Zgłoszenia patentowe opublikowane

Komentarze

Transkrypt

Zgłoszenia patentowe opublikowane
ZGŁOSZENIA PATENTOWE INSTYTUTU CHEMII FIZYCZNEJ PAN
Terytorium
Nr zgłoszenia
Data
zgłoszenia
Link do
zgłoszenia
Polska
P-411554
2015-03-13
LINK
Mikroprzepływowy układ zwłaszcza do automatycznego
Tomasz Kamiński, Magdalena Czekalska,
30 tworzenia dwuwarstw fosfolipidowych i badania aktywno ci
Piotr Garstecki
białek błonowych
Polska
P-410696
2014-12-31
LINK
Maciej Cieplak, Katarzyna Szwabińska,
Nowy przewodzący polimer bisbitiofenowy, wdrukowany
Chandra Bikram KC, Paweł Borowicz,
29 molekularnie za pomocą białek, w tym ludzkiej albuminy,
Krzysztof Noworyta, Francis D'Souza,
sposób jego przygotowania i jego zastosowanie
Włodzimierz Kutner
Polska
P-409982
2014-11-03
LINK
Nowy przewodzący polimer bisbitiofenowy, wdrukowany
molekularnie za pomocą neopteryny, i sposób jego Piyush S. Sharma, Agnieszka Wojnarowicz,
28 przygotowania oraz zastosowanie tego polimeru jako Marta Sosnowska, Francis D'Souza,
warstwy rozpoznającej czujnika chemicznego do Włodzimierz Kutner
selektywnego wykrywania i/lub oznaczania neopteryny
Polska
P-409981
2014-09-29
LINK
Nowy przewodzący bisbitiofenowy polimer molekularnie
wdrukowany za pomocą 2,4,6 trinitrofenolu, sposób jego
27 przygotowania oraz jego zastosowanie do selektywnego
wykrywania i/lub oznaczania nitroaromatycznych związków
wybuchowych metodą spektroskopii fluorescencyjnej
Tan-Phat Huynh, Agnieszka Wojnarowicz,
Alina Majka, Piotr Wo nicki, Paweł
Borowicz, Francis D'Souza, Włodzimierz
Kutner
Polska
P-409656
2014-09-30
LINK
Spektrofotometryczny sposób oznaczania zawarto ci złota w Tomasz Andryszewski, Michalina Iwan,
26 roztworach, strukturach porowatych lub na powierzchniach Patrycja Kalińska, Marcin Żiałkowski,
Robert Hołyst
ciał stałych, zwłaszcza zawierających złote nanoobiekty
Polska
P-409626
2014-09-29
LINK
Lp
Tytuł
Twórcy
2015
Nowy sposób wytwarzania stałych nanokompozytów metali Tomasz Andryszewski, Michalina Iwan,
1 szlachetnych z matrycą polimerową o wła ciwo ciach Jakub Sęk, Marcin Żiałkowski, Robert
katalitycznych
Hołyst
2014
Sposób pokrywania nanocząsteczkowego węglanu wapnia
Paweł Gierycz, Małgorzata Wszelaka-Rylik,
25 warstwą α-cyklodekstryny, produkt otrzymany tym
Katarzyna Piotrowska
sposobem i jego zastosowanie
Polska
P-409581
2014-09-24
LINK
Układ mikroprzepływowy do mieszania, przeznaczony
Adam Samborski, Paweł Jankowski, Jacek
24 zwłaszcza do przygotowania próbki krwi do analizy, oraz
A. Michalski, Judyta Węgrzyn
sposób mieszania dwóch segmentów płynów
Polska
P-409493
2014-09-16
LINK
Układ mikroprzepływowy do sedymentacji, przeznaczony
Adam Samborski, Paweł Jankowski, Jacek
23 zwłaszcza do przygotowania próbki krwi do analizy, oraz
A. Michalski, Judyta Węgrzyn
sposób przygotowania próbki krwi do analizy
Polska
P-409492
2014-09-16
LINK
Mikroprzepływowy układ zwłaszcza do automatycznego
Magdalena Czekalska, Tomasz Kamiński,
22 tworzenia dwuwarstw fosfolipidowych i badania aktywno ci
Piotr Garstecki
białek błonowych
Finlandia
FI 20145802
2014-09-12
LINK
Nowy sztuczny oligomer o sekwencji zasad nukleinowych
ATATTT komplementarny do promotorowej sekwencji
21 TATAAA, sztuczna nić promotora DNA zawierająca ten
oligomer i jej zastosowanie do selektywnego wykrywania i
oznaczania oligonukleotydu TATAAA
Agnieszka Pietrzyk-Le, Katarzyna Bartołd,
Krzysztof Noworyta, Wojciech Lisowski,
Mariusz Pietrzak, Małgorzata WszelakaRylik,
Włodzimierz
Kutner,
Francis
D’Souza, Silvia Cauteruccio, Emanuela
Licandro, Francesco Sannicolo, Patrizia R.
Mussini
Polska
P-409329
2014-08-29
LINK
Nowa sonda DNA zawierająca pochodne tiofenu i sposób
jej wytwarzania, warstwa przewodzącego polimeru
wdrukowywanego molekularnie z zastosowaniem tych
20
pochodnych i sposób jej wytworzenia oraz zastosowanie tej
sondy do selektywnego wykrywania i oznaczania
oligonukleotydu TATAAA
Katarzyna Bartołd, Agnieszka Pietrzyk-Le,
Tan-Phat Huynh, Zofia Iskierko, Krzysztof
Noworyta, Marta Sosnowska, Wojciech
Lisowski, Włodzimierz Kutner, Francis
D’Souza, Silvia Cauteruccio, Emanuela
Licandro, Francesco Sannicolo, Patrizia R.
Mussini
Polska
P-409328
2014-08-29
LINK
Nowy salicylidenowy kompleks niklu(II) i sposób jego
wytwarzania, nowy sposób wytwarzania produktu
pierwszego etapu wytwarzania tego kompleksu, ligand
Kamila Łępicka, Piotr Pięta, Paweł
będący produktem drugiego etapu wytwarzania tego
Borowicz, Aleksander Shkurenko, Leszek
19
kompleksu i sposób jego wytwarzania oraz polimer
Stobiński, Włodzimierz Kutner
przewodzący wytworzony przez polimeryzcję tego
kompleksu, sposób jego wytwarzania i zastosowanie jako
materiału elektrodowego do superkondensatorów
Polska
P-409326
2014-08-29
LINK
Nowy przewodzący bisbitiofenowy polimer molekularnie
Agnieszka Wojnarowicz, Piyush S. Sharma,
wdrukowany za pomocą karnozyny i sposób jego
Marta Sosnowska, Wlodzimierz Kutner,
18
przygotowania oraz zastosowanie tego polimeru do
Francis D'Souza
selektywnego wykrywania i/lub oznaczania karnozyny
Polska
P-409325
2014-08-29
LINK
Platforma do badań substancji chemicznych oraz
Evelin Witkowska, Tomasz Szymborski,
17 mikroorganizmów techniką wzmocnionej powierzchniowo
Jacek Waluk, Agnieszka Michota-Kamińska
spektroskopii Ramana i sposób jej otrzymywania
Polska
P-409210
2014-08-19
LINK
Szwecja
SE 1450922-8
2014-08-04
LINK
Szwecja
SE 1450912-9
2014-07-23
LINK
Polska
P-408785
2014-07-09
LINK
Wielka
Brytania
GB 1412023.2
2014-07-07
LINK
Sposób otrzymywania platformy z miedzi do pomiarów
powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana i platforma
16
z miedzi do pomiarów powierzchniowo wzmocnionego
efektu Ramana
Sposób modyfikowania katalizatora palladowo-złotego,
15 zwłaszcza do reakcji wodoroodchlorowania czterochlorku
węgla
Aneta Kowalska,
Kamińska, Witold
Tkacz
Magdalena
Karpiński
Agnieszka MichotaAdamkiewicz, Marek
Bonarowska,
Zbigniew
Sposób osadzania nanocząstek metalu na powierzchni w Monika Księ opolska-żocalska, Weronika
14 procesie elektrochemicznym, powierzchnia otrzymana tym Michałowicz, Marta Siek, Joanna Niedziółkasposobem i jej zastosowanie
Jönsson, Marcin Opałło, Robert Hołyst
13
Sposób wytwarzania pochodnych 1,3,5-triarylobenzenu i Marek
Pietraszkiewicz,
Michał
truksenu
Maciejczyk, Krzysztof P. żórski
R.
Andrzej Borodziński, Karol Juchniewicz,
Katalizator Pd/ZrO2/C, sposób otrzymywania katalizatora Piotr Kędzierzawski, Agata Zimoch,
12 Pd/ZrO2/C, jego zastosowanie w ogniwach paliwowych na Krzysztof
Jan
Kurzydłowski,
Artur
kwas mrówkowy oraz takie ogniwo paliwowe
Małolepszy, Marta Mazurkiewicz, Anna
Mikołajczuk-Zychora, Leszek Stobiński
Polska
P-408564
2014-06-16
LINK
Pochodne tiofenu i sposób ich otrzymywania, warstwa
rozpoznającego polimeru przewodzącego wytworzonego
Zofia Iskierko, Marta Sosnowska, Piyush S.
metodą wdrukowywania molekularnego z zastosowaniem
Sharma,
Francis
D'Souza,
Tiziana
11
pochodnych tiofenu, sposób jej otrzymywania, jak równie
Benincori, Krzysztof Noworyta
jej zastosowanie do selektywnego wykrywania i oznaczania
inozyny
Polska
P-408507
2014-06-11
LINK
Nowa pochodna bis(2,2'-bitienylo)metanu i sposób jej
wytwarzania, warstwa molekularnie wdrukowanego
10 polimeru, sposób jej wytwarzania i jej zastosowanie do
selektywnego wykrywania i oznaczania związków
nitroaromatycznych
Tan-Phat Huynh, Marta Sosnowska, Janusz
Sobczak, Chandra Bikram K.C., Vladimir N.
Nesterov, Francis D'Souza, Włodzimierz
Kutner
Wielka
Brytania
GB 1409820.6
2014-06-03
Warstwy rozpoznających polimerów przewodzących
wytworzonych metodą wdrukowywania molekularnego i
9
sposób ich otrzymywania, jak równie ich zastosowanie do
selektywnego wykrywania i oznaczania D- i L-arabitolu
Marcin Dąbrowski, Piyush Sindhu Sharma,
Krzysztof Noworyta, Witold Adamkiewicz,
Zofia Iskierko, Matthias Heim, Alexander
Kuhn, Włodzimierz Kutner
Polska
P-408290
2014-05-22
LINK
Pochodne bis(2,2'-bitienylo)metanu i sposoby ich
wytwarzania, warstwa rozpoznającego polimeru utworzona
8 metodą wdrukowania molekularnego i sposób jej
otrzymywania, jak równie
jej zastosowanie do
selektywnego oznaczania i uwalniania nikotyny
Tan-Phat Huynh, Chandra Bikram K.C.,
Marta Sosnowska, Janusz Sobczak, Vladimir
N. Nesterov, Francis D'Souza, Włodzimierz
Kutner
Polska
P-407167
2014-02-13
LINK
Polska
P-407090
2014-02-05
LINK
Polska
P-407087
2014-02-05
LINK
Adam Le niewski, Marcin Ło , Martin
Kolorymetryczny sensor do wykrywania i/lub identyfikacji
Jönsson-Niedziółka,
Anna
Krajewska,
7 wirusów i bakteriofagów, zwłaszcza adenowirusów i
Katarzyna Szot, Joanna Ło , Joanna
bakteriofagów T7
Niedziółka-Jönsson
Sposób wykrywania powstawania kompleksów pomiędzy Aldona Majcher, Anna Lewandrowska,
6
makromolekułą a ligandem
Robert Hołyst
Jan Paczesny, Katarzyna Wybrańska,
Niedziółka-Jönsson,
Monika
Materiał kompozytowy, sposób jego otrzymywania i jego Joanna
5
Wadowska,
Robert
Hołyst,
Marcin
zastosowanie
Żiałkowski
Nowe
niesymetryczne
spirotrukseny,
sposób
ich
Michał
R.
Maciejczyk,
Marek
4 wytwarzania i ich zastosowanie zwłaszcza w organicznej
Pietraszkiewicz, Krzysztof P. żórski
elektronice i optoelektronice
Nowe niesymetryczne heterotrukseny, sposób ich
Michał
R.
Maciejczyk,
Marek
3 wytwarzania i ich zastosowanie zwłaszcza w organicznej
Pietraszkiewicz, Krzysztof P. żórski
elektronice i optoelektronice
Sposób przygotowania elektrody węglowej, elektroda
Anna Celebańska, Adam Le niewski, Marcin
2 otrzymana tym sposobem oraz jej zastosowanie do
Opałło, Joanna Niedziółka-Jönsson
oznaczania tiocholiny
Platforma i jej zastosowanie do detekcji i/lub identyfikacji
mikroorganizmów,
zwłaszcza
bakterii,
techniką Tomasz Szymborski, Evelin Witkowska,
Adamkiewicz,
Jacek
Waluk,
1 powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana oraz sposób Witold
osadzania tych mikroorganizmów na wytworzonych Agnieszka Michota - Kamińska
platformach
Polska
P-407008
2014-01-30
LINK
Polska
P-407007
2014-01-30
LINK
Polska
P-407006
2014-01-30
LINK
Polska
P-406915
2014-01-23
LINK
Polska
P-406900
2014-01-22
LINK
2013
38
Sposób modyfikowania powierzchni nanokompozytami, Katarzyna Wybrańska, Jan Paczesny,
materiał nanokompozytowy i jego zastosowanie
Marcin Żiałkowski, Robert Hołyst
wiat
PCT/EP2013/07
5709
2013-12-05
LINK
37
Sposób modyfikowania powierzchni nanokompozytami, Katarzyna Wybrańska, Jan Paczesny,
materiał nanokompozytowy i jego zastosowanie
Marcin Żiałkowski, Robert Hołyst
Polska
P-406393
2013-12-05
LINK
źl bieta Guziewicz, Dmytro Snigurenko,
Sposób otrzymywania platformy do badań substancji
Krzysztof Kopalko, Evelin Witkowska,
36 chemicznych techniką wzmocnionej powierzchniowo
Tomasz Szymborski, Agnieszka Michota spektroskopii Ramana i otrzymana tym sposobem platforma
Kamińska
Polska
P-406026
2013-11-13
LINK
Katalizator Ru/Pd/C, sposób otrzymywania katalizatora
Piotr Kędzierzawski, Anna Mikołajczuk,
35 Ru/Pd/C, jego zastosowanie w ogniwach paliwowych na
Andrzej Borodziński, Leszek Stobiński
kwas mrówkowy oraz takie ogniwo paliwowe
Niemcy
DE 10 2013 112
288.4
2013-11-08
LINK
Mikroprzepływowy układ zwłaszcza do automatycznego
Tomasz Kamiński, Magdalena Czekalska,
34 tworzenia dwuwarstw fosfolipidowych o zmiennej i
Piotr Garstecki
kontrolowanej wielko ci oraz jego zastosowanie
Polska
P-405819
2013-10-29
LINK
Sposób łączenia płytek z materiałów polimerowych,
Tomasz Szymborski, Paweł Jankowski, Piotr
33 zwłaszcza o wysokim module Younga oraz układ
Garstecki
mikroprzepływowy wykonany tym sposobem
Polska
P-405650
2013-10-15
LINK
Polska
P-405651
2013-10-15
LINK
wiat
PCT/PL2013/00
0129
2013-10-02
LINK
Mikroczujnik do wyznaczania stę enia wodoru w
Justyna Jędraszko, Wojciech Adamiak,
30 roztworach wodnych i sposób wyznaczania stę enia wodoru
Wojciech Nogala, Marcin Opałło
w roztworach wodnych
Polska
P-405395
2013-09-19
LINK
Sposób wyznaczania stę enia wodoru w roztworach Justyna Jędraszko, Wojciech Adamiak,
wodnych
Wojciech Nogala, Marcin Opałło
Polska
P-408683
wydzielone z
P-405395
2013-09-19
LINK
Marek Knor, Tomasz Jaroch, Ryszard Du ,
Robert Nowakowski
Polska
P-405384
2013-09-18
LINK
Mikroprzepływowy układ zwłaszcza do automatycznego
Magdalena Czekalska, Tomasz Kamiński,
27 tworzenia dwuwarstw fosfolipidowych i badania aktywno ci
Piotr Garstecki
białek błonowych
Polska
P-405321
2013-09-12
LINK
Matryca polikrzemianowa, sposób jej otrzymywania i jej Marcin Opałło, Anna Celebańska, Ewa
zastosowanie
Ro niecka, Olga Krysiak
Polska
P-405269
2013-09-09
LINK
25 Węglowa elektroda wielowarstwowa i jej zastosowanie
Marcin Opałło, Anna Celebańska, Marcin
Szymon Filipiak, Justyna Jędraszko, Adam
Le niewski, Martin Jönsson-Niedziółka
Polska
P-405159
2013-08-29
LINK
Sposób kompresji spektralnej krótkich impulsów laserowych
24 wiatła o szerokim widmie oraz układ optyczny do takiej
kompresji
Układ do fotokatalitycznej degradacji lotnych związków
23
organicznych
Michał Nejbauer, Yuriy Stepanenko,
Czesław Radzewicz, Paweł Wnuk, Piotr
Skibiński, Michał Laskownicki
Juan Carlos Colmenares Quintero, Paweł
Lisowski
Wielka
Brytania
GB 1315047.9
2013-08-22
LINK
Polska
P-405094
2013-08-19
LINK
Reaktor mikroprzepływowy zwłaszcza do prowadzenia Tomasz Szymborski, Paweł Jankowski, Piotr
reakcji chemicznych
Garstecki
Janusz Lewiński, Daniel Prochowicz, Kamil
31 Sposób otrzymywania materiałów porowatych typu MOŻ
Sokołowski
32
29
28 Detektor wodoru
26
22
Sposób modyfikowania własno ci mechanicznych stopu
Marek Tkacz
tytanowo-aluminiowego i otrzymany tym sposobem stop
Polska
P-405033
2013-08-08
LINK
Polska
P-404988
2013-08-06
LINK
Polska
P-404974
2013-08-02
LINK
Polska
P-404975
2013-08-02
LINK
Polska
P-404842
2013-07-25
LINK
Polska
P-404606
2013-07-09
LINK
Sposób przygotowania bioczujnika wykorzystującego
Jan Paczesny, Marcin Ło , Łukasz Richter,
16 uporządkowane warstwy bakteriofagów jako element
Marcin Żiałkowski, Robert Hołyst
sensoryczny i taki bioczujnik
Polska
P-404582
2013-07-08
LINK
Janusz Sobczak, Aleksander Jabłoński,
Włodzimierz Kutner, Krzysztof Noworyta,
Andreas Glenz
Europa
EP 13174926.9
2013-07-03
LINK
Polska
P-404256
2013-06-10
LINK
Sposób otrzymywania platformy z miedzi do pomiarów
Aneta Kowalska,
powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana i platforma
Kamińska, Witold
21
z miedzi do pomiarów powierzchniowo wzmocnionego
Tkacz
efektu Ramana
Agnieszka MichotaAdamkiewicz, Marek
Sposób aktywacji katalizatorów palladowego i platynowego
osadzonych na fluorku glinu, zwłaszcza do izomeryzacji n- Ostap Machynskyy,
20
alkanów, lekkiej frakcji benzyny, lekkiej i cię kiej frakcji Zbigniew Karpiński
nafty oraz aktywowane tym sposobem katalizatory
19 Sposób wygładzania powierzchni poliwęglanu
Kemnitz,
Paweł Dębski, Sławomir Jakieła, Paweł
Jankowski, Dominika Ogończyk, Piotr
Garstecki
Sposób modyfikowania katalizatora palladowo-złotego,
zwłaszcza do reakcji wodoroodchlorowania czterochlorku Magdalena
18
węgla i otrzymany tym sposobem katalizator palladowo- Karpiński
złoty o odpowiedniej budowie aktywnej fazy metalicznej
17
Erhard
Bonarowska,
Zbigniew
Sposób wytwarzania pochodnych 1,3,5-triarylobenzenu i Marek
Pietraszkiewicz,
Michał
truksenu
Maciejczyk, Krzysztof P. żórski
15 Przeno na walizka pró niowa z wziernikiem
Sposób otrzymywania monowarstwy zbudowanej z gęsto
upakowanej warstwy nanocząstek pokrytych ligandami Volodymyr Sashuk, Katarzyna
14
hydrofilowymi i hydrofobowymi, monowarstwa i Marcin Żiałkowski, Robert Hołyst
zastosowanie monowarstwy do pokrywania powierzchni
R.
Winkler,
Sposób modyfikowania powierzchni nanokompozytami, Katarzyna Wybrańska, Jan Paczesny,
materiał nanokompozytowy i jego zastosowanie
Marcin Żiałkowski, Robert Hołyst
Polska
P-404257
2013-06-10
LINK
Anna
Mikołajczuk-Zychora,
Andrzej
Katalizator Pd/C, sposób otrzymywania katalizatora Pd/C,
Borodziński, Piotr Kędzierzawski, Leszek
jego zastosowanie w reakcji elektroredukcji tlenu w
12
Stobiński, Marta Mazurkiewicz, Artur
ogniwach paliwowych na kwas mrówkowy oraz takie
Małolepszy,
Agata
Kierzek,
Karol
ogniwo paliwowe
Juchniewicz
Polska
P-404242
2013-06-07
LINK
Nowa pochodna bis(2,2'-bitienylo)metanu i sposób jej
wytwarzania, warstwa molekularnie wdrukowanego
11 polimeru, sposób jej wytwarzania i jej zastosowanie do
selektywnego wykrywania i oznaczania związków
nitroaromatycznych
Polska
P-404175
2013-06-03
LINK
Holandia
NL 2010852
2013-05-24
LINK
13
Tan-Phat Huynh, Marta Sosnowska, Janusz
Sobczak, Chandra Bikram K.C., Vladimir N.
Nesterov, Francis D'Souza, Włodzimierz
Kutner
Yuriy Stepanenko, Tomasz Pietruszka,
Układ optyczny biegu wiązek laserowych w streczerze w Michał Nejbauer, Paweł Wnuk, Czesław
10
Radzewicz,
Piotr
Skibiński,
Michał
geometrii Öffnera
Laskownicki
Pochodna [C60]fulerenu i sposób jej wytwarzania, warstwa
molekularnie wdrukowanego polimeru fulerenowego i
9 sposób jej wytwarzania oraz ich zastosowanie do
selektywnego wykrywania i oznaczania adenozyno-5'trifosforanu (ATP)
Piyush S. Sharma, Marcin Dąbrowski,
Krzysztof Noworyta, Chandra Bikram K.C.,
Tan-Phat Huynh, Janusz Sobczak, Francis
D'Souza, Włodzimierz Kutner
Polska
P-403789
2013-05-07
LINK
Nowy bis(2,2’-bitienylo)-(4-hydroksyfenylo)metanowy ester
biotyny, sposób jego wytwarzania, oraz zawierająca ten
8
ester warstwa rozpoznającego polimeru i jej zastosowanie
do wykrywania i/lub oznaczania oligonukleotydów
Marta Sosnowska, Piotr Pięta, Piyush S.
Sharma, Chandra Bikram K.C., Bandi
Venugopal, Francis D'Souza, Włodzimierz
Kutner
Polska
P-403766
2013-05-06
LINK
7
Sposób wytwarzania mezoporowatych materiałów opartych Janusz Lewiński, Kamil Sokołowski, Anna
na nanocząstkach węglanu cynku oraz zastosowanie
Cie lak
Polska
P-403568
2013-04-17
LINK
6
Układ do wytwarzania kropli wielokrotnie zło onych i Jan Guzowski, Piotr Garstecki, Sławomir
sposób wytwarzania takich kropli
Jakieła
Polska
P-403548
2013-04-15
LINK
Pochodne tiofenu, molekularnie wydrukowany polimer
utworzony za pomocą polimeryzacji pochodnych tiofenu i
5 zastosowanie tego polimeru do selektywnego oznaczania i
kontrolowanego uwalniania adenozyno 5'-trifosforanu
(ATP)
Tan-Phat Huynh, Agnieszka Pietrzyk-Le,
Chandra Bikram K.C., Krzysztof Noworyta,
Janusz
Sobczak,
Francis
D'Souza,
Włodzimierz Kutner
Wielka
Brytania
GB 1302943.4
2013-02-20
LINK
Sposób wyznaczania wydajno ci podwójnego znakowania
Sen Hou, Lili Sun, Stefan Wieczorek, Tomasz
dwuniciowego DNA barwnikiem fluorescencyjnym z
Kalwarczyk, Tomasz Kamiński, Robert
4
zastosowaniem spektroskopii korelacji fluorescencji oraz
Hołyst
jego zastosowanie w analizie biochemicznej
Polska
P-402764
2013-02-14
LINK
Bis(2,2'-bitienylo)metan podstawiony zasadą nukleinową i
sposób jego wytwarzania, warstwa molekularnie
Tan-Phat
Huynh,
3 wdrukowanego polimeru i sposób jej wytwarzania oraz
Włodzimierz Kutner
zastosowanie warstwy molekularnie wdrukowanego
polimeru do wykrywania i uwalniania 5-fluorouracylu
Polska
P-402675
2013-02-05
LINK
Polska
P-402624
2013-01-31
LINK
Niemcy
DE 10 2013 100
494.6
2013-01-18
LINK
Michał Nejbauer, Yuriy Stepanenko,
Sposób uzyskiwania strojonych wąskopasmowych impulsów
Czesław Radzewicz, Paweł Wnuk, Piotr
32
wiatła ze ródła krótkich impulsów wiatła
Skibiński, Bartłomiej Białkowski
Holandia
NL 2009996
2012-12-17
LINK
Sposób równomiernego pokrywania schropowaconej
elektrochemicznie powierzchni srebra warstwą złota o Evelin Witkowska, Sivanesan Arumugam,
31 wysoce rozbudowanej powierzchni i platforma do pomiarów Agnieszka Kamińska, Witold Adamkiewicz,
powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana, zwłaszcza Jacek Waluk
dla bakterii
Polska
P-402089
2012-12-17
LINK
2
Sposób wytwarzania nanocząstek tlenku cynku i ich Piotr Krupiński,
zastosowanie
Janusz Lewiński
Francis
Arkadiusz
D´Souza,
Kornowicz,
Sposób separacji na ądanie materiału paramagnetycznego
Paweł Dębski, Piotr Garstecki, Sławomir
1 z kropli oraz układ do separacji na ądanie materiału
Jakieła
paramagnetycznego z kropli
2012
Sposób wytwarzania amoniowo-merkaptanowych ligandów
Tomasz Andryszewski, Michalina Iwan,
i ich zastosowanie w funkcjonalizacji powierzchni
Marzena Wydryszek, Marcin Żiałkowski,
30
nanocząstek metali oraz sposób funkcjonalizacji
Robert Hołyst
powierzchni nanocząstek metali, zwłaszcza złota
Polska
P-402057
2012-12-14
LINK
Katalizator Ru/Pd/C, sposób otrzymywania katalizatora
Piotr Kędzierzawski, Anna Mikołajczuk,
29 Ru/Pd/C, jego zastosowanie w ogniwach paliwowych na
Andrzej Borodziński, Leszek Stobiński
kwas mrówkowy oraz takie ogniwo paliwowe
Polska
P-401742
2012-11-23
LINK
Szwajcaria
CH 02487/12
2012-11-23
LINK
Polska
P-401693
2012-11-20
LINK
Polska
P-401074
2012-10-05
LINK
Polska
P-401054
2012-10-04
LINK
Polska
P-401055
2012-10-04
LINK
Polska
P-400752
2012-09-12
LINK
Holandia
NL 2009442
2012-09-11
LINK
Holandia
NL 2009403
2012-09-03
LINK
Sposób zabezpieczenia powierzchni poliwęglanu, zwłaszcza
powierzchni kanału mikroprzepływowego z poliwęglanu,
przed działaniem rozpuszczalników organicznych oraz Paweł Jankowski,
28
powierzchnia poliwęglanu, zwłaszcza powierzchnia kanału Piotr Garstecki
mikroprzepływowego z poliwęglanu, zabezpieczona tym
sposobem
Dominika
Ogończyk,
Sposób osadzania nanocząstek metalicznych na powierzchni
Juan
Carlos
Colmenares
Quintero,
27 materiałów półprzewodnikowych oraz powierzchnia
Agnieszka Magdziarz
otrzymana tym sposobem
Janusz Lewiński, Daniel Prochowicz, Kamil
26 Sposób otrzymywania materiałów porowatych typu MOŻ
Sokołowski
25
Sposób tworzenia
woda/powietrze
nanodrutów
na
granicy
faz
Sposób tworzenia swobodnych cienkich filmów kropek
24 kwantowych na granicy faz woda/powietrze i swobodne
cienkie filmy
Sposób kompresji spektralnej krótkich impulsów laserowych
23 wiatła o szerokim widmie oraz układ optyczny do takiej
kompresji
Jan Paczesny, Monika Wadowska, Zbigniew
Wróbel, Kinga Matuła, Igor Dzięcielewski,
Janusz Lewiński, Robert Hołyst
Jan Paczesny, Monika Wadowska, Zbigniew
Wróbel, Kinga Matuła, Janusz Lewiński,
Robert Hołyst
Michał Nejbauer, Yuriy Stepanenko,
Czesław Radzewicz, Paweł Wnuk, Piotr
Skibiński, Michał Laskownicki
Marta Siek, Joanna Niedziółka-Jönsson,
Sposób osadzania nanocząstek metalu na powierzchni,
Marcin Opałło, Agnieszka Kamińska, Anna
22
powierzchnia otrzymana tym sposobem i jej zastosowanie
Kelm, Robert Hołyst
Sposób oznaczania grupy krwi i układ do oznaczania grupy Sylwia Makulska, Sławomir Jakieła, Piotr
21
krwi
Garstecki
20
Sposób dzielenia kropel w złączu mikroprzepływowym i
Tomasz Kamiński, Piotr żarstecki
układ do dzielenia kropel w złączu mikroprzepływowym
Kompleksy karboksylanów manganu(II) oraz sposób ich Janusz
Lewiński,
Zbigniew
Wróbel,
otrzymywania
Arkadiusz Koronowicz
Anna Lewandrowska, Aldona Majcher,
Sposób wyznaczania współczynnika dyfuzji D substancji
18
Marcin Tabaka, Anna Ochab-Marcinek,
chemicznej w buforze TRIS
Robert Hołyst
Sposób
dyspergowania
nanorurek
węglowych
w Beata Kusiak, Kamila Orłowska, Jacek
17
hydrofilowej cieczy jonowej
żregorowicz, Robert Hołyst
Sposób dzielenia kropel na
ądanie w złączu Sławomir Jakieła, Tomasz Kamiński, Piotr
16
mikroprzepływowym (Chemostat 1)
Garstecki
19
15
Urządzenie i sposób do wysokoprzepustowego tworzenia i Jan Guzowski, Piotr Korczyk, Sławomir
łączenia kropli na ądanie (Parallel DOD)
Jakieła, Piotr żarstecki
14 Elektroda antymonowa do pomiaru pH
13 Przeno na walizka pró niowa z wziernikiem
Sposób pokrywania nanocząstek warstwą ligandów
tiolowych
Sposób dzielenia kropel na
ądanie w złączu
11
mikroprzepływowym (Chemostat 2)
Sposób dzielenia kropel na
ądanie w złączu
10
mikroprzepływowym (Chemostat 3)
12
9
Układ optyczny biegu wiązek laserowych w streczerze w
geometrii Öffnera
Iwona
Flis-Kabulska,
Tadeusz
Zakroczymski, Janusz Flis
Janusz Sobczak, Aleksander Jabłoński,
Włodzimierz Kutner, Krzysztof Noworyta,
Andreas Glenz
Volodymyr Sashuk, Marcin Żiałkowski,
Robert Hołyst
Sławomir Jakieła, Tomasz Kamiński, Piotr
Garstecki
Sławomir Jakieła, Tomasz Kamiński,
Krzysztof Churski, Piotr Garstecki
Yuriy Stepanenko, Tomasz Pietruszka,
Michał Nejbauer, Paweł Wnuk, Czesław
Radzewicz,
Piotr
Skibiński,
Michał
Laskownicki
8 Układ mikroprzepływowy do zasilania w płyny zespołu dysz Marcin Izydorzak, Piotr Garstecki
Sposób
pokrywania
powierzchni
ciała
stałego Jan Paczesny, Krzysztof Sozański, Robert
7 nanocząstkami i powierzchnia ciała stałego pokryta tym Hołyst,
Igor
Dzięcielewski,
Andrzej
sposobem
ywociński, Witold Adamkiewicz
Wielka
Brytania
GB 1215443.1
2012-08-30
LINK
Polska
P-400502
2012-08-24
LINK
Polska
P-400322
2012-08-10
LINK
Wielka
Brytania
GB 1213539.8
2012-07-30
LINK
wiat
PCT/EP2012/06
4640
2012-07-25
LINK
wiat
PCT/EP2012/06
4641
2012-07-25
LINK
Polska
P-399957
2012-07-13
LINK
Polska
P-399921
2012-07-12
LINK
Polska
P-399797
2012-07-04
LINK
Szwajcaria
CH 00841/12
2012-06-15
LINK
Szwajcaria
CH 00834/12
2012-06-14
LINK
Polska
P-399496
2012-06-12
LINK
Niemcy
DE 10 2012 104
867.3
2012-06-05
LINK
Szwajcaria
CH 00551/12
2012-04-23
LINK
Sonda do okre lania szybko ci wnikania wodoru do metali i Iwona Flis-Kabulska, Janusz Flis, Tadeusz
urządzenie obejmujące taką sondę
Zakroczymski
Wielka
Brytania
GB 1206050.5
2012-04-04
LINK
Polska
P-398275
2012-02-29
LINK
Polska
P-398219
2012-02-24
LINK
Niemcy
DE 10 2012 100
467.6
2012-01-20
LINK
Sposób separacji na ądanie materiału paramagnetycznego
Paweł Dębski, Piotr Garstecki, Sławomir
2 z kropli oraz układ do separacji na ądanie materiału
Jakieła
paramagnetycznego z kropli
Polska
P-397837
2012-01-18
LINK
Michał Nejbauer, Yuriy Stepanenko,
Sposób uzyskiwania strojonych wąskopasmowych impulsów
Czesław Radzewicz, Paweł Wnuk, Piotr
wiatła ze ródła krótkich impulsów wiatła
Skibiński, Bartłomiej Białkowski
Polska
P-397704
2012-01-04
LINK
Niemcy
DE 10 2011 056
381.4
2011-12-14
LINK
Polska
P-397344
2011-12-12
LINK
6
Pochodne tiofenu, molekularnie wydrukowany polimer
utworzony za pomocą polimeryzacji pochodnych tiofenu i
5 zastosowanie tego polimeru do selektywnego oznaczania i
kontrolowanego uwalniania adenozyno 5'-trifosforanu
(ATP)
Pochodne
bis(2,2’-bitienylo)metanu,
wydrukowany polimer utworzony za pomocą
4 pochodnych bis(2,2’-bitienylo)metanu i
warstwy tego polimeru do selektywnego
uwalniania adrenaliny
3
1
Tan-Phat Huynh, Agnieszka Pietrzyk-Le,
Chandra Bikram K.C., Krzysztof Noworyta,
Janusz
Sobczak,
Francis
D'Souza,
Włodzimierz Kutner
molekularnie
polimeryzacji Tan-Phat Huynh, Wojciech Lisowski,
zastosowanie Włodzimierz Kutner, Chandra Bikram K.C.,
oznaczania i Francis D'Souza
Nanocząstki pokryte ligandami hydrofilowymi, warstwa Volodymyr Sashuk,
takich nanocząstek i powierzchnia pokryta taką warstwą
Robert Hołyst
Marcin
Żiałkowski,
2011
48 Elektroda wielowarstwowa i jej zastosowanie
Anna Celebańska, Marcin Opałło, Adam
Le niewski, Dorota Tomaszewska
Sposób zabezpieczenia powierzchni poliwęglanu, zwłaszcza
powierzchni kanału mikroprzepływowego z poliwęglanu,
przed działaniem rozpuszczalników organicznych oraz Paweł Jankowski,
47
powierzchnia poliwęglanu, zwłaszcza powierzchnia kanału Piotr Garstecki
mikroprzepływowego z poliwęglanu, zabezpieczona tym
sposobem
Dominika
Ogończyk,
Sposób wytwarzania kapsułek z hydrofilowym rdzeniem i
Piotr Garstecki, Marcin Izydorzak
polimerową otoczką
Wielka
Brytania
GB 1121169.5
2011-12-09
LINK
Jan Paczesny, Krzysztof Sozański, Andrzej
ywociński, Witold Adamkiewicz, Igor
Dzięcielewski,
Katarzyna
Winkler,
Agnieszka Kamińska, Robert Hołyst
Polska
P-397249
2011-12-05
LINK
Sposób otrzymywania monodyspersyjnych mikro eli Dominika Ogończyk, Piotr Garstecki, Marta
pektynowych z wykorzystaniem układu mikroprzepływowego Siek
Niemcy
DE 10 2011 055
861.6
2011-11-30
LINK
Jan Paczesny, Krzysztof Sozański, Andrzej
Sposób
pokrywania
powierzchni
ciała
stałego
ywociński, Witold Adamkiewicz, Igor
43 dwuwymiarową siecią nanocząstek i powierzchnia ciała
Dzięcielewski,
Katarzyna
Winkler,
stałego pokryta tym sposobem
Agnieszka Kamińska, Robert Hołyst
Polska
P-397169
2011-11-29
LINK
Wielka
Brytania
GB 1119819.9
2011-11-17
LINK
Polska
P-396865
2011-11-03
LINK
Polska
P-396578
2011-10-08
LINK
Wielka
Brytania
GB 1117299.6
2011-10-07
LINK
46
45 Platforma do pomiarów SźRS oraz sposób jej wykonania
44
Ewa Ro niecka, Marcin Opałło, Martin
Biokatoda, sposób wykonania biokatody i ogniwo cynkowo42
Jonsson-Niedziółka, Joanna Niedziółkatlenowe obejmujące biokatodę.
Jonsson, Katarzyna Szot
Leszek Stobiński, Oskar Michalski, Piotr
41 Sposób otrzymywania bromowanych nanorurek węglowych Tomasik, Marta Mazurkiewicz, Artur
Małolepszy
Marta Siek, Joanna Niedziółka-Jönsson,
Sposób osadzania nanocząstek metalu na powierzchni i
Marcin Opałło, Agnieszka Kamińska, Anna
40
platforma do pomiarów SźRS lub LSPR
Kelm, Robert Hołyst
Wojciech Nogala, Ewa Ro niecka, Marcin
39 Ogniwo cynkowo-tlenowe i jego zastosowanie.
Opałło
38
Sposób dzielenia kropel w złączu mikroprzepływowym i
Tomasz Kamiński, Piotr żarstecki
układ do dzielenia kropel w złączu mikroprzepływowym
Polska
P-396493
2011-09-30
LINK
37
Sposób oznaczania grupy krwi i układ do oznaczania grupy Sylwia Makulska, Sławomir Jakieła, Piotr
krwi
Garstecki
Polska
P-396494
2011-09-30
LINK
36
Sposób
modyfikacji
powierzchni
poliwęglanu
i Paweł Jankowski, Ladislav Derzsi, Piotr
powierzchnia poliwęglanu zmodyfikowana tym sposobem.
Garstecki
Szwajcaria
CH 01560/11
2011-09-21
LINK
Joanna
Niedziółka-Jonsson,
Izabela
Sposób osadzania nanocząstek metalu na powierzchni oraz
Kamińska, Agnieszka Kamińska, Marcin
35
powierzchnia otrzymana tym sposobem i jej zastosowanie
Opałło, Robert Hołyst
Szwajcaria
CH 01515/11
2011-09-13
LINK
Sposób modyfikacji powierzchni mikrokanałów wykonanych
Piotr Garstecki, Paweł Jankowski, Dominika
34 w obiekcie poliwęglanowym i obiekt poliwęglanowy
Ogończyk
zawierający mikrokanał zmodyfikowany tym sposobem.
Wielka
Brytania
GB 1115817.7
2011-09-13
LINK
Zastosowanie roztworu borowodorku do czyszczenia
Volodymyr Sashuk, Agnieszka Kamińska,
33 platform do pomiarów powierzchniowo wzmocnionego
Robert Hołyst, Marcin Żiałkowski
efektu Ramana zawierających warstwę złota
Szwajcaria
CH 01477/11
2011-09-08
LINK
Sposób pokrywania hydrofilowych ciał stałych warstwą
Katarzyna Winkler, Marcin Żiałkowski,
32 złota o rozbudowanej powierzchni oraz hydrofilowe ciało
Agnieszka Kamińska, Robert Hołyst
stałe pokryte warstwą złota o rozbudowanej powierzchni
Szwajcaria
CH 01389/11
2011-08-25
LINK
Sposób otrzymywania celulozowego nanokompozytu z
Jacek Gregorowicz, Robert Hołyst, Anna
31 wbudowanymi nanorurkami węglowymi i celulozowy
Kelm, Beata Kusiak
nanokompozyt z wbudowanymi nanorurkami węglowymi.
Wielka
Brytania
GB 1114609.9
2011-08-24
LINK
Polska
P-395833
2011-08-02
LINK
Polska
P-395834
2011-08-02
LINK
Polska
P-395835
2011-08-02
LINK
Polska
P-395774
2011-07-27
LINK
Polska
P-395775
2011-07-27
LINK
Polska
P-395776
2011-07-27
LINK
Polska
P-395777
2011-07-27
LINK
Polska
P-395778
2011-07-27
LINK
wiat
PCT/PL2011/00
0070
2011-07-06
LINK
Leszek Stobiński, Oskar Michalski,
Tomasik, Andrzej Borodziński,
Kędzierzawski
Leszek Stobiński, Oskar Michalski,
29 Sposób otrzymywania jodowanych nanorurek węglowych
Tomasik
Sposób
dyspergowania
nanorurek
węglowych
w Beata Kusiak, Kamila Orłowska,
28
hydrofilowej cieczy jonowej
żregorowicz, Robert Hołyst
30 Sposób otrzymywania chlorowanych nanorurek węglowych
Piotr
Piotr
Piotr
Jacek
27 Układ mikroprzepływowy do zasilania w płyny zespołu dysz Marcin Izydorzak, Piotr Garstecki
26
Urządzenie i sposób do wysokoprzepustowego tworzenia i Jan Guzowski, Piotr Korczyk, Sławomir
łączenia kropli na ądanie (Parallel DOD)
Jakieła, Piotr żarstecki
Sposób dzielenia kropel na
mikroprzepływowym (Chemostat 1)
Sposób dzielenia kropel na
24
mikroprzepływowym (Chemostat 2)
Sposób dzielenia kropel na
23
mikroprzepływowym (Chemostat 3)
25
22
ądanie
w
ądanie
w
ądanie
w
złączu Sławomir Jakieła, Tomasz Kamiński, Piotr
Garstecki
złączu Sławomir Jakieła, Tomasz Kamiński, Piotr
Garstecki
złączu Sławomir Jakieła, Tomasz Kamiński,
Krzysztof Churski, Piotr Garstecki
Związki luminescencyjne, sposób wytwarzania związków
Janusz Lewiński, Kamil Sokołowski
luminescencyjnych oraz ich zastosowanie
Sposób
pokrywania
powierzchni
ciała
stałego Jan Paczesny, Krzysztof Sozański, Robert
Igor
Dzięcielewski,
Andrzej
21 nanocząstkami i powierzchnia ciała stałego pokryta tym Hołyst,
sposobem
ywociński, Witold Adamkiewicz
Polska
P-395009
2011-05-25
LINK
Pochodna
porfiryny,
warstwa
zawierająca
Krzysztof Noworyta, Włodzimierz Kutner,
20 spolimeryzowaną pochodną porfiryny i jej zastosowanie do
Channa Wijesinghe, Francis D'Souza
oznaczania i uwalniania nikotyny
Polska
P-394919
2011-05-18
LINK
Szwajcaria
CH 00790/11
2011-05-09
LINK
Polska
P-394698
2011-04-29
LINK
19
Sposób osadzania nanocząstek metalu na powierzchni oraz Joanna
Niedziółka-Jönsson,
powierzchnia otrzymana tym sposobem
Kamińska, Marcin Opałło
Izabela
(Sonda do okre lania szybko ci wnikania wodoru do metali
i urządzenie obejmujące taką sondę), Sonda do okre lania Iwona Flis-Kabulska, Janusz Flis, Tadeusz
18
szybko ci wnikania wodoru do metali, Urządzenie do Zakroczymski
okre lania szybko ci wnikania wodoru do metali
17
Kapsułki z hydrofilowym rdzeniem i polimerową otoczką i Piotr Garstecki, Marcin Izydorzak, Jacek
sposób ich wytwarzania
Andrzej Michalski, Dominika Ogończyk
Wielka
Brytania
GB 1106992.9
2011-04-27
LINK
16
Kapsułki z hydrofilowym rdzeniem i polimerową otoczką i Piotr Garstecki, Marcin Izydorzak, Jacek
sposób ich wytwarzania
Andrzej Michalski, Dominika Ogończyk
Wielka
Brytania
GB 1106947.3
2011-04-27
LINK
Hołyst,
Porowski,
Europa
EP 11159330.7
2011-03-23
LINK
Hołyst,
Porowski,
Japonia
JP 2011-062201
2011-03-22
Korea
Południowa
KR 10-20110025571
2011-03-22
Kanada
CN
201110071515.7
2011-03-21
Stany
Zjednoczone
US 13/051,618
2011-03-18
15
14
13
12
11
Igor
Dzięcielewski,
Robert
Platforma do pomiarów powierzchniowo wzmocnionego
Agnieszka Kamińska, Sylwester
efektu Ramana
Tadeusz Suski, Jan Weyher
Igor
Dzięcielewski,
Robert
Platforma do pomiarów powierzchniowo wzmocnionego
Agnieszka Kamińska, Sylwester
efektu Ramana
Tadeusz Suski, Jan Weyher
Igor
Dzięcielewski,
Robert
Platforma do pomiarów powierzchniowo wzmocnionego
Agnieszka Kamińska, Sylwester
efektu Ramana
Tadeusz Suski, Jan Weyher
Igor
Dzięcielewski,
Robert
Platforma do pomiarów powierzchniowo wzmocnionego
Agnieszka Kamińska, Sylwester
efektu Ramana
Tadeusz Suski, Jan Weyher
Igor
Dzięcielewski,
Robert
Platforma do pomiarów powierzchniowo wzmocnionego
Agnieszka Kamińska, Sylwester
efektu Ramana
Tadeusz Suski, Jan Weyher
Hołyst,
Porowski,
Hołyst,
Porowski,
Hołyst,
Porowski,
LINK
Igor
Dzięcielewski,
Robert
Hołyst,
Platforma do pomiarów powierzchniowo wzmocnionego
Agnieszka Kamińska, Sylwester Porowski,
efektu Ramana
Tadeusz Suski, Jan Weyher
Igor
Dzięcielewski,
Robert
Hołyst,
Platforma do pomiarów powierzchniowo wzmocnionego
Agnieszka Kamińska, Sylwester Porowski,
9
efektu Ramana
Tadeusz Suski, Jan Weyher
Igor
Dzięcielewski,
Robert
Hołyst,
Platforma do pomiarów powierzchniowo wzmocnionego
Agnieszka Kamińska, Sylwester Porowski,
8
efektu Ramana
Tadeusz Suski, Jan Weyher
Piotr Pięta, Ievgen Obraztsov, Janusz
Materiał kompozytowy, pyr-CNTsI(C60Fc-Pd), zwłaszcza
Sobczak, Włodzimierz Kutner, Krzysztof
7 do budowy kondensatorów elektrochemicznych i
Winkler, Alan Balch, Sushanta Das, Francis
kondensator elektrochemiczny
D'Souza
10
Rosja
RU 2011110372
2011-03-15
Ukraina
UA 2011 02774
2011-03-09
Indie
IN
564/MUM/2011
2011-03-01
Polska
P-393956
2011-02-18
LINK
Wielka
Brytania
GB 1102589.7
2011-02-15
LINK
Szwajcaria
CH 00234/11
2011-02-09
LINK
Polska
P-393843
2011-02-03
LINK
Janusz Lewiński, Kamil Sokołowski, Michał
Leszczyński, Karolina Zelga
Polska
P-393834
2011-02-02
LINK
Krzysztof Churski, Sławomir Jakieła,
System i metoda do automatycznego tworzenia i dozowania
Tomasz Kamiński, Sylwia Makulska, Marcin
ciekłych mieszanin.
Izydorzak, Piotr Garstecki, Piotr Korczyk
wiat
PCT/PL2011/05
0002
2011-01-21
LINK
Krzysztof Churski, Sławomir Jakieła,
Układ do zasilania podukładu mikroprzepływowego
Tomasz Kamiński, Sylwia Makulska, Marcin
1
płynami i odpowiedni podukład mikroprzepływowy
Izydorzak, Piotr Garstecki
Polska
P-393619
2011-01-11
LINK
Polska
P-393311
2010-12-16
LINK
6 Metoda pokrywania powierzchni materiału nanocząstkami
Maciej Paszewski, Marcin Żiałkowski,
Ewelina Kalwarczyk, Tomasz Kalwarczyk,
Katarzyna Winkler, Robert Hołyst
5
Układ i sposób zwiększania często ci repetycji impulsów
Yuriy Stepanenko
laserowych
4
Nanocząstki pokryte ligandami hydrofilowymi, warstwa Volodymyr Sashuk,
takich nanocząstek i powierzchnia pokryta taką warstwą.
Robert Hołyst
3 Sposób wytwarzania nanocząstek tlenku cynku
2
Marcin
Żiałkowski,
2010
24
Wielowarstwowa elektroda do oznaczania dopaminy i jej Anna Celebańska, Marcin Opałło, Adam
zastosowanie
Le niewski, Dorota Tomaszewska
Sposób wytwarzania kapsułek z hydrofilowym rdzeniem i
Piotr Garstecki, Marcin Izydorzak
polimerową otoczką
Ewa Ro niecka, Marcin Opałło, Martin
Biokatoda, sposób wykonania biokatody i ogniwo cynkowoJönsson-Niedziółka, Joanna Niedziółka22
tlenowe obejmujące biokatodę
Jönsson, Katarzyna Szot
23
Polska
P-393261
2010-12-14
LINK
Polska
P-393196
2010-12-10
LINK
Polska
P-393195
2010-12-10
LINK
Szwajcaria
CH 01957/10
2010-11-23
LINK
Polska
P-392705
2010-10-20
LINK
Polska
P-392614
2010-10-11
LINK
Sposób
modyfikacji
powierzchni
poliwęglanu
i Paweł Jankowski, Ladislav Derzsi, Piotr
powierzchnia poliwęglanu zmodyfikowana tym sposobem.
Garstecki
Polska
P-392467
2010-09-22
LINK
Zastosowanie roztworu borowodorku do czyszczenia
Volodymyr Sashuk, Agnieszka Kamińska,
16 platform do pomiarów powierzchniowo wzmocnionego
Robert Hołyst, Marcin Żiałkowski
efektu Ramana zawierających warstwę złota
Polska
P-392460
2010-09-21
LINK
Zastosowanie roztworu amoniaku i wody utlenionej do
Volodymyr Sashuk, Agnieszka Kamińska,
15 czyszczenia platform do pomiarów powierzchniowo
Robert Hołyst, Marcin Żiałkowski
wzmocnionego efektu Ramana zawierających warstwę złota
Polska
P-392461
2010-09-21
LINK
Sposób modyfikacji powierzchni mikrokanałów wykonanych
Piotr Garstecki, Paweł Jankowski, Dominika
14 w obiekcie poliwęglanowym i obiekt poliwęglanowy
Ogończyk
zawierający mikrokanał zmodyfikowany tym sposobem
Polska
P-392411
2010-09-16
LINK
Izabela Kamińska, Agnieszka Kamińska,
Sposób osadzania nanocząstek metalu na powierzchni oraz
Joanna Niedziółka-Jönsson, Robert Hołyst,
13
powierzchnia otrzymana tym sposobem i jej zastosowanie
Marcin Opałło
Polska
P-392364
2010-09-14
LINK
Sposób pokrywania hydrofilowych ciał stałych warstwą
Katarzyna Winkler, Marcin Żiałkowski,
12 złota o rozbudowanej powierzchni oraz hydrofilowe ciało
Agnieszka Kamińska, Robert Hołyst
stałe pokryte warstwą złota o rozbudowanej powierzchni.
Polska
P-392222
2010-08-25
LINK
21
Sposób otrzymywania monodyspersyjnych mikro eli Dominika Ogończyk, Piotr Garstecki, Marta
pektynowych z wykorzystaniem układu mikroprzepływowego Siek
Sposób sklejania płyt poliwęglanowych z zachowaniem ich Dominika Ogończyk, Judyta Węgrzyn, Paweł
mikro-struktury powierzchniowej
Jankowski, Piotr Garstecki
Wojciech Nogala, Ewa Ro niecka, Marcin
19 Ogniwo cynkowo-tlenowe i jego zastosowanie
Opałło
18 Pułapka feromonowa
Jan Zasłona
20
17
Sposób otrzymywania celulozowego nanokompozytu z
Jacek Gregorowicz, Robert Hołyst, Anna
11 wbudowanymi nanorurkami węglowymi i celulozowy
Kelm, Beata Kusiak
nanokompozyt z wbudowanymi nanorurkami węglowymi
10
Związki luminescencyjne, sposób wytwarzania związków Janusz
Zbigniew
luminescencyjnych oraz ich zastosowanie
Sokołowski
Lewiński,
9
Sposób osadzania nanocząstek metalu na powierzchni oraz Joanna
Niedziółka-Jönsson,
powierzchnia otrzymana tym sposobem
Kamińska, Marcin Opałło
Kamil
Izabela
Leszek Stobiński, Piotr Tomasik,
Sposób modyfikowania nanorurek węglowych zwłaszcza
Khachatryan, Gohar Khachatryan,
wielo ciennych
Michalski
Kapsułki z hydrofilowym rdzeniem i polimerową otoczką i Piotr Garstecki, Marcin Izydorzak,
7
sposób ich wytwarzania
Michalski, Dominika Ogończyk
Piotr Garstecki, Marcin Izydorzak,
6 Kapsułki z hydrofilowym rdzeniem i polimerową otoczką
Michalski, Dominika Ogończyk
8
5 Metoda pokrywania powierzchni materiału nanocząstkami
Karen
Oskar
Jacek
Jacek
Marcin Żiałkowski, Robert Hołyst, Ewelina
Kalwarczyk, Tomasz Kalwarczyk, Maciej
Paszewski, Katarzyna Winkler
Układ i sposób zwiększania często ci repetycji impulsów
Yuriy Stepanenko
laserowych
Igor
Dzięcielewski,
Robert
Hołyst,
Platforma do pomiarów powierzchniowo wzmocnionego
Agnieszka Kamińska, Sylwester Porowski,
3
efektu Ramana
Tadeusz Suski, Jan Weyher
Metoda i układ do wytwarzania kropli na ądanie w
układzie mikroprzepływowym oraz tworzenia sekwencji Krzysztof Churski, Piotr Korczyk, Piotr
2
kropli o arbitralnie zadanych kombinacjach stę eń Garstecki
roztworów wej ciowych
1 Zawór do zamykania przepływu płynu
Krzysztof Churski, Piotr Garstecki
4
Polska
P-392221
2010-08-25
LINK
Polska
P-391776
2010-07-07
LINK
Polska
P-391456
2010-06-11
LINK
Polska
P-391415
2010-06-02
LINK
Polska
P-391361
2010-05-28
LINK
Polska
P-391216
2010-05-14
LINK
Polska
P-391217
2010-05-14
LINK
Polska
P-391054
2010-04-26
LINK
Polska
P-390798
2010-03-23
LINK
Polska
P-390251
2010-01-24
LINK
Polska
P-390250
2010-01-24
LINK
Polska
P-390013
2009-12-22
LINK
2009
11
Sposób
zwiększania
acyklowiru
rozpuszczalno ci
pochodnych
Paweł Gierycz, Malgorzata
Wojciech
Zielenkiewicz,
Golankiewicz(IChB)
Ko biał,
Bo enna
Sposób sklejania płyt poliwęglanowych z zachowaniem ich
mikro-struktury powierzchniowej
Mikrozawór i układ do mikroprzepływowego tworzenia
9 kropel cieczy i pęcherzyków gazu na ądanie o zadanej
objęto ci i w zadanym momencie
Dominika Ogończyk, Judyta Węgrzyn, Paweł
Jankowski, Piotr Garstecki
Polska
P-389750
2009-12-03
LINK
Krzysztof Churski, Jacek Michalski, Piotr
Garstecki
Polska
P-389386
2009-10-27
LINK
Sposób wprowadzania hydrofilowych, naładowanych Ewelina Kalwarczyk, Marcin Żiałkowski,
nanocząstek do uporządkowanych faz surfaktantów
Robert Hołyst, Maciej Paszewski, Xia Xin
Polska
P-389326
2009-10-20
LINK
Karolina Kędra-Królik, Paweł Gierycz,
Malgorzata Wszelaka-Rylik
Polska
P-389155
2009-09-29
LINK
Karolina Kędra-Królik, Paweł żierycz
Polska
P-388847
2009-08-20
LINK
Agnieszka Pietrzyk, Włodzimierz Kutner,
Raghu Chitta, Francis D'Souza, Francesco
Sanicolo, Patrizia R. Mussini
Polska
P-388565
2009-07-18
LINK
Sposób
wytwarzania
uporządkowanych
struktur Stefan Wieczorek, Robert Hołyst, Xia Xin,
surfaktanów zawierających wbudowane nanorurki węglowe Hongguang Li
Polska
P-387455
2009-03-10
LINK
Sposób strącania i porządkowania roztworów kationowych Robert Hołyst, Marcin Żiałkowski, Ewelina
3 rodków powierzchniowo czynnych w rozpuszczalnikach Kalwarczyk, Monika Pyzalska, Joanna
polarnych, zwłaszcza w wodzie
Kęska, Monika żoło , Karolina Urbaniak
Polska
P-387292
2009-02-17
LINK
10
8
7 Sposób wytwarzania monodyspersyjnego węglanu wapnia
Sposób
wytwarzania
nanocząsteczkowego,
monodyspersyjnego węglanu wapnia
Polimer wdrukowany molekularnie, sposób jego
wytwarzania oraz chemiczny czujnik piezoelektryczny do
5 wykrywania i oznaczania substancji biologicznie czynnych
wybranych z grupy amin biogenicznych, zwłaszcza
melaminy
6
4
2
Sposób wykrywania powstawania kompleksów pomiędzy
Anna Bielejewska, Andrzej Bylina
makromolekułą A a cząsteczką B
Polska
P-387209
2009-02-05
LINK
1
Sposób strącania i porządkowania roztworów jonowych Robert Hołyst, Marcin Żiałkowski, Ewelina
rodków
powierzchniowo
czynnych
zwłaszcza
w Kalwarczyk, Monika Pyzalska, Joanna
mieszaninach wody i rozpuszczalników polarnych
Kęska, Monika żoło , Karolina Urbaniak
Polska
P-387151
2009-01-29
LINK
Polska
P-386921
2008-12-24
LINK
2008
Piotr Pięta, Emilia Grodzka, Krzysztof
Materiał kompozytowy do budowy kondensatorów Winkler, Alan L. Balch, Ganesh M.
4
elektrochemicznych i sposób jego przygotowania
Venukadasulad,
Francis
D'Souza,
Włodzimierz Kutner
3
Sposób aktywacji powierzchni
potencjału elektrodowego
tytanu
pod
kontrolą
Andrzej Sadkowski, Magdalena Warczak
Polska
P-386689
2008-12-04
LINK
Polimer wdrukowany molekularnie, sposób jego
Chitta
Raghu,
Włodzimierz
Kutner,
wytwarzania oraz chemiczny czujnik piezoelektryczny do
Subramanian Suriyanarayanan, Agnieszka
2
oznaczania substancji biologicznie czynnych, zwłaszcza
Pietrzyk, Francis D'Souza
histaminy, dopaminy i adeniny
Polska
P-386665
2008-12-02
LINK
Sposób przyspieszania separacji faz w układach Robert Hołyst, Piotr Garstecki, Stefan
1 niejednorodnych, zwłaszcza w układach polimer/ciekły Wieczorek, Tomasz Szymborski, Natalia
kryształ i polimer/polimer
Ziębacz
Polska
P-385743
2008-07-24
LINK

Podobne dokumenty