Zasady udziału

Komentarze

Transkrypt

Zasady udziału
Zasady udziału
Regulamin udziału w Programie Akceleracyjnym „Mądry Biznes”.
1.Organizatorem Programu Akceleracyjnego „Mądry Biznes” jest iDid Inoffice&Cowork oraz Skynity
Consulting Agnieszka Blechacz-Barańska, zwani dalej Organizatorem.
2.Zasady przyjęć do Programu Akceleracyjnego „Mądry Biznes”.
a. Warunkiem przyjęcia do Programu Akceleracyjnego „Mądry Biznes” jest przesłanie wymaganych
dokumentów
(wymienionych
w
punkcie
8
Regulaminu).
b.
Do
Programu
przyjmowane
są
wyłącznie
pełnoletnie
osoby.
c. O przyjęciu do Programu decyduje Organizator studium, na podstawie złożonych dokumentów (formularza
zgłoszeniowego do Programu Akceleracyjnego „Mądry Biznes”), rozmowy rekrutacyjnej oraz dokonanej
wpłaty. W przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc o przyjęciu decyduje kolejność złożenia
kompletu dokumentów.
d. Z chwilą przyjęcia do Programu uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Warunki uruchomienia Programu Akceleracyjnego „Mądry Biznes”
a. Warunkiem uruchomienia I edycji Programu Akceleracyjnego „Mądry Biznes” jest zgłoszenie się minimalnej
ilości 10 uczestników.
b. Decyzja o uruchomieniu Programu Akceleracyjnego „Mądry Biznes” będzie podjęta przed ogłoszonym
terminem pierwszych zajęć.
c. W przypadku nie uruchomienia Programu Akceleracyjnego „Mądry Biznes” z powodu zbyt małej liczby
zgłoszeń, wniesione opłaty za uczestnictwo są zwracane w ciągu 7 dni po podjęciu decyzji.
3. Czas trwania i miejsce prowadzenia Programu Akceleracyjnego „Mądry Biznes”:
a. Program Akceleracyjny „Mądry Biznes” trwa od czerwca 2016 do Pażdziernika 2016,
b.Miejsce zajęć: iDid Inoffice&Cowork przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 93 ( 11 piętro) w Warszawie
4. Warunki zaliczenia
a. Warunkiem ukończenia Programu Akceleracyjnego „Mądry Biznes” jest regularny udział w zajęciach
(minimum 70 % czasu zajęć, co oznacza, że uczestnik może opuścić maksymalnie 3 dni zajęć) oraz napisanie
własnoręcznie Biznesplanu do swojego projektu biznesowego.
b. Absolwentki uzyskają dyplom ukończenia Programu Akceleracyjnego „Mądry Biznes”
5. Rezygnacja z udziału w Programie Akceleracyjnym „Mądry Biznes”
W wypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Programie Akceleracyjnym „Mądry Biznes”
jego rozpoczęcia wniesiona opłata jest zwracana:
przed terminem
a. Jeśli rezygnacja nastąpi na minimum 14 dni przed terminem inauguracji Programu Akceleracyjnego „Mądry
Biznes” zwracane są wszystkie wniesione opłaty z wyjątkiem zadatku w wysokości 300 zł, który nie podlega
zwrotowi.
b. Jeśli rezygnacja nastąpi później niż na 14 dni przed terminem inauguracji Programu Akceleracyjnego „Mądry
Biznes”,
wniesione
przez
Uczestników
dotychczas
opłaty
nie
są
zwracane.
6. Uprawnienia i obowiązki uczestników Programu Akceleracyjnego „Mądry Biznes”.
Uczestnik ma prawo do:
a. zdobywania wiedzy i rozwijania własnych zainteresowań
b. brania udziału w 10 blokach szkoleniowo-warsztatowych tj:
I -Blok Prawny – co możemy? Co musimy? Jaką formę prawną wybrać? Co warto wiedzieć na temat
zawieranych umów, regulaminów czy baz danych?
II - Mapa Marzeń Biznesu – plany biznesowe i marzenia do zrealizowania w biznesie.
III - Modelowanie Biznesowe i charakterystyka grupy odbiorców – model biznesowy, wykorzystanie
zasobów oraz jak widzą mnie inni?
IV – Tożsamość marki –jak budować swoją markę i jak ją charakteryzować?
V- Wyznaczanie i osiąganie celów.
VI – Sprzedaż i efekt wow Klienta.
VII – Marketing internetowy – jak komunikować się w sieci, jak docierać i pozyskiwać Klientów
VIII – Pozyskiwanie środków na Start – skąd wziąć pieniądze na biznes bez historii kredytowej???
IX – Finanse i budżetownaie firmy – jak dobrze zrobić analizę finansową firmy i przewidzieć cash flow
firmy
X – Księgowość – co, gdzie i jak mogę rozliczyć? Kopalnia wiedzy, jakie rachunki warto zbierać.
c. indywidualnych konsultacji i networkingu
d. 5 sesji „Burzy Mózgów” – gdzie na bieżąco będą konsultowane bariery i problemy w budowaniu własnej
firmy.
e. 2 spotkań z Gośćmi Specjalnymi.
Uczestniczka ma obowiązek
a. uczestniczenia w minimum 70 % czasu wszystkich zajęć (tj. może opuścić maksimum 3 dni zajęć)
b. terminowego wnoszenia opłaty określonej w regulaminie Programu na rzecz Organizatora
c. ukończenia wymaganego minimum zadań (prezentowanych na I zjeździe)
d. ukończenia własnego biznesplanu do projektu biznesowego, z którym uczestnik zgłosił się do Programu ( i
przesłania go najpóźniej do 29.10.2016r.)
7. Zgłoszenia
a. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie od 14 maja 2016 do 31 maja 2016.
b. Liczba miejsc: do 20 osób.
c. W wypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc w Programie o przyjęciu decyduje kolejność złożenia
kompletu dokumentów.
8. Wymagane dokumenty:
a. Formularz Zgłoszeniowy – wniosek o przyjęcie do Programu znajduje się na stronie madry-biznes.pl
b. CV
c. Jedno zdjęcie (tzw. legitymacyjne).
Adres e-mail przesyłania dokumentów:
[email protected]
9. Koszt
a. Wartość uczestnictwa w Programie Akceleracyjnym „Mądry Biznes” wynosi 5850 zł.
b. Dzięki wsparciu Partnerów, w tym Partnera Strategicznego jakim jest iDid Inoffice&Cowork całkowity
udział własny, który ponosi Uczestnik Programu Akceleracyjnego „Mądry Biznes” wynosi 1100 pln.
c. Obowiązuje zadatek w wysokości 300 pln płatny w terminie 3 dni od momentu wysłania zgłoszenia do
Programu.
d. Pozostałą płatność należy uiścić w ciągu 7 dni od otrzymania przez Uczestnika drogą e-mailową decyzji o
przyjęciu do Programu Akceleracyjnego „Mądry Biznes”.
Wpłaty należy dokonywać na numer konta bankowego: 36 1910 1048 2215 8403 1693 0001 Tytuł przelewu:
Imię i nazwisko uczestnika_Opłata za udział w I edycji Programu „Mądry Biznes”.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie Programu Akceleracyjnego „Mądry
Biznes” a także zmiany osób prowadzących zajęcia.
11. Przesłanie formularza aplikacyjnego do Programu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i
zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, kosztu udziału oraz warunków uczestnictwa.
12. Uczestnik, przyjęty do Programu Akceleracyjnego „Mądry Biznes”, wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć,
materiałów audio, oraz wideo z jej wizerunkiem zarejestrowanych w trakcie zajęć w Programie na potrzeby
promocji Programu i działań iDid sp. z o.o.
13. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
a. zdarzenia uniemożliwiające uruchomienie Programu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie
mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej;
b. nie doręczenie Uczestniczce potwierdzenia przyjęcia do Programu spowodowane nie podaniem przez
Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.
14. Niniejszy Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora
www.madry-biznes.pl.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania dostawców usług internetowych, a w
szczególności niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez Uczestniczki zobowiązań określonych w
niniejszym Regulaminie spowodowane takim działaniem lub zaniechaniem.
16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego Regulaminu Konkursu
w trakcie trwania Konkursu.
17. Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Blechacz-Barańska, tel. 732 55 32 32 lub [email protected]

Podobne dokumenty