Pobierz dokument

Komentarze

Transkrypt

Pobierz dokument
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12)
OPIS PATENTOWY
(19)
(21) Numer zgłoszenia: 352976
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(54)
PL
204836
(13) B1
(11)
(51) Int.Cl.
D03D 19/00 (2006.01)
D03D 23/00 (2006.01)
(22) Data zgłoszenia: 25.03.2002
Sposób wytwarzania tkaniny o splocie gazejskim oraz krosno tkackie do wytwarzania
tkaniny o splocie gazejskim
(73) Uprawniony z patentu:
Politechnika Łódzka,Łódź,PL
(43) Zgłoszenie ogłoszono:
06.10.2003 BUP 20/03
(45) O udzieleniu patentu ogłoszono:
26.02.2010 WUP 02/10
(72) Twórca(y) wynalazku:
Kazimierz Kopias,Chechło II,PL
Marek Gwardyński,Łódź,PL
Jan Wojtysiak,Krzywiec,PL
Marek Wiśniewski,Łódź,PL
Zbigniew Mikołajczyk,Aleksandrów Łódzki,PL
Bogdan Włodarczyk,Łódź,PL
(74) Pełnomocnik:
PL 204836 B1
Bałczewski Zbigniew Wojciech Ośrodek
Wynalazczości Politechniki Łódzkiej
2
PL 204 836 B1
Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania tkaniny o splocie gazejskim oraz krosno tkackie do wytwarzania tkaniny o splocie gazejskim.
Znany dotychczas sposób wytwarzania tkanin o splocie gazejskim polega na tym, że sąsiednie
nitki osnowowe okręca się wokół siebie z utworzeniem jednego lub więcej skrzyżowań nitek, po czym
ze skręconych ze sobą nitek tworzy się przesmyk w ten sposób, że nitkę lub nitki osnowowe okręcające wynosi z jednej lub drugiej strony nitki lub nitek osnowowych stojących tworząc górną gałąź przesmyku, zaś nitki stojące tworzą dolną gałąź przesmyku. W utworzony przesmyk wprowadza się wątek,
który dobija się następnie do brzegu tkaniny. Po odebraniu utworzonego w ten sposób fragmentu tkaniny, operacje skręcania nitek osnowy, tworzenia przesmyku, wprowadzania i dobijania wątku powtarza się. Do wytwarzania tkanin o splocie gazejskim tym sposobem stosuje się krosna zaopatrzone
w struny nicielnicowe o złożonej budowie, poruszane mechanizmami krzywkowymi, umożliwiające
grupowe, programowe sterowanie ruchem nitek osnowowych okręcających zarówno w płaszczyźnie
poziomej jak i pionowej.
Utrudnienia techniczne znanego sposobu wytwarzania tkanin o splocie gazejskim powodują,
iż tkaniny te wytwarzane są ze znacznie niższymi wydajnościami niż tkaniny o splotach podstawowych.
Sposób wytwarzania tkaniny o splocie gazejskim, według wynalazku polega na tym, że do strefy tkania wprowadza się dwie grupy ułożonych na przemian nitek osnowowych, po czym z nitek jednej
grupy formuje się, w drodze odchylenia ku dołowi, dolną gałąź przesmyku. Każdą z nitek osnowowych
drugiej grupy prowadzi się w jednym cyklu tworzenia przesmyku z jednej strony sąsiadującej z nią nitki
osnowowej pierwszej grupy, zaś w drugim cyklu formowania przesmyku - z drugiej strony tej samej
nitki, dzięki czemu uzyskuje się efekt okręcenia nitek osnowowych wokół siebie i równocześnie tworzy
się drugą, górną gałąź przesmyku. Do uformowanych przesmyków wprowadza się wątek, po czym
dobija się wątek do krawędzi tkaniny. Po odebraniu wytworzonego w ten sposób fragmentu tkaniny,
cykl formowania przesmyku, wątkowania i dobijania wątku powtarza się.
Krosno tkackie do wytwarzania tkaniny o splocie gazejskim, wyposażone w wał obrotowy z osadzonymi nań nierozłącznie płaszczkami do formowania przesmyku z wyfrezowanym na ich krawędzi
zewnętrznej rowkiem, przed którymi są usytuowane, równolegle do osi wałka obrotowego, grzebienie
igielnicowe, ruchomy i nieruchomy, do prowadzenia nitek osnowy, w których są zamocowane jedne
końce igielnie, w których drugich końcach są przelotowe otwory do przewlekania nitek osnowy, wyposażone nadto w płaszczki do dobijania wątku, mechanizm zasilający osnową, mechanizm wprowadzający wątek do przesmyku oraz mechanizm odbierający tkaninę, według wynalazku charakteryzuje się
tym, że płaszczki do dobijania wątku są osadzone na wale obrotowym, na przemian z płaszczkami
formującymi przesmyk, każda w połowie odległości między dwoma sąsiednimi płaszczkami do formowania przesmyku.
Rozwiązanie według wynalazku przyczynia się do uproszczenia i podwyższenia wydajności
procesu wytwarzania tkanin gazejskich, który realizowany jest na znanych krosnach tkackich bez konieczności zaopatrywania tych krosien w dodatkowe mechanizmy i zespoły.
Przedmiot wynalazku przedstawiono w przykładzie wykonania na rysunku perspektywicznym.
Do wytworzenia tkaniny gazejskiej stosowano dwie grupy nitek osnowowych 2, z których jedną
grupę wprowadzano igielnicami 10 nieruchomego grzebienia igielnicowego 8, w rowki 5 wyfrezowane
na obwodzie płaszczek 1 formujących przesmyki i odchylano przy pomocy tych płaszczek ku dołowi
tworząc dolną gałąź przesmyku. Drugą grupę nitek osnowowych 2 wprowadzano igielnicami 10 ruchomego grzebienia igielnicowego 9, między płaszczki 1 tworząc drugą, górna gałąź przesmyku.
W tak utworzony przesmyk wprowadzano wątek 7, który przenoszono wzdłuż szerokości tkaniny 12
i dobijano do jej krawędzi za pomocą płaszczek 6 do dobijania wątku 7. Po odebraniu wytworzonego
fragmentu tkaniny 12, ruchomy grzebień igielnicowy 9 przemieszczano, wzdłuż osi wałka 3, o odcinek
równy odległości między płaszczkami 1 formującymi przesmyk, po czym powtarzano cykl tworzenia
przesmyku, wprowadzania wątku 7 do przesmyku i dobijania wątku 7 do krawędzi tkaniny 12.
Krosno tkackie do wytwarzania tkaniny o splocie gazejskim jest wyposażone w wał obrotowy 3
z osadzonymi nań nierozłącznie, na przemian, płaszczkami i do formowania przesmyku, z wyfrezowanym na ich krawędzi zewnętrznej rowkiem 5 oraz płaszczkami 6 do dobijania wątku 7. Każda
z płaszczek 6 do dobijania wątku 7 jest usytuowana w połowie odległości między płaszczkami i do
formowania przesmyku. Przed płaszczkami 1 i 6 są usytuowane, równolegle do osi wałka obrotowego 3,
grzebienie igielnicowe, nieruchomy 8 i ruchomy 9, w których są zamocowane jedne końce igielnie 10,
PL 204 836 B1
3
w których drugich końcach są przelotowe otwory 11 do przewlekania nitek osnowowych 2. Krosno jest
nadto wyposażone w mechanizm zasilający osnową, mechanizm wprowadzający wątek 7 do przesmyku oraz mechanizm odbierający tkaninę 12.
Jedna grupa nitek osnowowych 2 zostaje doprowadzona, z mechanizmu zasilającego osnową,
do nieruchomego grzebienia igielnicowego 8, następnie przez otwory 11 igielnie 10 tego grzebienia
zostaje wprowadzona do rowków 5 wyfrezowanych na obwodzie płaszczek 1 formujących przesmyki.
Płaszczki 1 odchylają się nitki osnowowe 2 ku dołowi tworząc dolną gałąź przesmyku. Druga grupa
nitek osnowowych 2 zostaje doprowadzona, z mechanizmu zasilającego osnową, do ruchomego
grzebienia igielnicowego 9, po czym, przez otwory 11 igielnie 10 tego grzebienia zostaje wprowadzona między płaszczki 1 tworząc drugą, górna gałąź przesmyku. W tak utworzony przesmyk wprowadzany jest, za pomocą mechanizmu wprowadzającego, wątek 7, który, w czasie wykonywania przez
wałek 3 połowy pełnego obrotu, przemieszczany jest w kanale 4 utworzonym przez wycięcia płaszczek 1 wzdłuż szerokości tkaniny 12. W czasie dalszego obrotu wałka 3 płaszczki 6 doprowadzają
wątek 7 do krawędzi tkaniny 12 i dobijały go do niej krawędzią 13. Po odebraniu wytworzonego fragmentu tkaniny 12 za pomocą urządzenia odbierającego, ruchomy grzebień igielnicowy 9 zostaje
przemieszczony wzdłuż osi wałka 3 o odcinek równy odległości między płaszczkami 1 na wałku 3, po
czym powtarza się cykl tworzenia przesmyku, wprowadzania wątku 7 do przesmyku i dobijania wątku 7 do krawędzi tkaniny 12.
Zastrzeżenia patentowe
1. Sposób wytwarzania tkaniny o splocie gazejskim, polegający na formowaniu przesmyku
z okręconych wokół siebie nitek osnowy, wprowadzeniu wątku do uformowanego przesmyku, dobijaniu wątku do brzegu tkaniny i odbieraniu wytworzonego w ten sposób fragmentu tkaniny, po którym
cykl formowania przesmyku, wprowadzania wątku do przesmyku i dobijania wątku do krawędzi tkaniny
powtarza się, znamienny tym, że uzyskuje się prowadząc każdą z nitek osnowowych jednej ich grupy
w jednym cyklu formowania przesmyku z jednej strony sąsiadującej z nią nitki osnowowej drugiej grupy, zaś w drugim cyklu - z drugiej strony tej samej nitki, przy czym dolną gałąź przesmyku formuje się
z nitek osnowowych stojących w drodze odchylenia ich ku dołowi, zaś drugą, górną gałąź przesmykuz nitek osnowowych okręcających.
2. Krosno tkackie do wytwarzania tkaniny o splocie gazejskim, wyposażone w wał obrotowy
z osadzonymi nań nierozłącznie płaszczkami do formowania przesmyku z wyfrezowanym na ich krawędzi zewnętrznej rowkiem, przed którymi są usytuowane, równolegle do osi wałka obrotowego,
grzebienie igielnicowe, ruchomy i nieruchomy, do prowadzenia nitek osnowy, w których są zamocowane jedne końce igielnie, w których drugich końcach są przelotowe otwory do przewlekania nitek
osnowy, wyposażone nadto w płaszczki do dobijania wątku, mechanizm zasilający osnową, mechanizm wprowadzający wątek do przesmyku oraz mechanizm odbierający tkaninę, znamienne tym, że
płaszczki (6) do dobijania wątku (7) są osadzone na wale obrotowym (3), na przemian z płaszczkami (1) formującymi przesmyk, każda w połowie odległości między dwoma sąsiednimi płaszczkami (1)
do formowania przesmyku.
4
PL 204 836 B1
Rysunek
Departament Wydawnictw UP RP
Cena 2,00 zł.

Podobne dokumenty