REGULAMIN KONKURSU

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU
REGULAMIN KONKURSU „KUMPELKI”
organizowanego przez:
Polskie Radio S.A. (zwane dalej Organizatorem) z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 77/85
wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP: 521-04-14-265, wysokość kapitału
zakładowego: 8 366 300 zł, wpłacony w pełnej wysokości.
Celem konkursu jest zwiększenie popularności stacji, zachęcenie do uważnego słuchania i wspólnej
zabawy.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs odbędzie się na antenie Programu Czwartego Polskiego Radia „Czwórki” w okresie od
2.01.2015 r. do 30.01.2015 r., w audycji „Dzień Kobiet” emitowanej w dniach 2, 9, 16, 23,
30.01.2015 r. i składa się z jednej edycji.
2. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie dziewczęta i kobiety, spełniające wymagania nałożone
niniejszym Regulaminem. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Konkursie wyłącznie za
pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego - załącznik do niniejszego Regulaminu. Pisemną
zgodę przedstawiciela ustawowego należy doręczyć Organizatorowi na prośbę Organizatora. W
Przypadku niedoręczenia zgody Uczestnik zostaje wykluczony z Konkursu
3. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która prześle SMS z kreatywną odpowiedzią, które określa
niniejszy regulamin.
4. Pracownicy i współpracownicy Polskiego Radia S.A., członkowie rodzin tych osób oraz osoby
pozostające z nimi we wspólnym pożyciu nie mogą brać udziału w Konkursie.
5. Imię oraz miejsce zamieszkania Uczestnika Konkursu może być podane na antenie oraz stronach
internetowych Polskiego Radia S.A.
§2
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać kreatywną odpowiedź na zadanie konkursowe –
Opisz jednym zdaniem swoją najlepszą przyjaciółkę. Uczestnicy wysyłają SMS na podany przez
Organizatora w audycji numer telefonu – 72 151 (koszt smsa: 2,46 zł z VAT). Odpowiedź należy
poprzedzić prefiksem Kumpelki.
2. Wysłanie wiadomości SMS jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez Uczestnika chęci wzięcia
udziału w Konkursie oraz akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W konkursie nie są brane pod uwagę wiadomości SMS wysyłane przez Internet.
4. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy.
5. W konkursie NAGRODZONY zostanie jeden zwycięzca.
6. Wiadomości SMS w konkursie przyjmowane są w trakcie audycji „Dzień Kobiet” od momentu
ogłoszenia Konkursu na antenie Czwórki do 29.01.2015 r. do 23:59.
7. Zwycięzcą Konkursu jest osoba, której tekst (odpowiedź na zadanie konkursowe) zostanie
najwyżej oceniona przez Komisję Konkursową, powołaną przez Organizatora. Dokonując oceny
Komisja weźmie pod uwagę kreatywność tekstu.
§3
NAGRODA
1. Organizatorzy przewidują przyznanie jednej nagrody w postaci sesji fotograficznej poprzedzonej
profesjonalnym makijażem o wartości 750 zł. W sesji weźmie udział Zwyciężczyni oraz jej
najlepsza przyjaciółka opisana w przesłanym zgłoszeniu.
2. Nagroda zostanie zrealizowana w terminie ustalonym ze Zwycięzcą Konkursu.
3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
4. Zwycięzca udostępni Organizatorowi swoje dokładne dane, które posłużą do przekazania nagrody
w terminie 30 dni od momentu wygrania.
5. Nagroda nie jest objęta podatkiem od wygranej.
§4
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest
Organizator.
2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez
Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w
Konkursie. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do
ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002r. Nr
101, poz. 926 z późn. zm.) na co każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.
§5
PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć zrealizowanych podczas
sesji fotograficznej w celach promocyjnych Czwórki Polskiego Radia S.A.
2. Z chwilą odbioru materiałów z sesji Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej
czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania ze zdjęć (licencja w zakresie
autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu
dowolną techniką,
b) publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym,
3. Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępnienia Utworu anonimowo oraz do decydowania o
jego pierwszym publicznym udostępnieniu.
§6
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do powołanej przez Organizatora Komisji
Reklamacyjnej.
2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Komisję Reklamacyjną. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony
pisemnie.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Konkurs prowadzony na podstawie regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2
ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 nr 201, poz. 1540 z późniejszymi
zmianami).
2. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.polskieradio.pl/czworka.
Załącznik
ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO NIEPEŁNOLETNIEGO UCZSTNIKA NA UDZIAŁ
W KONKURSIE „KUMPELKI”
....................................................
(miejscowość, data)
……………………………………………………………..
……………………………………………………………...
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
(imię, nazwisko, adres przedstawiciela ustawowego)
Ja, niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy...................................................................
(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu)
wyrażam zgodę na jej/jego udział w Konkursie „Kumpelki” na zasadach określonych Regulaminie
Konkursu.