Regulamin cmentarza

Komentarze

Transkrypt

Regulamin cmentarza
CMENTARZ
Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły,
gdzie spoczywają ciała zmarłych za miejsca święte. Prawo kanoniczne
określa: miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub
błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych,
przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych /KPK, kan. 1205/.
Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować
spokój i uszanować jego świętość. Wierni, których Bóg powołał do siebie,
oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania.
REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO
Niniejszy regulamin opracowano w zgodności z Ustawą z dnia 31 stycznia
1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. 1959 Nr 11 poz. 62) z
późniejszymi zmianami.
1. Cmentarz w Grotnikach jest własnością Parafii Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny w Grotnikach.
2. Administratorem cmentarza jest Ojciec Proboszcz, który zarządza nim
samodzielnie lub przez osobę przez niego upoważnioną.
3. Cmentarz jest otwarty od świtu do nastania zmroku. Przebywanie na
cmentarzu od zmroku do świtu dnia następnego - poza dniami 1 i 2 listopada jest zabronione. Przebywania w porze nocnej (24:00-6:00) jest zawsze
zabronione.
4. Dzieci w wieku do lat 15 mogą przebywać na terenie cmentarza tylko pod
opieką dorosłych.
5. Zieleń na cmentarzu podlega ochronie przed zniszczeniem. Nasadzenie
lub wycinanie drzew i krzewów dozwolone jest tylko za zgodą administratora i
w wypadkach uzasadnionych racjonalną gospodarką zadrzewienia oraz
zgodnie z planem zagospodarowania terenu cmentarza.
6. Bez zgody administratora cmentarza nie można umieszczać w alejkach
ławek, wykonywać betonowych podestów przy grobie, ustawiać ogrodzeń
wokół grobów oraz innych urządzeń ograniczających lub utrudniających ruch
pieszy i samochodowy. Zaleca się, aby każde urządzanie terenu wokół grobu
przed realizacją zamierzeń uzgodnić z dysponentami grobów sąsiadujących.
7. Zabrania się:
- prowadzenia jakichkolwiek prac porządkowych lub kamieniarskich w trakcie
pogrzebu odbywającego się w tym samym czasie
- jeżdżenia po terenie cmentarza rowerami oraz pojazdami jednośladowymi i
samochodami oraz innymi pojazdami mechanicznymi
- chodzenia po grobach i nagrobkach
- wprowadzania na teren cmentarza psów i innych zwierząt
- wchodzenia na teren cmentarza osobom będącym pod wpływem alkoholu
oraz spożywania alkoholu na terenie całego cmentarza i w jego najbliższym
sąsiedztwie
- wejścia na teren cmentarza osobom będącym pod wpływem narkotyków lub
innych środków odurzających
- palenia papierosów, fajki lub innych wyrobów tytoniowych oraz tzw. epapierosów
- prowadzenia rozmów telefonicznych
- organizowania zgromadzeń i spotkań w celach będących sprzecznymi z
nauką Kościoła
- używania cmentarza lub jego elementów jako tła do zdjęć obscenicznych i
naruszających ogólnie przyjęte normy moralne.
8. Na cmentarzu parafialnym (określanym przez ustawodawcę jako
wyznaniowy) administrator cmentarza może odmówić pochówku zmarłego,
który za swojego życia w sposób szczególnie rażący lżył Kościołowi lub
którego pochówek mógłby wywołać zgorszenie dla wspólnoty parafialnej.
9. Rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z administratorem
cmentarza.
10. Na cmentarzu można zarezerwować miejsca na przyszły pochówek po
uprzednim uzgodnieniu warunków rezerwacji z Ojcem Proboszczem.
11. Przez rezerwację lub pochówek w wyznaczonym miejscu nie nabiera się
praw do określonego miejsca, a jedynie staje się jego użytkownikiem na 20
lat.
12. Jeżeli najpóźniej na trzy miesiące przed upływem 20 lat licząc od dnia
pogrzebu rodzina zmarłego nie wykaże zainteresowania istnieniem grobu
traktuje się to, jako rezygnację i z upływem dalszych 3 miesięcy licząc od
dnia w którym upływa 20 lat grób może ulec likwidacji bez obowiązku
powiadamiania o tym rodziny zmarłych złożonych w grobie.
13. Grób ziemny, jeżeli od początku jego istnienia nie był grobem tzw.
„pogłębionym” nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego
przed upływem 20 lat. Po upływie tego okresu ponownie można użyć grobu
do pochowania zmarłego lecz tylko pod warunkiem, gdy zainteresowana
osoba udowodni do tego swoje prawo.
14. Do ponownego pochówku nie mogą być użyte groby mające znaczenie
historyczne lub z innych przyczyn uznane za nienaruszalne.
15. Dysponentem grobu jest zawsze najbliższy dla zmarłego członek rodziny,
który zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz
bezpośredniego jego obejścia. O pochówku i grobie zmarłego decydują w
pierwszej kolejności ich żyjący małżonkowie. Tak samo, jak decydują dzieci o
rodzicach i odwrotnie lub rodzeństwo wzajemnie o sobie. Dopiero, gdy zmarły
nie ma najbliższej rodziny może o jego pogrzebie i grobie decydować inna
osoba z dalszej rodziny lub znajomi. W przypadku, gdy decyzje rodziny są
rozbieżne zawsze uznawana jest wola osoby najbliższej dla zmarłego.
16. Na polach grzebalnych przeznaczonych na groby zwykłe - groby i odstępy
między grobami powinny mieć następujące wymiary:
- dla zwłok dzieci do lat 6: długość 1,2 m ; szerokość 0,6 m ; głębokość 1,2 m
; odstępy pomiędzy tymi grobami to: od strony dłuższego boku 0,3 m, a od
strony krótszego 0,4 m.
- dla pozostałych zwłok: długość 2 m, szerokość 1 m, głębokość 1,7 m ;
odstępy pomiędzy tymi grobami od każdego boku winny mieć po 0,5 m,
- dla urn ze szczątkami zwłok: długość 0,6 m, szerokość 0,4 m, głębokość 1
m, odstępy pomiędzy tymi grobami to: od strony dłuższego boku 0,3 m, a od
strony krótszego 0,4 m.
17. Groby rodzinne przeznaczone na składanie trumien w kierunku poziomym
powinny mieć następujące wymiary dla jednego grobu: długość 2,3 m,
szerokość 1,3 m, głębokość 1,7 m ; odstępy od każdego boku winny mieć po
0,5 m.
18. Groby rodzinne dla urn przeznaczone na kilka urn w kierunku poziomym
powinny mieć następujące wymiary: długość 1 m, szerokość 1 m oraz
głębokość 1 m. Odstępy: na bokach 0,3 m zaś od strony frontu miejsca
urnowego 0,4 m.
19. Minimalna warstwa ziemi pokrywająca trumnę winna wynosić co najmniej
1 m licząc od górnej powierzchni wieka trumny.
20. Kopanie głębszych grobów niż 1,7 m czyli tzw. grobów „głębinowych” jest
dopuszczalne tylko pod warunkiem, że pomiędzy dnem grobu, a najwyższym
poziomem wody gruntowej pozostanie co najmniej 0,5 m. Ziemia wydobyta z
grobu z głębokości większej niż 0,5 metra nie może być przeznaczona na
usypanie mogiły
21. Przez grób zwykły (ziemny) rozumie się grób niemurowany, stanowiący
dół do którego składa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z
tego dołu.
22. Przez grób murowany rozumie się dół, w którym boki są murowane, a pod
trumną jest wylana kilkucentymetrowa posadzka i na którym zakłada się
sklepienie.
23. Przez grób rodzinny rozumie się przestrzeń zapewniającą pochowanie
dwu lub więcej trumien ze zwłokami. Przestrzeń ta nie może przekraczać
powierzchni przeznaczonej na dwa groby pojedyncze w poziomie, niezależnie
od ilości pięter stosowanych w głąb.
24. Do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów (np. marmuru,
granitu i innych rodzajów kamieni). Elementy nagrobka szczególnie te, które
zostały wykonane z metalu nie mogą wystawać poza poziomy obrys nagrobka
i winny być tak zainstalowane, aby nie stanowiły zagrożenia dla osób
przebywających w obrębie nagrobka. Wszelkie elementy kłute z metalu winny
mieć zakończenia obłe.
25. Nagrobki, jak i grobowce, nie mogą przekraczać ustalonych granic grobu.
Grobowce nie mogą utrudniać dostępu do innych grobów.
26. Na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu należy uzyskać zgodę
administratora, w szczególności na ekshumację zwłok, budowę nowego
pomnika, likwidację grobu, wykonywanie betonowych podestów, układanie
kostki brukowej przy grobie, stawianie ławek, sadzenie drzew czy krzewów
wysokopiennych.
27. Przed rozpoczęciem budowy nowego pomnika – nagrobka należy fakt ten
zgłosić u administratora. Kamieniarz wykonujący prace na cmentarzu musi
posiadać zgodę administratora cmentarza na rozpoczęcie pracy, a jeśli to
konieczne także na wjazd samochodu na teren cmentarza.
28. Nie zezwala się na umieszczanie na grobach oraz nagrobkach symboli i
przedmiotów wskazujących na subkultury lub w inny sposób nielicujący z
miejscem spoczynku zmarłych. Z uwagi na publiczny charakter cmentarza
należy także odstąpić od umieszczania na grobach i nagrobkach
czegokolwiek, co mogłoby naruszać uczucia i dobra osobiste osób trzecich.
Zabronione jest umieszczanie na grobach i nagrobkach napisów i
przedmiotów, które mogłyby zniesławić zmarłego złożonego w grobie lub
członków jego rodziny.
29. Obowiązek bezzwłocznego usunięcie napisów i przedmiotów o których
mowa w punkcie 28 niniejszego regulaminu nawet jeśli sam ich tam nie
zamieścił spoczywa na dysponencie grobu i winien to uczynić bez wezwania
administratora cmentarza
30. W trakcie wykonywania prac kamieniarskich zabrania się składania
narzędzi oraz elementów składanego nagrobka na innych grobach. Za
wszelkie uszkodzenia sąsiednich nagrobków wynikłych na skutek nieostrożnie
prowadzonych prac kamieniarskich odpowiada firma kamieniarska i
zleceniodawca tych prac.
31. Uszkodzenia sąsiednich nagrobków niezgłoszone administratorowi
cmentarza, lecz dające się zidentyfikować, jako powstałe w wyniku
nieostrożnie prowadzonych prac kamieniarskich uznawane są jako powstałe
z winy firmy kamieniarskiej i przez nią lub na jej koszt winny być usunięte. To
samo dotyczy infrastruktury ogólno cmentarnej oraz przy i na grobach
kwiatów, zniczy, ławek, krzewów, podestów, ułożonej kostki brukowej itp.
32. Po wykonaniu prac kamieniarskich należy uprzątnąć miejsce i otoczenie
przywrócić do stanu nienoszącego śladów prowadzonych prac. Wszelkie
prace z użyciem materiałów budowlanych mogących pozostawić trwałe ślady
należy prowadzić w sposób zapobiegający ich powstaniu
33. Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy nie zapobieżenia
szkodzie, powstałej na skutek nieostrożności w prowadzeniu prac
kamieniarskich lub złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialny jest
dysponent grobu, który się nim opiekuje.
34. Zabrania się zaśmiecania cmentarza. Wszystkie odpadki należy składać w
miejscu do tego przeznaczonym. Zabrania się spalania śmieci.
35. Do obowiązku przebywających na cmentarzu należy dbałość o mienie
ogólno cmentarne, a także bezzwłoczne reagowanie na stwierdzone
kradzieże, dewastacje i profanacje. W przypadku, gdy dysponent grobu
(najbliższa rodzina zmarłego) decyduje się zgłosić fakt np. dewastacji
nagrobka (nagrobków) organom ścigania winna to również zgłosić w
kancelarii parafialnej.
36. Każda osoba, a szczególnie parafianie będący na cmentarzu
stwierdziwszy zaistnienie realnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego
winny ten fakt bezzwłocznie zgłosić w kancelarii parafialnej. Gdy np.
zagrożeniem jest nadłamany konar drzewa lub ruchomy element pionowy
nagrobka należy zachować szczególną ostrożność i starać się w miarę
dostępnych środków to miejsce oznaczyć w sposób zapobiegający zaistnieniu
nieszczęśliwego wypadku.
37. Na każdej osobie przebywającej na cmentarzu spoczywa obowiązek
reagowania na kradzieże, dewastacje lub zachowania sprzeczne z niniejszym
regulaminem.
Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na parafialnej stronie
internetowej i może w całości lub w części być zmieniony bez
uprzedniego ogłoszenia.
o. Krzysztof Jezierski OMI
- proboszcz Parafii
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
w Grotnikach