religia

Komentarze

Transkrypt

religia
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I TECHNIKUM I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
ZGODNEGO Z PROGRAMEM NAUCZANIA NR AZ-4-03/12
PRZEDMIOT
OCENY
OCENA
celująca
bardzo dobra
dobra
dostateczna
dopuszczająca
niedostateczna
1. Zeszyt
 wszystkie tematy, notatki
przedmioto  prace domowe
wy
 staranne pismo
 własne materiały, itp.
 staranne wykonanie
2. Prace
 treści wskazujące na
poszukiwania w różnych
domowe
materiałach
 twórcze
 starannie prowadzony
 wszystkie tematy i notatki
 prace domowe
 zeszyt staranny
 luki w zapisach
(sporadyczne do 5
tematów)
 merytorycznie zgodne z
 wskazują na
omawianym na lekcji materiałem zrozumienie tematu
 staranne
 niezbyt twórcze
 czytelne
 rzeczowe
 zeszyt czytelny
 braki notatek, prac
domowych (do
40% tematów)
 powiązane z
tematem
 niestaranne
 pismo niestaranne  brak zeszytu
 luki w zapisach
(do 70% tematów)
 wszystkie polecenia
wykonane poprawnie
3. Testy i
sprawdzian  rozwiązane też zadanie
dodatkowe
y
 75% spełnionych wymagań
podstawowych (łatwe,
praktyczne, przydatne życiowo,
niezbędne)
 75% spełnionych wymagań
rozszerzających (bardzo trudne i
trudne, teoretyczne, naukowe)
wiadomości z podręcznika i
zeszytu prezentowane w sposób
wskazujący na ich rozumienie,
informacje przekazywane
zrozumiałym językiem
odpowiedź pełna nie wymagająca
pytań dodatkowych
 75% zadań
podstawowych
 50%wymagań
 rozszerzających
 50% wiedzy z
zakresu wymagań
podstawowych
uczeń zawsze przygotowany do
lekcji
 zgłasza się do odpowiedzi
wypowiada się rzeczowo
starannie wykonuje powierzone
przez katechetę zadania
przejawia postawę apostolską
stara się być
przygotowany do lekcji
chętnie w niej
uczestniczy
niezbyt chętnie
wykonuje zadania poza
lekcjami, ale nie unika
ich zupełnie
uczestniczy w
rekolekcjach szkolnych
 75% wiedzy z
zakresu wymagań
podstawowych
(bardzo łatwe i
łatwe, niezbędne
w dalszej
edukacji)
wybiórcza
znajomość
poznanych treści i
pojęć
odpowiedź
niestaranna
częste pytania
naprowadzające
mało aktywny na
lekcjach
wiadomości zawarte w
podręczniku i zeszycie
4.
Odpowiedzi uzupełnione wiedzą spoza
programu
ustne
 wypowiedź pełnymi
zdaniami, bogaty język
używanie pojęć
uczeń wyróżnia się
aktywnością na lekcji
korzysta z materiałów
zgromadzonych samodzielnie
6.
pilnie i terminowo wykonuje
Inscenizacje powierzone zadania, dużo
własnej inicjatywy
, gazetka
uczestniczy w przygotowaniu
szkolna,
rekolekcji szkolnych
praca na
(ministranci, schola itp.)
rzecz
5.
Aktywność
wyuczone na pamięć
wiadomości
uczeń ma trudności w
sformułowaniu myśli
własnymi słowami
potrzebna pomoc
nauczyciela
 widać próby
wykonania pracy
 na temat
słabe wiązanie
faktów i
wiadomości
chaos myślowy i
słowny
dużo pytań
pomocniczych
 praca nie na
temat
 brak
rzeczowości w
pracy
 brak pracy
 poniżej 30%
odpowiedzi
dotyczących
wiedzy
podstawowej
brak
odpowiedzi lub
odpowiedzi
świadczące o
braku
wiadomości
rzeczowych
niechętny udział w lekceważący
lekcji
stosunek do
przedmiotu i
wiary
Kościoła i
inne
reprezentuje szkołę w
olimpiadzie religijnej
Semestr I
I. U źródeł wiary
Dział
OCENA
dopuszczająca
 wymienia wartości ostateczne
 określa wartość uczestniczenia w katechezie,
jej owoce i nakładane przez nią zobowiązania
 podaje definicję religii
 wymienia cechy wspólne dla wszystkich
religii
 wymienia charakterystyczne cechy
współczesnych religii
 wymienia religie monoteistyczne i
politeistyczne
 określa chrześcijaństwo jako religię najpełniej
wyrażającą miłość Boga
 wykazuje różnice między chrześcijaństwem a
innymi religiami
 definiuje pojęcia: historia zbawienia,
objawienie, Boża pedagogia
 wyjaśnia, że Bóg objawiał się człowiekowi
stopniowo: najpierw w Starym Testamencie,
potem, najpełniej, poprzez Jezusa Chrystusa
(Nowy Testament)
 wskazuje, że objawienia prywatne mogą
uwypuklać jakiś aspekt objawienia biblijnego
 definiuje pojęcia: objawienie pośrednie i
bezpośrednie i podaje ich przykłady
 wymienia argumenty św. Tomasza z Akwinu
przemawiające za istnieniem Boga
dostateczna
 określa wpływ wiary na postawę człowieka
 określa potrzebę religii jako przejaw ludzkiej
natury
 definiuje pojęcia: „człowiek istotą religijną”,
„objawienie naturalne”, „objawienie
nadprzyrodzone”
 wyjaśnia, w czym człowiek wyraża się jako
istota religijna
 podaje, na czym polega fanatyzm i obojętność
religijna
 wymienia społeczne implikacje wypływające z
religii Wschodu (ezoteryzm: amulety,
talizmany; astrologia...)
 charakteryzuje podstawowe prawdy o
buddyzmie, judaizmie (historia zbawienia,
diaspora, autentyzm), hinduizmie, islamie,
chrześcijaństwie
 omawia objawianie się Boga w dziejach
ludzkości
 wykazuje zależność pełnego objawienia się Boga
w Chrystusie od wydarzeń Starego Testamentu
(np. przepowiadanie proroków)
 wyjaśnia znaczenie Bożego imienia Jahwe
 prezentuje główną myśl teologiczną czterech
ewangelistów
 wyjaśnia wspólnotowy charakter Kościoła
 określa rolę, jaką Kościół odgrywa w Polsce i
w świecie
dobra
 uzasadnia swoje
decyzje i wybory w
aspekcie wiary
 charakteryzuje swoją
wiarę
 charakteryzuje siebie
jako człowieka
wierzącego
 dokonuje
wartościowania
dotychczasowych
postaw i zachowań w
aspekcie wymogów
wiary
 opisuje przejawy
religijności w aspekcie
historycznym w
różnych
społecznościach
 uzasadnia, dlaczego
człowiek nie wierzący
w Boga wierzy zawsze
w „coś innego”
 omawia różne rodzaje
objawień
 wskazuje momenty
objawienia się Boga we
własnym życiu
 podaje definicję wiary
bardzo dobra
celująca
 określa własny
 prezentuje
system wartości
postawę wiary
w Boga
 uzasadnia potrzebę
hierarchii wartości  wyraża
w życiu człowieka
szacunek
 uzasadnia, że religia wobec ludzi
manifestującyc
jest istotnym
h swoją wiarę
czynnikiem
duchowego rozwoju  prezentuje
człowieka
postawę
krytyczną tak
 opisuje przejawy
wobec
religijności w
fanatyzmu
aspekcie
religijnego, jak
historycznym w
i obojętności
różnych
religijnej
społecznościach
 charakteryzuje
objawienie
naturalne i
nadprzyrodzone
 wykazuje różnice
między
objawieniem
pośrednim a
bezpośrednim
 potrafi przekonać
swoich kolegów o
sensowności
własnej postawy
religijnej
I. U źródeł wiary
Dział
OCENA
dopuszczająca
 określa, że katecheza jest wyjaśnianiem
Bożego objawienia
 prezentuje charakterystyczne elementy
obrazu Jezusa w poszczególnych
Ewangeliach
 definiuje pojęcia: Chrystus Zbawiciel,
Chrystus Odkupiciel, Chrystus Głowa
Kościoła
 określa Kościół jako wspólnotę
ochrzczonych, których Głową jest
Chrystus
 wymienia najbardziej znane sekty
działające w swoim środowisku i w
Polsce
 określa niebezpieczeństwo płynące z
przyłączenia się do sekty
II. U źródeł moralności
człowieka wierzącego
Dział
dostateczna
 wie, że Chrystus założył Kościół i
nim kieruje
 określa Kościół jako mistyczne
Ciało Chrystusa
 wyjaśnia, że Kościół jest
zapoczątkowaniem królestwa
Bożego na ziemi
 potrafi rozpoznać sposoby
werbowania do sekt
 wyjaśnia, że określenie „nowe ruchy
religijne” odnosi się do grup
działających poza Kościołem
 charakteryzuje sposoby obrony przed
zagrożeniami ze strony sekt
 charakteryzuje „grupę ryzyka” osób
najbardziej podatnych na wstąpienie
do sekty
dobra
 charakteryzuje „dowody na istnienie
Boga”
 potrafi zinterpretować teksty biblijne
odsłaniające niewidzialnego Boga
 omawia przyczyny różnic w obrazie
Jezusa w czterech ewangeliach
 charakteryzuje rolę Chrystusa w historii
ludzkości
 uzasadnia, że Chrystus jest
założycielem i Głową Kościoła
 potrafi krytycznie odnieść się do
różnych form reklamy nowych ruchów
religijnych w mediach
bardzo dobra
 pomaga innym
poznawać Boga
 charakteryzuje
środowiska, w jakich
powstały Ewangelie
 uzasadnia, że sam
jest podmiotem w
Kościele
 tworzy Kościół i
inspiruje innych do
tworzenia go we
własnym środowisku
celująca
 poszukuje
własnych
argumentó
w na
istnienie
Boga
OCENA
dopuszczająca
 definiuje pojęcie „godność osoby”
 wymienia rodzaje godności przyrodzonej i
nadprzyrodzonej (godność osobowa i
osobowościowa)
 wymienia wartości ogólnoludzkie, które
zogniskowane są wokół godności (prawda,
dobro, sprawiedliwość, wolność,
odpowiedzialność...)
 pamięta, że człowiek jest istotą rozumną,
obrazem mądrości Boga
 definiuje pojęcia: wolność,
odpowiedzialność, samowola
dostateczna
 wymienia zadania wypływające z
godności człowieka
 rozumie, że godność człowieka ma
podstawę w Bogu (wymienia źródła
godności człowieka)
 wyjaśnia, że wolność zakłada wolny
wybór między dobrem i złem
 wymienia skutki wolności
nieodpowiedzialnej (samowoli)
 rozumie negatywny wpływ samowoli
na moralność człowieka
dobra
 potrafi uzasadnić, dlaczego
każdy człowiek ma prawo do
poszanowania jego godności
 wyjaśnia, że godność stanowi
źródło wartości
 uzasadnia, dlaczego każdy
człowiek ma prawo do
wolności
 potrafi zinterpretować naukę
zawartą w wersecie Ga 5,1
bardzo dobra
celująca
 wykazuje związek  określa, jakimi
między godnością
działaniami
a
inspiruje
urzeczywistnianie
rówieśników do
m wartości:
poszanowania
prawdy, dobra,
godności własnej i
sprawiedliwości,
drugiego
wolności i
człowieka
odpowiedzialności  zgłębia
 formułuje krytykę
samodzielnie
postaw
naukę o moralności
samowolnych
chrześcijańskiej
II. U źródeł moralności człowieka wierzącego
Dział
OCENA
dopuszczająca
 określa wolność jako wartość ogólnoludzką
i dar Boży
 definiuje pojęcia: moralność, intencja (zła lub
dobra)
 wymieni źródła moralności (KKK 1750)
 wyjaśnia, że cel nie uświęca środków
 wymienia czyny bezwzględnie niedozwolone
ze względu na ich przedmiot (bluźnierstwo,
krzywoprzysięstwo, zabójstwo, cudzołóstwo)
 definiuje pojęcia: uczucia, emocje
 wymienia podstawowe uczucia i je definiuje
(miłość i nienawiść, pragnienie i obawa,
radość, smutek i gniew)
 definiuje pojęcia: sumienie jako głos Boga,
sumienie osobiste, sumienie narodu
 rozumie konieczność formacji sumienia
 wymienia czynniki kształtujące oraz
deformujące sumienie
 definiuje pojęcia: norma moralna, zasada
moralna, prawo naturalne, prawo stanowione
(kościelne, państwowe)
 wymienia normy i zasady moralne
dostateczna
 wskazuje różnice między wolnością a
samowolą
 omawia źródła moralności
 uzasadnia, dlaczego niedopuszczalne jest
czynienie zła, aby wyprowadzić z niego
dobro (zasada „cel uświęca środki”)
 wyjaśnia, że uczucia zapewniają więź
między życiem zmysłowym a duchowym
 wyjaśnia, że człowiek powinien
dokonywać wyboru zgodnie ze swoim
sumieniem, bez konfliktu z rozumem i
prawem Bożym
 wyjaśnia pojęcie „sąd moralny”
 potrafi dokonać rozróżnienia między
sumieniem uformowanym prawidłowo i
nieprawidłowo
 wskazuje konieczność przestrzegania norm
i zasad moralnych
 podaje przykłady sytuacji trudnych w
aspekcie moralnym
 wymienia zasady postępowania w trudnych
sytuacjach
dobra
 uzasadnia, dlaczego
urzeczywistnianie dobra
czyni człowieka wolnym
 uzasadnia, że wolność bez
odpowiedzialności
prowadzi do aktów
samowoli
 wyjaśnia kryteria czynu
moralnego (przedmiot, cel,
okoliczności)
 uzasadnia, dlaczego
uczuciami powinien
kierować rozum
 potrafi odróżnić sąd
sumienia od innych aktów
świadomości
 uzasadnia, że sumienie
jest dyspozycją zadaną,
wymagającą formacji
 wyjaśnia, na czym polega
osąd sumienia
 wykazuje zależność
między oceną sumienia a
wolnością
 potrafi dokonywać oceny
moralnej czynów
 uzasadnia potrzebę
stosowania norm i zasad
moralnych w ludzkim
życiu
bardzo dobra
celująca
 wyjaśnia, dlaczego  wspomaga
nie możemy
innych w
określać uczuć jako dokonywaniu
dobre i złe oraz, że
słusznych
„wzniosłe uczucia
wyborów
nie decydują ani o
moralności, ani o
świętości”
 wykazuje związek
dobrze
ukształtowanego
sumienia z
postępowaniem
według norm i
zasad moralnych
 dokonuje
wartościowania
rozwiązań trudnych
problemów w
aspekcie moralnym
 wskazuje
rozwiązania
trudnych
problemów zgodnie
z zasadami i
prawidłowo
ukształtowanym
sumieniem
III. Drogowskazy wiary
Dział
OCENA
dopuszczająca
dostateczna
dobra
 wymienia przejawy Bożej miłości  określa wiarę jako
 uzasadnia konieczność posłuszeństwa
odpowiedź na miłość
Bogu
 wymienia wiarę jako jedną z cnót
Boga
boskich
 uzasadnia, dlaczego wiara jest
 wskazuje, że źródłem
odpowiedzią na miłość Boga
 wymieni najważniejsze
wszelkich wypaczeń
 potrafi odróżnić wiarę od
wykroczenia przeciw pierwszemu
moralnych jest
bałwochwalstwa i dewocji
przykazaniu
nieuznawanie Boga
 wyjaśnia, na czym polega zaufanie
 definiuje pojęcie nadziei
Bogu
 wymienia grzechy przeciw nadziei  wyjaśnia, na czym polega
szczęście ludzi, „którzy
 charakteryzuje grzechy przeciwko
 wymienia sposoby odpowiedzi na
uwierzyli” (J 20,29)
nadziei
miłość Bożą

uzasadnia, że źródłem ludzkiego

ukazuje
potrzebę
 wymienia grzechy przeciw Bożej
szczęścia jest odpowiadać miłością na
kierowania
się
w
życiu
miłości
miłość Boga
nadzieją
 definiuje pojęcia: cnoty ludzkie i

wyjaśnia fragmenty biblijne: Łk 1,26
określa
istotę
miłości
Boga
cnoty kardynalne
45; Łk 7,36-50; Łk 10,38-42; Łk 19,1do
człowieka
i
człowieka
 wymienia cnoty kardynalne
10; J 21,15-19; 2 Kor 11,23-33.12,10
do
Boga
 wskazuje przykłady ludzi, którzy

charakteryzuje cztery cnoty kardynalne

określa
istotę
cnót
zmienili swe życie na lepsze
kardynalnych
 uzasadnia potrzebę przemiany, dążenia
 wymienia, co pomaga, a co
do doskonałości
przeszkadza w doskonaleniu siebie  wymienia motywacje do
pracy nad sobą
 wskazuje potrzebę pracy
nad sobą
VI. Urzeczywistnianie wiary
w życiu i w liturgii Kościoła
(t. 48-50)
Dział
dopuszczająca
 wymienia nazwy okresów
roku liturgicznego
 podaje święta streszczające
ważniejsze fakty z historii
zbawienia
 wskazuje teksty biblijne
wspominające czas
oczekiwania na przyjście
Chrystusa i zachęcające do
niego
 wymienia regionalne
tradycje co do obchodu
świąt Bożego Narodzenia
OCENA
dostateczna
dobra
 omawia historię zbawienia i jej
 wyjaśnia, że rok liturgiczny
streszczenie w poszczególnych
streszcza całą historię zbawienia
 omawia oczekującą postawę Maryi okresach roku liturgicznego
 potrafi posługiwać się kalendarzem
 określa istotę Adwentu
liturgicznym
 wymienia kilka sposobów

podaje
przykłady praktykowania
obecności Pana Jezusa w życiu
tradycji
i zwyczajów związanych z
chrześcijan
rokiem
liturgicznym
 określa istotę świąt Bożego
 wyjaśnia, co to znaczy, że Chrystus
Narodzenia
przyszedł, przychodzi i przyjdzie
 wskazuje w Biblii i utworach
 omawia teksty biblijne, które mówią
literackich teksty mówiące o
o Jego powtórnym przyjściu
Bożym Narodzeniu
bardzo dobra
 dokonuje krytycznej oceny
zachowań niezgodnych z wiarą
 uzasadnia, że zarówno rozpacz,
jak i zuchwała ufność
sprzeciwiają się cnocie nadziei
 opisuje doświadczanie miłości
Bożej we własnym życiu
 określa swój sposób wyrażania
miłości do Boga
 wyjaśnia, na czym polega rola
cnót kardynalnych w życiu
człowieka
 uzasadnia, że cnoty kardynalne
pełnią bardzo ważną rolę w
ludzkim życiu
 określa własne słabe strony i ich
wpływ na sposób postępowania
 podaje przykłady właściwego
reagowania na spotykające go
zło
celująca
 podaje
przykłady
sytuacji, w
których daje
świadectwo
wiary w Boga
 referuje, w jaki
sposób w
jedności ze
wspólnotą
Kościoła
pogłębia swoją
wiarę
 krytycznie
odnosi się do
zachowań
sprzecznych z
wiarą w Boga
 budzi nadzieję
u innych w
sytuacji
trudnych
doświadczeń
bardzo dobra
 potrafi korzystać z plansz ze
schematem budowy roku
liturgicznego
 wykazuje związek treści
wybranych świąt z
wydarzeniami z historii
zbawienia
 potrafi opracować adwentowy
plan przygotowania na
spotkanie z Chrystusem i
konsekwentnie go realizować
 interpretuje teksty biblijne i
literackie o Bożym Narodzeniu
celująca
 czynnie
uczestniczy w
przygotowaniu
spotkania
wigilijnego w
klasie i w
szkole
 włącza się w
przygotowanie
inscenizacji
bożonarodzenio
wej
IV. Problemy moralności chrześcijańskiej
Dział
OCENA
dopuszczająca
dostateczna
dobra
 definiuje pojęcie grzechu
 określa istotę grzechu
 wskazuje, jak odróżnić grzech
śmiertelny od grzechu
 stwierdza, że grzech oddala od Boga i pierworodnego i grzechów
uczynkowych
powszedniego
ludzi

wyjaśnia,
że
grzech
jest

uzasadnia, że człowiek
 wymienia formy służenia jedynemu
zerwaniem
przymierza
z
Bogiem
powinien wierzyć w jedynego
Bogu
i
ludźmi,
i
że
w
Chrystusie
Boga
 wymienia wykroczenia przeciw
odnawiamy
to
przymierze
(Rz
 charakteryzuje grzechy
pierwszemu przykazaniu (zabobon,
6,20)
przeciw wierze
bałwochwalstwo, magia, sekty;
 wymienia siedem grzechów
 potrafi uzasadnić, że
bezbożność, ateizm, agnostycyzm)
głównych
wykroczenia przeciwko
 podaje treść drugiego przykazania
 pamięta trzecie przykazanie i określa  podaje zagrożenia płynące z New pierwszemu przykazaniu
niszczą wiarę człowieka
Age
jego istotę
 uzasadnia, dlaczego imię
 wymienia zagrożenia
 wymienia formy świętowania
Boga jest święte
przynoszone przez ateizm
niedzieli
praktyczny

charakteryzuje grzechy
 podaje argumenty za świętowaniem
przeciw drugiemu

wyjaśnia,
że
wiara
w
Boga
ma
dnia Pańskiego
przykazaniu
ścisły
związek
z
ludzkim
 podaje treść czwartego przykazania
szczęściem

uzasadnia
wartość
 definiuje pojęcie „rodziny” i „rodziny
chrześcijańskiego
imienia
 wymienia grzechy przeciw
chrześcijańskiej”
drugiemu przykazaniu
 z dezaprobatą odnosi się do
 wymienia obowiązki rodziców
nadużyć imienia Bożego
 potrafi uzasadnić, że imię Boże
względem dzieci i dzieci względem
jest święte
 uzasadnia, dlaczego niedziela
rodziców oraz rodziny wobec
jest dla chrześcijan dniem
 opisuje tradycje świętowania
społeczeństwa
świętym
niedzieli
 wymienia zagrożenia niszczące

uzasadnia wartość życia

wyjaśnia,
dlaczego
niedzielna
współczesną rodzinę (wolne związki,
rodzinnego
Eucharystia
stanowi
centrum
przemoc, związki homoseksualne,
życia
Kościoła

opisuje cechy charakteru, o
molestowanie seksualne i przemoc
które powinien troszczyć się

uzasadnia
konieczność
szacunku
psychiczna, klonowanie, adopcja
przyszły rodzic
wobec rodziców
dzieci przez pary homoseksualne)

opisuje właściwy model
 wskazuje, że najlepszym
 podaje treść piątego przykazania
rodziny
zabezpieczeniem rodziny jest
 pamięta tekst Rdz 4,10-11
 opisuje sytuacje, w których
małżeństwo sakramentalne
 stwierdza, że każdy człowiek ma
warto oddać życie, i sytuacje,
 uzasadnia obowiązek
prawo do życia i jego obrony
kiedy lepiej jest je zachować
poszanowania
życia
i
zdrowia
 wymienia wykroczenia przeciw życiu

podaje argumenty za obroną
własnego
i
innych
(zabójstwo zamierzone i niezamierzone;
zagrożonego życia

uzasadnia,
że
życie
jest
wielką
samobójstwo, eutanazja, przerywanie

charakteryzuje wykroczenia
wartością
ciąży, narkomania)
przeciw życiu i zdrowiu osoby

uzasadnia
konieczność
obrony
 wymienia wykroczenia przeciw
życia
i
zdrowia
zdrowiu
bardzo dobra
celująca
 uzasadnia, dlaczego grzech oddala nas  potrafi
od Boga
dostrzec
wartość i
 opisuje formy oddawania czci
zagrożenia
jedynemu Bogu indywidualnie i we
ze strony
wspólnocie Kościoła
badań
 wyjaśnia związek między szabatem a
naukowyc
niedzielą
h dla
 potrafi zaplanować swoje osobiste
życia,
świętowanie dnia Pańskiego
zdrowia i
 charakteryzuje obowiązki wobec
godności
społeczeństwa i wobec rządzących

potrafi
 potrafi umiejscowić wypełnianie
scharakter
obowiązków względem rodziny w
yzować
perspektywie królestwa Bożego
działania
 potrafi odróżnić prawdy o rodzinie
propagując
podawane przez Kościół od prawd
e czystość
proponowanych przez współczesne
i ochronę
nurty „wyzwolone”
ludzkiej
 podaje argumenty swoim kolegom i
płciowości
koleżankom przeciw budowaniu
rodziny bez zasad
 potrafi zestawić wartość życia z
innymi wartościami
 prezentuje naukę Kościoła nt.
transplantacji
 wyjaśnia, na czym polega
odpowiedzialność za życie i zdrowie
innych (m.in. świadome zarażanie,
problem nękania psychicznego i
fizycznego)
 charakteryzuje wartość badań
naukowych w tej dziedzinie i
zagrożenia z ich strony
 podaje przykłady sprzeciwu wobec
zachowań zagrażających zdrowiu i
życiu
 określa, jakie podejmuje działania na
rzecz poszanowania osoby ludzkiej i
trwałego pokoju
Dział
OCENA
dopuszczająca
dostateczna
dobra
bardzo dobra
celująca
IV. Problemy moralności chrześcijańskiej
 określa istotę ludzkiej
płciowości w ujęciu
chrześcijańskim
 wyjaśnia, że czystość jest
darem prowadzącym do Boga
 wymienia media, których
działanie skierowane jest ku
niszczeniu czystości (chat
erotyczny, prasa
pornograficzna, filmy i
programy telewizyjne...)
 podaje treść szóstego przykazania
 wymienia zagrożenia przeciw
czystości
 wymieni osoby i czynniki
pomagające zachować czystość
 podaje treść dziewiątego
przykazania
 podaje treść siódmego
przykazania i rozumie jego
istotę
 wymienia skutki grzechów z
zakresu siódmego przykazania
 definiuje pojęcie prawdy
 podaje treść ósmego przykazania
 podaje przykłady męczeństwa
za prawdę
 wskazuje grzechy, których
nośnikiem są środki masowego
przekazu
 podaje definicję zazdrości i
chciwości
 wskazuje teksty biblijne o
„ubóstwie serca” (Łk 14,33; Mt
5,3)
 wymienia grzechy główne
 wymienia grzechy cudze
 wymienia grzechy przeciw
Duchowi Świętemu
 podaje treść błogosławieństwa
dotyczącego czystego serca
 wymienia różne formy czystości
 wymienia zagrożenia dla ludzkiej
płciowości wypływające z działania
mediów
 wyjaśnia, że czystość domaga się
panowania nad sobą
 omawia przykłady korzyści płynących z
zachowania czystości
 wskazuje teksty biblijne dotyczące
pożądliwości cielesnej
 wymienia czynniki wspomagające
zachowanie czystości serca
 omawia potrzebę wstydliwości
 wyjaśnia, że wszelkie formy kradzieży
krzywdzą i naruszają godność tak
złodzieja, jak okradanego
 uzasadnia, że każdy człowiek ma prawo
do własności
 wskazuje teksty biblijne mówiące o
prawdzie
 uzasadnia, że prawda jest podstawową
wartością
 wymienia warunki ujawniania prawdy i
dochowywania tajemnicy
 uzasadnia, że kłamstwo jest najbardziej
bezpośrednim wykroczeniem przeciw
prawdzie
 wymienia indywidualne i społeczne
skutki grzechów głównych
 wyjaśnia istotę grzechów cudzych
 podaje przykłady rozprzestrzeniania się
grzechów cudzych w swoim środowisku
 charakteryzuje grzechy przeciw Duchowi
Świętemu
 wyjaśnia, że zachowanie czystości
jest czynnikiem pozwalającym
zachować integralność osoby
 uzasadnia wartość czystości
przedmałżeńskiej
 podaje, na czym polega dramat
transseksualizmu
 omawia zagrożenia wymierzone w
czystość
 uzasadnia potrzebę zachowania
intymności małżeńskiej
 uzasadnia potrzebę czystości serca
w życiu małżeńskim
 podaje przykłady poszanowania
intymności drugiej osoby
 uzasadnia, że nieprzestrzeganie
siódmego przykazania wywołuje
skutki indywidualne i społeczne
 wyjaśnia, na czym polega
naprawienie zła wywołanego
kradzieżą
 uzasadnia potrzebę życia w
prawdzie
 interpretuje „złotą zasadę”, która
określa prawo do prawdy w
konkretnych życiowych sytuacjach
 podaje przykłady służby innym
posiadanymi dobrami
 omawia materię grzechów
głównych i wyjaśnia, że są one
źródłem wszystkich pozostałych
 uzasadnia, że grzechy cudze są
współudziałem w złu drugiego
człowieka
 uzasadnia, dlaczego grzechy
przeciw Duchowi Świętemu nie
mogą być odpuszczone
 interpretuje ewangeliczne
błogosławieństwo o czystości
serca
 uzasadnia, dlaczego Kościół staje
w obronie prawidłowo
rozumianej płciowości
 charakteryzuje działania
propagujące czystość i ochronę
ludzkiej płciowości
 uzasadnia, dlaczego czystość jest
darem uszczęśliwiającym ludzi i
uwielbieniem Boga
 potrafi wykazać związek między
czystością a cnotą umiarkowania
 wyjaśnia, na czym polega walka
z pożądliwością cielesną
 wykazuje związek między
panowaniem nad bogactwami
materialnymi a szacunkiem dla
wymagań moralnych
 charakteryzuje chrześcijan jako
naśladowców Chrystusa-Prawdy
 uzasadnia, że życie w prawdzie
jest prawdziwą wolnością
 krytycznie ocenia treść informacji
podawanych w środkach
masowego przekazu w aspekcie
ósmego przykazania
 uzasadnia, że właściwy stosunek do
posiadanych dóbr jest drogą do
prawdziwego szczęścia
 opisuje skutki grzechów
głównych w rozwoju osobowym
człowieka i w życiu społecznym
 uzasadnia, że grzech cudzy jest
nośnikiem zła społecznego
V. Dary łaski siłą wiary i moralności
Dział
dopuszczająca
 wskazuje, kto, w jaki sposób, kiedy i
gdzie celebruje liturgię
 wymienia znaki i symbole liturgiczne
 wymienia najważniejsze wydarzenia
roku liturgicznego
 wymienia siedem sakramentów
 wyodrębnia spośród nich sakramenty
wtajemniczenia
 podaje, kto i w jaki sposób udziela
sakramentów wtajemniczenia
 wymienia sakramenty uzdrowienia
 wymienia sakramenty w służbie
komunii
 wymienia główne etapy życia
świętych Piotra i Pawła
 przytacza odpowiedź Maryi na
zwiastowanie anielskie (Łk 1,38) i na
słowa św. Elżbiety (Łk 1,45)
 wymienia elementy liturgii słowa
 wymienia podstawowe funkcje
liturgiczne
 wymienia elementy liturgii
eucharystycznej
 podaje używane określenia
Eucharystii
 wymienia owoce Komunii św.
OCENA
dostateczna
dobra
 określa istotę liturgii
 wyróżnia udział Boga i
człowieka w liturgii
 omawia słowa i gesty
 charakteryzuje znaki i
stosowane w liturgii
symbole liturgiczne
 określa istotę sakramentów
wtajemniczenia i wymienia ich  opisuje, na czym polega
przygotowanie do przyjęcia
owoce
poszczególnych sakramentów
 podaje, kto może być
 podaje formę i treść
chrzestnym lub świadkiem
sakramentów uzdrowienia
bierzmowania
 podaje, kto i w jaki sposób
 podaje formę i treść
sprawuje sakramenty
sakramentów w służbie
uzdrowienia
wspólnoty Kościoła
 charakteryzuje skutki
 podaje, kto i w jaki sposób
sakramentów uzdrowienia
sprawuje te sakramenty
 wyjaśnia nazwę sakramentu
 podaje przykłady powołań
święceń
opisanych w Biblii
 pamięta treść perykopy Łk 6,1-  omawia skutki sakramentu
małżeństwa
11
 omawia istotne elementy
 wyjaśnia istotę liturgii słowa
powołania
 podaje nazwę ksiąg
 potrafi określić swoje miejsce
liturgicznych
w liturgii
 wyjaśnia, że Chrystus mocą

wyjaśnia, że Komunia św. jest
swojego słowa przemienia
zadatkiem przyszłej chwały
ludzkie serce
 omawia istotę Ofiary Chrystusa
i naszego w niej udziału
 wymieni warunki przystąpienia
do Komunii św.
bardzo dobra
 uzasadnia, że dzieło Chrystusa w
liturgii ma charakter sakramentalny
 uzasadnia, że Chrystus poprzez
sakramenty wtajemniczenia tworzy
wspólnotę
 uzasadnia, że sakramenty
uzdrowienia budują jedność w
Kościele
 potrafi umiejscowić małżeństwo
w perspektywie królestwa Bożego
 przeprowadza analizę perykopy
biblijnej Łk 6,1-11
 charakteryzuje sylwetki duchowe
oraz misję apostołów Piotra i
Pawła
 opisuje poszczególne elementy
liturgii słowa i wykonywane
funkcje
 potrafi wyszukać analizowane
teksty biblijne i dokumenty
Kościoła oraz wyjaśnić ich treść
 opisuje poszczególne części liturgii
eucharystycznej
 podaje, jak wyrazić wdzięczność
za dar Ofiary Chrystusa
 charakteryzuje owoce Komunii św.
 uzasadnia potrzebę częstej
Komunii św.
celująca
 daje
świadectwo
pełnego i
zaangażowaneg
o udziału w
liturgii
 potrafi
przygotować
liturgię słowa
(czytania,
modlitwa
wiernych...)
 czynnie
angażuje się w
przygotowanie
liturgii słowa
 podaje sposoby
angażowania
się na rzecz
ubogich i
określa własne
działania w tym
względzie
VI. Urzeczywistnianie wiary w życiu i w liturgii Kościoła (t. 45-47.
51-53)
Dział
dopuszczająca
 definiuje pojęcia:
piękno, sztuka sakralna
 definiuje pojęcie
„wartość”
 wymienia podstawowe
wartości (prawda,
dobro, piękno)
 definiuje pojęcie „wzór
osobowy godny
naśladowania”
 wymienia, kto jest dla
niego wzorem
osobowym
dostateczna
 wskaże teksty biblijne ukazujące
piękno stworzenia
 wskazuje dzieła sztuki sakralnej
w najbliższym otoczeniu
 wymienia wybrane systemy
etyczne
 podaje cechy prawdziwego wzoru
osobowego, który warto
naśladować
 opisuje godny naśladowania wzór
osobowy
 określa istotę
Wielkiego Postu
 określa istotę Triduum
Paschalnego
 wyjaśnia, że Wielkanoc
jest największym
świętem chrześcijan
 wymienia miejsca
szczególnego kultu
Bożego Miłosierdzia
 wymienia motywy nawracania się
 wymienia najważniejsze
wydarzenia związane z męką,
śmiercią i zmartwychwstaniem
Chrystusa
 wskazuje przejawy Bożego
miłosierdzia w Starym i Nowym
Testamencie
 określa, kiedy obchodzimy
święto Bożego Miłosierdzia
Dział
dopuszczająca
dostateczna
OCENA
dobra
 określa, czym jest dzieło sztuki
sakralnej
 potrafi odróżnić sztukę od kiczu
 wyjaśnia znaczenie sztuki sakralnej w
życiu jednostek i społeczeństw
 uzasadnia, dlaczego dzieła sztuki
sakralnej domagają się szacunku
 uzasadnia, dlaczego należy budować
własną hierarchię wartości, u podstaw
której znajdują się piękno, prawda,
dobro
 potrafi w szerokim wachlarzu wartości
właściwie umiejscowić te ostateczne
 podaje, jak odróżnić wartości
prawdziwe od pseudowartości
 opisuje sytuację, kiedy sam był wzorem
dla innych, przychodząc im z pomocą
 wskazuje teksty biblijne wzywające do
pokuty i nawrócenia oraz zawierające
obietnice Bożej łaski
 uzasadnia potrzebę nieustannego
nawracania się
 opisuje wydarzenia paschalne
 charakteryzuje proces objawienia
Bożego Miłosierdzia w Piśmie Świętym
OCENA
dobra
bardzo dobra
celująca
 wykonuje praca
nośnikiem wartości religijnych,
plastyczne na
wyrazem prawdy i piękna
rzecz salki
 uzasadnia, że obowiązkiem każdego katechetycznej i
szkoły
człowieka jest urzeczywistnianie
podstawowych wartości w rozwoju  prezentuje klasie
osobowym jednostek i w życiu
utwory muzyki
społecznym
sakralnej
 ocenia rozumienie godności
 przygotowuje
człowieka w różnych systemach
gazetkę nt.
etycznych
Sztuka sakralna
 wyjaśnia, na czym polega rola
wzorów osobowych w rozwoju
człowieka oraz mniejszych i
większych społeczności
 uzasadnia, że sztuka sakralna jest
 przyporządkowuje wydarzenia z
 przygotowuje
życia Chrystusa do liturgii trzech dni
scenariusz
paschalnych
rekolekcji
wielkopostnych
 potrafi uzasadnić potrzebę
w szkole (w
świętowania
parafii) i czynnie
 wyraża graficznie lub literacko
w nich
istotę Triduum Paschalnego
uczestniczy
 charakteryzuje misję św. Faustyny

czynnie
włącza
Kowalskiej i rolę św. Jana Pawła II
się
w
w szerzeniu kultu Miłosierdzia
przygotowanie
Bożego
„Bożego grobu”
bardzo dobra
celująca
VII. Drogi do życia z Chrystusem (tematy historyczne)
 definiuje pojęcia: semityzm,
antysemityzm, synagoga
 wymienia wartości judaizmu
(Stary Testament ze
szczególnym uwzględnieniem
Tory, Talmud, Midrasz)
 podaje czas kształtowania się
religii islamu
 rozróżnia istotne elementy
islamu (zachowanie, styl bycia
wyznawców)
 wymienia nazwy największych
zgromadzeń zakonnych i ich
największe osobowości
 wie, że szkolnictwo i
piśmiennictwo wprowadzili
zakonnicy
 wymienia zabytki
piśmiennictwa polskiego
 określa celowość chrztu Polski
w wymiarze duchowym,
politycznym i kulturowym
 wymienia pierwsze biskupstwa
i pierwszych biskupów
polskich
 definiuje pojęcia: oświecenie,
rozum,
 wymienia nazwiska wybitnych
postaci oświecenia (Krasicki,
Staszic, Kołłątaj, Konarski,
Poniatowski)
 definiuje pojęcia: wolność,
polskość
 wyjaśnia, czym była
Konfederacja Barska, Powstanie
Kościuszkowskie, „dzieci
Wrześni”
 wymienia przyczyny utraty
wolności przez Polskę
 wie, że chrześcijaństwo ma swój
początek w judaizmie
 wyjaśnia, jakie znaczenie dla
obrony chrześcijaństwa miały
bitwa pod Legnicą i bitwa pod
Wiedniem
 rozróżnia etapy w dziejach
formowania się życia zakonnego
(eremici, cenobici, mnisi,
zakonnicy)
 wymienia działania podejmowane
przez różne zakony na przestrzeni
dziejów (działalność charytatywna,
społeczna, polityczna)
 wymienia nazwy zakonów
zasłużonych dla kultury
(benedyktyni, pijarzy, jezuici)
 wymienia dzieła kultury będące
zasługą zgromadzeń zakonnych
 określa współczesne działania
zakonów w tworzeniu kultury
(szkolnictwo, duszpasterstwa…)
 wymienia zasługi Kościoła w
dziedzinie oświaty i opieki
społecznej
 wymienia wspólne elementy życia
religijno-państwowego
 wskazuje, że Kościół epoki
oświecenia stał się mecenasem
kultury oraz pionierem poczynań
społeczno-gospodarczych i
wolnościowo-demokratycznych
 określa rolę Kościoła w obronie
polskości podczas zaborów
 wyjaśnia, na czym polegała
rusyfikacja i germanizacja
 określa, czym jest Stary
Testament dla katolików
 wymienia wartości islamu i
rozumie jego istotę
 określa, na czym polega
zagrożenie dla kultury
europejskiej i chrześcijaństwa
ze strony islamu
 wymienia nazwy wspólnot
zakonnych działających w jego
środowisku
 uzasadnia potrzebę istnienia
wspólnot zakonnych
 opisuje wkład zakonów w
kulturę europejską i polską
 wyjaśnia, jak powstawały
struktury administracyjne
Kościoła i państwa polskiego
 opisuje zasługi Kościoła w
dziedzinie oświaty i opieki
(szpitale zakonne, ochronki)
 uzasadnia postawę szacunku
dla chrześcijaństwa w Polsce
 opisuje, jak pielęgnuje
dziedzictwo chrześcijaństwa
 charakteryzuje epokę
oświecenia
 określa rolę Kościoła w tamtej
epoce
 charakteryzuje postawę
patriotyzmu (Polak-katolik)
 charakteryzuje przeszkody w
zachowaniu polskości we
współczesnych warunkach
politycznych
 wyjaśnia relację chrześcijan do narodu  przygotowuj
wybranego
ei
prezentuje
 charakteryzuje cechy wspólne
klasie
judaizmu i chrześcijaństwa
 dokonuje wartościowania dotyczącego referat na
temat
postaw i zachowań w religii
wybranej
muzułmańskiej i chrześcijaństwie
religii
 uzasadnia, dlaczego należy bronić
 rozróżnia
wartości chrześcijańskich
pozytywy,
 podaje przykłady zagrożeń płynących
ale i
ze strony ruchów islamskich
zagrożenia
 uzasadnia, że powstanie określonego
ze strony
zakonu było odpowiedzią na potrzeby
postępujące
epoki
j
 charakteryzuje istotne cechy reguł
globalizacji
zakonnych

wskazuje,
 podaje przykłady zasług zakonów w
jak
dziedzinie szkolnictwa (szkółki
angażuje się
parafialne, uniwersytety)
w życie
 wskazuje ich zasługi w zakresie
regionu
sztuki i muzyki sakralnej
jako „małej
 charakteryzuje wspólne elementy
ojczyzny”
życia religijno-państwowego
 charakteryzuje historyczny kontekst
spotkań lednickich
 charakteryzuje współczesne nurty
myślowe związane z negacją prawdy
zauważając ich antychrześcijańskie
nastawienie
 uzasadnia prawdę, że miłość
Ojczyzny jest jednym z przejawów
realizacji przykazania miłości
 podaje przykłady odpowiedzialnych
wyborów dla zachowania polskości i
wolności (dbałość o język, tradycję,
wiarę, rodzinę)
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY II TECHNIKUM I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
ZGODNEGO Z PROGRAMEM NAUCZANIA NR AZ-4-03/12
PRZEDMIOT
OCENY
OCENA
celująca
bardzo dobra
dobra
 wszystkie tematy, notatki
1. Zeszyt
przedmioto  prace domowe
 staranne pismo
wy
 własne materiały, itp.
 staranne wykonanie
 treści wskazujące na
2. Prace
poszukiwania w różnych
domowe
materiałach
 twórcze
 starannie prowadzony
 wszystkie tematy i notatki
 prace domowe
(sporadyczne do 5
tematów)
 merytorycznie zgodne z
 wskazują na
omawianym na lekcji materiałem zrozumienie tematu
 staranne
 niezbyt twórcze
 czytelne
 rzeczowe
domowych (do
40% tematów)
 powiązane z
tematem
 niestaranne
 wszystkie polecenia
wykonane poprawnie
3. Testy i
sprawdzian  rozwiązane też zadanie
dodatkowe
y
 75% spełnionych wymagań
 75% zadań
 75% wiedzy z
podstawowych (łatwe,
praktyczne, przydatne życiowo,
niezbędne)
 75% spełnionych wymagań
rozszerzających (bardzo trudne i
trudne, teoretyczne, naukowe)
 wiadomości z podręcznika i
zeszytu prezentowane w sposób
wskazujący na ich rozumienie,
informacje przekazywane
zrozumiałym językiem
 odpowiedź pełna nie wymagająca
pytań dodatkowych
podstawowych
 50%wymagań
 rozszerzających
 uczeń zawsze przygotowany do
 stara się być
lekcji
 zgłasza się do odpowiedzi
 wypowiada się rzeczowo
 starannie wykonuje powierzone
przez katechetę zadania
 przejawia postawę apostolską
przygotowany do lekcji
 chętnie w niej
uczestniczy
 niezbyt chętnie
wykonuje zadania poza
lekcjami, ale nie unika
ich zupełnie
 uczestniczy w
rekolekcjach szkolnych
zakresu wymagań
podstawowych
(bardzo łatwe i
łatwe, niezbędne
w dalszej
edukacji)
 wybiórcza
znajomość
poznanych treści i
pojęć
 odpowiedź
niestaranna
 częste pytania
naprowadzające
 mało aktywny na
lekcjach
 wiadomości zawarte w
podręczniku i zeszycie
4.
Odpowiedzi uzupełnione wiedzą spoza
programu
ustne
 wypowiedź pełnymi
zdaniami, bogaty język
 używanie pojęć
5.
Aktywność
 uczeń wyróżnia się
aktywnością na lekcji
 korzysta z materiałów
zgromadzonych samodzielnie
 pilnie i terminowo wykonuje
6.
Inscenizacje powierzone zadania, dużo
własnej inicjatywy
, gazetka
 uczestniczy w przygotowaniu
szkolna,
rekolekcji szkolnych
praca na
(ministranci, schola itp.)
rzecz
 reprezentuje szkołę w
Kościoła i
olimpiadzie religijnej
inne
 zeszyt staranny
 luki w zapisach
dostateczna
 wyuczone na pamięć
wiadomości
 uczeń ma trudności w
sformułowaniu myśli
własnymi słowami
 potrzebna pomoc
nauczyciela
dopuszczająca
 zeszyt czytelny
 pismo niestaranne
 braki notatek, prac  luki w zapisach
niedostateczna
 brak zeszytu
(do 70% tematów)
 widać próby
 praca nie na
wykonania pracy
 na temat
 brak
 50% wiedzy z
zakresu wymagań
podstawowych
temat
rzeczowości w
pracy
 brak pracy
 poniżej 30%
odpowiedzi
dotyczących
wiedzy
podstawowej
 słabe wiązanie
 brak
faktów i
wiadomości
 chaos myślowy i
słowny
 dużo pytań
pomocniczych
odpowiedzi lub
odpowiedzi
świadczące o
braku
wiadomości
rzeczowych
 niechętny udział w  lekceważący
lekcji
stosunek do
przedmiotu i
wiary
Semestr I
Dział
OCENA
I. Moje chrześcijańskie Credo
Część A Wierzę w Boga, który stwarza, zbawia i uświęca
dopuszczająca
 Uczeń definiuje pojęcie wiary









w Boga
wymienia przejawy Bożej
miłości w życiu człowieka
wymienia sposoby
odpowiadania na miłość Boga
zna prawdę, że Bóg go kocha
wymienia osoby Trójcy
Świętej
wymienia przymioty Boga
wskazuje biblijny opis
stworzenia świata
wyjaśnia, co to znaczy
stworzyć
podaje definicję anioła
pamięta, że Bóg stworzył
anioły jako istoty duchowe
posiadające rozum i wolną
wolę
dostateczna
 Uczeń omawia przejawy Bożej










miłości
określa sposoby odpowiadania na
Bożą miłość
wymienia cechy charakterystyczne
dla życia Boga
wymienia biblijne wydarzenia
ukazujące Trójcę Świętą
wyjaśnia znaczenie przymiotów
Bożych
wskazuje, w jakich miejscach
biblijnych ukazane są przymioty
Boga
mówi z pamięci tekst modlitwy
eucharystycznej (IV) mówiący o
stworzeniu
opisuje biblijny schemat
stworzenia świata
wymienia funkcje, jakie pełnią
aniołowie
wskazuje teksty biblijne mówiące
o aniołach
uzasadnia potrzebę modlitwy do
anioła stróża
dobra
 Uczeń uzasadnia potrzebę





katechezy jako środka
wyrażającego i
pogłębiającego wiarę
wyjaśnia potrzebę
odwzajemniania Bożej
miłości na katechezie i w
życiu
omawia cechy
charakterystyczne dla
wewnętrznego życia Trójcy
Świętej
wskazuje literaturę wielbiącą
Boga jako Stwórcę („Czego
chcesz od nas, Panie”)
określa rolę, jaką pełnią
aniołowie
uzasadnia istnienie świata
duchowego
bardzo dobra
 Uczeń podaje argumenty,




dlaczego warto korzystać
z tekstów biblijnych dla
pogłębienia wiedzy o Bogu
wyjaśnia, dlaczego życie
Trójcy Świętej jest wzorem
życia dla chrześcijan
odnosi przymioty Boga do
wiary i postaw życiowych
prawidłowo interpretuje
teksty liturgiczne i literackie
dotyczące tajemnicy
stworzenia
podaje przykłady
krytycznego spojrzenia na
magię i praktyki ezoteryczne
celująca
 Uczeń potrafi
przedstawić dzieło
stworzenia w
dowolny sposób
(wiersz, piosenka,
rysunek, modlitwa)
Dział
OCENA
dopuszczająca
 wskazuje i pamięta dwa biblijne

I. Moje chrześcijańskie Credo
Część A Wierzę w Boga, który stwarza, zbawia i uświęca















opisy stworzenia człowieka
podaje argumenty, że człowiek
został stworzony na obraz i
podobieństwo Boże
pamięta treść wersetów Rdz 1,26-27
definiuje pojęcia: człowiek, dusza,
duch podaje definicję opatrzności
Bożej
pamięta, że Bóg szanuje wolność
każdego człowieka
wyjaśnia, że Bóg stworzył świat
niejako „w drodze” do ostatecznej
doskonałości, nie pozbawiony
wpływów zła
opisuje przejawy Bożej opatrzności
w ludzkim życiu
określa, co oznacza imię „Jezus”
i przydomek „Chrystus”
stwierdza, że Jezus jest prawdziwym
Bogiem i człowiekiem
wymienia historyczne fakty
dotyczące pojmania i śmierci Jezusa
Chrystusa
podaje definicję odkupienia
stwierdza, że Jezus umarł za nas na
krzyżu
określa, na czym polega ofiara
Chrystusa
uzasadnia potrzebę „wzięcia krzyża
i pójścia za Nim”
wskazuje teksty biblijne i liturgiczne
na temat zmartwychwstania
definiuje, kim jest Duch Święty
podaje określenia i symbole Ducha
Świętego
dostateczna
 wyjaśnia, na czym polega











ludzkie podobieństwo do Boga
porównuje Adama – pierwszego
człowieka, z Jezusem Chrystusem
wymienia przymioty świadczące
o duchowości człowieka
przytacza teksty biblijne o opiece
Boga nad światem
podaje argumenty za boskim i
ludzkim pochodzeniem Jezusa
wyjaśnia, dlaczego Jezus
przyszedł na ziemię
wskazuje teksty biblijne mówiące
o wcieleniu (J 1,14)
wyjaśnia, dlaczego Jezus jest
jedynym pośrednikiem między
Bogiem i ludźmi
streszcza biblijny opis męki i
śmierci Jezusa Chrystusa
wymienia przyczyny śmierci
Jezusa Chrystusa
uzasadnia, że zmartwychwstanie
jest dopełnieniem dzieła
zbawienia
opisuje historyczne
zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa
określa rolę Ducha Świętego
w Kościele i własnym życiu
dobra
 wyjaśnia naukę Biblii o stworzeniu














człowieka
uzasadnia, że z tajemnicy stworzenia
wynika postulat braterstwa
wszystkich ludzi
wyjaśnia, że Chrystus jest
odzwierciedleniem prawdziwego
człowieka
potrafi umotywować braterstwo
wszystkich ludzi
odróżnia pojęcie duszy od ducha
wyjaśnia, na czym polega Opatrzność
Boża
wskazuje w Piśmie św. teksty
mówiące o opatrzności Bożej
wyjaśnia imiona i określenia Jezusa
Chrystusa
uzasadnia, dlaczego nazywamy Go
Panem
wyjaśnia, w jaki sposób Syn Boży
stał się człowiekiem
wyjaśnia, dlaczego Bóg wybrał
Maryję na Matkę Jezusa
opisuje fakty dotyczące śmierci
Jezusa
określa swój udział w ofierze
Chrystusa
wyjaśnia, że zmartwychwstanie
Chrystusa jest zapowiedzią naszego
zmartwychwstania
wskazuje teksty biblijne i liturgiczne
dotyczące osoby Ducha Świętego
objaśnia określenia i symbole Ducha
Świętego
bardzo dobra
 wyjaśnia teorię ewolucji,










celująca
 wyraża tajemnicę
godząc ją z biblijną wizją
śmierci Jezusa w
stworzenia człowieka
formie literackiej
lub plastycznej
opisuje doskonały obraz
człowieka, wyrażony
 przygotuje
w Słowie Wcielonym
komentarze do
liturgii
wyjaśnia tajemnicę
wielkanocnej
wcielenia
wyjaśnia, na czym polega
jedność duszy i ciała w
człowieku
omawia przymioty
świadczące o duchowości
człowieka oraz czynniki,
które na nią wpływają
interpretuje teksty
biblijne i naukę Kościoła na
temat opatrzności Bożej
charakteryzuje pochodzenie
Jezusa i cel Jego misji
rozróżnia między boską
a ludzką naturą Jezusa
opisuje rolę, jaką Matka
Boża odegrała w tajemnicy
wcielenia
wyjaśnia, dlaczego Jezus
umarł za nas na krzyżu
omawia, w jaki sposób
ofiara Chrystusa staje się
dziś aktualna dla nas
wyjaśnia rolę Ducha
Świętego w dziejach
zbawienia
Dział
OCENA
dopuszczająca
I. Moje chrześcijańskie Credo
Część B Wierzę w Kościół, który prowadzi do życia wiecznego














definiuje pojęcie „Kościół”
wymienia nazwy i obrazy Kościoła
definiuje pojęcie „misterium Kościoła”
wymienia podstawowe wymiary
Kościoła (widzialny i
duchowy)wyjaśnia, co to znaczy, że
Kościół jest jeden i święty
określa parafię jako podstawową
komórkę Kościoła powszechnego
wskazuje fakty historyczne co do
pochodzenia hierarchicznej struktury
Kościoła
wymienia przedstawicieli lokalnej
hierarchii Kościoła
definiuje pojęcie misji ad gentes
wymienia ruchy i grupy religijne
działające w Kościele katolickim
wymienia powody, dla których ludzie
odchodzą od Kościoła i wstępują do
sekt
wymienia rady ewangeliczne jako
propozycje dla życia ewangelicznego
wymienia różne rodzaje życia osób
konsekrowanych
definiuje pojęcia: laikat, świeccy
w Kościele
dostateczna
 wymienia etapy powstawania












Kościoła
• wskazuje kręgi przynależności
do Kościoła
określa, na czym polega
tajemnica zjednoczenia ludzi z
Bogiem w Kościele i przez
Kościół
uzasadnia, że każdy ochrzczony
jest w Kościele podmiotem
wyjaśnia, na czym polega
powszechność Kościoła
wymienia zadania hierarchii
kościelnej opisuje hierarchiczną
strukturę Kościoła
określa przestrzeń działalności
misyjnej świeckich
określa obszary geograficzne
pracy misyjnej polskich
misjonarzy
wymienia organizacje Kościoła
służące pomocą osobom
pokrzywdzonym przez sekty i
ich rodzinom
wymienia różnice w działalności
między grupami kościelnymi
a sektami
charakteryzuje poszczególne
rodzaje życia poświęconego Bogu
wymienia zadania ludzi
świeckich w Kościele
podaje argumenty za
koniecznością zaangażowania
laikatu we wspólnotach
eklezjalnych i w świecie
dobra
 opisuje historię powstawania
Kościoła
 opisuje różne formy
przynależności do Kościoła
 uzasadnia, że Kościół jest
powszechnym sakramentem
zbawienia
 uzasadnia, że Kościół jest
apostolski wyjaśnia istotę
potrójnego wymiaru misji
Kościoła (nauczania,
uświęcania i rządzenia)
 określa miejsce i rolę
świeckich w Kościele
 prezentuje współczesne
nauczanie Kościoła o misjach
 charakteryzuje działalność
wybranych ruchów
religijnych Kościoła
 krytycznie ocenia braki
duszpasterskie Kościoła
 wyjaśnia znaczenie i wartość
rad ewangelicznych w życiu
każdego chrześcijanina i osób
konsekrowanych
 charakteryzuje zadania
świeckich w Kościele i w
świecie
 omawia prawa i obowiązki
ludzi świeckich względem
Kościoła
bardzo dobra
 wyjaśnia rolę Kościoła










w zbawieniu
opisuje podstawowe
wymiary Kościoła
wyjaśnia, czym są i czemu
służą charyzmaty
podaje jak posługiwać się
argumentami w obronie
Kościoła
wyjaśnia, na czym polega
udział chrześcijan
w potrójnej misji Kościoła
omawia zadania i
posłannictwo hierarchii
Kościoła
uzasadnia konieczność
troski chrześcijanina o
misje ad gentes
określa, w jaki sposób
angażuje się w misyjną
działalność Kościoła
odróżnia cel i sposoby
działania Kościoła
(zbawienie, pełny rozwój
osobowy człowieka) od
działania sekt (zniewolenie
i degradacja osobowości)
rozróżnia między
charytatywną działalnością
Kościoła a
„dobroczynnymi”
sposobami werbunku do
sekt
określa uczestnictwo
świeckich w misji
kapłańskiej, prorockiej
i królewskiej Chrystusa
celująca
 prezentuje klasie
sposoby
uczestnictwa
w młodzieżowyc
h grupach
apostolskich
 przygotowuje
prezentację
multimedialną
o wybranym
ruchu
działającym
w Kościele
 opracowuje i
prezentuje
referat na temat
grupy religijnej
działającej w
jego parafii
Dział
OCENA
dopuszczająca
Część B Wierzę w Kościół, który prowadzi do życia
wiecznego
 wymienia formy kultu maryjnego
 uzasadnia, że Maryja „jest naszą
I. Moje chrześcijańskie Credo





IV. Z wiarą w roku
liturgicznym (t. 43-44)

Matką w porządku łaski”
określa chrzest jako pierwszy
i podstawowy sakrament
odpuszczenia grzechów
stwierdza, że zwyczajnym środkiem
odpuszczania grzechów w Kościele
jest sakrament pokuty wyjaśnia,
dlaczego zmartwychwstanie
Chrystusa jest zapowiedzią naszego
zmartwychwstania
definiuje pojęcia: sąd szczegółowy,
sąd ostateczny, niebo, piekło, czyściec
uzasadnia, że życie wieczne zależy od
życia na ziemi
wyjaśnia, że wieczną nagrodą będzie
niebo, a karą piekło
opisuje, na czym polega czyściec
dostateczna
 charakteryzuje sposoby






oddawania czci Matce Bożej
rozumie, że Symbol apostolski
łączy wiarę w odpuszczenie
grzechów z wiarą w Ducha
Świętego
wyjaśnia, na czym polega władza
odpuszczania grzechów i kto nią
dysponuje
uzasadnia, że zmartwychwstanie
Chrystusa jest podstawą wiary
chrześcijańskiej (1 Kor 15,14)
•wyjaśnia, czym jest
zmartwychwstanie, kto ma
zmartwychwstać, w jaki sposób i
kiedy
opisuje drogi prowadzące do
nieba
wyjaśnia różnice między sądem
szczegółowym i ostatecznym
dobra
 wskazuje podstawowe teksty




biblijne i dokumenty
Kościoła mówiące o
posłannictwie Maryi
wyjaśnia, że chrzest jest
pierwszym i podstawowym
sakramentem odpuszczenia
grzechów
wyjaśnia chrześcijański sens
śmierci jako ostatniego etapu
do nieba, a nie w pustkę i
nicość
uzasadnia, że każdy człowiek
(w swojej duszy
nieśmiertelnej) otrzyma na
sądzie szczegółowym,
bezpośrednio po śmierci,
wieczną zapłatę od
Chrystusa-Sędziego żywych
i umarłych
streszcza przypowieść
o bogaczu i Łazarzu (Łk
16,19-31)
 wyjaśnia znaczenie Adwentu w życiu
 podaje przykłady obecności
 wyjaśnia, na czym polega
poszczególnych osób
 wymienia dwa wymiary liturgicznego
Adwentu
 wymienia tradycje związane z Bożym
Narodzeniem
Boga w codziennym życiu
 wyjaśnia symbolikę zwyczajów
związanych z Bożym
Narodzeniem
tęsknota Boga za
człowiekiem
 wyjaśnia, na czym polega
ludzka tęsknota za Bogiem
bardzo dobra
celująca
 opisuje udział Maryi w
dziele odkupienia
 wykazuje różnice między
zmartwychwstaniem a
reinkarnacją
 interpretuje słowa modlitwy
kapłana „Panie, nie dozwól
mi nigdy odłączyć się od
Ciebie”
 uzasadnia, że Boże
Narodzenie może trwać
cały rok
 czynnie
uczestniczy w
przygotowaniu
spotkania
wigilijnego w
klasie i w szkole
 włącza się
w przygotowani
e inscenizacji
bożonarodzenio
wej
Semestr II
Dział
OCENA
dopuszczająca
II. Moja modlitwa
 definiuje pojęcie modlitwy
 formułuje własną modlitwę
 wymienia rodzaje modlitwy

(błogosławieństwo, adoracja, modlitwa
błagalna, wstawiennicza, dziękczynna,
uwielbienia)
 wymienia formy modlitwy (modlitwa
ustna, rozmyślanie, kontemplacja)
 określa, że modlitwa jest
przekraczaniem samego siebie i
wchodzeniem w Boga
 wskazuje w Ewangelii arcykapłańską
modlitwę Jezusa (J 17)
 pamięta, że odmawiający modlitwę
Pańską tworzą wspólnotę dzieci Bożych
 wymienia siedem próśb zawartych
w modlitwie „Ojcze nasz”
 podaje przykłady ludzkich potrzeb,
które te prośby uwzględniają
 wymienia potrzeby różnych osób we
własnym środowisku
dostateczna
 określa modlitwę jako dar Boga,
przymierze, komunię z Bogiem
 wskazuje w Piśmie św. wybrane teksty
modlitw
 pamięta modlitwy Jezusa i Kościoła
 układa własne modlitwy w różnych
formach
 pamięta, że właściwą postawą wobec
trudności w modlitwie jest czuwanie
i prostota serca
 określa modlitwę „Ojcze nasz” jako
przylgnięcie do Boga, ogarniające
wszystkich ludzi
 charakteryzuje każdą z siedmiu próśb
modlitwy Pańskiej
 uzasadnia, że modlitwa Pańska
zobowiązuje nas do troski o potrzeby
innych
 uzasadnia, że modlitwa Pańska
zobowiązuje nas do przebaczania
naszym winowajcom
 podaje przykłady wspomagania
potrzebujących
dobra
 wyjaśnia, że modlitwa




jest „wzniesieniem duszy
do Boga i prośbą
skierowaną do Niego o
stosowne dobra”
charakteryzuje
poszczególne rodzaje
modlitwy
wyjaśnia, na czym
polegają poszczególne
formy modlitwy
uzasadnia, że modlitwa
jest przekraczaniem
samego siebie i
wchodzeniem w Boga
wyjaśnia, że modlitwa
„Ojcze nasz” jest
przylgnięciem do Boga,
ogarniającym wszystkich
ludzi
bardzo dobra
 wyjaśnia, że modlitwa jest





darem Boga, przymierzem,
komunią z Bogiem
charakteryzuje
arcykapłańską modlitwę
Jezusa jako wzór modlitwy
chrześcijańskiej
wyjaśnia, że modlitwa
Pańska jest „streszczeniem
całej Ewangelii”
wyjaśnia, że „Ojcze nasz”
jest modlitwą Chrystusa
i Kościoła
interpretuje Chrystusową
postawę i naukę wobec
cierpiących
charakteryzuje działalność
parafialnych komórek
Caritas
celująca
 dostrzega
problemy
najbliższeg
o
środowiska
(w
rodzinie,
szkole,
sąsiedztwie
)
i poszukuje
dróg ich
rozwiązani
a
 włącza się
czynnie
w działalno
ść
Szkolnego
Koła
Caritas
Dział
OCENA
dopuszczająca
 definiuje pojęcia: brewiarz, nieszpory
 wyjaśnia, że odmawianie nieszporów
III. Wspólnotowy wymiar mojego Kościoła













jest uczestnictwem w modlitwie
Kościoła zmierzającej do uświęcania
czasu
definiuje, czym jest sakrament pokuty i
pojednania
wymienia akty penitenta i spowiednika
wymienia owoce i skutki sakramentu
pokuty i pojednania
definiuje pojęcie ekumenizmu
wymienia najczęstsze źródła konfliktów
między ludźmi
wymienia warunki usprawiedliwiające
uprawnioną obronę z użyciem siły
wymienia dokumenty społecznej nauki
Kościoła
definiuje pojęcia: kultura masowa –
hedonistyczna (to, co ludziom się
podoba), kultura tworzenia, sztuka,
dzieło sztuki, arcydzieło
wskazuje wartości i zagrożenia obecne
we współczesnych środkach przekazu
podaje okresy, w których język polski
odegrał rolę obronną dla narodu
podaje przykłady współczesnych
zagrożeń dla czystości języka polskiego
definiuje pojęcie świadectwa
definiuje pojęcia: ojczyzna, region,
mała ojczyzna
dostateczna
 podaje motywy działalności










charytatywnej
określa trudności związane
z przeżywaniem sakramentu
pokuty
podaje przykłady wysiłków
Kościoła, zmierzających do
jedności (Tydzień Modlitw o
Jedność Chrześcijan, spotkania
pod znakiem Taizé)
rozróżnia konflikty na tle
międzynarodowym, etnicznym
czy konflikty rodzinne,
szkolne, osobiste
wskazuje na mapie miejsca
pielgrzymek Jana Pawła II
odróżni i oceni wartości od
zagrożeń zawartych w reklamie
oraz współczesnych środkach
przekazu
wyjaśnia znaczenie sztuki dla
rozwoju duchowego człowieka
wyjaśnia oddziaływanie obrazu
na świadomość i
podświadomość
omawia genezę polskiego
języka pisanego
odróżnia żargon od języka
literackiego
wyjaśnia, co znaczy być
świadkiem Chrystusa
w świecie
dobra
 uzasadnia wartość modlitwy










porannej i wieczornej
Kościoła
układa rachunek sumienia dla
siebie i dla innych
wyjaśnia, na czym
polega dramat podziałów w
świecie chrześcijańskim
omawia mechanizmy
powstawania konfliktów
i sposoby ich pokonywania
interpretuje ważniejsze
przesłania papieskiego
nauczania w Ojczyźnie
wyjaśnia, dlaczego
arcydzieła z czasem nabierają
wartości
wyjaśnia, dlaczego kultura
masowa traci na wartości
i uzasadnia jej niszczycielski
charakter
dba o poprawność własnych
wypowiedzi w szkole i w
rozmowach towarzyskich
potrafi przetransponować
informację wypowiedzianą w
żargonie na wypowiedź
poprawną językowo
opisuje sytuacje wymagające
postawy chrześcijańskiej
charakteryzuje znaczenie
ojczyzny w życiu
chrześcijanina
bardzo dobra
 dzieli się pozytywnym












doświadczeniem, wynikającym z
przeżycia sakramentu pokuty
i pojednania
opisuje genezę podziałów wśród
chrześcijan
charakteryzuje działalność
ekumeniczną Kościołów
chrześcijańskich
uzasadnia potrzebę służby
wojskowej
wyjaśnia, czym jest pacyfizm i
dokona jego moralnej oceny
uzasadnia, że społeczne
nauczanie Kościoła jest istotnym
czynnikiem rozwoju osobowego
i społecznego
wskazuje wartość pielgrzymek
papieskich dla narodu polskiego
uzasadnia, dlaczego kultura
tworzenia jest nośnikiem
wartości duchowych
przewiduje skutki braku
poszanowania dla prawdy w
życiu społecznym
opisuje, jak dba o czystość
języka ojczystego
uzasadnia, dlaczego należy
unikać językowych wulgarności
uzasadnia, dlaczego
chrześcijanin powinien być
światłem dla innych
uzasadnia, że Europa powinna
być ojczyzną ojczyzn
i wspólnotą ducha
celująca
 posługuje
się edycją
brewiarza
dla
świeckich
 przygotuje
plakat
reklamując
y wybraną
wartość lub
antyreklam
ę kiczu
 przygotuje
wystawę o
tematyce
religijnej
np.
fotograficz
ną
Dział
OCENA
IV. Z wiarą w roku
liturgicznym (t. 45-46)
dopuszczająca
dostateczna
dobra
celująca
 określa sens przeżywania Wielkiego
 określa, na czym polega
 interpretuje teksty biblijne o
 charakteryzuje, na czym polega
 aktywnie
Postu
 wskazuje teksty biblijne podkreślające
miłosierdzie Boga
 podaje okoliczności męki, śmierci
i zmartwychwstania Jezusa
miłosierdzie Boże
 wymienia najważniejsze
prawdy naszej wiary
 rozumie prawdę o
zmartwychwstaniu
Jezusa
 opisuje wydarzenie
zmartwychwstania Pana
Jezusa
Bożym miłosierdziu
 charakteryzuje postawę ludzi
względem zmartwychwstania
szukanie grzeszników przez
miłosiernego Boga
 charakteryzuje, na czym polega
szukanie Boga
 wyjaśnia Chrystusowe:
„błogosławieni, którzy nie
widzieli, a uwierzyli”
uczestniczy w
szkolnych
rekolekcjach
wielkopostny
ch
 angażuje się
w ich
przygotowani
e
Dział
OCENA
dopuszczająca
 podaje daty rozbiorów i wyjaśni
V. Moje korzenie, moja przeszłość
(historia Kościoła)
bardzo dobra





tło polityczne tych wydarzeń
wymienia zagrożenia dla
Ojczyzny ze strony zaborców
definiuje pojęcia: kwestia
robotnicza, proletariat,
komunizm, socjalizm,
pozytywizm
wymienia organizacje katolickie
czasu międzywojennego
(Sodalicje Mariańskie,
Rycerstwo Niepokalanej, Akcja
Katolicka)
definiuje pojęcie eksterminacji
wymienia czynniki decydujące o
eksterminacji ludności polskiej
w czasie drugiej wojny
światowej
dostateczna
 opisuje rolę Kościoła w okresie rozbiorów
 wyjaśnia, na czym polegała rewolucja





przemysłowa
wymienia osoby działające w obronie wiary
(św. Maksymiliana Kolbe, S. Sedlaczek)
wymienia zagrożenia dla Kościoła płynące
ze strony masonerii i komunizmu
wymienia działania Kościoła w obronie
ludności polskiej przed eksterminacją ze
strony faszyzmu i stalinizmu
wymienia wybitne postacie Kościoła,
broniące Polaków przed ludobójstwem
(kard. A. Hlond, kard. A. Sapiecha, bł. ks. J.
Pawłowski)
wymienia kanonizowanych i
beatyfikowanych męczenników okresu II
wojny światowej (Edyta Stein, Maksymilian
Kolbe, 108 błogosławionych)
dobra
 charakteryzuje życie i





działalność arcybiskupa S.
Felińskiego i R. Traugutta
wymienia pozytywistyczne
prądy negatywnie nastawione
do Kościoła
charakteryzuje działalność
św. Maksymiliana Kolbego
opisuje rolę ruchów
katolickich
charakteryzuje działalność
duchowieństwa broniącego
ludność polską przed
wyniszczeniem (listy
pasterskie kard. Sapiechy
i Hlonda)
charakteryzuje postawę
papieża Piusa XII wobec
nazizmu
bardzo dobra
 określa pozytywną rolę






Kościoła wobec kwestii
robotniczej
charakteryzuje
przesłanie encykliki RN
charakteryzuje życie
i działalność „ludzi
Kościoła”
uzasadnia potrzebę
istnienia ruchów
katolickich
opisuje rolę Kościoła w
zakresie obrony przed
eksterminacją
potrafi umotywować
potrzebę działań w
obronie Ojczyzny
celująca
Dział
OCENA
dopuszczająca
 definiuje pojęcia: sobór, episkopat,
V. Moje korzenie, moja przeszłość (historia Kościoła)













communio, Lumen gentium
podaje datę obrad Soboru Watykańskiego II
definiuje pojęcia: stalinizm, socjalizm
wymienia osoby broniące Polaków przed
stalinizmem
wymienia znane ruchy religijne (Ruch
Światło-Życie, neokatechumenat, skauting
katolicki – Stowarzyszenie Harcerstwa
Katolickiego Zawisza, Opus Dei, Focolari,
Ogniska Światła i Miłości, Dzieło Biblijne
im. Jana Pawła II)
definiuje pojęcia: ruch, stowarzyszenie,
organizacja
podaje źródła (przyczyny) powstania
ruchów
wymienia patronów Europy
określa czas, w którym żyli, i terytorium ich
działalności
wyjaśnia, co to znaczy kochać własny kraj
dostrzega, że religijność Polaków znajduje
naśladowców w innych krajach Europy (np.:
łamanie się opłatkiem, święconka, piesze
pielgrzymki)
definiuje pojęcia: Unia Europejska,
Konstytucja Europejska, konkordat
wymienia zagrożenia płynące z odrzucenia
wartości chrześcijańskich
wskazuje wartości płynące z zachowania
wiary chrześcijańskiej
dostateczna
 • wymienia liczbę oraz rodzaje







dokumentów Soboru
Watykańskiego II
uzasadnia, że ruchy religijne to
„kuźnia” liderów religijnych
wymienia zagrożenia płynące
z „unowocześniania” nauki
Kościoła (odrzucanie nauki
papieża, akceptacja związków
homoseksualnych, wolnych
związków, aborcji, eutanazji,
kapłaństwa kobiet)
podaje argumenty, dlaczego
Europa Zachodnia z szacunkiem
odnosi się do dzieła Solidarności
określa genezę powstania flagi
Unii Europejskiej
uzasadnia potrzebę istnienia
Kościoła w Unii Europejskiej i
prawnych uregulowań sytuacji
Kościoła w Unii
wyjaśnia potrzebę dialogu
między Kościołem a Unią
Europejską
uzasadni potrzebę
zabezpieczenia Kościoła w
wymiarze materialnym
dobra
 potrafi omówić naturę i









posłannictwo Kościoła
ukazane w dokumentach
soborowych
potrafi wyjaśnić tytuł
konstytucji „Lumen
gentium” i omówić krótko
jej treść
charakteryzuje życie kard.
S. Wyszyńskiego i ks. J.
Popiełuszki
wyjaśnia związek
duchowego odrodzenia w
Kościele z pogłębioną
lekturą Pisma Świętego
określa pozytywny wpływ
ruchu na życie parafii i
wierzących
uzasadnia potrzebę
posiadania „własnego
Westerplatte”
uzasadnia rolę patronów w
budowaniu podstaw kultury
europejskiej
charakteryzuje działalność
apostolską Kościoła
polskiego w Europie (np.
księża pracujący w
Niemczech, Francji, Anglii
itp.)
charakteryzuje działalność
misyjną św. Jana Pawła II
dla Europy
wykazuje pozytywną rolę
Kościoła w Unii
bardzo dobra
 charakteryzuje









pontyfikaty św. Jana
XXIII i Pawła VI
uzasadnia, dlaczego
stalinizm był systemem
zbrodniczym
określa możliwości
oddziaływania ruchów na
Kościół
wyjaśnia, czym jest i w
jakim celu powstało
Dzieło Biblijne im. Jana
Pawła
ukazuje rolę żywej wiary
Kościoła polskiego dla
życia Europejczyków
wskazuje wpływ
dziedzictwa
chrześcijańskiego na
obraz Europy
charakteryzuje
uniwersalizm misji św.
Benedykta, Cyryla i
Metodego
charakteryzuje
utwierdzanie prawdy o
krzyżu przez św.
Katarzynę Sieneńską,
Brygidę i Edytę Stein
uzasadnia, dlaczego
Kościół winien być
niezależny od struktur
państwowych
uzasadnia potrzebę
współdziałania Kościoła i
Unii
celująca
 prezentuje
klasie
motywacje
i sposoby
swojej
przynależnośc
i do ruchu
katolickiego
 przygotowuje
referat na
temat
wybranego
ruchu
religijnego
Dział
OCENA
dopuszczająca
 prezentuje naukę Kościoła o
VI. Moja miłość w perspektywie wieczności










rzeczach ostatecznych
rozumie, jaka jest rola wiary w
kontakcie z tajemnicą śmierci
pamięta modlitwy za zmarłych
dostrzega swoje sukcesy i porażki w
minionym okresie
rozumie, że życiowe cele tworzą
hierarchię
wymienia wspólnoty i ruchy, w
których żyją osoby niepełnosprawne
umysłowo
rozumie, że ich godność i wartość
jest taka sama, jak w przypadku
osób zdrowych
wymienia wymagania miłosierdzia,
jakie postawił Chrystus (Mt 25,3440)
omawia historię obrazu
jasnogórskiego
przytacza teksty św. Pawła na ten
temat (1 Tm 6,12 i Flp 3,12-14)
wskazuje korzyści, jakie niesie
sport, oraz wynikające z niego
zagrożenia
dostateczna
 wskazuje i omawia teksty biblijne










o życiu wiecznym
wymienia warunki odpustu, który
może ofiarować za zmarłych
podaje, kiedy modli się za
zmarłych
wyjaśnia, że dążenie do wyższego
celu przekłada się na codzienną,
systematyczną pracę
określa, na czym polega duchowe
bogactwo ludzi z upośledzeniem
umysłowym
podaje, jak należy się do nich
odnosić
przytacza słowa św. Jana Pawła II
o „wyobraźni miłosierdzia”
określa, na czym polega
„wyobraźnia miłosierdzia”
określa rolę, jaką odgrywało w
dziejach Polski sanktuarium na
Jasnej Górze
podaje, czego dotyczyły śluby
króla Jana Kazimierza i śluby
narodu polskiego z 1956 r.
wyjaśnia biblijne pojęcie „dobrych
zawodów”
dobra
 wykazuje wyjątkowość










chrześcijaństwa w
pojmowaniu życia wiecznego
wyjaśnia sens i wartość
modlitwy za zmarłych
wskazuje w swoim życiu
sprawy mniej i bardziej
ważne
wyjaśnia, jaka powinna być
nasza postawa wobec osób
upośledzonych
podaje przykłady szacunku
dla osób niepełnosprawnych
umysłowo i otwartości na nie
wskazuje sposoby wspierania
ludzi oczekujących na pomoc
uzasadnia, dlaczego nie
należy się wstydzić swojego
ubóstwa
opisuje obronę Jasnej Góry
na podstawie „Potopu” H.
Sienkiewicza
wyjaśnia patriotyczną rolę
sanktuarium jasnogórskiego
określa cel ostateczny życia
chrześcijańskiego
przytacza sylwetki godnych
naśladowania sportowców
celująca
bardzo dobra
 uzasadnia, jaki jest związek








rzeczy ostatecznych człowieka
z wypełnianiem powołania
chrześcijańskiego
interpretuje symbolikę dzieł
sztuki dotyczących rzeczy
ostatecznych
uzasadnia, że czas jest nam
darowany przez Boga
uzasadnia, dlaczego osoby
niepełnosprawne są w
społeczeństwie tak samo
potrzebne, jak pełnosprawni
wymienia, czego możemy się
nauczyć od takich osób
określa własną hierarchię
wartości duchowych i
materialnych
wskazuje różnice między
sanktuarium jasnogórskim a
innymi sanktuariami
maryjnymi i uzasadnia jego
wyjątkowy charakter
uzasadnia, że prawdziwym
zwycięzcą jest ten, kto
przestrzega zasad etycznych
opisuje, jak realizuje
chrześcijańskie powołanie do
świętości
 włącza się we
wspólnoty
działające na
rzecz pomocy
osobom
niepełnospra
wnym
 włącza się
aktywnie w
pomoc
osobom
potrzebujący
m
 podaje, jak
swoim
życiem
realizuje
śluby
jasnogórskie

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY III TECHNIKUM I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
ZGODNEGO Z PROGRAMEM NAUCZANIA NR AZ-4-01/12
PRZEDMIOT
OCENY
OCENA
celująca
bardzo dobra
dobra
 wszystkie tematy, notatki
1. Zeszyt
przedmioto  prace domowe
 staranne pismo
wy
 własne materiały, itp.
 staranne wykonanie
 treści wskazujące na
2. Prace
poszukiwania w różnych
domowe
materiałach
 twórcze
 starannie prowadzony
 wszystkie tematy i notatki
 prace domowe
(sporadyczne do 5
tematów)
 merytorycznie zgodne z
 wskazują na
omawianym na lekcji materiałem zrozumienie tematu
 staranne
 niezbyt twórcze
 czytelne
 rzeczowe
domowych (do
40% tematów)
 powiązane z
tematem
 niestaranne
 wszystkie polecenia
wykonane poprawnie
3. Testy i
sprawdzian  rozwiązane też zadanie
dodatkowe
y
 75% spełnionych wymagań
 75% zadań
 75% wiedzy z
podstawowych (łatwe,
praktyczne, przydatne życiowo,
niezbędne)
 75% spełnionych wymagań
rozszerzających (bardzo trudne i
trudne, teoretyczne, naukowe)
 wiadomości z podręcznika i
zeszytu prezentowane w sposób
wskazujący na ich rozumienie,
informacje przekazywane
zrozumiałym językiem
 odpowiedź pełna nie wymagająca
pytań dodatkowych
podstawowych
 50%wymagań
 rozszerzających
 uczeń zawsze przygotowany do
 stara się być
lekcji
 zgłasza się do odpowiedzi
 wypowiada się rzeczowo
 starannie wykonuje powierzone
przez katechetę zadania
 przejawia postawę apostolską
przygotowany do lekcji
 chętnie w niej
uczestniczy
 niezbyt chętnie
wykonuje zadania poza
lekcjami, ale nie unika
ich zupełnie
 uczestniczy w
rekolekcjach szkolnych
zakresu wymagań
podstawowych
(bardzo łatwe i
łatwe, niezbędne
w dalszej
edukacji)
 wybiórcza
znajomość
poznanych treści i
pojęć
 odpowiedź
niestaranna
 częste pytania
naprowadzające
 mało aktywny na
lekcjach
 wiadomości zawarte w
podręczniku i zeszycie
4.
Odpowiedzi uzupełnione wiedzą spoza
programu
ustne
 wypowiedź pełnymi
zdaniami, bogaty język
 używanie pojęć
5.
Aktywność
 uczeń wyróżnia się
aktywnością na lekcji
 korzysta z materiałów
zgromadzonych samodzielnie
 pilnie i terminowo wykonuje
6.
Inscenizacje powierzone zadania, dużo
własnej inicjatywy
, gazetka
 uczestniczy w przygotowaniu
szkolna,
rekolekcji szkolnych
praca na
(ministranci, schola itp.)
rzecz
 reprezentuje szkołę w
Kościoła i
olimpiadzie religijnej
inne
 zeszyt staranny
 luki w zapisach
dostateczna
 wyuczone na pamięć
wiadomości
 uczeń ma trudności w
sformułowaniu myśli
własnymi słowami
 potrzebna pomoc
nauczyciela
dopuszczająca
 zeszyt czytelny
 pismo niestaranne
 braki notatek, prac  luki w zapisach
niedostateczna
 brak zeszytu
(do 70% tematów)
 widać próby
 praca nie na
wykonania pracy
 na temat
 brak
 50% wiedzy z
zakresu wymagań
podstawowych
temat
rzeczowości w
pracy
 brak pracy
 poniżej 30%
odpowiedzi
dotyczących
wiedzy
podstawowej
 słabe wiązanie
 brak
faktów i
wiadomości
 chaos myślowy i
słowny
 dużo pytań
pomocniczych
odpowiedzi lub
odpowiedzi
świadczące o
braku
wiadomości
rzeczowych
 niechętny udział w  lekceważący
lekcji
stosunek do
przedmiotu i
wiary
Semestr I
Dział
OCENA
dopuszczająca
I. Źródła nadziei
 Uczeń wymienia
kategorie celów
życiowych człowieka
(instrumentalne,
ostateczne)
 określa filozoficzne
pojęcia: Demiurg,
Absolut, Wielki
Budowniczy
 podaje zasady
literackie i teologiczne
interpretacji Pisma
Świętego
 definiuje pojęcie „
natchnienia” w
odniesieniu do Pisma
Świętego
 definiuje pojęcia:
kanon, księgi
deuterokanoniczne,
apokryf
 wymienia biblijne
imiona Boga
 wskazuje teksty
biblijne wymagające
głębszego wyjaśnienia,
aby je dobrze
zrozumieć
 określa czas
powstania świętych
ksiąg
 podaje przykłady osób
(biblijnych i
współczesnych), które
pozytywnie
odpowiedziały na
słowa skierowane do
nich przez Boga
dostateczna
 Uczeń podaje przykłady
realizowania poszczególnych
kategorii celów w życiu
codziennym
 wskazuje w Piśmie Świętym
fragmenty mówiące o celu
ludzkiego życia
 podaje przykłady tekstów
biblijnych mówiących o
osobowym Bogu
 wymienia kilka gatunków
literackich występujących w
Biblii
 wyjaśnia rolę Ducha Świętego
w procesie spisywania i
tłumaczenia (przekładów)
ksiąg biblijnych oraz podczas
głoszenia słowa Bożego
 wskazuje (umiejscawia) na
osi czasu daty powstawania
wybranych ksiąg Pisma
Świętego
 podaje znaczenie wybranych
imion Boga
 definiuje pojęcia: prawda i
świętość w odniesieniu do
Biblii
 podaje adresy stron
internetowych służących
lepszemu rozumieniu Biblii
 wymienia postacie i
wydarzenia wspólne dla
wszystkich świętych ksiąg
 wymienia zasady dotyczące
pisania ikon
dobra
 Uczeń uzasadnia związek poczucia sensu
egzystencji z dążeniem do realizacji życiowych
celów
 podaje przykłady, jak dąży do osobistego
rozwoju poprzez stawianie sobie rozmaitych
celów życiowych
 wskazuje podejmowane przez siebie działania,
zmierzające do pogłębienia jego osobistej relacji
z Bogiem
 uzasadnia potrzebę kontaktu z Bogiem poprzez
lekturę Pisma Świętego
 uzasadnia konieczność głoszenia słowa Bożego
 prosi Ducha Świętego o pomoc dla głoszących
słowo Boże
 opisuje proces powstawania wybranej księgi
 charakteryzuje postawę narodu izraelskiego
wobec Bożych imion
 uzasadnia potrzebę znajomości historii narodu
wybranego przy interpretowaniu tekstów
biblijnych
 wyjaśnia historyczno-kulturowy kontekst
okrutnego traktowania pokonanych wrogów
(klątwy)
 sięga do kompetentnych źródeł w celu
wyjaśnienia trudnych fragmentów Biblii
 uzasadnia znaczenie ksiąg dla poszczególnych
religii
 wyraża się z szacunkiem o wyznawcach innych
religii
 wyjaśnia, co to znaczy, odpowiadać na wołanie
Boga w codziennym życiu
 charakteryzuje rożne sposoby realizacji
chrześcijańskiego powołania
 omawia symbolikę wybranej ikony
 przejawia postawę szacunku dla wizerunków
świętych
bardzo dobra
 Uczeń uzasadnia, że chrześcijańska
nadzieja daje siłę w dążeniu do
najważniejszych celów
 porównuje filozoficzne spojrzenie na
Boga z przesłaniem Biblii.
 wskazuje, w jaki sposób wyraża
dziękczynienie za otrzymaną
możliwość spotkania się z Bogiem
przez wiarę
 interpretuje wybraną perykopę w
świetle poznanych zasad
 wskazuje podejmowane przez siebie
działania, mające na celu pogłębienie
osobistej znajomości Pisma Świętego
(osobista lektura, udział w Kręgu
biblijnym)
 wskazuje, jak wyraża poczucie
zobowiązania do świadczenia o Bogu
 szuka sposobów kontaktu z Bogiem
poprzez pogłębioną lekturę Pisma
Świętego i daje świadectwo swych
poszukiwań wobec klasy
 używa poznanych imion Boga w
modlitwie, dając o tym świadectwo
wobec klasy
 interpretuje „niemoralne” fragmenty
Starego Testamentu
 porównuje wybrane fragmenty z
poszczególnych ksiąg
 wskazuje, w jaki sposób stara się
naśladować omawiane postaci biblijne
i świętych w ich odpowiedzi na Boże
wezwanie
 wyjaśnia miejsce i rolę świętych
wizerunków w kulcie
celująca
 Uczeń zdaje
relację z
uczestnictwa
w
spotkaniach
Kręgu
biblijnego w
swojej parafii
Dział
OCENA
dopuszczająca
II. Cała nadzieja w Chrystusie
 wypowiada z pamięci
Boże wyznanie miłości
do człowieka (Jr 31,3; J
3,16)
 wskazuje teksty biblijne
mówiące o skażeniu
grzechem ludzkiej
natury
 wskazuje, że tylko
Jezus jest szansą na
pokonanie Złego i
grzechu
 podaje, co Biblia mówi
o człowieku cielesnym i
duchowym
 określa znaczenie
pojęcia „błogosławiony
”
 wymienia i opisuje
poszczególne części
Mszy św.
 określa pojęcie cudu
eucharystycznego
 wymienia najbardziej
znane cuda
eucharystyczne
 określa spowiedź jako
spotkanie z kochającym
Ojcem,
 wskazuje, kto w
sakramencie pokuty
przebacza nam grzechy
 definiuje pojęcia:
stygmaty, stygmatycy
 definiuje pojęcia:
ateizm, agnostycyzm,
racjonalizm, fideizm
 wymienia owoce Ducha
Świętego
dostateczna
 wskazuje fragmenty Pisma
Świętego mówiące o miłości
Boga do człowieka
 określa genezę i skutki
grzechu
 określa, czym była dla nas
śmierć Jezusa na krzyżu
 określa stan swojej wiary i
miejsce Jezusa w swoim
życiu
 określa, kim dla niego
osobiście jest Jezus
 podaje przykłady ludzi,
którzy osiągnęli szczęście na
drodze błogosławieństw
 określa zależność między
męką Jezusa na krzyżu a
ofiarą Mszy św.
 wskazuje na mapie
przykładowe miejsca cudów
eucharystycznych
 wskazuje w najbliższym
otoczeniu miejsca stałej
adoracji Najświętszego
Sakramentu
 wymienia warunki
sakramentu pokuty i
pojednania
 wymienia kilku znanych
stygmatyków
 wskazuje duchowe owoce
życia stygmatyków
 podaje przykłady osób ze
świata nauki wyznających
wiarę w Chrystusa
 rozpoznaje działanie Ducha
Świętego w swoim życiu
Dział
dobra
 uzasadnia potrzebę nawiązania i ciągłego
podtrzymywania osobowej relacji z Bogiem
 odpowiada na miłość Boga poprzez częstą
rozmowę z Nim
 wyjaśnia rolę szatana jako inspiratora grzechu
 uzasadnia, że grzech oddala od Boga i
człowieka
 wyjaśnia sens śmierci Jezusa na krzyżu
 uzasadnia potrzebę wejścia w osobową relację z
Jezusem
 przyjmuje Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela
 charakteryzuje „błogosławieństwa” jako Boży
sposób na drogę do nieba
 uzasadnia, że „szczęście” budowane na
ziemskich przyjemnościach jest złudne i
nietrwałe
 charakteryzuje znaczenie Eucharystii w życiu
chrześcijanina
 szanuje Mszę św. jako uobecnienie męki Jezusa
Chrystusa
 prezentuje historię wybranego cudu
eucharystycznego
 uzasadnia wartość adoracji Najświętszego
Sakramentu
 charakteryzuje rolę kapłana w sakramencie
pokuty i pojednania
 wyjaśnia, co należy zrobić, aby otrzymać
odpuszczenie grzechów
 wyjaśnia dar stygmatów jako zaproszenie do
udziału w zbawczej męce Chrystusa
 charakteryzuje szczególną więź świętych
stygmatyków z Chrystusem
 prezentuje postawę szacunku wobec ludzi
naznaczonych cierpieniem
 charakteryzuje wzajemne relacje rozumu i
wiary jako dziedzin poznania
 rozróżnia dobre i złe owoce ludzkiego życia
 wskazuje, w jaki sposób zaprasza Ducha
Świętego do codzienności swojego życia
bardzo dobra
celująca
 charakteryzuje Bożą troskę o życie
wieczne dla każdego człowieka
 charakteryzuje bezsilność człowieka, który
sam próbuje zwyciężyć szatana i grzech
 uzasadnia, że Jezus umiera za wszystkich
grzeszników
 wyjaśnia, co to znaczy, że Jezus jest
Panem jego życia
 uzasadnia, że „błogosławieństwa”
wyznaczają drogę do wiecznego szczęścia
 układa własny program życia według
błogosławieństw i relacjonuje, jak stara się
go realizować
 daje świadectwo regularnego i w pełnego
uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii
 charakteryzuje wpływ cudów
eucharystycznych na przeżywanie Mszy
św.
 daje świadectwo aktywnego uczestnictwa
w adoracji Najświętszego Sakramentu
 omawia, jak realizuje praktykę częstego
(codziennego) rachunku sumienia
 wskazuje, w jaki sposób przygotowuje się
do szczerego wyznania grzechów
 wskazuje, w jaki sposób angażuje się w
pomoc cierpiącym w najbliższym
otoczeniu
 modli się za wstawiennictwem świętych
stygmatyków i daje o tym świadectwo
wobec klasy
 uzasadnia brak sprzeczności między wiarą
i rozumem
 samodzielnie poszukuje literatury
pogłębiającej wiarę i relacjonuje wobec
klasy swe poszukiwania
 podaje przykłady sytuacji, gdy stara się
czynić dobro, aby cieszyć się owocami
Ducha Świętego
OCENA
dopuszczająca
dostateczna
dobra
bardzo dobra
celująca
III. „Nie dajcie się zwieść” – pułapki złudnej nadziei
 określa praktyki
 wymienia zagrożenia
 wyjaśnia, na czym polega różnica pomiędzy
okultystyczne jako
wykroczenia przeciw
pierwszemu przykazaniu
 podaje przykłady
praktyk okultystycznych
 wymienia współczesne
formy wróżbiarstwa
 podaje przykłady
uzdrowień dokonanych
przez Jezusa i w Jego
imię
 podaje przykłady formuł
błogosławieństwa i
okoliczności ich
wypowiadania
 wymienia
pobłogosławione
przedmioty służące
wyrażaniu Bożej czci
(medalik, różaniec,
obrazek ze świętym
wizerunkiem)
 określa pojęcia:
neopogaństwo, New
Age, ruchy parareligijne
 odróżnia techniki
medytacyjne Wschodu
od właściwej medytacji
chrześcijańskiej
 definiuje pojęcia:
nieśmiertelność,
zmartwychwstanie,
reinkarnacja
 wyjaśnia pojęcia: niebo,
żydowski Eden, islamski
dżannach, buddyjska
nirwana
 wymienia sposoby
obrony przez wpływami
złego ducha
 określa, czym jest
potępienie i piekło
 podaje, kim jest
egzorcysta i na czym
polega jego posługa
płynące z praktyk
okultystycznych
 wskazuje różnice
pomiędzy prorokiem a
wróżbitą
 wskazuje różnice
pomiędzy magią a
cudem
 mówi z pamięci tekst
błogosławieństwa Lb
6,24-26
 podaje przykłady
współczesnych
talizmanów
 wskazuje argumenty
przeciwko twierdzeniu
o rzekomym końcu
chrześcijaństwa
 wskazuje, kto jest
podmiotem medytacji
chrześcijanina
 prezentuje historię
chrześcijańskiej
medytacji
 wskazuje teksty biblijne
mówiące o
pośmiertnym losie
człowieka
 wskazuje teksty biblijne
charakteryzujące
rzeczywistość nieba
 wylicza sposoby na
osiągnięcie nieba w
wielkich religiach
świata
 wskazuje biblijne teksty
mówiące o istnieniu
osobowego zła (szatana)
 wymienia warunki
posługi egzorcysty
 wymienia sytuacje, w
których potrzebna jest
pomoc egzorcysty
(stopnie zniewolenia
duchowego)
uwielbieniem Boga a bałwochwalstwem
 wykazuje niedorzeczność horoskopów
 charakteryzuje zagrożenia płynące z korzystania z
usług wróżbitów
 uzasadnia, że magia jest działaniem przeciwnym Bogu
 charakteryzuje konsekwencje płynące z korzystania
z seansów uzdrowicielskich, bioenergoterapii i
homeopatii
 wyjaśnia, że błogosławieństwo to dar Boga i znane jest
już od czasów biblijnych jako forma liturgiczna
 uzasadnia niszczycielską moc związaną z
wypowiadaniem przekleństwa
 charakteryzuje zagrożenia płynące z wzywania złych
mocy w przekleństwie
 wyjaśnia, że talizman nie chroni przed złem
 uzasadnia wartość modlitwy różańcowej
 ze czcią nosi medalik i chętnie modli się na różańcu,
dając o tym świadectwo wobec klasy
 uzasadnia, dlaczego wystrzega się wszelkich
przedmiotów i praktyk okultystycznych
 charakteryzuje niektóre ruchy parareligijne
 daje świadectwo o tym, jak podtrzymuje osobistą
więź z Chrystusem poprzez systematyczną modlitwę
i życie sakramentalne
 wyjaśnia, na czy polega modlitwa Jezusowa
 opowiada, jak praktykuje proste formy medytacji
chrześcijańskiej
 charakteryzuje katolicką naukę o rzeczach
ostatecznych człowieka
 uzasadnia, że odpowiedzialnie przeżywa swoje życie
jako jedyne i wyjątkowe
 uzasadnia wartość dążenia do nieba zgodnie z nauką
chrześcijańską
 charakteryzuje duchowe skutki ulegania złu
 charakteryzuje niebezpieczeństwa związane z kultem
szatana
 podaje przykłady sytuacji, gdy zwraca się do św.
Michała Archanioła jako sprzymierzeńca w walce z
szatanem
 odróżnia proste modlitwy o uwolnienie od
egzorcyzmu właściwego (Rytuał rzymski)
zarezerwowanego dla egzorcysty
 uzasadnia, że egzorcyzmy służą budowaniu głębszej
relacji z Bogiem
 podaje przykłady sytuacji, gdy wyraża
głębokie zaufanie do Boga
 wskazuje, jak unika wszelkich przejawów
bałwochwalstwa
 wskazuje niebezpieczeństwo „niewinnych
zabaw” wróżbiarskich
 podaje przykłady, w jaki sposób
sprzeciwia się wróżbiarskim praktykom
 podaje przykłady sytuacji, gdy wyraża
wiarę w Boską moc Jezusa
 podaje przykłady sytuacji, gdy odrzuca
pseudomedyczne praktyki
 podaje przykłady sytuacji, gdy wyraża
wiarę w Boże błogosławieństwo
spływające za pośrednictwem słów i
gestów życzliwych ludzi
 daje świadectwo, że wyrzeka się
wszelkiego zła, życząc bliźnim jedynie
dobra i Bożego błogosławieństwa
 uzasadnia twierdzenie, że przedmioty
okultystyczne mogą być powiązane z
rzeczywistością demoniczną
 wyjaśnia, jakie zagrożenie niesie
przynależność do nowych ruchów
parareligijnych
 przestrzega kolegów i koleżanki przed
neopogańskimi zagrożeniami
 wyjaśnia zasady lectio divina
 aktywnie poszukuje miejsc i grup, które
stosują modlitwę medytacyjną i zdaje
relację z tych poszukiwań
 uzasadnia, że wiara w reinkarnację nie
daje się pogodzić z chrześcijaństwem
 podaje, w jaki sposób w prowadzonych
rozmowach broni prawdy o losie
człowieka po śmierci
 interpretuje dzieła sztuki obrazujące niebo
 uzasadnia, że żyje nadzieją osiągnięcia
nieba, gdzie czeka Bóg
 wskazuje, w jaki sposób i dlaczego unika
miejsc, symboli, słów, które mogą go
narazić na wpływ szatana
 odnajduje sposób kontaktu z egzorcystą
(strona internetowa diecezji)
 wspiera modlitwą egzorcystów w ich
posłudze
Dział
OCENA
dopuszczająca
V. Świadectwo spełnianej nadziei (rok liturgiczny) (t. 48-54)
 wymienia części i
tajemnice różańca
świętego
 określa istotę
chrześcijańskiego
świętowania dnia
Wszystkich Świętych
 wskazuje świętych,
których pragnie mieć za
swoich patronów
 wyjaśnia terminy:
wyznawca, męczennik,
heroiczność cnot,
beatyfikacja, kanonizacja,
relikwie
 podaje życiorysy
wybranych świętych
 określa znaczenie pojęć:
communio sanctorum,
Kościoł pielgrzymujący,
pokutujący, chwalebny
 określa sens i znaczenie
Adwentu
 wymienia adwentowe
praktyki pomocne w
przygotowaniu do świąt
Bożego Narodzenia
 wskazuje teksty biblijne
mówiące o końcu świata
 rozumie, co oznacza, że
Pan Jezus „przyszedł,
przyjdzie i przychodzi”
 określa, jaką prawdę wiary
celebrujemy w święta
Bożego Narodzenia
 podaje okoliczności
przyjścia Jezusa na świat
 definiuje pojęcia:
ekumenizm, schizma,
herezja, rozłam, ruch
ekumeniczny
 określa, czym jest i kogo
dotyczy Tydzień Modlitw
o Jedność Chrześcijan
dostateczna
 określa istotę i
znaczenie modlitwy
różańcowej
 wskazuje korzyści
płynące z modlitwy na
różańcu
 omawia historię
obchodzenia
Halloween
 podaje przykłady
świętych Kościoła
katolickiego i
prezentuje ich krótkie
życiorysy
 wymienia
charakterystyczne
elementy Mszy św.
beatyfikacyjnej i
kanonizacyjnej
 podaje przykłady form
łączności z Kościołem
chwalebnym i
pokutującym
(modlitwa za
zmarłych, kult
świętych, odpusty,
kanonizacje itp)
 podaje przykłady
zmian, jakich chce
dokonać w swoim
sercu i życiu przez
podjęcie
adwentowych
postanowień
 rozumie permanentną
potrzebę „bycia
gotowym” (Łk
12,40)
 wskazuje świeckie
obyczaje, które są
łączone ze świętami
Narodzenia Pańskiego
 wymienia działania
ekumeniczne podjęte
przez Kościół
dobra
 wyjaśnia, na czym polega odmawianie modlitwy
różańcowej
 uzasadnia potrzebę odmawiania i siłę modlitwy
wspólnotowej
 charakteryzuje sposoby mobilizowania swoich
rówieśników do zaangażowania się w modlitwę
różańcową
 uzasadnia wartość chrześcijańskiego kultu świętych
 charakteryzuje symbole okultystyczne dnia
Halloween
 uzasadnia, dlaczego neguje pogańskie święto
Halloween obchodzone w rodzinach
 charakteryzuje tytuł: sługa Boży, święty
(kanonizowany); błogosławiony
 uzasadnia swe pragnienie bycia świętym
 wyjaśnia wzajemne relacje pomiędzy członkami
Kościoła pielgrzymującego, chwalebnego i
pokutującego
 uzasadnia potrzebę modlitwy za dusze w czyśćcu
cierpiące
 wyjaśnia, na czym polega właściwe przygotowanie
się do zbliżających się świąt
 charakteryzuje sens adwentowych praktyk
 uzasadnia potrzebę przygotowania się na przyjście
Jezusa – Światłości świata
 uzasadnia gotowość do przemiany swojego życia
przez podjęcie adwentowych postanowień
 uzasadnia konieczność dobrego życia w każdym
kolejnym dniu
 charakteryzuje potoczną i chrześcijańską wizję
czasów ostatecznych
 interpretuje teksty biblijne o końcu świata
 uzasadnia swą potrzebę czynienia dobra innym
 wyjaśnia znaczenie tradycji, symboli i zwyczajów
związanych ze świętowaniem Bożego Narodzenia
 potrafi ułożyć życzenia z okazji Bożego
Narodzenia
 potrafi zaśpiewać znane polskie kolędy
 wyjaśnia proces rozłamu w Kościele
Chrystusowym
 charakteryzuje podobieństwa i różnice w
Kościołach siostrzanych
 uzasadnia potrzebę modlitwy za jedność Kościoła
bardzo dobra
celująca
 podaje przykłady, jak inspiruje innych
 relacjonuje,
do uczestniczenia w nabożeństwach
różańcowych
 wskazuje intencje modlitwy
różańcowej, które podejmuje za
poszczególnych ludzi, Kościół i cały
świat
 wyjaśnia różnicę między uroczystością
Wszystkich Świętych a pogańskim
świętem Halloween
 podaje, jak inspiruje innych do
uczestniczenia w prawdziwym
przeżywaniu dnia Wszystkich
Świętych
 charakteryzuje i rozumie znaczenie
procesu beatyfikacji i kanonizacji
 podaje przykłady sytuacji, gdy wyraża
wiarę w obcowanie świętych, modląc
się o potrzebne łaski za
wstawiennictwem świętych i
błogosławionych
 charakteryzuje różnorakie formy
łączności z Kościołem świętych
 uzasadnia swą potrzebę ustawicznego
dążenia do świętości
 podaje, w jaki sposób planuje czas w
Adwencie, by jak najwięcej poświęcić
go na przygotowanie się do spotkania z
Jezusem
 relacjonuje swe uczestnictwo w
rekolekcjach adwentowych, roratach,
sakramencie pokuty i pojednania
 uzasadnia, że przeżywa swoje życie w
perspektywie radosnego oczekiwania
 potrafi zaśpiewać pieśni: „Archanioł
Boży Gabriel”, „Marana tha”
 podaje, jak wyraża chęć dobrego
przygotowania się na paruzję
 podaje, w jaki sposób propaguje polską
tradycję świąt Bożego Narodzenia
 relacjonuje, w jaki sposób włącza się w
obchody świąt Bożego Narodzenia w
swojej rodzinie i parafii
 uzasadnia swą otwartość i życzliwość
wobec propagowania działań
jak tworzy
kółko
różańcowe
wraz ze
swoimi
znajomymi
 wskazuje, w
jaki sposób
uczestniczy
w
obchodach
Tygodnia
Modlitw,
jakie
podejmuje
przedsięwzi
ęcia w
parafii
 prezentuje
swe
kreatywne
pomysły na
nowe
przedsięwzi
ęcia działań
ekumeniczn
ych
katolicki
ekumenicznych
Semestr II
Dział
OCENA
IV. Urzeczywistnianie nadziei pokładanej w nas
dopuszczająca
 wymienia święte dni, w
które Kościół nakazuje
uczestnictwo we Mszy
św.
 omawia różnice
psychiczne między
mężczyzną i kobietą
 wskazuje teksty biblijne
dowartościowujące
kobietę na tle
ówczesnych relacji
społecznych
 wskazuje teksty biblijne
dotyczące aktów
homoseksualnych
 wskazuje teksty biblijne
mówiące o
nierozerwalności
małżeństwa
 definiuje sakrament
małżeństwa jako
nierozerwalny związek
mężczyzny i kobiety
 podaje przykłady
naruszania praw innych
dostateczna
 wskazuje elementy
chrześcijańskiego
świętowania
 wskazuje teksty biblijne
dotyczące męskości
 podaje przykłady
kobiet, które miały
istotny wpływ na losy
Kościoła
 wymienia zagrożenia
dla zdrowia związane ze
współżyciem
homoseksualnym
 wymienia pola
zaangażowania osób
rozwiedzionych jako
członków Kościoła
 podaje zasady etyczne,
jakimi winniśmy się
kierować, korzystając z
Internetu
 podaje przykłady
tematów, problemów
poruszanych w
katolickich mediach
dobra
 wyjaśnia różnice między świeckim pojmowaniem
świętowania a świętowaniem chrześcijańskim
(religijnym)
 uzasadnia sens oddania czci Bogu oraz
odpoczynku w dni święte
 uzasadnia celowość stworzenia człowieka jako
mężczyzny i kobiety
 wyjaśnia, na czym polega ojcowska rola
mężczyzny w wymiarze fizycznym, psychicznym i
duchowym
 charakteryzuje nauczanie Kościoła dotyczące
natury i powołania kobiety
 wyjaśnia, na czym polega „chrześcijański
feminizm”
 charakteryzuje współżycie homoseksualne jako
przeciwne naturze
 wyjaśnia różnice między homoseksualnymi
skłonnościami a ich realizacją w aspekcie osądu
moralnego
 uzasadnia swą powściągliwość w ocenie
skłonności i poszczególnych czynów innych ludzi
 wyjaśnia, czym różnią się związki
niesakramentalne i partnerskie od małżeństwa
sakramentalnego
 uzasadnia, dlaczego Kościół broni
bardzo dobra
 wskazuje, w jaki sposób respektuje
Boże wymagania oraz naukę Kościoła
dotyczącą dni świętych
 uzasadnia swą krytyczną postawę wobec
lansowanych świeckich wzorców
świętowania chrześcijańskich świąt
 charakteryzuje dojrzałość mężczyzny
jako gotowość do pełnienia funkcji
ojca we wszystkich jej wymiarach
 uzasadnia, że zmiana płci kłóci się z
Bożym zamysłem i powołaniem
człowieka
 uzasadnia, że miłość mężczyzny i
kobiety wymaga uznania wzajemnej
komplementarności, potrzebowania
siebie nawzajem
 uzasadnia, dlaczego krytycznie ocenia
styl życia promujący „walkę płci”
 uzasadnia, dlaczego akt
homoseksualny jest grzechem
 uzasadnia swój sprzeciw wobec
propagowania homoseksualnych
wzorców zachowań
 charakteryzuje duszpasterską troskę
Kościoła o ludzi żyjących w związkach
celująca
ludzi za pośrednictwem
Internetu
 podaje nazwy kilku
mediów katolickich
(prasy, radia, telewizji,
stron internetowych)
 wymienia katolickie
audycje nadawane w
publicznych mediach
nierozerwalności małżeństwa i nie uznaje
rozwodów
 uzasadnia związek swego przygotowywania się do
sakramentu małżeństwa z wiernością w przyjaźni i
uczciwością w relacjach międzyludzkich
 wskazuje prawne zabezpieczenia praw autorskich i
dobrego imienia (odpowiedzialność karna)
 wyjaśnia, w jaki sposób respektuje zasady etyczne
dotyczące korzystania z Internetu
 charakteryzuje cele i zadania mediów katolickich
 uzasadnia potrzebę istnienia katolickich mediów
 dokonuje krytycznej oceny wybranych mediów i
programów religijnych
Dział
niesakramentalnych
 uzasadnia, dlaczego akceptacja
związków partnerskich wiąże się z
osłabieniem społecznej rangi
małżeństwa (jako podstawy rodziny)
 uzasadnia konieczność przestrzegania
zasad dotyczących publikacji
internetowych
 charakteryzuje wpływ katolickich
mediów na kształtowanie wiary i
zachowań ich odbiorców (czytelników,
słuchaczy, widzów)
 wykazuje, że korzysta z mediów
katolickich dla zdobycia wiedzy i
kształtowania życia religijnospołecznego zgodnie z Ewangelią i
nauczaniem Kościoła
OCENA
dopuszczająca
dostateczna
dobra
bardzo dobra
celująca
IV. Urzeczywistnianie nadziei pokładanej w nas
 wskazuje wartości i
 wyjaśnia znaczenie
zagrożenia zawarte w
reklamie oraz
współczesnych środkach
przekazu
 wie, że obraz oddziałuje
na świadomość i
podświadomość

wskazuje tereny,
na których chrześcijanie
doznają dotkliwych
prześladowań
 podaje argumenty
(ludzkie i
nadprzyrodzone) za karą
śmierci i przeciw niej
 przytacza wypowiedzi
Jezusa dotyczące
bogactwa i gromadzenia
dóbr
 podaje przykłady ludzi
bogatych, będących
uczniami Jezusa
 wskazuje współczesne
sposoby „usługiwania
innym ze swoich dóbr”
 wymienia dziedziny, w
których państwo i
Kościół potrzebują
autonomii oraz pola ich
współpracy
 wymienia biblijne
określenia Kościoła
podkreślane w
dokumentach ostatniego
soboru
 zna pięć przykazań
kościelnych, wypowiada
je z pamięci
sztuki dla duchowego
rozwoju człowieka
 wymienia systemy
polityczne i grupy
wyznaniowe wrogo
nastawione do
chrześcijan
 podaje przykłady
męczenników XX i XXI
wieku
 prezentuje nauczanie
Kościoła na temat
krwiodawstwa i
przeszczepów
 podaje przykłady
nawrócenia sprawców
najcięższych
przestępstw i zbrodni
 podaje przykłady ludzi
bogatych, będących
uczniami Jezusa
 wskazuje współczesne
sposoby „usługiwania
innym ze swoich dóbr”
 wskazuje historyczne
przełomy w relacjach
państwo – Kościół
 wymienia dokumenty
regulujące relacje
państwa i Kościoła
(wskazując w nich
zapisy dotyczące nauki
religii w publicznej
szkole)
 wskazuje różnice w
architekturze kościołów
budowanych przed i po
Soborze Watykańskim
II
 przewiduje skutki braku poszanowania dla prawdy
w życiu społecznym
 opisuje, jak właściwie patrzeć na reklamę i
umiejętnie korzystać z mediów
 wykazuje, że roztropnie korzysta z dostępnych
mediów
 charakteryzuje postawy wybranych męczenników
 uzasadnia wartość oddania życia za wiarę
(męczeństwo rodzi kolejnych wyznawców)
 podaje przykłady sytuacji, gdy przeciwstawia się
aktom prześladowania w swoim otoczeniu
 charakteryzuje dobrodziejstwa związane z
krwiodawstwem i oddawaniem narządów po
śmierci
 charakteryzuje nauczanie Kościoła dotyczące kary
śmierci
 uzasadnia, dlaczego człowiek nie powinien
decydować o życiu i śmierci kogokolwiek z ludzi
 uzasadnia, dlaczego modli się o nawrócenie
grzeszników, również tych, którzy popełnili
ciężkie zbrodnie
 interpretuje teksty biblijne i wskazania Kościoła
dotyczące bogactwa
 wyjaśnia, na czym polega trudne „wejście do
królestwa Bożego” dla bogatych
 charakteryzuje zgodne z etyką chrześcijańską
działania biznesowe
 wskazuje, w jaki sposób rozwija w sobie poczucie
solidarności z innymi ludźmi, zwłaszcza ubogimi
 charakteryzuje relacje państwa i Kościoła w
minionych epokach
 omawia zapisy w Konstytucji RP dotyczące relacji
państwa i Kościoła oraz postanowienia konkordatu
 charakteryzuje zmiany w liturgii Kościoła po
Soborze Watykańskim II
 wyjaśnia posoborowe rozumienie Kościoła jako
ludu Bożego i wspólnoty
 wyjaśnia treść każdego z przykazań kościelnych i
omawia sposób ich wypełniania
 wyjaśnia, w jaki sposób akceptuje i wypełnia
przykazania kościelne
dopuszczająca
dostateczna
dobra
 wskazuje ukryty w reklamach
podstępny zamiar manipulacji
zachowaniem odbiorcy
 wykazuje, że zachowuje wolność
(dystans) wobec obrazów narzucanych
przez reklamę
 podaje przykłady sytuacji, gdy
odważnie przyznaje się do Chrystusa,
zwłaszcza w środowisku negatywnie
nastawionym do chrześcijaństwa i
Kościoła
 wyjaśnia, kiedy przeszczep jest
niezgodny z prawem moralnym
 wykazuje, że najważniejszą troską
Kościoła jest wieczne zbawienie
grzeszników, za których Chrystus
oddał swoje życie
 uzasadnia w świetle nauki Chrystusa i
Kościoła cel posiadanych dóbr
materialnych.
 wykazuje, że traktuje posiadane dobra
materialne, intelektualne i duchowe
jako powierzony depozyt, z którego
trzeba się będzie rozliczyć przed
Bogiem
 uzasadnia potrzebę prawnych regulacji
współistnienia współczesnego państwa
i Kościoła
 świadomie korzysta z przysługujących
mu praw jako chrześcijanin i obywatel
RP, wykazując się praktyczną ich
znajomością
 uzasadnia zaangażowanie Kościoła w
sprawy świata jako wypełnianie
powierzonej mu misji zbawienia
wszystkich ludzi
 podaje przykłady swego aktywnego
uczestnictwa w liturgii Kościoła i w
życiu parafialnej wspólnoty
 uzasadnia, że wypełnianie przykazań
kościelnych służy duchowemu
rozwojowi chrześcijanina i pogłębianiu
jego więzi ze wspólnotą Kościoła
Dział
bardzo dobra
celująca
V. Świadectwo spełnianej nadziei (rok liturgiczny) (t. 55–60)
 wymienia dziedziny,
którym patronuje św.
Walenty
 określa istotę i
znaczenie okresu
Wielkiego Postu
 prezentuje treść tekstów
biblijnych dotyczących
zmartwychwstania
Jezusa
 wymienia dary i owoce
działania Ducha
Świętego
 wskazuje treści biblijne
zawarte w litanijnych
określeniach Maryi
 podaje historyczne
okoliczności ślubów
lwowskich króla Jana
Kazimierza
 omawia pontyfikat Jana
Pawła II
 wymienia cechy
młodego człowieka, do
których zdaniem
papieża należy dążyć
 prezentuje życiorys św.
 uzasadnia zainteresowanie zakochanych św.
Walentego
 wskazuje miejsca w
Polsce, gdzie
przechowywane są
relikwie tego świętego
 wskazuje teksty biblijne
zawierające obietnicę
Bożej pomocy
 wymienia korzyści
płynące z nawrócenia
 wymienia znane „
materiały pośmiertne”
Jezusa
 definiuje pojęcia:
charyzmaty, glosolalia,
uzdrowienie, proroctwo
 prezentuje historię
powstania litanii
loretańskiej
 uzasadnia swą cześć
oddawaną Maryi
poprzez modlitwę,
szczególnie litanijną
 podaje, czym są
Światowe Dni
Młodzieży i gdzie się
odbywały do tej pory
 potrafi zaśpiewać
piosenkę „Nie bój się!
Wypłyń na głębię”
Walentym
 odróżnia świeckie zwyczaje związane ze św.
Walentym od jego chrześcijańskiego kultu
 charakteryzuje podstawowe cechy św. Walentego,
które czynią go patronem zakochanych
 konfrontuje swoje życie z przynaglaniem Jezusa
wzywającym do nawrócenia
 dokonuje oceny swoich czynów (rachunek
sumienia)
 relacjonuje swe uczestnictwo w rekolekcjach
wielkopostnych i praktykach pokutnych
 charakteryzuje biblijne dowody zmartwychwstania
Jezusa
 wyjaśnia znaczenie zmartwychwstania Jezusa dla
człowieka wiary
 podaje, w jaki sposób wyraża wdzięczność
Jezusowi za to, że pokonał śmierć i otworzył nam
niebo
 omawia fragment biblijny 1 Kor 12,1-11
 charakteryzuje wspólnoty, które otwierają się na
działanie Parakleta
 rozwija swoje dary i charyzmaty, aby służyć w ten
sposób Kościołowi
 wyjaśnia istotę i przebieg nabożeństwa majowego
 uzasadnia znaczenie Maryi dla dziejów narodu
polskiego jako Królowej
 wskazuje, w jaki sposób łączy postawę
patriotyczną z czcią wobec Maryi Królowej Polski
 charakteryzuje przesłania Jana Pawła II skierowane
do młodzieży polskiej na podstawie
przykładowych homilii, przemówień
 uzasadnia, dlaczego młodzi ludzie pokochali
papieża Polaka
 wskazuje rozwijane przez siebie cechy charakteru i
duszy, o których Jan Paweł II często wspominał
 wskazuje sytuacje, gdy modli się do
św. Walentego, pragnąc przeżywać swą
miłość zgodnie z chrześcijańskimi
zasadami
 prezentuje chrześcijańską postawę w
dbałości o moralność i czystość w
młodzieńczych związkach, dając o tym
odważne świadectwo wobec klasy
 uzasadnia potrzebę rozliczenia się ze
swoich złych poczynań w sakramencie
pokuty i pojednania
 wskazuje, w jaki sposób wyraża wiarę,
że tylko z Jezusem łatwiej jest „
dźwigać swój krzyż”
 opisuje niezwykłość Całunu
Turyńskiego, chusty z Oviedo i
Manopello
 wskazuje, w jaki sposób swoją postawą
zaświadcza o dobrej nowinie
Zmartwychwstania
 wyjaśnia sens kolekty mszalnej z
uroczystości Zesłania Ducha Świętego
 wskazuje, w jaki sposób swoją postawą
zaświadcza, że „jest świątynią Ducha
Świętego”
 uzasadnia, dlaczego żarliwie modli się
do Ducha Świętego
 wyjaśnia sens poszczególnych wezwań
litanii loretańskiej
 wskazuje sytuacje, gdy rozszerza cześć
Matki Bożej, propagując nabożeństwo
majowe
 wyjaśnia papieskie wezwanie „Nie bój
się! Wypłyń na głębię” skierowane do
młodych
 uzasadnia swą żarliwą modlitwę do św.
Jana Pawła II o pomoc w dążeniu do
świętości
 referuje swe
uczestnictw
ow
spotkaniach
wspólnot
charyzmatyc
znych
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY IV TECHNIKUM
ZGODNEGO Z PROGRAMEM NAUCZANIA NR AZ-4-04/2
PRZEDMIOT
OCENY
OCENA
celująca
bardzo dobra
dobra
dostateczna
dopuszczająca
niedostateczna
1. Zeszyt
 wszystkie tematy, notatki
przedmioto  prace domowe
wy
 staranne pismo
 własne materiały, itp.
 staranne wykonanie
2. Prace
 treści wskazujące na
poszukiwania w różnych
domowe
materiałach
 twórcze
 starannie prowadzony
 wszystkie tematy i notatki
 prace domowe
 zeszyt staranny
 luki w zapisach
(sporadyczne do 5
tematów)
 merytorycznie zgodne z
 wskazują na
omawianym na lekcji materiałem zrozumienie tematu
 staranne
 niezbyt twórcze
 czytelne
 rzeczowe
 zeszyt czytelny
 braki notatek, prac
domowych (do
40% tematów)
 powiązane z
tematem
 niestaranne
 pismo niestaranne  brak zeszytu
 luki w zapisach
(do 70% tematów)
 wszystkie polecenia
wykonane poprawnie
3. Testy i
sprawdzian  rozwiązane też zadanie
dodatkowe
y
 75% spełnionych wymagań
podstawowych (łatwe,
praktyczne, przydatne życiowo,
niezbędne)
 75% spełnionych wymagań
rozszerzających (bardzo trudne i
trudne, teoretyczne, naukowe)
wiadomości z podręcznika i
zeszytu prezentowane w sposób
wskazujący na ich rozumienie,
informacje przekazywane
zrozumiałym językiem
odpowiedź pełna nie wymagająca
pytań dodatkowych
 75% zadań
podstawowych
 50%wymagań
 rozszerzających
 50% wiedzy z
zakresu wymagań
podstawowych
uczeń zawsze przygotowany do
lekcji
 zgłasza się do odpowiedzi
wypowiada się rzeczowo
starannie wykonuje powierzone
przez katechetę zadania
przejawia postawę apostolską
stara się być
przygotowany do lekcji
chętnie w niej
uczestniczy
niezbyt chętnie
wykonuje zadania poza
lekcjami, ale nie unika
ich zupełnie
uczestniczy w
rekolekcjach szkolnych
 75% wiedzy z
zakresu wymagań
podstawowych
(bardzo łatwe i
łatwe, niezbędne
w dalszej
edukacji)
wybiórcza
znajomość
poznanych treści i
pojęć
odpowiedź
niestaranna
częste pytania
naprowadzające
mało aktywny na
lekcjach
wiadomości zawarte w
podręczniku i zeszycie
4.
Odpowiedzi uzupełnione wiedzą spoza
programu
ustne
 wypowiedź pełnymi
zdaniami, bogaty język
używanie pojęć
uczeń wyróżnia się
aktywnością na lekcji
korzysta z materiałów
zgromadzonych samodzielnie
6.
pilnie i terminowo wykonuje
Inscenizacje powierzone zadania, dużo
własnej inicjatywy
, gazetka
uczestniczy w przygotowaniu
szkolna,
rekolekcji szkolnych
praca na
(ministranci, schola itp.)
rzecz
5.
Aktywność
wyuczone na pamięć
wiadomości
uczeń ma trudności w
sformułowaniu myśli
własnymi słowami
potrzebna pomoc
nauczyciela
 widać próby
wykonania pracy
 na temat
słabe wiązanie
faktów i
wiadomości
chaos myślowy i
słowny
dużo pytań
pomocniczych
 praca nie na
temat
 brak
rzeczowości w
pracy
 brak pracy
 poniżej 30%
odpowiedzi
dotyczących
wiedzy
podstawowej
brak
odpowiedzi lub
odpowiedzi
świadczące o
braku
wiadomości
rzeczowych
niechętny udział w lekceważący
lekcji
stosunek do
przedmiotu i
wiary
Kościoła i
inne
reprezentuje szkołę w
olimpiadzie religijnej
Semestr I
I. Na progu małżeństwa i rodziny
Dział
OCENA
dopuszczająca
rozumie, że człowiek pochodzi od Boga i
jest powołany do życia wiecznego
rozumie, że człowiek zraniony przez
grzech „jest słaby”
definiuje pojęcia: osoba, personalizm,
godność osoby ludzkiej
wymienia czynniki decydujące o wielkości
człowieka (godność, wolność, rozumność)
wymienia kochające go osoby (Boga i
konkretnych ludzi)
rozumie, co to znaczy kochać
definiuje pojęcia: powołanie, rodzina,
rodzina chrześcijańska
wymienia funkcje i zadania rodziny
wymienia argumenty przemawiające za
tym, że człowiek został stworzony jako
mężczyzna i kobieta
rozumie, że płciowość jest darem Boga
wymienia patologie płciowości
definiuje pojęcie miłości
wymienia zagrożenia dla miłości
małżonków
potrafi odróżnić miłość prawdziwą od
pseudomiłości
definiuje pojęcia: małżeństwo, wspólnota
wymienia warunki zawarcia sakramentu
małżeństwa
wymienia wykroczenia przeciw godności
małżeńskiej (cudzołóstwo, rozwód,
kazirodztwo, wolny związek, poligamia)
dostateczna
wymienia rodzaje godności
rozumie, w czym przejawia się
miłość Boga do człowieka
rozumie, że katecheza jest
przyjęciem Bożej miłości i
możliwością odpowiedzi na nią
rozumie, że jednym z istotnych
powołań jest powołanie do życia w
rodzinie
potrafi opisać podstawowe cechy
rodziny chrześcijańskiej
potrafi określić swoje miejsce, role i
zadania w rodzinie
rozumie wartość płciowości i jej
celowość w życiu człowieka
wymienia cechy prawdziwej miłości
w aspekcie chrześcijańskim (1 Kor
13,1-13)
wymienia drogi prowadzące do
pełniej miłości małżeńskiej
rozumie wartość „węzła
małżeńskiego”
rozumie, że małżeństwo jest
wspólnotą życia i miłości
rozumie, że podstawą aksjologiczną
małżeństwa jest miłość, wierność,
odpowiedzialność i nierozerwalność
rozumie, na czym polega
odpowiedzialne rodzicielstwo
dobra
potrafi wykazać różnice między
chrześcijańską i współcześnie
proponowaną wizją człowieka
potrafi określić rolę i wartość
osoby w perspektywie jej
powołania do życia wiecznego
potrafi uzasadnić, w czym
przejawia się prawdziwa miłość
wobec Boga i człowieka
potrafi opisać możliwości
odpowiedzi człowieka na miłość
Bożą i drugiego człowieka
potrafi scharakteryzować
poszczególne funkcje rodziny
potrafi uzasadnić, że płciowość
wywiera wpływ na wszystkie
sfery osoby ludzkiej, na jedność
ciała i duszy
potrafi opisać indywidualne i
społeczne konsekwencje patologii
płciowości
potrafi scharakteryzować postawy
i zachowania zagrażające miłości
małżeńskiej
potrafi wykazać wpływ wartości
podstawowych na trwałość
małżeństwa
potrafi scharakteryzować
wykroczenia przeciw godności
małżeńskiej
potrafi scharakteryzować sposoby
zapobiegania konfliktom
bardzo dobra
celująca
potrafi wyjaśnić, w czym
potrafi
się wyraża chrześcijańska
krytycznie
wizja człowieka
odnieść się
do
potrafi omówić kierunek
poglądów
personalizmu
podważając
chrześcijańskiego i
ych
wartości decydujące o
chrześcijańs
wielkości człowieka
ką wizję
potrafi scharakteryzować
płciowości
trudności w okazywaniu
uczuć lub w ich przyjęciu
potrafi opisać biblijną
wizję małżeństwa i rodziny
potrafi krytycznie ocenić
obraz „miłości” kreowanej
przez media
potrafi scharakteryzować
małżeństwo jako
wspólnotę życia i miłości
potrafi krytycznie odnieść
się do postaw
nieprzychylnych nowemu
życiu
potrafi uzasadnić, dlaczego
dziecko ma prawo do życia
w godności i miłości
potrafi scharakteryzować
czynniki tworzące Kościół
domowy
I. Na progu małżeństwa i rodziny
Dział
OCENA
dopuszczająca
definiuje pojęcie konfliktu
wymienia źródła i skutki konfliktów w
rodzinie oraz sposoby ich rozwiązywania
rozumie, że jednym z celów małżeństwa jest
płodność
definiuje pojęcie płodności
wymienia zagrożenia godności i wolności
dziecka (pornografia, znęcanie się nad
dziećmi)
wymienia prawa i obowiązki dziecka w
rodzinie i społeczeństwie
definiuje pojęcie Kościoła domowego
wymienia, czynniki tworzące z rodziny
Kościół domowy (Eucharystia, wspólne
świętowanie, lektura Pisma św., modlitwa)
wymienia metody naturalnego planowania
rodziny
definiuje pojęcia: ekologia, antykoncepcja
wymienia zagrożenia płynące z antykoncepcji
definiuje pojęcia: aborcja i środki
wczesnoporonne
wymienia środki antykoncepcyjne i
wczesnoporonne
rozumie, że człowiek jest osobą od chwili
poczęcia
wymienia indywidualne i społeczne
konsekwencje aborcji
rozumie, że życie w małżeństwie i rodzinie
jest darem z siebie
definiuje pojęcia: rozwód, separacja,
orzeczenie o nieważności małżeństwa
wymienia warunki zawarcia sakramentu
małżeństwa oraz przeszkody
uniemożliwiające jego zawarcie
dostateczna
rozumie, że dziecko jest darem
Boga i owocem ludzkiej miłości
potrafi wyjaśnić, dlaczego dziecko
jest bezcennym darem Boga
potrafi właściwie ocenić
bezpłodność
wskazuje teksty biblijne i soborowe
na temat rodziny
potrafi podajeć argumenty
przemawiające za poszanowaniem
osoby
wymienia argumenty za
stosowaniem metod naturalnego
planowania rodziny
wymienia owoce stosowania
naturalnych metod w małżeństwie
potrafi opisać naturalny rytm
płodności
potrafi opisać zagrożenia płynące z
antykoncepcji
wymienia naukowe i religijne
argumenty za poszanowaniem
życia
wymienia argumenty przeciw
aborcji i środkom
wczesnoporonnym
rozumie rozmiar problemu aborcji
wyjaśnia, na czym polega duchowa
adopcja dziecka poczętego
pamięta słowa przysięgi
małżeńskiej
pamięta, że sakramentu
małżeństwa udzielają sobie
nawzajem narzeczeni
dobra
potrafi scharakteryzować sposoby
rozwiązywania konfliktów w
małżeństwie i rodzinie
potrafi opisać postawy
rodzicielskie sprzyjające
przyjęciu nowego życia
potrafi scharakteryzować
wspólnotę rodzinną jako Kościół
domowy
wymienia rodzaje manipulacji
biomedycznych i potrafi je
zdefiniować
scharakteryzuje zagrożenia
wynikające z nowoczesnych
badań
podaje zagrożenia wynikające z
manipulacji genetycznych,
biomedycznych itp.
potrafi uzasadnić wartość
stosowania metod naturalnych
potrafi opisać argumenty za
świętością i nienaruszalnością
poczętego życia
potrafi opisać skutki aborcji w
wymiarze indywidualnym i
społecznym (fizyczne, psychiczne
i duchowe)
potrafi uzasadnić potrzebę daru z
siebie w ojcostwie i
macierzyństwie
 potrafi wymieniać owoce
duchowej adopcji
potrafi wyjaśnić różnicę między
rozwodem cywilnym a
orzeczeniem o nieważności
małżeństwa
bardzo dobra
celująca
potrafi umiejscowić
potrafi
metody naturalne w
scharakter
naturze człowieka i Bożym yzować
planie
stanowisk
potrafi uzasadnić, dlaczego o Kościoła
wobec
dziecko wymaga
manipulac
szczególnej opieki ze
ji
strony rodziny i
biomedyc
społeczeństwa
znych
potrafi scharakteryzować
naturalne metody regulacji
poczęć
potrafi uzasadnić, że
antykoncepcja jest
sprzeczna z planem Boga
wobec człowieka
potrafi uzasadnić, że
antykoncepcja jest
sprzeczna z ekologicznym
dążeniem człowieka
potrafi przedstawić
argumenty przeciw aborcji
i środkom
wczesnoporonnym
potrafi scharakteryzować
warunki i przeszkody do
zawarcia małżeństwa
potrafi wykazać słuszność
daru z siebie w
codziennym życiu
rozumie, że dar z siebie
przyczynia się do rozwoju
osobowego człowieka
opisuje, jak kształtuje
odpowiedzialność za życie
dzieci nienarodzonych
II. Życie z ludźmi i wśród ludzi
Dział
OCENA
dopuszczająca
definiuje pojęcie praw człowieka
wymienia kategorie (rodzaje) praw
wymienia podstawowe prawa człowieka
wymienia najważniejsze prawa rodziny
definiuje pojęcie pracy i wymienia jej
rodzaje
wymienia szanse i zagrożenia dla
człowieka, jakie niesie ze sobą rozwój
techniki
rozumie zasadę, że nie człowiek służy
technice, ale technika człowiekowi
wymienia zasady życia społecznego
(dobro wspólne, solidarność,
pomocniczość)
wymienia zasady etyczne wpływające na
dobrą gospodajerkę
definiuje pojęcie dobra wspólnego
potrafi wyjaśnić, jak należy korzystać z
posiadanych dóbr
definiuje pojęcie władzy
rozumie rolę władzy jako strażniczki
porządku społecznego
definiuje pojęcie kultury i wymienia
czynniki, które ją tworzą
wymienia chrześcijańskie aspekty
kultury
definiuje pojęcie „kultura wolnego
czasu”
wymienia możliwości wykorzystania
czasu wolnego w sensowny sposób
dostateczna
rozumie znaczenie praw człowieka
dla rozwoju indywidualnego i
społecznego
wymienia i rozumie istotę zagrożeń
dla współczesnej rodziny
rozumie cel i wartość ludzkiej pracy
rozumie związek ludzkiej pracy z
rozwojem osobowym i społecznym
potrafi scharakteryzować szanse i
zagrożenia ze strony współczesnej
techniki dla rozwoju człowieka
wskazuje przykłady przestrzegania i
nieprzestrzegania zasad życia
społecznego
rozumie zasadę „bardziej być niż
mieć”
potrafi umotywować swoje
zaangażowanie na rzecz dobra
wspólnego
rozumie, że władza ma obowiązek
odwoływać się do porządku
ustanowionego przez Boga
potrafi uzasadnić, kiedy sam ma
prawo odmówić posłuszeństwa
władzy
potrafi umotywować obowiązek
posłuszeństwa wobec władzy
rozumie istotę kultury w rozwoju
indywidualnym i społecznym
rozumie, że człowiek jest twórcą i
odbiorcą kultury
dobra
potrafi zinterpretować podstawowe
prawa człowieka
potrafi uzasadnić potrzebę karty praw
rodziny i opisać genezę jej powstania
potrafi scharakteryzować podstawowe
prawa rodziny
potrafi uzasadnić, że praca jest dla
człowieka, a nie człowiek dla pracy
potrafi wyjaśnić zasadę pierwszeństwa
człowieka wobec techniki
potrafi wyjaśnić istotę zasad życia
społecznego
rozumie, że podstawą sprawiedliwego
ładu własnościowego jest własność
prywatna
potrafi wyjaśnić, jak zasada „bardziej
być niż mieć” może być realizowana
we współczesnych społeczeństwach
potrafi uzasadnić potrzebę czynnego
uczestnictwa w życiu publicznym
rozumie, że dobro wspólne zakłada
poszanowanie osoby
rozumie, że dobro wspólne domaga się
dobrobytu społecznego i rozwoju
społeczności
rozumie, że dobro wspólne ma ścisły
związek z pokojem (trwałość i
bezpieczeństwo)
potrafi wyjaśnić, kiedy władza jest
sprawowana w sposób prawowity
bardzo dobra
celująca
potrafi wykazać związek potrafi
między prawami
scharakter
człowieka a rozwojem
yzować
osobowym i społecznym
najważnie
jsze
potrafi odnieść prawa
przesłania
rodziny do rodzin w
encykliki
środowisku lokalnym
„Laborem
potrafi umieścić pracę w
exercens”
perspektywie życia
i
wiecznego
zaprezent
potrafi uzasadnić, że
ować je
praca stanowi szansę
klasie
samorealizacji
uzasadni, dlaczego
gospodajerka i praca
zawodowa muszą się
kierować zasadami etyki
potrafi omówić zasady
etyczne organizujące
życie gospodajercze
zgodnie z wolą Stwórcy
potrafi omówić
przesłania płynące z
nauki Kościoła dotyczące
kwestii gospodajerczych
potrafi wyjaśnić boskie
pochodzenie władzy
potrafi wyjaśnić zasadę
państwa praworządnego
Dział
III. Miłość i wiara
w moim życiu
OCENA
dopuszczająca
wymienia części i tajemnice różańca
wskazuje teksty biblijne
odpowiadające poszczególnym
tajemnicom
potrafi modlić się na różańcu
definiuje pojęcia: objawienie i
objawienie maryjne
wymienia miejsca i czas objawień
maryjnych
dostateczna
dobra
rozumie istotę modlitwy
potrafi omówić teksty biblijne,
różańcowej
które streszczają poszczególne
tajemnice z życia Jezusa i Maryi
pamięta historię modlitwy
różańcowej
potrafi omówić wybrane
objawienie maryjne
pamięta i rozumie treść objawień
maryjnych
rozumie indywidualne i społeczne
znaczenie tych objawień
wymienia miejsca szczególnej
opieki Maryi w najbliższym
otoczeniu
Dział
bardzo dobra
potrafi umiejscowić treść
tajemnic różańcowych w
kontekście współczesnego
życia
potrafi scharakteryzować
przesłania poszczególnych
objawień maryjnych
potrafi opisać indywidualne
i społeczne owoce
maryjnych objawień
celująca
 potrafi
zredagować
rozważanie do
wybranej
tajemnicy
różańcowej
OCENA
II. Życie z ludźmi
i wśród ludzi
dopuszczająca
wymienia negatywne skutki
nieumiejętnego wykorzystania
rezerw czasu
definiuje pojęcie kultury życia i
kultury śmierci
wymienia źródła zagrożeń dla życia
wskazuje teksty biblijne promujące
kulturę życia
wymienia, co sprzyja życiu i co mu
zagraża
podaje daty rozpoczęcia i
zakończenia pontyfikatu Benedykta
XVI
dostateczna
rozumie istotę czasu wolnego,
który jest darem Boga
rozumie, w czym się przejawia
kultura życia
potrafi omówić zagrożenia dla
życia i wyjaśnić skąd pochodzą
 wymienia najważniejsze
dokumenty prezentujące jego
nauczanie
wymienia podróże apostolskie
Benedykta XVI
dobra
potrafi scharakteryzować przykłady
typowe dla polskiej kultury
potrafi odróżnić kulturę od subkultury
potrafi scharakteryzować podstawowe
wymiary kultury
potrafi omówić możliwości
pozytywnego wykorzystania czasu
potrafi scharakteryzować skutki
nieumiejętnego wykorzystania rezerw
czasu
potrafi omówić czynniki służące
kulturze życia
określa główne myśli nauczania
Benedykta XVI, skierowanego do
młodzieży
bardzo dobra
celująca
potrafi uzasadnić, że kultura
potrafi
polska, wierna prawdzie i Bogu, dokonać
zorientowana jest na dobro
ewaluacji
człowieka
kultury
życia i
potrafi wyjaśnić duchowy
kultury
wymiar kultury
śmierci
potrafi scharakteryzować
„pragnienie Boga”
zobowiązujące do służby życiu
 charakteryzuje tematykę
poruszaną w wydanych przez
tego papieża dokumentach
 omawia, jak wyraża
zainteresowanie nauczaniem
Benedykta XVI,
przeznaczonym dla młodzieży
wskazuje, jak angażuje się w
wypełnianie papieskich
wskazań dla młodych
III. Miłość i wiara w moim życiu
Dział
OCENA
dopuszczająca
rozumie, że wspólnota parafialna jest
podstawową komórką Kościoła
powszechnego
wymienia zadania świeckich w Kościele
wymienia grupy i wspólnoty działające
w parafii
definiuje pojęcie rekolekcji
podaje miejsce i termin rekolekcji dla
maturzystów
wymienia dokumenty konieczne do
zawarcia sakramentalnego małżeństwa
zapozna się z protokołem przedślubnym
wymienia wymagania stawiane
rodzicom i rodzicom chrzestnym
definiuje pojęcia: liturgia, rytuał
rodzinny
wymienia ważniejsze wydarzenia i
uroczystości świętowane w domu
rodzinnym
podaje religijne sposoby ich przeżywania
wymienia wzorce osobowe, które go
zachwycają
wymienia cechy, którymi powinien się
odznaczać godny naśladowania wzór
osobowy
wymienia sakramenty święte
definiuje pojęcie rachunku sumienia
rozumie, na czym polega
świętokradztwo podczas spowiedzi
dostateczna
wymienia osoby odpowiedzialne
za poszczególne dziedziny życia
parafialnego
rozumie potrzebę i wartość
rekolekcji
wymienia obowiązki do
wypełnienia podczas rekolekcji
(np. przygotowanie śpiewnika,
liturgii, harmonogram wspólnych
spotkań...)
rozumie rolę funkcjonowania
kancelarii parafialnej
wymienia najważniejsze księgi
parafialne
potrafi odpowiedzieć na pytania
protokołu przedślubnego
potrafi omówić sposoby
religijnego przeżywania
wydarzeń i uroczystości
rodzinnych
rozumie istotę sakramentów w
życiu chrześcijanina
wymienia trudności związane z
przyjmowaniem sakramentów
oraz łaski płynące z przyjęcia
poszczególnych sakramentów
wymienia płaszczyzny życia ludzi
młodych najbardziej zagrożone
grzechem
wymienia wartości rzutujące na
trwałość małżeńskiego szczęścia
wymienia przestrzenie realizacji
samego siebie
dobra
potrafi określić sposoby
zaangażowania się świeckich w
parafii
potrafi uzasadnić potrzebę
rekolekcji w klasie maturalnej
potrafi wyjaśnić sens zapowiedzi
przedślubnych
potrafi umiejscowić wzór
osobowy i jego zachowanie w
perspektywie życia wiecznego
potrafi odnieść wzorce osobowe
do osoby Jezusa Chrystusa
potrafi scharakteryzować
poszczególne sakramenty i opisać
ich owoce
potrafi scharakteryzować
wartości rzutujące na trwałość
małżeńskiego szczęścia
potrafi omówić zagrożenia dla
życia par małżeńskich
rozumie, że idealnym autorytetem
jest dla chrześcijanina Chrystus
rozumie konieczność wyboru w
perspektywie szczęśliwej
przyszłości
potrafi zredagować wezwania
modlitwy dziękczynnej za czas
miniony, z prośbą o dobry wybór
dalszej drogi życiowej
bardzo dobra
potrafi określić zadania
poszczególnych grup
działających w parafii
potrafi opisać i uzasadnić
wymagania stawiane
rodzicom i rodzicom
chrzestnym
potrafi umotywować
potrzebę funkcjonowania
kancelarii parafialnej
potrafi dokonać oceny
wartości prezentowanych
przez swojego idola
potrafi scharakteryzować
cechy idealnego wzoru
osobowego
potrafi scharakteryzować
sposoby rozwiązywania
trudności związanych z
przyjmowaniem
sakramentów
potrafi przygotować
propozycje pytań do
rachunku sumienia
potrafi wyrazić swoje
plany na przyszłość i
dokonać ich oceny w
świetle poznanych prawd
Bożych
celująca
potrafi
przygotować
niedzielną
liturgię
potrafi
przygotować
reklamę
rekolekcji
maturalnych
potrafi
opracować
wyznaczone
zadanie do
spełnienia
podczas
rekolekcji
z
zaangażowaniem
włącza się w
przygotowanie
rekolekcji
IV. Żyć z wiarą w świecie i dla świata
Dział
OCENA
dopuszczająca
wymienia osoby fascynujące swoją
wiarą (podaje przykłady ludzi
świeckich oraz osób duchownych)
rozumie, że Kościół jest organizmem
bosko-ludzkim (święty a zarazem
grzeszący)
wymienia zagrożenia płynące ze
światowego stylu życia (moralny luz,
wolne związki, brak odpowiedzialności
i szacunku dla życia na każdym jego
etapie)
definiuje pojęcia: wojna, konflikt
lokalny, konflikt globalny, terroryzm,
przemoc, pokój, przenikanie się kultur,
pokojowe współistnienie
wymienia wysiłki podejmowane przez
Kościół na rzecz pokoju (Asyż –
modlitwy o pokój, Światowy Dzień
Pokoju, papieskie orędzia o pokoju)
potrafi wskazać przyczyny konfliktów
definiuje pojęcie mediów
wymienia istniejące w Polsce i poza
nią katolickie media (radio, telewizja,
prasa, internet)
definiuje pojęcie bezrobotnego
wymienia obszary ludzkiej biedy
(materialnej i duchowej)
definiuje pojęcia: wróżby, horoskopy,
Czciciele Matki Ziemi, Halloween,
Tarot, New Age
dostateczna
podaje sposoby współczesnego
przeżywania wiary
rozumie konieczność przebaczania,
ale i skruchy za popełnione zło
dostrzega pozytywny wpływ
przeproszenia za winy (Jan Paweł
II – Niedziela Przebaczenia,
prymas – rok 2000)
rozumie, że Kościół musi być
wierny nauczaniu Ewangelii
wymienia wysiłki świeckich na
rzecz pokoju – Międzynarodowa
Księga Pokoju
wymienia dobro płynące z istnienia
mediów katolickich
rozumie istotę działania mediów
katolickich
rozumie zapowiedź Jezusa
„ubogich zawsze mieć będziecie”
wymienia istotne elementy
nauczania Kościoła na temat
ludzkiej biedy (SRS)
rozumie, że udział w obrzędach
pogańskich jest zagrożeniem dla
jego wiary i psychiki
wymienia czynniki decydujące o
uciekaniu się do praktyk
neopogańskich
wymienia błędne koncepcje osoby
Jezusa, odrzucone przez Kościół
dobra
potrafi omówić, na czym polega
odnowa w Chrystusie, ukazywana
przez ruchy katolickie
potrafi odróżnić błędy
pojedynczych osób od działań
całego Kościoła
potrafi uzasadnić, że przyznanie
się do błędu „oczyszcza pamięć”
potrafi opisać owoce trwania przy
Chrystusie w dwóch poprzednich
tysiącleciach
potrafi uzasadnić, dlaczego
należy zabiegać o pokój
potrafi scharakteryzować
papieskie orędzia o pokoju
potrafi scharakteryzować
wartości płynące z posiadania
mediów katolickich
rozumie potrzebę istnienia
instytucji pomagających
najuboższym (noclegownie,
domy samotnej matki, Caritas,
zgromadzenia zakonne z
charyzmatem zapobiegania w
biedzie)
potrafi uzasadnić, dlaczego nie
powinniśmy sięgać do wróżb,
horoskopów i magii
wskazuje, w jaki sposób
kształtuje swoją wiarę, opierając
się na autentycznej nauce
Kościoła
bardzo dobra
celująca
potrafi scharakteryzować formy i potrafi
miejsce działalności świeckich w
przygotow
Kościele
ać
audycję,
potrafi krytycznie spojrzeć na
stronę
ataki wobec Kościoła
internetow
oskarżanego o błędy i
ą, artykuł
wypaczenia (np. inkwizycja stała
w duchu
się instrumentem politycznym;
chrześcija
Pius XII a faszyzm)
ńskim
potrafi scharakteryzować
wartości płynące z Ewangelii dla
społeczeństw trzeciego
tysiąclecia
potrafi scharakteryzować
Międzynarodową Księgę Pokoju
potrafi krytycznie się odnieść do
zarzutów wobec katolickich
mediów, np. wobec Radia Maryja
czy telewizji katolickiej
potrafi opisać negatywne skutki
bycia bezrobotnym
potrafi wykazać różnicę między
wartościami proponowanymi
przez chrześcijaństwo a
propozycją neopogaństwa
 rozpoznaje we współczesnych
nurtach religijnych wpływ
dawnych, błędnych koncepcji,
odrzuconych przez Kościół.
formułuje argumenty katolickie
wobec współczesnych poglądów
nawiązujących do doketyzmu,
gnozy, manicheizmu, arianizmu,
monofizytyzmu, nestorianizmu