CENNIK USŁUG do Umowy nr .............../2010

Komentarze

Transkrypt

CENNIK USŁUG do Umowy nr .............../2010
CENNIK USŁUG do Umowy nr .............../2010
ważny od dnia dnia 01.09.2010.
Opłaty Instalacyjne
Lp.
Nazwa
Cena
(brutto)
1
Opłata aktywacyjna – dostęp do internetu w oparciu o zestaw 5 GHz. Zamontowany sprzęt pozostaje
własnością Operatora. Umowa na czas nieokreślony.
499 zł
2
Opłata aktywacyjna – dostęp do internetu w oparciu o zestaw 5 GHz. Zamontowany sprzęt pozostaje
własnością Operatora. Umowa na okres 12 miesięcy. Ulga w opłacie aktywacyjnej w wysokości 400 zł brutto.
99 zł
3
Instalacja i konfiguracja routera będącego własnością klienta.
50 zł
4
Warianty instalacji nie objęte cennikiem będą negocjowane indywidualnie z klientem.
Opłaty Abonamentowe
Lp.
Nazwa pakietu
Szybkość*
dzień/noc**
UWAGI
Cena
(brutto)
1
PAKIET MINI
Pobieranie do 800/1600 Kbits/s
Wysyłanie do 256 Kbits/s
40 zł
2
PAKIET STANDARD
Pobieranie do 2048/4096 Kbits/s
Wysyłanie do 512 Kbits/s
55 zł
3
PAKIET PREMIUM
Pobieranie do 3072/6144 Kbits/s Dostępność pakietu uzależniona od możliwości
Wysyłanie do 1024 Kbits/s
technicznych w lokalizacji klienta.
80 zł
*- szybkość – maksymalna niegwarantowana szybkość dostępu do Internetu dla wybranego pakietu
**- noc godziny 00:00-8:00 każdego dnia
Dodatkowe opcje, usługi i opłaty
Lp.
•
Nazwa
Cena (brutto)
1
Przydzielenie zewnętrznych portów do komunikacji*.
Brak opłat
2
Publiczny adres IP ( konieczny powód przydzielenia)* .
Brak opłat
3
Bezpodstawne wezwanie Operatora (za każda rozpoczętą godzinę).
40 zł
4
Instalacja i konfiguracja oprogramowania, systemów operacyjnych, urządzeń ( za każdą rozpoczętą
godzinę).
40 zł
5
Zawieszenie usługi na okres jednego miesiąca (wymagana forma pisemna).
6
Zmiana lokalizacji zestawu abonenckiego ( w przypadku jeśli istnieją możliwości techniczne ).
100 zł
7
Wezwanie do zapłaty z powodu nieuregulowanych płatności – wysyłane w przypadku zaległości w
płatności która przekracza 1 miesiąc.
10 zł
8
Ponowna aktywacja Internetu z powodu nieuregulowania płatności ( wyłączenie usługi w przypadku
zaległości w płatności która przekracza 1,5 miesiąca.).
Brak opłat
9
Zmiana abonamentu na niższy.
Brak opłat
10
Zmiana abonamentu na wyższy.
Brak opłat
11
Kara za zerwanie umowy na czas określony z winy Abonenta lub na jego wniosek jest sumą zniżek udzielonych
Abonentowi w opłacie aktywacyjnej i abonamentach pomniejszoną o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia
zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Szczegółową kwotę udzielonych zniżek zawiera umowa abonencka.
12
Zniszczenie lub brak zwrotu zestawu abonenckiego będącego własnością Operatora.
Brak opłat
400 zł
- termin realizacji do 3 dni roboczych.
ISP PRONET – Cennik usług
Strona 1 z 2
OBJAŚNIENIA
Zestaw abonencki 5 GHz – Kompletny zestaw pozwalający odbierać Internet drogą radiową w technologi 5 GHz. W skład niego
wchodzą: platforma abonencka, mocowania do rurki 3/4”, kabel łączący komputer z platformą do 20m.W przypadku braku
mocowania uchwyt antenowy do ściany. W ramach instalacji Abonentowi zostaje zainstalowana platforma wraz z okablowaniem
potrzebnym do podłączenia komputera w oparciu o standard Ethernet oraz ew uchwytem antenowym. Instalacja nie obejmuje
montażu i konfiguracji urządzeń dodatkowych takich jak routery, switche oraz okablowanie, które nie są zawarte w zestawie.
Instalacja nie obejmuje masztów rurkowych, odskoczni, itp.
Instalacja w oparciu o sieć LAN – W ramach instalacji klient otrzymuje podłączenie do Internetu w oparciu o sieć kablową.
Instalacja obejmuje doprowadzenie do mieszkania klienta okablowania oraz zakończenie okablowania we wskazanym przez klienta
miejscu gniazdem Ethernet. W ramach instalacji klient otrzymuje także konektor łączący komputer z gniazdem o długości max 10m.
Opłata aktywacyjna – Opłata pobierana za włączenie usługi dostępu do Internetu oraz instalacje i konfiguracje urządzeń
wymaganych do uruchomienia usługi.
Bezpodstawne wezwanie – Sytuacja w której Abonent wzywa Operatora do usunięcia awarii, która nie dotyczy zestawu
abonenckiego lub jest następstwem uszkodzenia elementów zestawu przez Abonenta np.: niepoprawnie działający komputer, fizyczne
uszkodzenie
okablowani,
urządzeń
dostarczających
Internet
lub
modyfikacje
zestawu
przez
klienta.
Wyjątki: wady fabryczne lub zużycie naturalne kabla lub złącz, wady w sprzęcie ujawniające się podczas użytkowania w okresie
gwarancji, samoistne przestawienie się anteny, nie standardowe problemy z konfiguracją uniemożliwiające korzystanie z Internetu.
Zaległości i okres płatności – Za dzień płatności uznawany jest dzień 12-y każdego miesiąca. W przypadku jeśli zaległość w
płatności przekracza 1 miesiąc do Abonenta wysyłane jest listem poleconym płatne wezwanie do zapłaty zgodnie z cennikiem. W
przypadku jeśli Abonent nie uiści zaległych opłat w terminie wyznaczonym przez „wezwanie do zapłaty” Operator wstrzyma dostęp
do Internetu. W sytuacji takiej Abonent będzie zmuszony ponieść opłatę ponownej aktywacji Internetu zgodnie z cennikiem. W
przypadku większego okresu zadłużeniu i braku chęci w spłacie zadłużenia zostanie wysłane pismo przed sądowne,w których zostaną
wymienione dalsze kroki egzekucji długu.
Zmiany abonamentu oraz zawieszenie usługi – Zmiana abonamentu odbywa się bez dodatkowych opłat. Zmiana abonamentu lub
zawieszenie usługi wymaga formy pisemnej oraz dostarczenia tego pisma do Operatora w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed
zakończeniem miesiąca rozliczeniowego.
Gwarancja – Zestawy abonenckie będące własnością Operatora są serwisowane na jego koszt. Zestawy i sprzęt będący własnością
klienta jest naprawiany bezpłatnie w okresie objętym gwarancją. Gwarancja wpisana jest w umowie lub dodatkowym dokumencie.
Usuwanie awarii – W przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej dostęp Internetu Operator zobowiązuje się do usunięcia
awarii w ciągu 2 dni roboczych od daty jej zgłoszenia. Za dzień roboczy uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
świat i dni wolnych od pracy. Abonent ma prawo żądać od Operatora odszkodowania w wysokości 1/30 opłaty abonamentowej za
każdy dzień przerwy w dostępie do sieci Internet . Zasady i terminy wypłaty odszkodowania reguluje umowa abonencka. Operator nie
ponosi odpowiedzialności za awarie z winy Abonenta (bezpodstawne wezwanie).
Godziny pracy – Od poniedziałku do piątku 10-18 z wyłączeniem dni wolnych od pracy i świąt.
Konto firmowe – wszelkie płatności należy uiszczać na numer konta: 50 1020 5558 1111 1678 1080 0019
Zerwanie umowy – Zerwanie umowy może nastąpić w przypadku:
➢
➢
➢
➢
zaległości w płatności przekraczającej 2 opłaty abonamentowe
śmierci Abonenta
wypowiedzenia umowy przez Abonenta zachowując miesięczny termin wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca
rozliczeniowego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
złamania postanowień umowy przez Abonenta
Kwestie sporne – W sytuacjach nie objętych umową, objaśnieniami lub regulaminem wybranej promocji Operator powoła się na
obowiązujące prawo.
Ja niżej podpisany(-a) oświadczam, że zapoznałem(-am) się z dokumentem i akceptuje jego treść:
........................................................................
.........................................................................
(data i czytelny podpis)
ISP PRONET – Cennik usług
Strona 2 z 2

Podobne dokumenty