II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Komentarze

Transkrypt

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. C. K. NORWIDA w RADZYMINIE
ul. Konstytucji 3 Maja 26, 05-250 Radzymin
Liczba uczniów w szkole:
-
w okresie I-VIII – 326
-
w okresie IX-XII – 327
Miesięczny koszt utrzymania wynosi:
-
oddziału - 8.693.00 zł.
-
ucznia - 266,65 zł.
Ważniejsze wydarzenia z życia szkoły
-
Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida prowadzi w szerokim zakresie działalność
kulturotwórczą w środowisku lokalnym. Zorganizowaliśmy następujące imprezy kulturalnooświatowe:
-
Ogólnopolski Konkurs dla Szkół Norwidowskich - „Młodzieńcze drogi Norwida” w
kategoriach: literackiej, plastycznej;
-
„Moje zauroczenie Norwidem” - konkurs krasomówczy dla uczniów szkół norwidowskich
w Polsce;
-
Koncert z okazji Dnia Wiosny - poezja polska o tematyce młodopolskiej recytowana przez
uczniów Liceum oraz muzyka klasyczna w wykonaniu młodzieży Szkoły Muzycznej im. W.
Lutosławskiego z Wołomina dla rodziców i mieszkańców Radzymina;
-
Sesja popularno-naukowa (styczeń) - „Nowy Rok 2004 z Janem Pawłem II” z udziałem
przedstawicieli środowiska lokalnego, rodziców i młodzieży Liceum oraz uczniów szkół
gimnazjalnych w Radzyminie;
-
Sesja popularno-naukowa (maj) - „Norwid - prorok niechciany” z udziałem młodzieży i
środowiska lokalnego;
-
„Sybirakom i kombatantom w podzięce” - Spektakle prezentowane kombatantom
Związku Sybiraków w Radzyminie (styczeń, wrzesień);
-
Koncert norwidowski z okazji Światowego Dnia Poezji w Domu Kultury w Warszawie
(kwiecień);
-
„Kawiarenka wita” - koncert dla rodziców (październik);
-
„Prezentujemy laureatów konkursów z naszej szkoły” - koncert dla rodziców (grudzień);
-
„Jan Twardowski i jego poezja - koncert dla Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w
Kobyłce (marzec);
-
Plener malarski w Dębinkach - plener dla młodzieży ze szkół norwidowskich w Polsce
oraz dla dzieci z domów dziecka (czerwiec);
-
Zajęcia warsztatowe dla młodzieży:
-
„Drama tłumi agresję” (październik),
-
„Alkohol kradnie wolność” (grudzień),
-
„Powrót Euthedemis” (listopad).
-
Wystawy dla młodzieży i środowiska lokalnego:
-
„Jan Paweł II w naszych domach rodzinnych” (styczeń),
-
„Kartki z albumów o Norwidzie” (wrzesień),
-
„Polska w oczach Polaków z całego świata” (październik-grudzień).
Młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Radzyminie odniosła szereg
sukcesów na forum lokalnym, powiatowym i ogólnopolskim:
-
Stypendium Prezesa Rady Ministrów - 1 uczennica
-
Nagroda Starosty Powiatu Wołomińskiego „Talent 2004 - 8 uczniów
-
„Kierunek Europa” - projekt „Z ludźmi słabszymi od nas w naszych małych
ojczyznach wchodzimy do zjednoczonej Europy” - I miejsce w finale ogólnopolskim
(październik) oraz wyróżnienie w kategorii „Najciekawsze formy pracy z młodzieżą” w
finale międzynarodowym w Paryżu (grudzień);
-
„Dobre pomysły 4” - nagroda Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz Fundację
J&S Pro Bono Poloniae w Warszawie; wyróżnienie - 2 uczennice,
-
Powiatowy Konkurs Recytatorski „Ścieżkami Norwida”:
-
-
I miejsce w kategorii recytacji szkół średnich (1 uczennica),
-
II miejsce w kategorii recytacji szkół średnich (1 uczennica),
-
I miejsce w kategorii poezja śpiewana (2 uczennice),
Ogólnopolski konkurs „Bliżej Norwida”:
-
-
-
-
-
-
-
wyróżnienie specjalne w kategorii recytacja, poezja śpiewana i akompaniament.
Parafialny Konkurs Recytatorski „Tym, którzy odważyli się być wolni”
-
I i III miejsce (2 uczennice);
-
wyróżnienia (2 uczennice).
Ogólnopolski konkurs krasomówczy „Moje zauroczenie Norwidem”
-
I miejsce (1 uczeń);
-
2 wyróżnienia (1 uczeń, 1 uczennica);
Ogólnopolski konkurs „Młodzieńcze drogi Norwida”:
-
w kategorii literackiej - 4 uczniów;
-
w kategorii plastycznej - 6 uczniów.
Międzypowiatowe rozgrywki w piłce ręcznej:
-
chłopcy - 1 miejsce (marzec),
-
dziewczęta - I miejsce (marzec).
Lekkoatletyka - zawody powiatowe:
-
chłopcy - I miejsce (maj),
-
dziewczęta - I miejsce (maj).
Międzypowiatowe rozgrywki w piłce koszykowej – V miejsce chłopcy (listopad).
-
Międzypowiatowe rozgrywki w piłce siatkowej– V miejsce chłopcy (maj).
-
Ringo - zawody na szczeblu powiatowym:
-
-
-
II miejsce chłopców (wrzesień).
Biegi przełajowe na szczeblu powiatowym:
-
drużynowo - III miejsce;
-
indywidualnie - I miejsce chłopców,
-
indywidualnie - II miejsce dziewcząt.
Finały Biegów Przełajowych w Pomiechówku:
III miejsce drużynowo.
-
Biegi przełajowe na szczeblu gminnym:
-
I miejsce w kategorii chłopców (październik).
Liceum Ogólnokształcące prowadzi intensywną działalność charytatywną. Młodzież Liceum
objęła opieką materialną i rzeczową ubogie dzieci ze szkół podstawowych w Radzyminie, dzieci z
Domu Dziecka w Dębinkach oraz osoby dorosłe potrzebujące wsparcia w środowisku lokalnym.
Od stycznia 2003 roku w szkole działa Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża. W ramach
współpracy z Rejonowym Zarządem PCK w Wołominie organizujemy corocznie na terenie
szkoły punkt krwiodawstwa (25.04.2003 r., 23 kwietnia 2004 r.). W roku 2004 oddaliśmy 11250
ml krwi. Członkowie Szkolnego Koła PCK aktywnie działają między innymi na rzecz
wolontariatu.
Szkoła prowadzi dla młodzieży szeroki wachlarz nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych:
-
Szkolne Koło Sportowe (zajęcia odbywają się w Hali Sportowej w Radzyminie),
-
Koło informatyczne,
-
Szkolne Koło PCK,
-
Kawiarenka Literacka,
-
Koło europejskie (koordynuje realizację programu SOCRATES – COMENIUS),
-
Koło teatralne,
-
Warsztaty dziennikarskie, gazeta szkolna,
-
Koło geograficzne, języka niemieckiego oraz francuskiego,
-
Koło plastyczne,
-
Koło gier logicznych,
-
RPG - Gry Fabularne.
Od stycznia 2003 roku aktywnie realizujemy Program Profilaktyczny Liceum Ogólnokształcącego
im. C. K. Norwida w Radzyminie. Rzetelna realizacja programu poprzez pobudzanie postaw
kreatywnych oraz kształtowanie systemu wartości umożliwia młodzieży pełny rozwój
intelektualny i psychofizyczny. W szkole funkcjonuje Zespół do Spraw Profilaktyki, który
zorganizował wyposażenie dydaktyczne do pracy z młodzieżą. W ramach programu zrealizowano
następujące edukacyjne programy profilaktyczne:
„Korekta”, „Dezyderia”, „Stres pod kontrolą” oraz kontynuowano realizację programów: „Rzuć
palenie razem z nami”, „Siedem kroków”, „Noe”, „Nie truj się”, „Alkohol kradnie wolność”.
Rok szkolny 2003/2004 został ogłoszony Rokiem Profilaktyki w LO im. C. K. Norwida
w Radzyminie. (realizacja programów profilaktycznych, 2 spektakle teatralne, koncert
profilaktyczny, Dzień Profilaktyki - 26.02.2004r).
Od października 2004 roku Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Radzyminie realizuje
międzynarodowy program edukacyjny „Tożsamość europejska poprzez budynki historyczne”.
Projekt sponsoruje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Agencja Narodowa - SOCRATESCOMENIUS. W ramach realizacji programu nastąpi wymiana młodzieży z uczniami szkół z
Grecji i Irlandii.
W roku 2004 dzięki sponsorom oraz ze środków budżetowych przeprowadzono prace w celu
poprawy bezpieczeństwa młodzieży przebywającej na terenie szkoły:
-
Dzięki środkom budżetowym doposażono budynek szkoły w profesjonalny sprzęt
przeciwpożarowy celu zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży i zoptymalizowania warunków
BHP;
-
Przystosowano budynek szkoły do przyjęcia uczniów niepełnosprawnych (podjazd dla
wózków inwalidzkich);
-
Wymieniono drzwi ewakuacyjne zgodnie z wymaganiami BHP;
-
Z funduszu Rady Rodziców założono alarm w budynku szkoły i wprowadzono całodobowy
monitoring (firma Scorpion).
W roku 2004 została w szerokim zakresie rozwinięta baza dydaktyczna szkoły dzięki sponsorom
oraz ze środków Rady Rodziców:
-
Z funduszu Rady Rodziców zakupiono komputer – serwer do pracowni informatycznej
(koszt 5 tys. zł.) oraz doposażono pracownię w drobny sprzęt komputerowy (koszt 1 tys. zł.);
-
Zakupiliśmy z funduszy Rady Rodziców książki-lektury do biblioteki szkolnej oraz szereg
pozycji do czytelni multimedialnej;
-
Od sponsorów szkoła uzyskała: sprzęt RTV z odtwarzaczami video, odtwarzacze CD;
-
Doposażono szkołę w pomoce dydaktyczne do realizacji Programu Profilaktycznego (kasety
video, plansze tematyczne).
W 2004 roku dzięki sponsorom oraz z funduszu Rady Rodziców przeprowadziliśmy w szkole
następujące remonty:
-
Pokój nauczycielski (całkowity remont z wymianą podłogi-terakota);
-
Sekretariat szkoły (całkowity remont z wymianą podłogi);
-
Pomieszczenie administracyjne;
-
Pomieszczenie na klub dla młodzieży, tzw. „Dziupla”;
-
Renowacja zabytkowych drzwi (2 szt.).
-
Rozpoczęto remont pomieszczenia na pracownię plastyczną.
Środki specjalne:
Szkoła nie prowadziła środków specjalnych. Wszystkie pozyskiwane fundusze z czynszu,
wynajmu pomieszczenia na barek oraz na prowadzenia kursu prawa jazdy rocznie w kwocie
4700.00 zł. (słownie cztery tysiące siedemset złotych) jako dochody wpłacane były na konto
Starostwa Powiatu Wołomińskiego.
Pozyskane darowizny rzeczowe dla szkoły:
-
Telewizory - 2 szt.;
-
Magnetowid - 1 szt.;
-
Odtwarzacz CD - 2 szt.;
-
Dyktafon;
-
Odtwarzacz DVD;
-
Girlandy do dekoracji szkoły.
Pozyskane granty dla szkoły:
-
Grant w wysokości 4 900,00 złotych ufundowany przez Polską Fundację Dzieci
i Młodzieży na realizację programu „Dobre pomysły 4”;
- Grant w wysokości – 5 430,00 EURO ufundowany przez Fundację Rozwoju Systemu
Edukacji Agencja Narodowa - SOCRATES-COMENIUS na realizację programu „Tożsamość
europejska poprzez budynki historyczne”.
Realizacja budżetu 2004 r.
Wyszczególnienie wydatków
Ogółem
Fundusz Płac i Pochodne
Wydatki Rzeczowe
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Zakup materiałów i wyposażenia
W tym: stoliki, krzesła
Zakup pomocy naukowych
Zakup energii
W tym:
- gaz
- woda
- energia
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe pracowników
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Ogółem
1.043.142,00
Rozdział 80120
1.043.142,00
888.145,00
154.997,00
1.510,00
27.329,00
10.024,00
2.000,00
50.267,00
888.145,00
154.997,00
1.510,00
27.329,00
10.024,00
2.000,00
50.267,00
33.864,00
3.175,00
13.228,00
33.864,00
3.175,00
13.228,00
385,00
23.662,00
2.900,00
3.537,00
385,00
23.662,00
2.900,00
3.537,00
43.407,00
43.407,00

Podobne dokumenty

Joanna Wiszniewicz ">>Sfinks

Joanna Wiszniewicz >Sfinks" title="Joanna Wiszniewicz ">>Sfinks" class="news-block-img pull-right" src="//s2.doczz.pl/store/data/000829419_1-e3730ce0cc32c7723dccaf6c729b7f0f-70x70.png">

Bardziej szczegółowo