dotyczy awarii drukarki ricoh af2035

Komentarze

Transkrypt

dotyczy awarii drukarki ricoh af2035
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu
ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec
tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01
e-mail: [email protected]
http://www.szpitalpsychiatryczny.pl
NIP:612-15-42-513 REGON 000294190
Oferta na badanie bilansu za rok 2014.
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja
Tysiąclecia 30 zaprasza do złożenia oferty do przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego za rok 2014.
Oferta powinna zawierać:
1. Informację o wykonawcy, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie
do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych
do badania sprawozdań finansowych.
2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych
warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym
sprawozdaniu finansowym.
3. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej
opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania.
4. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.
5. Uwzględniać w cenie obecność biegłego rewidenta (o ile to będzie
konieczne) na posiedzeniu Rady Społecznej.
Oferty należy składać w Sekretariacie lub listownie na adres siedziby
Zamawiającego, w terminie do dnia 26 września 2014 r.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie oznaczonej
nazwą i adresem Wykonawcy. Dodatkowo oferta winna być oznaczona
napisem: „Oferta na badanie bilansu za rok 2014”.
Kryteria oceny ofert to cena 100%.
Nadmieniam, iż ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej nastąpi po
zatwierdzeniu wyniku postępowania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.
W załączeniu krótki opis działalności jednostki.
W
kwestiach
budzących
wątpliwości
proszę
o
wyjaśnienia
zwracać
się
do Dyrektora Ekonomicznego Głównego Księgowego - Pani Czesławy Młodawskiej
osobiście, e-mailem lub telefonicznie.
tel. 75 738-03-97
fax: 75 738-03-01
e-mail: [email protected]
Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy
Bolesławiec, dn. 08.09.2013
Czesława Młodawska
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu
ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec
tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01
e-mail: [email protected]
http://www.szpitalpsychiatryczny.pl
NIP:612-15-42-513 REGON 000294190
Krótki opis działalności:
Załącznik do oferty
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie
w Bolesławcu
siedziba: 59-700 Bolesławiec, ul. Aleja Tysiąclecia 30
działalność podstawowa: szpitalnictwo
Wielkości osiągnięte w 2013 roku:
Suma bilansowa
24.754.544,20
Wartość aktywów trwałych
21.152.208,75
Wartość aktywów obrotowych
3.602.335,45
Suma przychodów, w tym:
Przychody netto ze sprzedaży
23.524.915,93
produktów
Pozostałe przychody
1.076.065,36
operacyjne
Przychody finansowe
502.560,98
Wynik finansowy netto
(-)3.094.306,64
Eksport i import
nie dotyczy
Liczba zatrudnionych na dzień
392 osoby/
31.12.2013 r.
398,70 etatu
Sprawozdanie skonsolidowane
Nie
Sprawozdanie łączne
Nie
Czy rok ubiegły był objęty
Tak
badaniem?
Czy rachunkowość firmy jest
prowadzona przez biuro
Nie
rachunkowe
Przewidywany okres
Do 24.04.2015
przeprowadzenia badania
termin złożenia raportu i opinii
Sprawozdania podlegające badaniu:
bilans,
rachunek zysków i strat (wersja kalkulacyjna),
informacja dodatkowa,
rachunek przepływów pieniężnych
zestawienie zmian w kapitale
Chorych

Podobne dokumenty