabronione a także stanowiących zagrożenie dla
bezpieczeństwa osób przebywających w Alfa Centrum oraz samego obiektu. W przypadku
stwierdzenia przez pracowników ochrony faktu pozostawienia w/w przedmiotów w szafce,
Ochrona centrum może dokonać otwarcia szafki i zabezpieczenia złożonych w niej przedmiotów
do wyjaśnienia.
6.
Szafki są do dyspozycji klientów tylko i wyłącznie w godzinach otwarcia Alfa Centrum.
7.
Automatyczne otwarcie wszystkich szafek nastąpi 20 minut po zamknięciu centrum, a
ewentualnie pozostawione w nich przedmioty zostaną zabezpieczone i zdeponowane w
pomieszczeniu monitoringu centrum.
8.
W przypadku wystąpienia problemu z otworzeniem szafki (np. w przypadku zapomnienia numeru
kodu pin) prosimy o kontakt z punktem informacyjnym (tel.: 085/876 23 55) lub monitoringiem
centrum (tel.: 085/876 23 68). Jednocześnie informujemy, że w w/w przypadku szafki zostaną
otwarte dopiero po zamknięciu centrum. Nie ma możliwości ich otwarcia w godzinach pracy
centrum.
9.
Osoba odbierająca pozostawione w szafce przedmioty po ich automatycznym otwarciu lub
odbierająca je z depozytu, znajdującego się w pomieszczeniu monitoringu centrum, zobowiązana
jest do dokładnego ich opisania a następnie potwierdzenia ich odbioru na protokole otwarcia
szafki / przekazania pozostawionych rzeczy.
w
10. Do sporządzenia protokołu przekazania, o którym mowa w pkt. 9 konieczne jest okazanie
dokumentu tożsamości. Osoby niepełnoletnie mogą odbierać pozostawione rzeczy tylko
wyłącznie w obecności rodziców bądź opiekunów prawnych.
i
11. Zarządca Alfa Centrum nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szafkach przedmioty
(nie podlegają one jakiemukolwiek ubezpieczeniu).
12. Przedmioty nie odebrane w ciągu 14 dni od dnia ich pozostawienia będą podlegać komisyjnemu
zniszczeniu.
13. Zarządca Alfa Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmieniony
regulamin zostanie niezwłocznie udostępniony użytkownikom szafek.
Punkt Informacyjny: 085 / 876 23 55
Monitoring: 085 / 876 23 68
Dyrekcja Alfa Centrum