Tematy prac inżynierskich dla studentów VI semestru kierunku

Komentarze

Transkrypt

Tematy prac inżynierskich dla studentów VI semestru kierunku
Tematy prac inżynierskich dla studentów VI semestru
kierunku Architektura i Urbanistyka
w semestrze letnim 2011/2012
Prof. zw. dr inż. arch. Zbigniew Bać
Tel. kom. 603-672-181
Specjalność: Architektura
1. Turystyka, sport, rekreacja i wypoczynek – projekty ośrodków lub kompleksów w wybranych
gminach.
2. Hotele, biurowce, centra konferencyjne w mieście lub poza miastem.
3. Budownictwo jedno – lub wielorodzinne – osiedla lub kompleksy ekologiczne w krajobrazie
środkowej i północno-wschodniej Polski.
4. Oświata i edukacja – projekty przedszkoli, szkół i uczelni w wybranych dzielnicach miasta.
5. Zdrowie- ośrodki i kompleksy lecznicze. Centra rehabilitacji i odnowy biologicznej.
6. Rewitalizacja i modernizacja „ blokowisk” w wybranych dzielnicach miasta.
Doc. dr inż. arch. Artur Buława-Gabryszewski
Tel. kom. 603-185-431 e-mail: [email protected]
Specjalność: Architektura
1. Turystyka, sport, rekreacja i wypoczynek – projekty ośrodków lub kompleksów w wybranych
gminach.
2. Hotele, biurowce, centra konferencyjne w mieście lub poza miastem.
3. Budownictwo jedno – lub wielorodzinne – osiedla lub kompleksy ekologiczne w krajobrazie
środkowej i północno-wschodniej Polski.
4. Oświata i edukacja – projekty przedszkoli, szkół i uczelni w wybranych dzielnicach miasta.
5. Zdrowie- ośrodki i kompleksy lecznicze. Centra rehabilitacji i odnowy biologicznej.
6. Rewitalizacja i modernizacja „blokowisk” w wybranych dzielnicach miasta.
7. Konserwacja zabytków – adaptacja i renowacja obiektów historycznej tkanki miasta.
8. Obiekty kultury – muzea, teatry, pawilony wystawowe, multipleksy itp.
9. Obiekty kultu – kompleksy sakralne (kościoły, kaplice, krematoria, cmentarze).
10. Fantastyka i Futurologia – projektowanie obiektów nietypowych z obszarów SF
Specjalność: Urbanistyka
1. Studium przekształceń i integracji funkcjonalno-przestrzennej wybranej aglomeracji miasto, wieś,
osiedle).
2. Modernizacja, rewitalizacja, projekt bulwarów miejskich nad rzeką.
3. Projektowanie, modernizacja, rewitalizacja terenów o funkcji rekreacji i wypoczynku.
4. Koncepcja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wybranej gminy.
5. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna rewitalizacji publicznej przestrzeni wybranego
fragmentu miasta.
6. Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna wybranego obszaru miejskiego (fragmentu miasta).
7. Studium rozwoju przestrzennego miasta.
8. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania przestrzeni śródmiejskiej.
9. Koncepcja zespołu mieszkaniowo – usługowego na terenie miasta.
10. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna kompleksu usługowego w mieście lub poza miastem.
dr inż. arch. Emilia Drzewiecka-Mazur
KONTAKT: 502 630 795 (godz. 18.0 – 20.00) [email protected]
Specjalność: Architektura - studia inżynierskie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
HOTEL Z CENTRUM KONFERENCYJNYM.
ENERGOOSZCZĘDNY BUDYNEK BIUROWY.
PRZEDSZKOLE Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMÓW SOLARNYCH.
BUDYNEK LABORATORYJNO-BIUROWY.
EKOLOGICZNY BUDYNEK PRODUKCYJNY.
OSIEDLE MIESZKANIOWE Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII
EKOLOGICZNYCH
7. ZESPÓŁ OSIEDLOWY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W...
8. REDAKCJA LOKALNEJ GAZETY W...
9. OSIEDLE MIESZKANIOWE W...
Doc. dr inż. arch. Michał Grzymała – Kazłowski
[email protected] [email protected]
Specjalność: Architektura - studia inżynierskie
1. Projekt przychodni
2. Projekt schroniska
3. Projekt małej hali sportowej
4. Projekt zabudowy uzupełniającej
5. Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego
6. Projekt małego biurowca (do 3000m2)
7. Projekt przedszkola
8. Projekt centrum sportowego
9. Projekt modernizacji obiektów architektonicznych
10. Inne projekty użyteczności publicznej
Doc. dr inż. arch. Ewa Krzyżanowska
tel: 22-810-02-23 (godz. 8.00 – 10.00)
1. Projekt zespołu domów jednorodzinnych wraz z usługami projektowany według zasad New
Urbanism, na wybranej przez studenta lokalizacji.
2. Rewaloryzacja terenów osiedlowych wraz z istniejącą zabudową mieszkalną wielorodzinną.
3. Projekt szkoły podstawowej / liceum na wybranej lokalizacji.
4. Adaptacja historycznej tkanki miejskiej, projekt budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
z usługami w parterze (plomba).
5. Adaptacja istniejącego budynku po przemysłowego na nowe funkcje.
6. Projekt schroniska górskiego dla wybranej lokalizacji.
7. Projekt biblioteki miejskiej dla wybranej lokalizacji.
8. Projekt ośrodka handlowo – usługowego dla wybranej lokalizacji.
9. Dowolny temat zaproponowany przez dyplomanta do uzgodnienia z prowadzącym dyplom
Prof. dr hab. Jakub A. Lewicki
Kontakt w uzasadnionych przypadkach – 509-436-048 (nie dotyczy zaległych zaliczeń).
Konsultacje: mgr inż. arch. Andrzej Miklaszewski
Specjalność Architektura
Tematy obejmują plomby w zabytkowej zabudowie, projekty rewaloryzacji zabytków, kamienic, pałaców,
dworków, budynków poprzemysłowych, fabryk, nadbudowy i adaptacje zabytków. Projekt wykonany
w duchu współczesnym z precyzyjną analizą historycznej zabudowy i jej wartości.
Projekt różni się od projektu magisterskiego mniejszym zakresem analiz projektowych i teoretycznych.
1. Projekt nowego budynku (plomba) w zabytkowej zabudowie – wybrany przez studenta rejon
w Warszawie lub okolicach.
2. Projekt nowego budynku (plomba) w zabytkowej zabudowie dla małego miasta na Mazowszu (np.
Czerwińsk, Zakroczym itp.).
3. Projekt nowego budynku (plomba) dla zabytkowego średniego miasta na Mazowszu (np. Płock,
Skierniewice, Radom itp.).
4. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego budynku dla małego miasta na Mazowszu (np.
Czerwińsk, Zakroczym itp.).
5. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego budynku dla średniego miasta na Mazowszu (np. Płock,
Skierniewice, Radom itp.).
6. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego budynku – wybrany przez studenta rejon w Warszawie
lub okolicach.
7. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego zespołu architektury przemysłowej dla zabytkowego
małego miasta na Mazowszu (np. Czerwińsk, Zakroczym itp.).
8. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego zespołu architektury przemysłowej dla średniego miasta
na Mazowszu (np. Płock, Skierniewice, Radom itp.).
9. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego zespołu architektury przemysłowej – wybrany przez
studenta rejon w Warszawie lub okolicach.
10. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego dworca dla małego miasta na Mazowszu.
11. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego dworca dla średniego miasta na Mazowszu.
12. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego dworca – wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub
okolicach.
13. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowej wieży dla małego miasta na Mazowszu.
14. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowej wieży ciśnień dla średniego miasta na Mazowszu.
15. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowej wieży ciśnień – wybrany przez studenta rejon w Warszawie
lub okolicach.
16. Projekty nowych budynków w zabytkowej zabudowie – tylne części działek przy ul. Nowy Świat
w rejonie ulicy Gałczyńskiego w Warszawie.
17. Projekt nowego budynku w zabytkowej zabudowie przy ul. Brzeskiej lub inny wybrany rejon Pragi
w Warszawie.
18. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego budynku przy ul. Chmielnej 13 lub 15 w Warszawie.
19. Projekt rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie przy ulicy Sułkowskiego 2
w Warszawie (Żoliborz).
20. Projekt rewaloryzacji i nadbudowy zabytkowego budynku przy ul. Filtrowej 68 w Warszawie.
21. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego budynku – wybrany budynek przy ul. Ząbkowskiej
w Warszawie.
22. Projekt nowego budynku (plomba) w zabytkowej zabudowie na terenie Ochoty w Warszawie.
23. Projekt rewaloryzacji zabytkowego budynku na terenie Żoliborza w Warszawie.
24. Projekt rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie na terenie Żoliborza
w Warszawie.
25. Projekt rewaloryzacji zabytkowego budynku na terenie Mokotowa w Warszawie.
26. Projekt rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie na terenie Mokotowa
w Warszawie.
27. Projekt rewaloryzacji zabytkowego budynku na terenie Śródmieścia w Warszawie.
28. Projekt rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie na terenie Śródmieścia
w Warszawie.
29. Projekt rewaloryzacji zabytkowego budynku – wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub
okolicach.
30. Projekt rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie – wybrany przez studenta rejon
w Warszawie lub okolicach.
31. Projekt odbudowy i przebudowy zabytkowego budynku ul. Filtrowa 70 w Warszawie.
32. Projekt rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie przy ulicy Sułkowskiego
w Warszawie (Żoliborz).
33. Projekt rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie dla małego miasta na Mazowszu
34. Projekt rewaloryzacji i nadbudowy budynku w zabytkowej zabudowie dla średniego miasta na
Mazowszu
35. Projekt nowego budynku w zabytkowej zabudowie – ul. Grochowska 301/305 w Warszawie.
36. Projekt rewaloryzacji zabytkowej kamienicy – wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub
okolicach.
37. Projekt rewaloryzacji zabytkowej kamienicy dla małego miasta na Mazowszu.
38. Projekt rewaloryzacji zabytkowej kamienicy dla średniego miasta na Mazowszu.
39. Projekt rewaloryzacji zabytkowego budynku Wydziału Weterynarii SGGW przy ul. Grochowskiej, róg
Terespolskiej w Warszawie.
Specjalność Urbanistyka
Tematy obejmują uporządkowanie zabudowy zabytkowych kwartałów wraz z projektami rewaloryzacji
pojedynczych zabytków lub tez projektami nowych budynków na terenie kwartału. Projekt wykonany
w duchu współczesnym z precyzyjną analizą historycznej zabudowy i jej wartości.
Projekt różni się od projektu magisterskiego mniejszym zakresem analiz projektowych i teoretycznych.
1. Analiza wartości architektonicznych wraz z uporządkowaniem zabudowy wybranego kwartału zabudowy
w Warszawie (zabudowa z końca XIX/XX w.).
2. Analiza wartości architektonicznych wraz z uporządkowaniem zabudowy wybranego kwartału pomiędzy
ulicami Al. Jerozolimskie, Emilii Plater, Nowogrodzka, Poznańska w Warszawie (zabudowa z końca
XIX/XX w.) (lub innego kwartału wskazanego przez studenta).
3. Uporządkowanie zabudowy wybranego kwartału wraz z projektem nowego budynku (plomba)
w zabytkowej zabudowie – wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach.
4. Uporządkowanie zabudowy wybranego kwartału wraz z projektem nowego budynku (plomba)
w zabytkowej zabudowie dla małego miasta na Mazowszu (np. Czerwińsk, Zakroczym itp.)
w oparciu o przykłady regionalnej architektury.
5. Uporządkowanie zabudowy wybranego kwartału wraz z projektem nowego budynku (plomba)
w zabytkowej zabudowie dla średniego miasta na Mazowszu (np. Płock, Skierniewice, Radom itp.)
w oparciu o regionalnej przykłady architektury.
6. Uporządkowanie zabudowy wybranego kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i adaptacji
zabytkowego budynku w zabytkowej zabudowie dla małego miasta na Mazowszu (np. Czerwińsk,
Zakroczym itp.) w oparciu o przykłady regionalnej architektury.
7. Uporządkowanie zabudowy wybranego kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i adaptacji
zabytkowego budynku w zabytkowej zabudowie dla średniego miasta na Mazowszu (np. Płock,
Skierniewice, Radom itp.) w oparciu o regionalnej przykłady architektury.
8. Uporządkowanie zabudowy wybranego kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i adaptacji
zabytkowego budynku – wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach.
9. Uporządkowanie zabudowy wybranego kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i adaptacji
zabytkowego zespołu architektury przemysłowej dla małego miasta na Mazowszu (np. Czerwińsk,
Zakroczym itp.) w oparciu o przykłady regionalnej architektury.
10. Uporządkowanie zabudowy wybranego kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i adaptacji
zabytkowego zespołu architektury przemysłowej dla średniego miasta na Mazowszu (np. Płock,
Skierniewice, Radom itp.) w oparciu o regionalnej przykłady architektury.
11. Uporządkowanie zabudowy wybranego kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i adaptacji
zabytkowego zespołu architektury przemysłowej w Warszawie lub okolicach.
12. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego dworca dla małego miasta na Mazowszu.
13. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego dworca dla średniego miasta na Mazowszu.
14. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego dworca – wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub
okolicach.
15. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowej wieży ciśnień dla małego miasta na Mazowszu.
16. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowej wieży ciśnień dla średniego miasta na Mazowszu.
17. Projekt rewaloryzacji i adaptacji zabytkowej wieży ciśnień – wybrany przez studenta rejon
w Warszawie lub okolicach.
18. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem nowych budynków w zabytkowej zabudowie –
tylne części działek przy ul. Nowy Świat w rejonie ulicy Gałczyńskiego w Warszawie.
19. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem nowych budynków w zabytkowej zabudowie
przy ul. Brzeskiej lub inny wybrany rejon Pragi w Warszawie.
20. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego budynku
przy ul. Chmielnej 13 lub 15 w Warszawie.
21. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i nadbudowy budynku przy ul.
Filtrowej 68 w Warszawie.
22. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego budynku
– wybrany budynek przy ul. Ząbkowskiej w Warszawie.
23. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem nowych budynków – wybrany budynek przy ul.
Ząbkowskiej w Warszawie.
24. Uporządkowanie zabudowy wybranego kwartału wraz z projektem nowych budynków – na terenie
Pragi w Warszawie.
25. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem nowych budynków plombowych – wybrany
budynek na terenie Ochoty w Warszawie.
26. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem rewaloryzacji zabytkowego budynku na terenie
Żoliborza w Warszawie.
27. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i nadbudowy budynku
w zabytkowej zabudowie na terenie Żoliborza w Warszawie.
28. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i nadbudowy budynku
w zabytkowej zabudowie na terenie Mokotowa w Warszawie.
29. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem nowego budynku (plomba) na terenie
Śródmieścia w Warszawie.
30. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i nadbudowy budynku
w zabytkowej zabudowie na terenie Śródmieścia w Warszawie.
31. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem nowego budynku (plomba)– wybrany przez
studenta rejon w Warszawie lub okolicach.
32. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem rewaloryzacji i nadbudowy budynku
w zabytkowej zabudowie – wybrany przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach.
33. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem nadbudowy i przebudowy zabytkowego
budynku ul. Filtrowa 70 w Warszawie.
34. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem nowego budynku w zabytkowej zabudowie –
ul. Grochowska 301/305 w Warszawie.
35. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem rewaloryzacji zabytkowej kamienicy– wybrany
przez studenta rejon w Warszawie lub okolicach.
36. Uporządkowanie zabudowy kwartału wraz z projektem rewaloryzacji zabytkowego budynku Wydziału
Weterynarii SGGW przy ul. Grochowskiej, róg Terespolskiej w Warszawie.
Dr inż. arch. Krystyna Maciątek
e-mail: [email protected]
1.Koncepcje zagospodarowania obszarów przy reprezentacyjnych ulicach miejskich
2.Projekty zagospodarowania ważnych przestrzeni publicznych w miastach/ rynki, place.../
3.Koncepcje programowo-przestrzenne dla obszarów przy ważnych węzłach komunikacyjnych miast
4.Koncepcje funkcjonalno-przestrzenne dla obszarów poprodukcyjnych.
Doc. dr inż. arch. Janusz Marchwiński
[email protected]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
CENTRUM SPORTU Z PŁYWALNIĄ REKREACYJNĄ
OSIEDLOWY BUDYNEK MIESZKALNY
SALON SAMOCHODOWY ZE STACJĄ OBSŁUGI POJAZDÓW
MIEJSCE OBSŁUGI PODRÓŻNYCH (MOP-2) – zespół budynków usługowych
przy autostradzie
BUDYNEK MIESZKALNO-BIUROWY W ZABUDOWIE ŚRÓDMIEJSKIEJ
PRZEDSZKOLE Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMÓW SŁONECZNYCH
PRZEDSZKOLE-SZKOŁA – BUDYNEK PASYWNY
PAWILON USŁUGOWO-HANDLOWY
Ponadto możliwe jest przedstawienie własnej propozycji projektowej z zakresu:
- NISKIE/ ŚREDNIOWYSOKIE BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE
- ZABUDOWA UZUPEŁNIAJĄCA (tzw. plomba urbanistyczna)
- BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ i ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO ( w tym
hotelowe) O POWIERZCHNI DO 5 tys.m2
Prof. dr inż. arch. Elżbieta Muszyńska
Tel: 501-869-522
Specjalność: Urbanistyka
1. Rehabilitacja urbanistyczna strefy centralnej małego miasta (miasto dowolnie wybrane przez
dyplomanta z pomocą promotora)
2. Rehabilitacja urbanistyczna wybranego zdegradowanego kwartału śródmiejskiego Warszawy
(obszar dowolnie wybrany przez dyplomanta z pomocą promotora)
3. Rehabilitacja urbanistyczna wybranego zdegradowanego kwartału śródmiejskiego Łodzi (obszar
dowolnie wybrany przez dyplomanta z pomocą promotora)
4. Rehabilitacja urbanistyczna wybranego zdegradowanego kwartału śródmiejskiego dużego miasta
(miasto dowolnie wybrane przez dyplomanta z pomocą promotora)
5. Projekt zespołu zabudowy mieszkaniowej i usługowej zlokalizowanego w strefie obrzeżnej małego
miasta (miasto dowolnie wybrane przez dyplomanta z pomocą promotora)
6. Zagospodarowanie i adaptacja na nowe cele terenu poprzemysłowego w mieście …… (miasto
dowolnie wybrane przez dyplomanta z pomocą promotora)
7. Projekt zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne w mieście ………. (miasto dowolnie wybrane
przez dyplomanta z pomocą promotora)
UWAGA
W przypadku każdego z proponowanych tematów dyplomant przy pomocy promotora ustala
lokalizację – wybrany obszar dużego lub małego miasta. Dlatego tematy nie mogą być „dokładne”
i mogą się powielać, a wówczas ich numeracja będzie: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, itd.
Doc. dr inż. arch. Krzysztof Muszyński
Kontakt: w czwartki ul. Grójecka (w przerwach między zajęciami)
Specjalność Architektura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Architektura Miejsc Pracy
Zakłady przemysłowe, fabryki, instytuty naukowe
Dworce kolejowe, autobusowe, porty lotnicze
Garaże i parkingi wielopoziomowe, stacje obsługi i paliw
Architektura obiektów szkolnictwa: Uczelnie wyższe, campusy, szkoły średnie Szkoły specjalne
Architektura obiektów użyteczności publicznej
Obiekty sakralne - kościoły, klasztory, hospicja
Obiekty dla kultury - teatry, kina, muzea, galerie
Obiekty dla administracji i usług komunalnych - biura, banki, ratusze, hotele, motele botele,
cmentarze, krematoria, domy pogrzebowe
10. Obiekty usług handlu, gastronomii, rzemiosła
11. Architektura obiektów sportowych - Stadiony, hale sportowe, pływalnie, hipodromy strzelnice,
lodowiska, sporty ekstremalne
Specjalność: Urbanistyka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Projektowanie terenów uczelni wyższych
Parki technologiczne
Parki biznesu
Rewaloryzacja terenów zdewastowanych kamieniołomy, hałdy, wysypiska
Parki krajobrazowe – architektoniczne
Cmentarze
Projektowanie terenów przemysłowych
Rewaloryzacja terenów poprzemysłowych
Dr hab. inż. arch. Elżbieta D. Ryńska
tel: 602-152-924
Specjalność Architektura
1. Obiekty użyteczności publicznej – szkoły, przedszkola, centra kulturowe, galerie handlowe, hotele,
motele, obiekty sportowe, ambasady, przedstawicielstwa dyplomatyczne, SPA, obiekty
rehabilitacyjne etc.
2. Budynki mieszkalne wielorodzinne i jednorodzinne
3. Projektowanie obiektów mieszkaniowych oraz użyteczności publicznej wraz elementami rozwiązań
proekologicznych
4. Adaptacja kompleksów i obiektów historycznych do współczesnych funkcji
Dr inż. arch. Marta Sroczyńska
e-mail: [email protected]
Specjalność: Architektura
1. Obiekty użyteczności publicznej w krajobrazie otwartym – ośrodek SPA, szkoła artystyczna, szkoła
języków… (lokalizacja wybrana przez studenta);
2. Obiekty użyteczności publicznej w zabudowie małego miasta lub na wsi – muzeum regionalne,
biblioteka, obiekt kultury, mały teatr, galeria sztuki… (lokalizacja wybrana przez studenta);
3. Farma piękności, gospodarstwo edukacyjne, wsie tematyczne;
4. Niewielkie obiekty przemysłu spożywczego – przetwórnie i przechowalnie owoców i warzyw,
przetwórnie mleka, itp.;
5. Fermy przemysłowego chowu zwierząt;
6. Szkółka jeździecka, ośrodek hipoterapii;
7. Schronisko turystyczne, centrum informacji turystycznej;
8. Budynki pasywne i stosujące techniczne innowacje dotyczące ochrony środowiska i ograniczenia
zużycia energii.
Specjalność: Urbanistyka
1.
2.
3.
4.
Szeroko pojęte zagadnienia ruralistyki – osadnictwa wiejskiego;
Centra handlowo-usługowe w zabudowie małego miasta;
Osiedla niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej;
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – realizacja zapisów w formie planu
urbanistycznego;
5. Strukturalizacja przestrzeni publicznych / obiektów rekreacji i turystyki / usług w zabudowie
niewielkiego miasta;
6. Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne: terenów wokół zbiorników wodnych, terenów
nadrzecznych, innych obszarów atrakcyjnych przyrodniczo.
Dr inż. arch. Małgorzata Ewa Sikorska
[email protected], tel. 0-603-894-273
1. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania śródmiejskiej przestrzeni publicznej.
2. Projekt małego zespołu mieszkaniowo-usługowego w wybranym mieście lub dzielnicy.
3. Koncepcja zagospodarowania rekreacyjno-sportowego miejskich terenów nadrzecznych w mieście
średniej wielkości.
4. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania terenu w oparciu o ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5. Projekt centrum usługowego w mieście średniej wielkości lub w dzielnicy dużego miasta.
6. Inne tematy urbanistyczno-architektoniczne proponowane przez dyplomantów.
Prof. zw. dr hab. inż. arch. Zygmunt Szparkowski
[email protected]
Możliwe inne tematy z zakresu użyteczności, przemysłu, modernizacji z wyboru studentów do
przedyskutowania i uzgodnienia
1. Dworzec kolejowy – Legionowo
2. Muzeum Żeglugi rzecznej na Wiśle Warszawa, Płock
3. Dworzec Żeglugi rzecznej w Warszawie
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Muzeum kolejnictwa – Warszawa
Muzeum muzyki – Warszawa. Mediateka (Centrum Nowych Mediów) w Warszawie
Przystań Jachtowa w Płocku lub w Warszawie
Ekologiczne obserwatorium Wisły
Hala sportowa uniwersalna - lokalizacja do wyboru
Centrum klubowo-rekreacyjne z pływalniami w Warszawie
Dr inż. arch. Agnieszka Sychowicz - Burska
[email protected]
Specjalność Architektura
Projekty koncepcyjno-architektoniczne w zakresie:
1) Inkubator technologiczny lub inkubator przedsiębiorczości – budynek dla nowo utworzonych małych
i średnich przedsiębiorstw, z modularnymi podziałami powierzchni do wynajęcia oraz wspólnie
użytkowaną, ogólnie dostępną przestrzenią usługową
2) Modernizacja i zmiana przeznaczenia budynku przemysłowego
3) Plomba architektoniczna w istniejącej zabudowie
4) Budynek biurowo-przemysłowy „high-tech”
5) Inteligentny budynek biurowy
Inne:
6) Budynki użyteczności publicznej
7) Budynki mieszkalne wielorodzinne
Specjalność Urbanistyka
Projekty koncepcyjne w skali urbanistycznej w zakresie:
1) Park naukowo-technologiczny lub park naukowy – zorganizowany kompleks gospodarczy grupujący
siedziby firm produkcyjnych i laboratoria naukowo-badawcze oraz usługi towarzyszące, w wysokiej
jakości otoczeniu architektonicznym i urbanistycznym
2) Rewitalizacja terenów poprzemysłowych
Doc. dr inż. arch. Ewa Taras –Żebrowska
Kontakt: czwartki godz. 9.30 – 11.00 ul. Rejtana
Specjalizacja „Architektura”
1. Architektura oświaty: szkoły podstawowe, gimnazjalne, licealne, artystyczne, szkoły i przedszkola
środowiskowe – powiązane z różnymi funkcjami kulturalnymi
2. Architektura mieszkaniowa:
Małe osiedla (do powierzchni terenu ok. 3 ha)
Budynki wolnostojące uzupełniające zabudowę miejską
Plomby – budynki uzupełniające pierzeję ulicy
3. Architektura służby zdrowia o ograniczonej kubaturze
Wyspecjalizowane przychodnie
Wyspecjalizowane szpitale do max. 20 łóżek
4 Obiekty kultury – kluby, instytuty kultury małe muzea, małe teatry
5. Obiekty sportowe
6. Adaptacja, modernizacja i rozbudowa obiektów zabytkowych
Dr inż. arch. Krzysztof Woźniak
[email protected] tel. 601-258-436
1. Projekt budynku plombowego w centrum miasta.
2. Projekt niewielkiego akademika (do 40 osób).
3. Projekt budynku mieszkalnego jedno- lub wielorodzinnego.
4. Projekt niewielkiego obiektu sakralnego (kościoła, kaplicy).
5. Projekt parku nauki i rozrywki.
Prof. zw. dr hab. inż. arch. Witold A. Werner
[email protected]
1. Hotel w mieście 3*** lub 4**** w wybranej lokalizacji, wolnostojący lub w zabudowie uzupełniającej,
2. Biurowiec (pomieszczenia na wynajem) z częścią handlowo – usługową,
3. Ratusz – Biurowiec Urzędu Gminy w wybranym mieście,
4. Budynek mieszkalny, wielorodzinny w istniejącym, lub projektowanym zespole (osiedlu)
mieszkaniowym,
5. Projekt nietypowego obiektu o indywidualnej funkcji – zaproponowany przez Dyplomanta z
uzasadnieniem celu, przeznaczenia, lokalizacji i formy przestrzennej odpowiadającej projektowanej funkcji
i lokalizacji obiektu.