Instrukcja obsługi L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja obsługi L-BV2, L-BV5 2BV2 06. 2BV2 07
Wydanie: 06.2010 · 610.44440.79.000
Oryginalna instrukcja obsługi · Polski
Instrukcja obsługi L-BV2, L-BV5

2BV2 06.
2BV2 07.
2BV5 11.
2BV5 121
2BV5 131
2BV5 161
2BV5 41.
2BV5 421
2BV5 47.
L-Serie
L-Series
Flüssigkeitsring
Liquid Ring
Spis treści
Spis treści
Budowa agregatów............................................................................................................................. 3
1 Bezpieczeństwo ..................................................................................................................................4
1.1 Definicje.....................................................................................................................................4
1.1.1 Symbol ostrzeżenia ......................................................................................................4
1.1.2 Słowo sygnałowe..........................................................................................................4
1.2 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa..........................................................................................4
1.3 Pozostałe zagrożenia................................................................................................................6
2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem .............................................................................................7
3 Dane techniczne..................................................................................................................................8
3.1 Parametry mechaniczne ...........................................................................................................8
3.2 Dane elektryczne ....................................................................................................................10
3.3 Warunki eksploatacyjne w normalnej pracy............................................................................10
4 Transport ...........................................................................................................................................13
5 Instalacja ...........................................................................................................................................15
5.1 Posadowienie agregatu...........................................................................................................15
5.2 Mechaniczne podłączanie agregatu .......................................................................................16
5.2.1 Podłączanie króćca ssącego i króćca tłocznego........................................................16
5.2.2 Podłączanie przyłącza cieczy roboczej.....................................................................17
5.2.3 Podłączanie elementów po stronie instalacji .............................................................17
5.2.4 Osprzęt.......................................................................................................................18
5.3 Podłączanie zasilania elektrycznego silnika ...........................................................................18
5.3.1 Przyłącze w skrzyni zaciskowej silnika ......................................................................19
5.3.2 Praca z przetwornicą częstotliwości...........................................................................20
6 Rozruch .............................................................................................................................................20
6.1 Przygotowanie agregatu .........................................................................................................20
6.2 Uruchamianie agregatu z doprowadzeniem cieczy roboczej..................................................21
6.3 Uruchamianie agregatu z samozasysaniem cieczy roboczej .................................................21
6.4 Sprawdzenie kierunku obrotu .................................................................................................21
7 Obsługa .............................................................................................................................................22
7.1 Praca z doprowadzenie cieczy roboczej, ze sterowaniem automatycznym ...........................22
7.2 Praca z doprowadzeniem cieczy roboczej, bez sterowania automatycznego........................22
7.3 Praca z samozasysaniem cieczy roboczej .............................................................................23
7.4 Sprawdzanie i korygowania strumienia cieczy roboczej.........................................................23
8 Wyłączenie z ruchu i dłuższy stan spoczynku ..................................................................................24
8.1 Opróżnianie.............................................................................................................................24
8.2 Przygotowanie do wyłączenia i dłuższej przerwy w pracy......................................................25
8.3 Warunki przechowywania .......................................................................................................25
8.4 Uruchomienie po dłuższym stanie spoczynku ........................................................................25
9 Utrzymanie właściwego stanu technicznego urządzenia..................................................................26
9.1 Konserwacja............................................................................................................................27
9.2 Usuwanie usterek....................................................................................................................28
9.3 Serwis / służba obsługi klientów .............................................................................................30
9.4 Dekontaminacja i zaświadczenie o braku zagrożeń ...............................................................30
10 Usuwanie...........................................................................................................................................31
11 Wersja zabezpieczona przed wybuchem..........................................................................................31
Deklaracja zgodności UE ................................................................................................................. 32
Formularz oświadczenia o braku zagrożeń...................................................................................... 33
© 2010 Gardner Denver Deutschland GmbH · Industriestraße 26 · 97616 Bad Neustadt · Niemcy
Przekazywanie, powielanie, rozpowszechnianie oraz modyfikowanie niniejszego dokumentu, wykorzystywanie i komunikowanie jego treści jest zabronione, o ile nie zostało dozwolone w wyraźny sposób. Postępowanie w sposób niezgodny z powyższym zobowiązuje do zrekompensowania szkody.
Zastrzega się wszelkie prawa na wypadek udzielania patentu lub zarejestrowania wzorca użytkowego
albo wzornictwa.
Budowa agregatów
Budowa agregatów
2BV2 0..
1
7
8
9
6
2BV5 1..
5
7
8
1
9
2
4
6
5
2BV5 4..
7
8
2
9
4
3
1
6
2
4
610.44440.99.B01…B03
Rys. 1: Budowa agregatów
Poz. Nazwa
1
Skrzynia zaciskowa
2
Nogi
3
Podkłady
4
5
2BV2 …
2BV5 1..
2BV5 4..-.F
2BV5 4..-1G
—
2BV5 110-….2-.S
2BV5 121-….2-.S
—
—
G 1 /4
G 3 /8
G 3 /8
G 3 /8
G 3 /8
G 3 /8
—
—
G /8
G 3/4 LUB
kołnierz (stal
nierdzewna)
G 3 /8
G 3 /8
Otwór(ory) do
opróżniania
Przyłącze
zabezpieczenia
przed kawitacją
6
Przyłącze cieczy
roboczej
7
Króciec tłoczny
Króciec
gwintowany
Kołnierz
Kołnierz
Króciec gwintowany
8
Króciec ssący
Króciec
gwintowany
Kołnierz
Kołnierz
Króciec gwintowany
9
Strzałka kierunku
obrotu
3
© Gardner Denver Deutschland GmbH
3 / 34
610.44440.79.000
Bezpieczeństwo
1
Bezpieczeństwo
 OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo szkód osobowych.
Wskazanie na możliwe niebezpieczeństwo,
które może powodować śmierć lub poważne
obrażenia, jeśli nie zostaną podjęte
odpowiednie środki.
1.1 Definicje
Aby wskazać na zagrożenia oraz ważne
informacje, w niniejszej instrukcji obsługi są
stosowane następujące słowa sygnałowe i
symbole:
 OSTROŻNIE
1.1.1
Symbol ostrzeżenia
Symbol ostrzeżenia  jest umieszczony we
wskazówkach bezpieczeństwa w przynależnym
polu tytułowym z lewej strony słowa sygnałowego
(NIEBEZPIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIE,
OSTROŻNIE).
Wskazówki bezpieczeństwa z symbolem
ostrzeżenia wskazują na niebezpieczeństwo
wystąpienia szkód osobowych.
Prosimy przestrzegać tych wskazówek
bezpieczeństwa, aby chronić się przed
obrażeniami lub śmiercią!
Wskazówki bezpieczeństwa bez symbolu
ostrzeżenia wskazują na niebezpieczeństwo
wystąpienia szkód materialnych.
1.1.2
Słowo sygnałowe
NIEBEZPIECZEŃSTWOSłowa sygnałowe
znajdują się we wskaOSTRZEŻENIE
zówkach
bezpieczeństwa w
OSTROŻNIE
przynależnym polu
UWAGA
tytułowym.
WSKAZÓWKA
Następują one w
określonej hierarchii i
podają (w połączeniu z
symbolem ostrzeżenia,
patrz rozdział 1.1.1)
stopień zagrożenia lub
rodzaj wskazówki.
Patrz następujące
objaśnienia:
 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczeństwo szkód osobowych.
Wskazanie na bezpośrednio grożące
niebezpieczeństwo, które może powodować
śmierć lub poważne obrażenia, jeśli nie zostaną
podjęte odpowiednie środki.
610.44440.79.000
Niebezpieczeństwo szkód osobowych.
Wskazanie na możliwe niebezpieczeństwo,
które może powodować średnie lub niewielkie
obrażenia, jeśli nie zostaną podjęte
odpowiednie środki.
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo szkód materialnych.
Wskazanie na możliwe niebezpieczeństwo,
które może powodować szkody materialne, jeśli
nie zostaną podjęte odpowiednie środki.
UWAGA
Wskazanie na możliwe szkodliwe skutki, tzn.
mogą wystąpić niepożądane stany lub
następstwa, jeśli nie zostaną podjęte
odpowiednie środki.
WSKAZÓWKA
Wskazanie na możliwą korzyść, jeśli zostaną
podjęte odpowiednie środki; rada.
1.2 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
 OSTRZEŻENIE
Nieodpowiednie obchodzenie się z
agregatem
może skutkować poważnymi lub nawet
śmiertelnymi obrażeniami!
Niniejsza instrukcja obsługi
 musi zostać przeczytana i zrozumiana przed
rozpoczęciem wszelkich prac z agregatem
lub przy nim,
 musi być ściśle przestrzegana,
 musi być dostępna w miejscu użytkowania
agregatu.
4 / 34
© Gardner Denver Deutschland GmbH
Bezpieczeństwo
 OSTRZEŻENIE
 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Nieodpowiednie obchodzenie się z
agregatem
może skutkować poważnymi lub nawet
śmiertelnymi obrażeniami!
Praca agregatu
 zastosowanie, zobacz „Użytkowanie zgodne
z przeznaczeniem”, strona 7!
 dozwolone media, zobacz „Użytkowanie
zgodne z przeznaczeniem”, strona 7!
 dozwolone wartości, zobacz „Dane
techniczne”, strona 8!
Zagrożenie przez elektryczność!
Przed rozpoczęciem prac przy agregacie lub
instalacji należy wykonać przy nich następujące
przedsięwzięcia:
 Odłączyć od napięcia.
 Zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
 Sprawdzić brak napięcia.
 Uziemić i zewrzeć.
 Przykryć lub odgrodzić sąsiadujące części
będące pod napięciem.
 OSTRZEŻENIE
Nieodpowiednie obchodzenie się z
agregatem
może skutkować poważnymi lub nawet
śmiertelnymi obrażeniami!
Prace z agregatem i przy nim (transport,
instalacja, uruchamianie, wyłączanie z ruchu,
utrzymanie w dobrym stanie, usuwanie)
wykonuje tylko przeszkolony i niezawodny
personel fachowy!
 OSTRZEŻENIE
Przy pracach przy agregacie istnieje
niebezpieczeństwo obrażeń, m.in. przez
przecięcie / odcięcie, zmiażdżenie i spalenie!
 W pierwszej kolejności należy zakładać
osobiste wyposażenie ochronne (kask
ochronny, rękawice ochronne, obuwie
ochronne)!
 Dopiero wtedy można przystąpić do pracy
przy instalacji!
 OSTRZEŻENIE
Włosy i odzież mogą zostać wciągnięte a
agregat lub uchwycone albo nawinięte przez
ruchome elementy!
 Nie zakładać do pracy szerokich, luźnych
ubrań!
 Długie luźno rozpuszczone włosy
należy przykryć siatką do włosów!
 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zagrożenie przez elektryczność!
Prace przy urządzeniach elektrycznych należy
powierzać wyłącznie wykwalifikowanym
elektrykom!.
 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zagrożenie przez elektryczność!
 Najpierw upewnić się, że napięcie zostało
odłączone.
 Dopiero wtedy można otworzyć skrzynkę z
zaciskami silnika!
 OSTRZEŻENIE
Zagrożenie przez nadciśnienie i
podciśnienie!
Zagrożenie przez wydostające się media!
Przed rozpoczęciem prac przy agregacie lub
instalacji:
 Przerwać dopływ cieczy roboczej.
 Usunąć ciśnienie z przewodów i agregatu.
 OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo spowodowane
obracającym się wentylatorem zewnętrznym
agregatu!
Praca agregatu tylko przy zamontowanym
kołpaku wentylatora!
 OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo spowodowane
obracającym się kołem wirnikowym!
Praca agregatu tylko przy zamontowanej
pokrywie!
Zabrania się demontowania pokrywy!
© Gardner Denver Deutschland GmbH
5 / 34
610.44440.79.000
Bezpieczeństwo
 OSTRZEŻENIE
Zagrożenie przez nadciśnienie i
podciśnienie!
Zagrożenie przez wydostające się media!
Niebezpieczeństwo spowodowane
obracającym się kołem wirnikowym!
Praca agregatu dozwolona wyłącznie z
podłączonymi do króćca ssącego i tłocznego
przewodami rurowymi / wężami, a także w
przyłączonym dopływem cieczy roboczej!
 OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo przez obracający się
wirnik agregatu grożące przecięciem lub
odcięciem kończyn!
 Nie sięgać do agregatu przez otwarte
przyłącza!
 Przez otwory w agregacie nie wprowadzać
żadnych przedmiotów!
 OSTRZEŻENIE
Zagrożenie przez nadciśnienie i
podciśnienie!
 Sprawdzić wytrzymałość używanych
przewodów i zbiorników!
 OSTRZEŻENIE
Zagrożenie przez nadciśnienie i
podciśnienie!
Zagrożenie przez wydostające się media!
 Sprawdzić szczelność połączeń na
przyłączach rur / węży!
1.3 Pozostałe zagrożenia
 OSTRZEŻENIE
Możliwe wciągnięcie przez siatki długich, nie
osłoniętych włosów w wentylator zewnętrzny
również przy zamontowanym kołpaku
wentylatora!
 Nosić siatki na włosy!
 OSTRZEŻENIE
Chwycenie i wciągnięcie długich,
rozpuszczonych włosów przez obracający
się wał między obudową łożysk a obudową
pompy.
 Nosić siatki na włosy!
 OSTRZEŻENIE
Obrażenia spowodowane tarciem (otarcia,
poparzenia itp.) o obracający się wał między
obudową łożysk silnika a obudową pompy.
 Nie wkładać rąk w otwory między obudową
łożysk silnika a obudową pompy!
 Nie wkładać żadnych przedmiotów przez
otwory między obudową łożysk silnika a
obudową pompy!
 OSTRZEŻENIE
Dotknięcie gorącej powierzchni grozi
zapaleniem / poparzeniem!
 Nie dotykać!
 Zakładać rękawice ochronne!
 OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo spalenia i oparzenia
przez gorącą powierzchnię agregatu i gorące
media!
 Urządzenia nie należy dotykać podczas
pracy!
 Po wyłączeniu agregatu odczekać, aż
ostygnie!
 OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia przez
przechylenie się agregatu!
 Przed uruchomieniem agregatu należy go
mocno przytwierdzić do powierzchni
posadowienia!
610.44440.79.000
6 / 34
© Gardner Denver Deutschland GmbH
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
2
Agregaty
Użytkowanie zgodne z
przeznaczeniem
Niniejsza instrukcja obsługi
 dotyczy pomp próżniowych / sprężarek o
pierścieniu cieczowym serii L (agregaty)
typów:
2BV2 06. 2BV2 07. 2BV5 11. 2BV5 121
2BV5 131 2BV5 161 2BV5 41. 2BV5 421
2BV5 47.
w wersji standardowej,
 zawiera wskazówki dotyczące transportu,
instalowania, uruchamiania, obsługi,
wyłączania, magazynowania, utrzymania i
konserwacji oraz utylizacji agregatów,
 musi zostać przeczytana i zrozumiana przez
osoby zajmujące się obsługą i utrzymaniem
stanu technicznego agregatów przed
przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek
czynności przy agregatach lub związanych z
agregatami,
 musi być ściśle przestrzegana,
 musi być dostępna w miejscu użytkowania
agregatów.
 wytwarzają podciśnienie lub nadciśnienie.
 służą do zasysania, tłoczenia i sprężania
następujących gazów / par::
− wszystkie gazy suche i wilgotne,
które nie są wybuchowe, palne, żrące
ani trujące,
− powietrze lub mieszaniny powietrza i pary.
− w razie używania gazów / par
wybuchowych, palnych, żrących lub
trujących należy skontaktować się z
producentem.
− gazy / pary muszą być wolne od ciał
obcych.
Dopuszcza się niewielkie ilości lekkich
zawiesin lub cieczy.
 zostały przystosowane do pracy z
następującymi cieczami roboczymi:
− Woda
o odczynie pH od 6 do 9,
bez ciał obcych (takich jak np. piach).
− w razie używania cieczy o innych
odczynach pH lub innych cieczy roboczych
należy skontaktować się z producentem.
 są przeznaczone do pracy w niskiej próżni.
 są wyposażone w następujące rodzaje
silników napędowych:
− wersja standardowa,
− wersja zabezpieczona przed wybuchem.
Osoby zajmujące się obsługą i utrzymaniem
stanu technicznego
Personel zajmujący się obsługą i konserwacją
agregatów serii G () musi być przeszkolony i
upoważniony w zakresie przeprowadzanych
robót.
Prace przy urządzeniach elektrycznych mogą być
wykonywane jedynie przez wykwalifikowanych
elektryków.
Elektryk wykwalifikowany to taki, który na
podstawie swojego fachowego wykształcenia,
wiedzy i doświadczenia, jak również znajomości
określonych zasad potrafi ocenić powierzane mu
zadania i rozpoznać potencjalne zagrożenia.
Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy wyłącznie
agregatów w wersji standardowej.
W wypadku agregatów w wersji
zabezpieczonej przed wybuchem
(dyrektywa 94/9/WE), patrz osobna instrukcja
obsługi.
 są dostępne w dwóch wersjach:
− z odlewu żeliwnego do zwykłych warunków
pracy,
− ze stali nierdzewnej do zastosowań
wymagających zwiększonej ochrony przed
korozją i zachowania bardziej
rygorystycznych warunków higienicznych
(tylko 2BV2 070, 2BV2 071 i 2BV5 1..).
 są przeznaczone do zastosowań w
instalacjach przemysłowych,
 są przystosowane do pracy ciągłej.
Przy pracy agregatów koniecznie należy
przestrzegać wartości granicznych wymienionych
w rozdziale 3, „Dane techniczne”, strona 8 i
kolejne.
© Gardner Denver Deutschland GmbH
7 / 34
610.44440.79.000
Dane techniczne
3
Przewidywalne możliwości niewłaściwego
zastosowania
Dane techniczne
3.1 Parametry mechaniczne
Zabrania się:
 stosowania agregatów w obiektach innych niż
przemysłowe,
o ile w obiektach tych nie zostaną podjęte
niezbędne czynności i środki bezpieczeństwa,
np. ochrona przed wkładaniem palców przez
dzieci,
 użycia w pomieszczeniach, w których mogą
występować gazy wybuchowe, jeśli agregaty
wyraźnie nie zostały do tego przewidziane;
 zasysania, tłoczenia i sprężania
mediów wybuchowych, palnych, agresywnych
lub trujących,
jeśli agregaty wyraźnie nie zostały do tego
przewidziane;
 eksploatacji agregatów przy wartościach
innych niż podane w rozdzale 3, „Dane
techniczne”, strona 8 i kolejne.
Przeróbki agregatów są niedozwolone ze
względów bezpieczeństwa.
Wykonywanie prac konserwacyjnych i
naprawczych przez użytkownika jest dozwolone
tylko w zakresie opisanym w przedłożonej
instrukcji obsługi.
Prace konserwacyjne i naprawcze wykraczające
poza ten zakres mogą być wykonywane tylko
przez firmy autoryzowane przez producenta
(wymagane porozumienie z serwisem).
Masa / ciężar
Typ
Masa*
ok. [kg]
2BV2 060
Odlew żeliwny
25
2BV2 061
Odlew żeliwny
26
2BV2 070
Odlew żeliwny
35
Stal nierdzewna
42
Odlew żeliwny
61
Stal nierdzewna
67
Odlew żeliwny
95
Stal nierdzewna
98
Odlew żeliwny
110
Stal nierdzewna
113
Odlew żeliwny
170
Stal nierdzewna
182
Odlew żeliwny
181
Stal nierdzewna
196
Odlew żeliwny
252
Stal nierdzewna
264
2BV5 470
Odlew żeliwny
68
2BV5 471
Odlew żeliwny
77
2BV5 410-.F
Brąz
95
2BV5 410-1G
Odlew żeliwny
87
2BV5 411
Odlew żeliwny
137
2BV5 421
Odlew żeliwny
153
2BV2 071
2BV5 110
2BV5 111
2BV5 121
2BV5 131
2BV5 161
* Zawsze podaje się masę największego silnika.
610.44440.79.000
8 / 34
© Gardner Denver Deutschland GmbH
Dane techniczne
Minimalne odstępy od odprowadzania ciepła
Robocza prędkość obr.
Typ
Patrz tabliczka znamionowa.
Min. odstęp
kołpaka went. - od sąsiedniej pow.
[mm]
2BV2 06.
34
2BV2 07.
53
2BV5 11.
53
2BV5 121
53
2BV5 131
53
2BV5 161
80
2BV5 4..
53
Roboczą prędkość obrotową zdefiniowano na
pracę przy częstotliwości 50/60 Hz.
W pracy z innymi prędkościami obrotowymi
należy skontaktować się z producentem.
UWAGA
Poziom ciśnienia akustycznego
Przekroczenie dopuszczalnej roboczej
prędkości obrotowej działa negatywnie na
przebieg pracy agregatu:
 zwiększony poziom hałasu
 większe drgania
 skrócony czas działania smaru
 skrócony czas pracy łożysk
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości
obrotowej grozi uszkodzeniem urządzenia.
Powierzchniowy poziom ciśnienia akustycznego
zgodnie z normą EN ISO 3744, mierzony w
odstępie 1 m przy średnim dławieniu (100 mbar
bezwzgl.) i przyłączonych przewodach, tolerancji
± 3 dB (A).
Robocze prędkości obr. standardowo
50/60 Hz
Typ
Typ
Poziom ciśnienia akustycznego 1
m od powierzchni pomiarowej L
[dB (A)]
2BV2 …
n [min-1]*
50 Hz
60 Hz
3000
3600
1500
1800
1000
1200
1500
1800
50 Hz:
60 Hz:
2BV2 06.
70
70
2BV2 070
70
71
2BV5 110 2BV5 131
2BV5 161
2BV2 071
72
76
2BV5 4..
2BV5 110
70
70
* Nie uwzględniono poślizgu silnika
2BV5 111
70
74
2BV5 121
70
75
2BV5 131
73
77
2BV5 161
74
75
2BV5 47.
70
70
2BV5 410
70
70
2BV5 411
70
2BV5 421
71
© Gardner Denver Deutschland GmbH
Graniczne prędkości obr. w pracy z przetwornicą częstotl.
nmin [min-1]
nmax [min-1]
2BV2 06.
2636
4612
2BV2 07.
2123
3715
71
2BV5 11.
1402
2454
71
2BV5 121
1290
2258
2BV5 131
1180
2066
2BV5 161
913
1597
2BV5 4..
1402
2454
Typ
9 / 34
610.44440.79.000
Dane techniczne
Momenty dokręcania
Momenty dokręcania
złączy śrubowych
z tworzywa sztucznego
Poniższe wartości obowiązują, jeśli nie podano
innych informacji.
W przypadku przyłączy nieelektrycznych
wychodzi się z klas wytrzymałości 8.8. i 8 lub
wyższych wg ISO 898-1.
Momenty dokręcania
przyłączy nieelektrycznych
Gwint
[Nm]
M12x1,5
2 - 3,5
M16x1,5
3-4
M25x1,5
4-5
M32x1,5
Gwint
[Nm]
M4
2,7 - 3,3
M5
3,6 - 4,4
M6
3,6 - 4,4
M8
21,6 - 26,4
M10
21,6 - 26,4
M12
63,0 - 77,0
M16
90,0 - 110,0
Poniższe informacje dla przyłączy elektrycznych
obowiązują dla wszystkich przyłączy desek
zaciskowych z wyjątkiem listew zaciskowych
Momenty dokręcania
przyłączy elektrycznych
Gwint
[Nm]
M4
0,8 - 1,2
M5
1,8 - 2,5
M6
2,7 - 4
Specjalnie do połączeń kabli i przewodów z
metalu i tworzywa sztucznego obowiązują
następujące wartości:
5-7
M40x1,5
3.2 Dane elektryczne
Patrz tabliczka znamionowa silnika.
3.3 Warunki eksploatacyjne w normalnej
pracy
Temperatury
Temperatura gazów / par
[°C]
maks. +80
W wypadku wyższych temperatur medium należy
zastosować odpowiednie zabezpieczenie
chroniące przed oparzeniami, np. osłony.
W takim wypadku zastosować jedno z
następujących działań:
 Zwiększenie strumienia cieczy roboczej do 2,5krotności (2BV2 …) wzgl. 2-krotności (2BV5 …)
mierzonego strumienia cieczy roboczej (układ
chłodzenia)
 Wykorzystanie kondensatora wstępnego
Temperatura cieczy roboczej
[°C]
maks. +80
Momenty dokręcania
złączy śrubowych z metalu
Gwint
[Nm]
M12x1,5
4-6
M16x1,5
5 - 7,5
M25x1,5
6-9
M32x1,5
M40x1,5
610.44440.79.000
min. +5
Wartość nominalna:
+15
Temperatura otoczenia
[°C]
maks. +40
min. +5
8 - 12
10 / 34
© Gardner Denver Deutschland GmbH
Dane techniczne
Ciśnienia
Maks. ciśnienie wylotu p2 max przy wytwarzaniu
próżni*
Typ
[bar bezwzgl.]
Min. ciśn. zasysania p1 min w pracy
z zabezpieczeniem przed kawitacją
Otwór zabezpieczenia przed kawitacją otwarty
(tylko 2BV2 0.. i 2BV5 1..)
[mbar bezwzgl.]
1
1
0
0
1,3
Typ
p [mbar bezwzgl.]
150
2BV5 ...
Maks. ciśnienie wylotu p2 max przy pracy
sprężarki
(przy ciśnieniu zasysania p1 = 1 bar bezwzgl.)
300
200
1,1
* przy zachowaniu mierzonego strumienia cieczy
roboczej.
maks. osiągane podciśnienie (pełne dławienie)
Ogólna zasada:
Im wyższa temperatura, tym mniejsza zdolność
ssania, czyli tym wyższe min. możliwe do
uzyskania ciśnienie zasysania.
250
2BV2 ...
20
40
60
fl [°C]
610.44440.99.B04
- fl [°C] = temperatura cieczy roboczej
- p1 [mbar bezwzgl.] = ciśnienie zasysania
bezwzględne
Rys. 2: Przebieg ciśnienia przy różnych
warunkach roboczych
Min. ciśn. zasysania p1 min w pracy
bez zabezpieczenia przed kawitacją*
Otwór zabezpieczenia przed kawitacją zamknięty
[mbar bezwzgl.]
przy 50 Hz:
przy 60 Hz:
2BV2 060–....2–..
2,5
2,2
2BV2 061–....3–..
2,4
1,9
2BV2 070–....3–..
3,6
2,9
2BV2 071–....5–..
3,5
2,6
2BV5 110–....1–..
1,85
1,6
2BV5 111–....3–..
1,9
1,5
2BV5 121–....3–..
1,85
1,4
2BV5 131–....1–..
1,7
1,4
2BV5 161–....2–..
1,8
1,5
2BV5 470
2,2
1,9
2BV5 471
1,9
1,8
2BV5 410-.F
2,0
2,0
2BV5 410-1G
2,6
2,0
2BV5 411
1,6
2,4
2BV5 421
2,3
1,8
80
Ogólna zasada:
Min. ciśnienie zasysania będzie tym wyższe, im
wyższa temperatura i im wyższe ciśnienie pary
używanej cieczy roboczej.
Ciśnienie nie może spaść poniżej dopuszczalnego
ciśnienia minimalnego, gdyż w przeciwnym razie
może dojść do uszkodzeń z powodu kawitacji.
W pracy bez zabezpieczenia przed kawitację
minimalne ciśnienie zasysanie należy ustawić
powyżej kreskowanego obszaru (Rys. 2,
strona 11).
* W zależności od rodzaju i temperatury cieczy
roboczej. Wartości dotyczą warunków
standardowych:
 Ciecz robocza: woda o temp. +15 °C
 Gazy / pary: suche powietrze o temp. +20 °C
 Mierzony strumień cieczy roboczej
© Gardner Denver Deutschland GmbH
[bar bezwzgl.]
Maks. dopuszczalne ciśnienie w agregacie pint
max
Typ
[bar bezwzgl.]
2BV2 …
8
2BV5 1..
8
2BV5 410-.F
6
2BV5 4..-1G
8
Na wypadek ewentualnych wyższych ciśnień,
należy przewidzieć odpowiednie wyposażenie
ochronne.
Ilości płynów
Przy odsysaniu suchego powietrza i z wodą o
temp. 15°C stanowiącą ciecz roboczą
obowiązują następujące mierzone strumienie
cieczy roboczej:
11 / 34
610.44440.79.000
Dane techniczne
Mierzony strumień cieczy roboczej [m³/h]
Typ
Przepływ
Przepły
w pracy z wytwarzaniem
ww
próżni
pracy
spręw zakresie ciśnienia [mbar] żarki
33-200 200-500
>500
2BV2 060
0,20
0,20
0,20
0,20
2BV2 061
0,23
0,23
0,23
0,25
2BV2 070
0,28 /
0,34*
0,14 /
0,17*
0,14 /
0,17*
0,50
2BV2 071
0,54
0,23 /
0,28*
0,23 /
0,28*
0,70
2BV5 110
0,80
0,35
0,30
0,90
2BV5 111
1,20
0,40
0,35
1,20
2BV5 121
1,20 /
1,50*
0,40
0,35
1,50
2BV5 131
1,80
0,45
0,40
1,80
2BV5 161
2,40
0,70
0,50
2,40
2BV5 470
0,36 / 0,28*
1,2
2BV5 471
0,70 / 0,54*
1,5 /
1,2*
2BV5 410.F
2BV5 4101G
0,80
0,80
0,55
Ilość cieczy roboczej przy pierwszym
napełnianiu
Typ
[l]
2BV2 06.
0,5
2BV2 07.
1,0
2BV5 11.
3,0
2BV5 121
3,0
2BV5 131
3,0
2BV5 161
8,0
2BV5 47.
2,0
2BV5 41.
3,0
2BV5 421
3,0
Maksymalnie dopuszczalna ilość wody
przepływającej przez króciec ssący
1x
1x
+D
D
1x
+K
K
0,80
0,8
1,2
2BV5 411
1,2
1,4
2BV5 421
1,2 / 1,5*
1,5
* Wartość przy pracy 50 Hz / wartość przy pracy
60 Hz
Wszystkie pozostałe wartości przy pracy 50 Hz i
60 Hz.
610.44440.99.B05
Typ
Praca ciągła
[D]*
maks. 2 sek.
[K]*
2BV2 0..
2,5x
7x
2BV5 1..
2,5x
5x
2BV5 410-.F
7x
7x
2BV5 41.-1G
3
6 m /h
6 m3/h
2BV5 42.
5 m3/h
5 m3/h
2BV5 47.
5 m3/h
5 m3/h
* 1x = mierzony strumień cieczy roboczej
610.44440.79.000
12 / 34
© Gardner Denver Deutschland GmbH
Transport
4
Transport
 OSTRZEŻENIE
Nieodpowiednie obchodzenie się z maszyną
może skutkować poważnymi lub nawet
śmiertelnymi obrażeniami!
Czy przeczytali Państwo wskazówki
bezpieczeństwa w rozdziale 1,
„Bezpieczeństwo”, strona 3?
W przeciwnym razie nie mogą Państwo
wykonywać żadnych prac z maszyną ani przy
niej!
 OSTRZEŻENIE
Zagrożenie przez przechylające się lub
spadające ciężary!
Przed transportem upewnić się, że wszystkie
elementy konstrukcyjne są bezpiecznie
zamontowane lub wszystkie elementy
konstrukcyjne ze zwolnionym mocowaniem
zostały zabezpieczone lub usunięte!
 OSTROŻNIE
Przechylenie lub zsunięcie się może
prowadzić do zmiażdżeń, złamań kości lub
podobnych zdarzeń!
Ostre krawędzie mogą powodować ciężkie
obrażenia!
Przy transporcie nosić osobiste wyposażenie
ochronne (kask ochronny, rękawice, obuwie
ochronne)!
Transport za pomocą dźwignic:
 OSTRZEŻENIE
Zagrożenie przez przechylające się lub
spadające ciężary!
Przy transporcie za pomocą dźwignic należy
przestrzegać następujących reguł
podstawowych:
 Nośność dźwignicy i środka przyjmującego
obciążenie musi odpowiadać ciężarowi
agregatu.
Ciężar agregatu, tabela „Masa / ciężar”,
strona 8.
 Agregat należy zabezpieczyć tak, żeby nie
mógł przechylić się lub spaść.
 Nie przebywać pod wiszącymi ciężarami!
Przewidziano transport dźwigiem i
pasami/łańcuchami.
Transport typów 2BV2 …:
Transport dźwigiem i pasami.
 Pasy należy przeciągnąć pod obudową
pompy i pod kołpakiem wentylatora (Rys. 3,
strona 14).
 Pasy powinny przebiegać dokładnie w
podcięciach tak, by agregat nie wyślizgał się.
 Pasy muszą mieć dostateczną długość (kąt
rozwarcia poniżej 90°).
 Nie uszkodzić zamontowanego osprzętu.
Transport ręczny:
 OSTRZEŻENIE
Zagrożenie przez podnoszenie dużych
ciężarów!
Ręczne podnoszenie jest dozwolone tylko do
następujących ciężarów granicznych:
 maks. 30 kg dla mężczyzn
 maks. 10 kg dla kobiet
 maks. 5 kg dla ciężarnych
Ciężar agregatu, tabela „Masa / ciężar”,
strona 8.
Powyżej tych wartości granicznych należy
używać odpowiednich dźwignic lub środków
transportowych!
© Gardner Denver Deutschland GmbH
13 / 34
610.44440.79.000
Transport
Rys. 5: Punkty zawieszenia 2BV5 41./2BV5 421
Rys. 3: Punkty zaczepiania 2BV2 …
Transport typów 2BV5 …:
Transport dźwigiem i łańcuchami.
Rys. 6: Punkty zawieszenia 2BV5 47.
 Punktami zaczepiania są zaczepy
transportowe w silniku i otwór w króćcu
tłocznym lub ssącym / w zaczepie (Rys. 4 Rys. 6, strona 14).
 Łańcuchy przymocować mocno w punktach
zawieszenia.
 Nie uszkodzić zamontowanego osprzętu.
Rys. 4: Punkty zawieszenia 2BV5 1..
610.44440.79.000
14 / 34
© Gardner Denver Deutschland GmbH
Instalacja
5
Instalacja
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo uszkodzenia agregatu z
powodu przegrzania przy utrudnionym
odprowadzaniu ciepła i doprowadzaniu
powietrza do chłodzenia!
 Przestrzegać rozdziału „Minimalne odstępy
od odprowadzania ciepła”, strona 9.
 Zasysane powietrze nie może być
powietrzem wylotowym z innych agregatów!
 OSTRZEŻENIE
Nieodpowiednie obchodzenie się z maszyną
może skutkować poważnymi lub nawet
śmiertelnymi obrażeniami!
Czy przeczytali Państwo wskazówki
bezpieczeństwa w rozdziale 1,
„Bezpieczeństwo”, strona 3?
W przeciwnym razie nie mogą Państwo
wykonywać żadnych prac z maszyną ani przy
niej!
Warunki ustawienia:
Agregat należy posadowić:
 na płaskiej powierzchnie o nośności
przystosowanej do ciężaru agregatu,
 z poziomym ustawieniem wału,
 na nieruchomych (stałych) powierzchniach lub
konstrukcjach,
 z zachowaniem odstępu od sąsiadujących
powierzchni odpowiednio do tabeli „Minimalne
odstępy od odprowadzania ciepła”, strona 9
 na wysokości maks. 1000 m n.p.m.
W razie odmiennych warunków posadowienia
skontaktować się z serwisem.
5.1 Posadowienie agregatu
 OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia przez
przechylenie się agregatu przed jego
zamontowaniem!
 Założyć rękawice i obuwie ochronne!
 Postępować ostrożnie z agregatem!
 OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo potknięcia się o agregat i
upadku!
 Unikać miejsc grożących potknięciem!
Przy planowaniu posadowienia uwzględnić
występowanie drgań w miejscu użytkowania.
Łączne drgania agregatu zależą od:
−
−
−
 OSTRZEŻENIE
Zagrożenie przez elektryczność!
Agregat należy zainstalować tak, żeby nie
mogło dojść do uszkodzeń wyposażenia
elektrycznego przez działania zewnętrze!
 Należy bezpiecznie rozłożyć przewody, np. w
kanałach kablowych lub w podłożu.
−
drgań własnych agregatu,
wyrównania i posadowienia,
charakterystyki (występowanie drgań)
powierzchni posadowienia,
oddziaływania poprzez drgania pozostałych
elementów i składników instalacji (drgania
zewnętrzne).
Maksymalna dopuszczalna wartość drgań
wynosi veff = 4,5 mm/s.
Punkty pomiaru wykorzystywane do ustalania
prędkości drgań, patrz Rys. 7, strona 15.
 OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń
spowodowanych przed latające części
pękniętego wentylatora zewnętrznego!
 Agregat posadowić w taki sposób, by przy
pęknięciu wentylatora zewnętrznego części,
które zostaną wyrzucone przez siatkę, nie
mogły zranić żadnych osób!
2BV2 …
2BV5 …
610.44440.99.B08
Rys. 7: Punkty pomiaru prędkości drgań
Przymocowanie agregatu:
 Nogi agregatu (poz. 2, strona 3) przykręcić
odpowiednimi mocowaniami do podłoża.
Wszystkie otwory mocujące wyposażyć w
śruby!
© Gardner Denver Deutschland GmbH
15 / 34
610.44440.79.000
Instalacja
W typach 2BV5 110-….2-.S i 2BV5 121-….2-.S
dołączono podkłady do niwelowania różnic
wysokości.
5.2.1
Podłączanie króćca ssącego i króćca
tłocznego
OSTROŻNIE
 Podkłady (poz. 3, strona 3) ułożyć pod
nogami w obudowie pompy przed
zamocowaniem.
 Nogi agregatu (poz. 2, strona 3) przykręcić
odpowiednimi mocowaniami do podłoża.
Wszystkie otwory mocujące wyposażyć w
śruby!
Przy przyłączaniu agregatu do zasobnika
podciśnieniowego może dojść do zassania
cieczy roboczej z agregatu do instalacji i
uszkodzenia instalacji.
 W przewodzie ssącym należy zainstalować
klapowy zawór zwrotny.
5.2 Mechaniczne podłączanie agregatu
OSTROŻNIE
Aby zapobiec wniknięciu ciał obcych, przy
dostawie wszystkie otwory przyłączowe są
zamknięte.
Nie przekraczać momentu dokręcania przyłączy
rurowych do króćca ssącego i tłocznego
wynoszącego 100 Nm [73,8 ft lbs]!
 Zamknięcia usuwać dopiero bezpośrednio
przed podłączeniem przewodów rurowych /
węży.
UWAGA
Przewody rurowe / węże umieszczać wolne od
naprężeń mechanicznych.
Gazy / pary są zasysane przez króciec ssący
(poz. 8, strona 3) i wyprowadzane przez króciec
tłoczny (poz. 7, strona 3).
W czasie pracy agregatu musi być zapewniony
ciągły dopływ cieczy roboczej.
Ciecz robocza jest doprowadzana przez
przyłącze (poz. 6, strona 3) i razem z gazami /
parami wyprowadzana przez króciec tłoczny.
UWAGA
W wypadku gazów / par z zanieczyszczeniami:
 Ewent. zainstalować filtr, sitko lub osadnik w
przewodzie ssącym.
UWAGA
Napełnianie cieczy roboczej:
Przebieg pierwszego napełniania cieczą roboczą
zależy od rodzaju doprowadzania tej cieczy:
 W pracy z samozasysaniem cieczy roboczej:
Przed instalacją zapoznać się z poniższym
opisem.
 W pracy z doprowadzaniem cieczy roboczej:
Po zakończeniu instalacją, patrz „Napełnianie
cieczy roboczej”, strona 21.
W pracy z samozasysaniem cieczy roboczej
teraz, przed podłączeniem przewodów rurowych*
/ węży do agregatu, napełnić cieczą roboczą
komorę roboczą agregatu.
 Ciecz roboczą wlać przez otwarty króciec
ssący lub króciec tłoczny zgodnie z tabelą
„Ilość cieczy roboczej przy pierwszym
napełnianiu, strona 12.
By nie dopuścić do przedostawania się do
agregatu pozostałości po pracach przy instalacji
(np. odpryski spawalnicze), w przewodzie
ssącym przez pierwszych 100 roboczogodzin
powinno być zainstalowane sitko rozruchowe.
Wymiary króćca ssącego / tłocznego
Typ
2BV2 06.
2BV2 07.
Przyłącza
Krócieć gwintowany G1
Króciec gwintowany G11/2
2BV5 10
2BV5 11.
Kołnierz 50 ND10-DIN 2501 lub
ANSI-B16,5-2-150
Uszczelka DN50 PN40
DIN EN 1514-1 kształt FF
Kołnierz 65 ND10-DIN 2501 lub
ANSI-B16,5-2 1/2-150
Uszczelka DN65 PN6
DIN EN 1514-1 kształt FF
Kołnierz 80 ND10-DIN 2501 lub
ANSI-B16,5-3-150
Uszczelka DN80 PN6
DIN EN 1514-1 kształt FF
2BV5 12.
2BV5 13.
2BV5 16.
2BV5 47.
2BV5 410-.F
Krócieć gwintowany G2
Kołnierz 50 ND10-DIN 2501 lub
ANSI-B16,5-2-150
Uszczelka DN50 PN40
DIN EN 1514-1 kształt FF
2BV5 41.-1G Króciec gwintowany G2
Króciec gwintowany G21/2
2BV5 421
610.44440.79.000
16 / 34
© Gardner Denver Deutschland GmbH
Instalacja
Króciec ssący (poz. 8, strona 3) jest oznaczony
strzałką skierowaną w dół. Tym króćcem są
zasysane gazy / pary.
5.2.3
 Podłączyć przewód ssący po stronie instalacji.
Króciec tłoczny (poz. 7, strona 3) jest oznaczony
strzałką skierowaną w górę. Tym króćcem są
wyprowadzane zarówno gazy / pary, jak również
ciecz robocza.
Podłączanie elementów po stronie
instalacji
 Elementy instalacji podłączyć odpowiednio do
następujących schematów
Praca z doprowadzeniem cieczy roboczej, ze
sterowaniem automatycznym
1
2
3
4
5
6
7
 Podłączyć przewód tłoczny po stronie
instalacji.
5.2.2
Podłączanie przyłącza cieczy roboczej
610.44440.99.B09
1
2
3
4
5
Agregat
Przepływomierz
Zawór nastawczy
Zawór elektromagnetyczny, sprzężony z silnikiem
Przewód obejściowy z zaworem odcinającym (do
pierwszego napełniania)
6 Osadnik zanieczyszczeń
7 Przewód doprowadzający ciecz roboczą
UWAGA
W wypadku cieczy roboczej z
zanieczyszczeniami:
 Ewent. zainstalować filtr, sitko lub osadnik w
doprowadzeniu.
UWAGA
Rys. 8: Praca z doprowadzaniem cieczy roboczej:
ze sterowaniem automatycznym
W wypadku twardej cieczy roboczej:
 Zmiękczyć ciecz roboczą:
LUB
 Należy regularnie usuwać osad z kamienia w
agregacie (rozdział Rys. 10, „Konserwacja”,
strona 27).
Praca z doprowadzeniem cieczy roboczej, bez
sterowania automatycznego
1
2
3
4
6
7
Wymiary przyłącza cieczy roboczej
Typ
2BV2 0
Przyłącze
Otwór gwintowany G3/8, o głębokości
12 mm
2BV5 1
odlew
żeliwny
2BV5 1
stal
nierdzewna
Otwór gwintowany G3/4, o głębokości
24 mm
610.44440.99.B10
1
2
3
4
6
7
Otwór gwintowany G3/4, o głębokości
24 mm
LUB
Kołnierz zgodny z normą
EN 1092-PN40-DN15 i
ANSI-B16.5-1/2-150
Agregat
Przepływomierz
Zawór nastawczy
Zawór odcinający
Osadnik zanieczyszczeń
Przewód doprowadzający ciecz roboczą
Rys. 9: Praca z doprowadzaniem cieczy roboczej:
bez sterowania automatycznego
2BV5 4..-1G Otwór gwintowany G3/8, o głębokości
20 mm
2BV5 4..-.F Otwór gwintowany G3/4, o głębokości
24 mm
 Podłączyć przewód doprowadzający ciecz
roboczą do przyłącza cieczy roboczej (poz. 6,
strona 3).
© Gardner Denver Deutschland GmbH
17 / 34
610.44440.79.000
Instalacja
Praca z samozasysaniem cieczy roboczej
7
9
8
4
1
5.3 Podłączanie zasilania elektrycznego
silnika
 NIEBEZPIECZEŃSTWO
900 mbar abs
13.1 psia
Zagrożenie przez elektryczność!
Nieprawidłowe zachowanie się może
powodować poważne szkody osobowe i
materialne!
a
 NIEBEZPIECZEŃSTWO
≤1m
≤ 3.28 ft
b
610.44440.99.B11
1
4
7
8
9
a
b
Agregat
Zawór odcinający
Przewód doprowadzający ciecz roboczą
Przewód ssący
Zasobnik cieczy roboczej
Niezbędny poziom cieczy przy włączaniu
Min. poziom cieczy w pracy
 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Rys. 10: Praca z samozasysaniem cieczy roboczej
5.2.4
Osprzęt
Poniższe wyposażenie jest dostępne zgodnie z
katalogiem:
 Oddzielacz cieczy z przewodem powrotnym i
przewodem zabezpieczenia przed kawitacją
 Zawory zabezpieczenia przed kawitacją
 Klapowe zawory zwrotne
 Kołnierze przyłączeniowe i współpracujące
 Promiennik gazu
 Ogranicznik przepływu.
Zagrożenie przez elektryczność!
Podłączenie elektryczne może być wykonywane
tylko przez wykwalifikowanych elektryków!
Zagrożenie przez elektryczność!
Przed rozpoczęciem prac przy agregacie lub
instalacji należy wykonać przy nich następujące
przedsięwzięcia:
 Odłączyć od napięcia.
 Zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
 Sprawdzić brak napięcia.
 Uziemić i zewrzeć.
 Przykryć lub odgrodzić sąsiadujące części
będące pod napięciem.
OSTROŻNIE
Złe podłączenie silnika może prowadzić do
poważnych uszkodzeń agregatu!
Przepisy:
Podłączenie elektryczne należy wykonywać
następująco:


zgodnie z obowiązującymi regulacjami i
wymaganiami narodowymi, lokalnymi i
specyfiką urządzenia,
zgodnie z obowiązującymi w miejscu
ustawienia przepisami przedsiębiorstwa
zaopatrującego w prąd.
Zasilanie w energię elektryczną:
Warunki w miejscu użycia muszą koniecznie
zgadzać się z informacjami na tabliczce
znamionowej.
Dopuszczalne odchylenia bez straty wydajności:
 odchylenie napięcia ±5%
 odchylenie częstotliwości ±2%
610.44440.79.000
18 / 34
© Gardner Denver Deutschland GmbH
Instalacja
5.3.1
Przyłącze w skrzyni zaciskowej silnika
 OSTRZEŻENIE
Zagrożenie przez elektryczność!
Odstępy między gołymi, prowadzącymi napięcie
elementami względem siebie i uziemienia
muszą wynosić przynajmniej 5,5 mm (przy
napięciu wymiarowania UN ≤ 690V).
Nie może posiadać odstających końców drutów.
Połączenie elektryczne musi być trwałe.
 OSTRZEŻENIE
610.44440.99.B12
Zagrożenie przez elektryczność!
Skrzynia zaciskowa musi być wolna od
 ciał obcych,
 brudu,
 wilgoci.
Pokrywę skrzyni zaciskowej oraz otwory
wpustów kabli zamknąć w sposób pyło- i
wodoszczelny.
Regularnie sprawdzać pod względem
szczelności.
Rys. 11: Wybijanie otworów w skrzyni zaciskowej
 Usunąć zgodnie z przepisami naskórek
odlewu / zaślepki (Rys. 11, strona 19).
 Zamontować połączenie gwintowane (poz. A ,
Rys. 12, strona 19)
 W wypadku przyłącza przewodu o oporności
rosnącej wraz z temperaturą (poz. B, Rys. 12,
strona 19).
 Podłączyć przewód ochronny do zacisku .
 Podłączyć pałąk rozdzielczy zgodnie ze
schematem połączeń w skrzyni zaciskowej
(poz. 1, strona 3).
− Momenty dokręcenia przyłączy płytek
zaciskowych, patrz tabela „Momenty
dokręcania”, strona 10.
− W zaciskach przyłączeniowych z pałąkami
zaciskowymi przewody należy włożyć tak,
żeby po obydwu stronach mostka
powstawały mniej więcej jednakowe
wysokości zacisków.
− Poszczególne przewody muszą dlatego
zostać zagięte w kształcie litery U lub
połączone za pomocą końcówki kablowej.
− Przewód ochronny i zewnętrzny przewód
uziemiający muszą być zagięte w kształcie
litery U.
A Standardowe złącze gwintowane
B Złącze gwintowane z redukcją
C Położenie montażowe blachonakrętki
© Gardner Denver Deutschland GmbH
B
A
C
610.44440.99.B13
Rys. 12: Złącza gwintowane z blachonakrętkami
W celu ochrony silnika przed przeciążeniem:
 Użyć wyłącznika mocy.
Musi on być ustawiony na podany na
tabliczce znamionowej prąd wymiarowania.
19 / 34
610.44440.79.000
Rozruch
5.3.2
Praca z przetwornicą częstotliwości
6
 Częste wahania prądu i napięcia w
przewodach doprowadzających do silnika
mogą prowadzić do elektromagnetycznych
emisji zakłóceń. Jest to zależne od wersji
przetwornicy (typ, producent, środki
antyzakłóceniowe).
 Koniecznie przestrzegać wskazówek
producenta przetwornicy dotyczących
kompatybilności elektromagnetycznej.
 Stosować ekranowane przewody
doprowadzające.
W celu optymalnego ekranowania ekran na
dużej powierzchni metalowej skrzyni
zaciskowej silnika należy połączyć
przewodząco ze złączem śrubowym z metalu.
 W przypadku silników z zamontowanymi
czujnikami (np. przewody o oporności
rosnącej wraz z temperaturą) zależnie od typu
przetwornicy mogą wystąpić napięcia
zakłócające na przewodzie czujnika.
 Graniczna prędkość obrotowa, patrz tabela
"Graniczne prędkości obr.", strona 9.
 W USA, agregaty z aprobatą UL bez kontroli
przez odpowiednią placówkę kontrolną nie
mogą być eksploatowane z przetwornicami
częstotliwości.
Rozruch
 OSTRZEŻENIE
Nieodpowiednie obchodzenie się z maszyną
może skutkować poważnymi lub nawet
śmiertelnymi obrażeniami!
Czy przeczytali Państwo wskazówki
bezpieczeństwa w rozdziale 1,
„Bezpieczeństwo”, strona 3?
W przeciwnym razie nie mogą Państwo
wykonywać żadnych prac z maszyną ani przy
niej!
 OSTRZEŻENIE
Zagrożenie przez nadciśnienie i
podciśnienie!
Zagrożenie przez wydostające się media!
Niebezpieczeństwo spowodowane
obracającymi się częściami!
Agregat można uruchomić tylko wtedy, gdy:
 jest zamontowany kołpak wentylatora i
pokrywa.
 do króćca tłocznego, króćca ssącego i
przyłącza cieczy roboczej zostały podłączone
przewody.
 została sprawdzona wytrzymałość i
szczelność przewodów i złączy.
OSTROŻNIE
Praca na sucho agregatu prowadzi ciągu kilku
sekund do zniszczenia uszczelnienia
pierścieniem ślizgowym.
 NIE włączać, dopóki agregat nie wypełni się
cieczą roboczą!
6.1 Przygotowanie agregatu
OSTROŻNIE
Jeśli tłoczone gazy / pary będą kierowane dalej
po stronie tłocznej, wówczas należy zadbać o
to, żeby system rur był dopasowany do
maksymalnego ciśnienia wyjściowego!
Patrz rozdział „Ciśnienia”, strona 11 i następne.
UWAGA
Maksymalnie dopuszczalna ilość wody
przepływającej przez króciec ssący:
Patrz tabela „Maksymalnie dopuszczalna ilość
wody”, strona 12.
W wypadku zainstalowania w przewodzie
ciśnieniowym elementu odcinającego:
610.44440.79.000
20 / 34
© Gardner Denver Deutschland GmbH
Rozruch
 Podjąć działania, które UNIEMOŻLIWIAJĄ
działają agregatu z zamkniętym elementem
odcinającym.
 Zmierzyć oporność izolacji silnika.
W przypadku wartości ≤ 1 kΩ na 1 V napięcia
wymiarowania należy wysuszyć uzwojenie.
 Sprawdzić szczelność połączeń na
przyłączach rur / węży.
6.3 Uruchamianie agregatu z
samozasysaniem cieczy roboczej
Napełnianie cieczy roboczej
Agregaty z samozasysaniem cieczy roboczej
zostały napełnione cieczą roboczą przed
instalacją (Napełnianie cieczy roboczej,
strona 16).
Pozostałe operacje uruchamiania przebiegają w
taki sam sposób, jak w trakcie pracy.
6.2 Uruchamianie agregatu z
doprowadzeniem cieczy roboczej
Napełnianie cieczy roboczej
6.4 Sprawdzenie kierunku obrotu
W pracy z doprowadzeniem cieczy roboczej w
tym momencie do komory roboczej agregatu
wlać ciecz roboczą.
 Sprawdzić przyłącze przewodów rurowych /
węży w króćcu ssącym i tłocznym.
 Agregat nie może pracować na sucho!
Patrz rozdziały „Napełnianie cieczy roboczej”,
strona 16 i strona 21.
 Agregat na chwilę włączyć i ponownie
wyłączyć.
 Właściwy kierunek obrotu wału jest
oznakowany strzałką (poz. 9, strona 3) na
obudowie pompy.
 Przed zatrzymaniem agregatu należy
porównać faktyczny kierunek obrotu
wentylatora zewnętrznego z właściwym
kierunkiem obrotu wału.
 W razie konieczności zmienić kierunek obrotu
silnika.
 W pracy z automatycznym sterowaniem:
otworzyć i pozostawić otwarty przez około 20
sekund zawór odcinający w przewodzie
obejściowym (poz. 5, Rys. 8, strona 17).
 W pracy bez automatycznego sterowania:
otworzyć i pozostawić otwarty przez około 20
sekund zawór odcinający (poz. 5, Rys. 9,
strona 17).
Ustawianie ciśnienia wstępnego cieczy
roboczej
 Ciśnienie wstępne pA w przewodzie
doprowadzającym ciecz roboczą (poz. B,
Rys. 13, strona21) ustawić o około 1 bar
powyżej ciśnienia ssania pB w przewodzie
ssącym (poz. A, Rys. 13, strona21).
B
A
pB = pA + 1 bar
pB = pA + 14.5 psi
610.44440.99.B14
A Przewód ssący
B Przewód doprowadzający ciecz roboczą
Rys. 13: Ustawianie strumienia cieczy roboczej:
ustawianie ciśnienia wstępnego
Pozostałe operacje uruchamiania przebiegają w
taki sam sposób, jak w trakcie pracy.
© Gardner Denver Deutschland GmbH
21 / 34
610.44440.79.000
Obsługa
7
7.1 Praca z doprowadzenie cieczy roboczej,
ze sterowaniem automatycznym
Obsługa
 OSTRZEŻENIE
Rozruch agregatu
Nieodpowiednie obchodzenie się z maszyną
może skutkować poważnymi lub nawet
śmiertelnymi obrażeniami!
Czy przeczytali Państwo wskazówki
bezpieczeństwa w rozdziale 1,
„Bezpieczeństwo”, strona 3?
W przeciwnym razie nie mogą Państwo
wykonywać żadnych prac z maszyną ani przy
niej!
 Włączyć zasilanie elektryczne.
 Agregat rozpoczyna zasysanie
doprowadzanych gazów / par.
 Otwiera się zawór elektromagnetyczny
(poz. 4, Rys. 8, strona 17), ciecz robocza jest
doprowadzana.
 OSTRZEŻENIE
 Wyłączyć zasilanie elektryczne.
 Agregat przerywa zasysanie doprowadzanych
gazów / par.
 Zamyka się zawór elektromagnetyczny
(poz. 4, Rys. 8, strona 17), dopływ cieczy
roboczej jest przerywany.
 W wypadku zaworu nastawczego (poz. 3,
Rys. 8, strona 17) odnośnie ustawiania
strumienia cieczy roboczej:
Przerwanie pracy nie zmienia ustawienia
zaworu (czyli położenia zaworu wzgl. jego
otwarcia).
Wyłączanie agregatu:
Zagrożenie przez nadciśnienie i
podciśnienie!
Zagrożenie przez wydostające się media!
Niebezpieczeństwo spowodowane
obracającymi się częściami!
Agregat można uruchomić tylko wtedy, gdy:
 Jest zamontowany kołpak wentylatora i
pokrywa.
 Do króćca tłocznego, króćca ssącego i
przyłącza cieczy roboczej zostały podłączone
przewody.
 Została sprawdzona wytrzymałość i
szczelność przewodów i złączy.
OSTROŻNIE
Rozruch agregatu
Praca na sucho agregatu prowadzi ciągu kilku
sekund do zniszczenia uszczelnienia
pierścieniem ślizgowym.
 NIE włączać, dopóki agregat nie wypełni się
cieczą roboczą!
 Otworzyć ręcznie zawór odcinający (poz. 4,
Rys. 9, strona 17).
Ciecz robocza jest doprowadzana.
 Włączyć zasilanie elektryczne.
 Agregat rozpoczyna zasysanie
doprowadzanych gazów / par.
 OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo spalenia i oparzenia
przez gorącą powierzchnię agregatu i gorące
media!
 Urządzenia nie należy dotykać podczas
pracy!
 Po wyłączeniu agregatu odczekać, aż
ostygnie!
UWAGA
Maksymalnie dopuszczalna ilość wody
przepływającej przez króciec ssący:
Patrz tabela „Maksymalnie dopuszczalna ilość
wody”, strona 12.
610.44440.79.000
7.2 Praca z doprowadzeniem cieczy
roboczej, bez sterowania
automatycznego
Wyłączanie agregatu:
 Wyłączyć zasilanie elektryczne.
 Agregat przerywa zasysanie doprowadzanych
gazów / par.
 Zamknąć ręcznie zawór odcinający (poz. 4,
Rys. 9, strona 17).
Następuje odcięcie doprowadzanej cieczy
roboczej.
 W wypadku zaworu nastawczego (poz. 3,
Rys. 9, strona 17) odnośnie ustawiania
strumienia cieczy roboczej:
Przerwanie pracy nie zmienia ustawienia
zaworu (czyli położenia zaworu wzgl. jego
otwarcia).
22 / 34
© Gardner Denver Deutschland GmbH
Obsługa
7.3 Praca z samozasysaniem cieczy roboczej
 Przy włączaniu agregatu w przewodzie
ssącym (poz. 8, Rys. 10, strona 18) musi być
próżnia min. 900 mbar bezwzgl..
 Przy włączaniu poziom cieczy w przewodzie
doprowadzającym (poz. 7, Rys. 10, strona 18)
wzgl. w zasobniku (poz. 9, Rys. 10, strona 18)
musi znajdować się na wysokości przyłącza
cieczy roboczej agregatu (poz. a, Rys. 10,
strona 18).
 W czasie pracy poziom cieczy w zasobniku
(poz. 9, Rys. 10, strona 18) nie może spaść
poniżej ok. 1 m poziomu przyłącza cieczy
roboczej (poz. b, Rys. 10, strona 18).
7.4 Sprawdzanie i korygowania strumienia
cieczy roboczej
 za pomocą przepływomierza (poz. 2, Rys. 8,
strona 17, lub poz. 2, Rys. 9, strona 17)
LUB
 poprzez pomiar kubkiem pomiarowym
objętości strumienia cieczy roboczej
wylatującej przez króciec tłoczny w jednostce
czasu (Rys. 14, strona 23)
C
B
Rozruch agregatu:
 Włączyć zasilanie elektryczne.
 Agregat rozpoczyna zasysanie cieczy
roboczej i doprowadzanych gazów / par.
Wyłączanie agregatu:
610.44440.99.B15
 Wyłączyć zasilanie elektryczne.
 Agregat przerywa zasysanie cieczy roboczej i
doprowadzanych gazów / par.
B Przewód doprowadzający ciecz roboczą
C Przewód ciśnieniowy
Rys. 14: Ustawianie strumienia cieczy roboczej:
Pomiar objętości kubkiem pomiarowym
Korygowanie strumienia cieczy roboczej z
doprowadzaniem cieczy roboczej
 Strumień cieczy roboczej koryguje się na
zaworze nastawczym (poz. 3, Rys. 8,
strona 17, lub poz. 3, Rys. 9, strona 17).
Patrz tabela „Mierzony strumień cieczy
roboczej”, strona 12.
Dotyczy strumienia cieczy roboczej w
wypadku samozasysania cieczy roboczej:
Im wyższe ciśnienie zasysania, tym mniejszy
strumień cieczy roboczej.
Im niższe ciśnienie zasysania, tym wyższy
strumień cieczy roboczej.
© Gardner Denver Deutschland GmbH
23 / 34
610.44440.79.000
Wyłączenie z ruchu i dłuższy stan spoczynku
8
Wyłączenie z ruchu i dłuższy stan
spoczynku
 OSTRZEŻENIE
Zagrożenie substancjami łatwopalnymi,
żrącymi lub toksycznymi!
Dotyczy ochrony środowiska i osób:
Agregaty, które miały styczność z materiałami
niebezpiecznymi, przed otwarciem należy
przepłukać w stanie ich uruchomienia.
 OSTRZEŻENIE
Nieodpowiednie obchodzenie się z maszyną
może skutkować poważnymi lub nawet
śmiertelnymi obrażeniami!
Czy przeczytali Państwo wskazówki
bezpieczeństwa w rozdziale 1,
„Bezpieczeństwo”, strona 3?
W przeciwnym razie nie mogą Państwo
wykonywać żadnych prac z maszyną ani przy
niej!
 Wyłączyć zasilanie elektryczne.
 Zastosować wyżej podane środki
bezpieczeństwa dotyczące prac przy
agregacie lub instalacji.
 Pod pokrywę podstawić odpowiednie
naczynie.
 Wykręcić śruby z wszystkich otworów
zlewowych (poz. 4, strona 3).
 Spuścić ciecz.
 W tym czasie od czasu do czasu obracać
wałem w kierunku obrotu (Rys. 15, strona 24).
W modelu 2BV2 …:
− Śrubę M8 o dostatecznej długości wkręcić
w czop wału po stronie wentylatora
zewnętrznego.
− Wał wkręcić ręcznie przy pomocy klucza do
śrub.
8.1 Opróżnianie
 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zagrożenie przez elektryczność!
Przed rozpoczęciem prac przy agregacie lub
instalacji należy wykonać przy nich następujące
przedsięwzięcia:
 Odłączyć od napięcia.
 Zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
 Sprawdzić brak napięcia.
 Uziemić i zewrzeć.
 Przykryć lub odgrodzić sąsiadujące części
będące pod napięciem.
W 2BV5 …:
−
−
 OSTRZEŻENIE
Zagrożenie przez nadciśnienie i
podciśnienie!
Zagrożenie przez wydostające się media!
Przed rozpoczęciem prac przy agregacie lub
instalacji:
 Przerwać dopływ cieczy roboczej.
 Usunąć ciśnienie z przewodów i agregatu.
 OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo spalenia i oparzenia
przez gorącą powierzchnię agregatu i gorące
media!
 Urządzenia nie należy dotykać podczas
pracy!
 Po wyłączeniu agregatu odczekać, aż
ostygnie!
Zdjąć kołpak wentylatora.
Obracać ręcznie wentylatorem
zewnętrznym.
 W razie potrzeby odłączyć elementy
mocujące od nóg i agregat przechylić o 45°
nad pokrywą.
 Kontynuować działania, aż przestanie
wypływać ciecz.
 Wkręcić śruby do wszystkich otworów
zlewowych (poz. 4, strona 3).
Moment dokręcania: 2 - 3 Nm.
 W 2BV2 … Wykręcić śrubę z czopu wału po
stronie wentylatora zewnętrznego.
 W 2BV5 … Zamontowanie kołpaku
wentylatora
 Przymocować do nóg elementy mocujące.
2BV2 ...
2BV5 ...
610.44440.99.B16
Rys. 15: Obracanie wałem
610.44440.79.000
24 / 34
© Gardner Denver Deutschland GmbH
Wyłączenie z ruchu i dłuższy stan spoczynku
8.2 Przygotowanie do wyłączenia i dłuższej
przerwy w pracy
8.3 Warunki przechowywania
Przed dłuższą przerwą w pracy (od około
4 tygodni) lub w razie ujemnych temperatur:
 nowych agregatów,
 agregatów przygotowanych na dłuższą
przerwę w pracy, jak opisano w rozdziale 8.2,
„Przygotowanie do wyłączenia i dłuższej
przerwy w pracy”, strona 25.
Aby uniknąć szkód związanych z
przechowywaniem, otoczenie musi spełniać
następujące warunki:
Rozdział dotyczy:
Wersja z odlewem żeliwnym:
 Opróżnić agregat, jak opisano w rozdziale 8.1,
„Opróżnianie”, strona 24.
 Odłączyć przewód rurowy / wąż od króćca
ssącego lub tłocznego.
 Przez otwarty króciec ssący lub tłoczny wlać
środek konserwujący (olej chroniący przed
korozją, np. Mobilarma 247 firmy Mobil Oil).
Ilość:
w 2BV2 …:
½l
w 2BV5 …:
1l
 Zaślepić króciec ssący i tłoczny oraz
przyłącze cieczy roboczej wzgl. przymocować
odłączone przewody rurowe / węże.
 Agregat na chwilę włączyć i ponownie
wyłączyć, by rozprowadzić środek
konserwujący.
 Są dwie możliwości przechowywania:
− agregat pozostaje podłączony do instalacji,
− agregat na czas przechowywania
wymontowuje się z instalacji.
 suche,
 wolne od pyłu,
 wolne od drgań (wartość efektywna prędkości
drgań; veff ≤ 2,8 mm/s),
 temperatura otoczenia:
maks. +40 °C.
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo spowodowania szkód
materialnych wskutek wysokich temperatur!
Przechowywanie w otoczeniu przy
temperaturach powyżej 40 °C może
spowodować uszkodzenie uzwojenia i skrócić
okres wymiany smaru.
8.4 Uruchomienie po dłuższym stanie
spoczynku
OSTROŻNIE
Wersja ze stali nierdzewnej i brązu:
 Opróżnić agregat, jak opisano w rozdziale 8.1,
„Opróżnianie”, strona 24.
 Są dwie możliwości przechowywania:
− agregat pozostaje podłączony do instalacji,
LUB
− agregat na czas przechowywania
wymontowuje się z instalacji.
Niebezpieczeństwo spowodowania szkód
materialnych z powodu niedostatecznego
smarowania łożysk tocznych po dłuższym
przechowywaniu!
 W wypadku przechowywania agregatu przez
okres dłuższy niż 2 lata, należy wymienić
smar w łożyskach tocznych (patrz
Smarowanie lub wymiana łożysk tocznych,
strona 28).
 Zlać środek konserwujący (rozdział 8.1,
„Opróżnianie”, strona 24).
Czyszczenie agregatu nie będzie już
konieczne.
 Środek konserwujący zutylizować zgodnie z
instrukcjami podanymi przez producenta.
 W razie przywarcia wirnika:
Usuwanie kamienia z agregatu lub Obracanie
wałem (rozdział 9.1 „Konserwacja”,
strona 27).
 W wypadku nowych agregatów, dalsze
postępowanie przebiega zgodnie z opisem w
rozdziale 5 „Instalacja”, strona 15.
 W wypadku agregatów po dłuższym okresie
przechowywania, dalsze postępowanie
przebiega zgodnie z opisem w rozdziale 6
„Rozruch”, strona 20.
© Gardner Denver Deutschland GmbH
25 / 34
610.44440.79.000
Utrzymanie właściwego stanu technicznego urządzenia
9
Utrzymanie właściwego stanu
technicznego urządzenia
 OSTRZEŻENIE
Nieodpowiednie obchodzenie się z maszyną
może skutkować poważnymi lub nawet
śmiertelnymi obrażeniami!
Czy przeczytali Państwo wskazówki
bezpieczeństwa w rozdziale 1,
„Bezpieczeństwo”, strona 3?
W przeciwnym razie nie mogą Państwo
wykonywać żadnych prac z maszyną ani przy
niej!
 OSTRZEŻENIE
Nieodpowiednie obchodzenie się z
agregatem
może skutkować poważnymi lub nawet
śmiertelnymi obrażeniami!
Wszystkie prace konserwacyjne przy agregacie
zasadniczo muszą być wykonywane przez
serwis!
Prace konserwacyjne przy agregacie mogą być
wykonywane przez użytkownika samodzielnie
tylko wtedy, jeśli jest do dyspozycji przynależna
instrukcja konserwacji
Zwrócić się do serwisu!
 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zagrożenie przez elektryczność!
Przed rozpoczęciem prac przy agregacie lub
instalacji należy wykonać przy nich następujące
przedsięwzięcia:
 Odłączyć od napięcia.
 Zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
 Sprawdzić brak napięcia.
 Uziemić i zewrzeć.
 Przykryć lub odgrodzić sąsiadujące części
będące pod napięciem.
 OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo spalenia i oparzenia
przez gorącą powierzchnię agregatu i gorące
media!
Po wyłączeniu agregatu odczekać, aż ostygnie!
 OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo spowodowane
obracającym się kołem wirnikowym!
Zabrania się demontowania pokrywy!
 OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń z
powodu wywrócenia lub spadnięcia części!
Niektóre części po odkręceniu ich mocowania
mogą się trzymać na centrowaniu, być
osadzone w gnieździe lub w ogóle mogą się nie
trzymać na żadnym dodatkowym elemencie,
przez co mogą spaść
 Części należy demontować i montować z
zachowaniem szczególnej ostrożności.
 OSTRZEŻENIE
Zagrożenie substancjami łatwopalnymi,
żrącymi lub toksycznymi!
 Agregaty, które miały styczność z
materiałami niebezpiecznymi, przed
otwarciem należy przepłukać w stanie ich
uruchomienia.
 OSTRZEŻENIE
Zagrożenie przez nadciśnienie i
podciśnienie!
Zagrożenie przez wydostające się media!
Przed rozpoczęciem prac przy agregacie lub
instalacji:
 Przerwać dopływ cieczy roboczej.
 Usunąć ciśnienie z przewodów i agregatu.
610.44440.79.000
26 / 34
© Gardner Denver Deutschland GmbH
Utrzymanie właściwego stanu technicznego urządzenia
9.1 Konserwacja
Przedział
czasowy
raz w miesiącu
raz w miesiącu
Czynność konserwacji
 Sprawdzić szczelność i przymocowanie orurowania i złączy gwintowanych, ewent.
uszczelnić i dokręcić.
 Sprawdzić szczelność pokrywy skrzynki zaciskowej i otworów wlotowych kabli,
ewentualnie uszczelnić.
W zależności od
Czyszczenie agregatu z zewnątrz
stężenia cząstek
Sprawdzić kołpak wentylatora, wentylator zewnętrzny i żebra chłodzące silnika,
brudu w powietrzu czy nie są zabrudzone i ewentualnie wyczyścić
otoczenia
 Zabezpieczyć urządzenie przed użyciem sprężonego powietrza:
Założyć osobiste wyposażenie ochronne (rękawice i okulary ochronne).
Zabezpieczyć otoczenie. Zabrać wszystkie przedmioty dookoła.
 Oczyścić kołpak wentylatora, wentylator zewnętrzny i żebra wentylatora sprężonym
powietrzem.
W zależności od
stężenia cząstek
brudu w cieczy
roboczej
 Zainstalować osadnik, filtr lub sitko w przewodzie zasilającym.
Płukanie obudowy pompy
 Wyłączyć agregat z użytkowania.
 Odłączyć przewody rurowe / węże.
 Pod pokrywę podstawić odpowiednie naczynie.
 Wykręcić śruby z wszystkich otworów zlewowych (poz. 4, strona 3).
 Do króćca tłocznego podłączyć wąż i drugi jego koniec umieścić w naczyniu.
 Podłączyć wąż cieczy do płukania do przyłącza cieczy roboczej.
Cieczą do płukania może być bezpieczne i czyste medium (woda).
 Uruchomić agregat i stale doprowadzać ciecz do płukania.
- Zanieczyszczenia są wypłukiwane wraz z cieczą do płukania z obudowy pompy.
- Kontynuować operację, aż ciecz do płukania będzie wolna od zanieczyszczeń.
 Wyłączyć agregat z użytkowania.
 Odłączyć węże od króćca ciśnieniowego i od przyłącza cieczy robocze, a następnie
podłączyć agregat ponownie do orurowania instalacji.
 Wkręcić śruby do wszystkich otworów zlewowych (poz. 4, strona 3). Moment
dokręcenia: 2 - 3 Nm
W zależności od
 Zmiękczyć ciecz roboczą:
twardości cieczy
Usuwanie kamienia z agregatu (co 3 miesiące)
roboczej (twardość
> 15°dH)
 Założyć osobiste wyposażenie ochronne (rękawice i okulary ochronne).
 Wyłączyć agregat z użytkowania.
 Opróżnić agregat (rozdział 8.1, „Opróżnianie”, strona 24).
 Odłączyć przewody rurowe / węże.
 Przez otwory przyłączeniowe wlać do agregatu płyn od okamieniania. Płyn do
odkamieniania może się składać w 10% z kwasu octowego i wody lub też może być
to inny, dostępny na rynku gotowy środek.
 Płyn do odkamieniania powinien działać w agregacie przez co najmniej 30 minut.
 W tym czasie od czasu do czasu obracać wałem w kierunku obrotu (Rys. 15,
strona 24).
2BV2 …:
2BV5 …:
 Śrubę M8 o dostatecznej długości wkręcić w  Zdjąć kołpak wentylatora.
czop wału po stronie wentylatora
 Obracać ręcznie wentylatorem
zewnętrznego.
zewnętrznym.
 Wał wkręcić ręcznie przy pomocy klucza do
 Zamontowanie kołpaku
śrub.
wentylatora
 Wykręcić śrubę.
610.44440.79.000
27 / 34
© Gardner Denver Deutschland GmbH
Utrzymanie właściwego stanu technicznego urządzenia
Przedział
czasowy
Czynność konserwacji
 Zlać płyn do odkamieniania z agregatu (patrz rozdział 8.1, „Opróżnianie”,
strona 24).
 Płukanie obudowy pompy (patrz strona 27).
 Zamontować przewody rurowe / węże.
 Uruchomić agregat (rozdział 6, „Rozruch”, strona 20).
 Ciecz do odkamieUsuwanie kamienia z agregatuniania zutylizować odpowiednio do
obowiązujących przepisów.
2,5 roku lub
co 20 000
roboczogodzin
Smarowanie lub wymiana łożysk tocznych
 Oczyścić odsłonięte łożyska walcowe i sąsiadujące z nimi smarowniczki z
pozostałości smaru i zanieczyszczeń.
 Wypełnić smarem 50% wolnej przestrzeni w łożyskach tocznych i 65% objętości
sąsiadujących smarowniczek.
Gatunek smaru: UNIREX N3 (firma ESSO)
Alternatywnie smar zgodny z normą DIN 51825-K3N
 Wymienić zamknięte łożyska toczne i nie smarować sąsiadujących przestrzeni.
 Zaleca się sprawdzenie uszczelki pierścienia ślizgowego, pierścienia typu V, a
także płytki zaworów i ewentualnie wymianę.
Zalecane czasy dotyczą użytkowania smaru UNIREX N3. Nie mieszać smarów
różnych gatunków.
9.2 Usuwanie usterek
Zakłócenie Przyczyna
Silnik nie
rozpędza
się.
Zaradzanie
Usunięcie
Przerwa w
 Sprawdzić działanie bezpieczników, zacisków i przewodów. Elektryk
zasilaniu
Usunąć przyczynę przerwy.
elektrycznym.
Wirnik
Obracanie wałem:
Użytkownik
unieruchomiony 2BV2 …:
2BV5 …:
.
 Śrubę M8 o dostatecznej długości  Zdjąć kołpak
wkręcić w czop wału po stronie
wentylatora.
wentylatora zewnętrznego.
 Obracać ręcznie
 Wał wkręcić ręcznie przy pomocy
wentylatorem
klucza do śrub.
zewnętrznym.
 Wykręcić śrubę.
 Zamontowanie
kołpaku wentylatora
Patrz „Usuwanie kamienia z agregatu”, strona 27.
Użytkownik
Patrz „Płukanie obudowy pompy”, strona 27.
 Sprawdzić lub skorygować ustawienie szczeliny koła
wirnikowego.
Wyłącznik
mocy
uruchamia
się po
włączeniu.
Użytkownik
Serwis
Ciała obce w
agregacie.
 Usunąć ciała obce.
Defekt koła
wirnikowego.
Uszkodzenie
łożyska silnika.
Zwarcie w
uzwojeniu.
Silnik
przeciążony.
 Wymienić koło wirnikowe.
Serwis
 Wymienić łożysko silnika.
Serwis
 Sprawdzić uzwojenie.
Elektryk
Praca z doprowadzaniem cieczy roboczej:
Użytkownik
610.44440.79.000
Serwis
 Sprawdzić działanie agregatu.
 Sprawdzić strumień cieczy roboczej i ewentualnie
zmniejszyć strumień (patrz rozdział 7.4 „Sprawdzanie i
korygowania strumienia cieczy roboczej”, strona 23).
28 / 34
© Gardner Denver Deutschland GmbH
Utrzymanie właściwego stanu technicznego urządzenia
Zakłócenie Przyczyna
Zaradzanie
Usunięcie
Zbyt wysokie
przeciwciśnieni
e w króćcu
tłocznym.
Zbyt duża
zawartość
tłoczonej
cieczy.
Koło wirnikowe
zakleszczone.
Zbyt duży
Osad z
pobór
kamienia lub
prądu.
inne
zanieczyszczen
ia.
Agregat nie Brak cieczy
roboczej.
wytwarza
próżni.
 Zmniejszyć przeciwciśnienie.
Użytkownik
 Zmniejszyć zawartość zawartość tłoczonej cieczy.
Użytkownik
Patrz „Wirnik unieruchomiony”, strona 28
Patrz „Usuwanie kamienia z agregatu”, strona 27.
Użytkownik
Patrz „Płukanie obudowy pompy”, strona 27.
Użytkownik
Praca z doprowadzaniem cieczy roboczej:
Użytkownik
 Sprawdzić i skorygować strumień cieczy roboczej. (patrz
rozdział 7.4, „Sprawdzanie i korygowania strumienia cieczy
roboczej”, strona 23).
Praca z samozasysaniem cieczy roboczej:
 Patrz 7.3, „Praca z samozasysaniem cieczy roboczej”,
strona 23.
 Wyczyścić wąż cieczy roboczej.
 Zwiększyć średnicę węża cieczy roboczej.
Duża
nieszczelność
w instalacji.
Zły kierunek
obrotu.
Agregat
wytwarza
zbyt małą
próżnię.
 Uszczelnić instalację.
Użytkownik
 Zmienić kierunek obrotu przez zamianę dwóch
elektrycznych przewodów przyłączowych.
Patrz „Brak cieczy roboczej”, strona 29
Elektryk
Zbyt słaby
strumień cieczy
roboczej.
Ciecz robocza  Schłodzić wzgl. zwiększyć strumień cieczy roboczej i
zbyt gorąca
ewentualnie zmniejszyć strumień (patrz rozdział 7.4
„Sprawdzanie i korygowania strumienia cieczy roboczej”,
strona 23).
(Temp. nominalna: 15°C).
Erozja /
 Przegląd obudowy, wirnika i koła rozrządu.
korozja.
 Wymienić wadliwe elementy.
Użytkownik
Nieszczelność
w instalacji.
Uszczelka
pierścienia
ślizgowego
nieszczelna.
Nieprawidłowe
podłączenie
silnika.
Nieprawidłowe
zasilanie
elektryczne.
Agregat zbyt
mały.
 Uszczelnić instalację.
Użytkownik
 Wymienić uszczelkę pierścienia ślizgowego.
Serwis
 Sprawdzić i naprawić przyłącze silnika.
Elektryk
 Sprawdzić i naprawić zasilanie elektryczne.
Elektryk
 Zastosować większy agregat.
Użytkownik
© Gardner Denver Deutschland GmbH
29 / 34
Użytkownik
Serwis
610.44440.79.000
Utrzymanie właściwego stanu technicznego urządzenia
Zakłócenie Przyczyna
Zaradzanie
Piski.
2BV2 … i 2BV5 1..
2BV5 4..
 Podłączyć wąż
zabezpieczenia przed
kawitacją (akcesoria) i
wyczyścić zabezpieczenie
przed kawitacją.
 Sprawdzić zgodność
ustawionego ciśnienia i
dopuszczalnego ciśnienia
roboczego.
Kawitacja
agregatu
Usunięcie
Użytkownik
Zbyt silny
 Sprawdzić strumień cieczy roboczej i ewentualnie
strumień cieczy
zmniejszyć strumień (patrz rozdział 7.4 „Sprawdzanie i
roboczej.
korygowania strumienia cieczy roboczej”, strona 23).
Agregat
Uszkodzone
 Sprawdzić uszczelki.
nieszczelny. uszczelki.
9.3 Serwis / służba obsługi klientów
Do prac (w szczególności do montażu części
zamiennych, jak też prac konserwacyjnych i
naprawczych), które nie są opisane w tej
instrukcji obsługi, jest do dyspozycji nasz serwis.
W przypadku zwrotów agregatów:
 Przed wysyłką:
− Opróżnić agregat, jak opisano w
rozdziale 8.1, „Opróżnianie”, strona 24.
− Wyczyścić agregat z zewnątrz,
jak opisano w rozdziale „Czyszczenie
agregatu z zewnątrz ”, strona 27
− Wyczyścić agregat wewnątrz,
jak opisano w rozdziale „Płukanie obudowy
pompy”, strona 27
 Agregat musi być dostarczony kompletnie,
tzn. nie zdemontowany.
 W celu uniknięcia szkód transportowych
należy zastosować odpowiednie opakowanie.
 Do każdego agregatu musi być dołączona
kompletnie wypełniona „Formularz
oświadczenia o braku zagrożeń“, str. 33.
 Oryginalna tabliczka znamionowa agregatu
musi być umieszczona prawidłowo, w stanie
nienaruszonym i czytelnym.
Wszystkie roszczenia gwarancyjne w
odniesieniu do agregatów, które zostaną
dostarczone bez oryginalnej tabliczki
znamionowej lub ze zniszczoną tabliczką w
celu oceny szkody, tracą ważność.
 W przypadku roszczeń gwarancyjnych należy
poinformować producenta o warunkach
użycia, czasie pracy itd. oraz na żądanie
dostarczyć kolejnych szczegółowych
informacji.
610.44440.79.000
Użytkownik
Serwis
9.4 Dekontaminacja i zaświadczenie o braku
zagrożeń
 OSTRZEŻENIE
Zagrożenie substancjami łatwopalnymi,
żrącymi lub toksycznymi!
 Agregaty, które miały styczność z
materiałami niebezpiecznymi muszą przed
przekazaniem do warsztatu zostać poddane
dekontaminacji!
Do każdego agregatu przekazywanego do
warsztatu w celu dokonania przeglądu,
konserwacji lub naprawy musi być dołączone
oświadczenie o braku zagrożeń.
Oświadczenie o braku zagrożeń
 zostało umieszczone w postaci formularza do
sporządzania fotokopii na stronie 33,
 jest prawnie wiążące,
 musi zostać wypełnione i podpisane przez
upoważnione osoby,
 musi zostać wystawione dla każdego z
nadesłanych urządzeń (czyli do każdego
agregatu jedna deklaracja),
 musi zostać umieszczone na zewnątrz
opakowania z agregatem,
 powinno przed wysłaniem urządzenia zostać
przesłane jako kopia (np. faksem) do
warsztatu prowadzącego dane czynności.
Gwarantuje to, że:
 agregat nie miał styczności z substancjami
niebezpiecznymi,
 agregat, który miał styczność z substancjami
niebezpiecznymi, został w wystarczającym
zakresie poddany dekontaminacji,
 że personel zajmujący się przeglądami,
konserwacją lub naprawą może podjąć
wymagane działania ochronne.
30 / 34
© Gardner Denver Deutschland GmbH
Budowa agregatów
UWAGA
Przegląd, konserwacja lub naprawa agregatu w
warsztacie rozpocznie się dopiero
z chwilą okazania oświadczenia o braku
zagrożeń!
Przy nie dosłaniu oświadczenia o braku
zagrożeń wraz z urządzeniem może dojść do
opóźnień w terminie wykonania zlecenia!
10 Usuwanie
Prosimy zlecić złomowanie całego agregatu
przez odpowiednią jednostkę. Nie są przy tym
konieczne szczególne przedsięwzięcia.
O dalsze informacje na temat usuwania agregatu
prosimy pytać nasz serwis.
11 Wersja zabezpieczona przed
wybuchem
Specjalnie do agregatów zabezpieczonych przed
wybuchem jest dostarczana dodatkowa instrukcja
obsługi z uzupełniającymi lub specjalnymi
informacjami.
© Gardner Denver Deutschland GmbH
31 / 34
610.44440.79.000
Deklaracja zgodności UE
Deklaracja zgodności UE
Deklaracja zgodności UE
Producent:
Gardner Denver Deutschland GmbH
Industriestraße 26
97616 Bad Neustadt
Pełnomocnik ds. dokumentacji:
Holger Krause
Industriestraße 26
97616 Bad Neustadt
Nazwa:
Pompa próżniowa/ sprężarka z pierścieniem cieczowym serii L
L-BV2, L-BV5
Typy
2BV2 06.
2BV5 11.
2BV5 41.
2BV2 07.
2BV5 121
2BV5 421
2BV5 131
2BV5 47.
2BV5 161
Wyżej opisana maszyna spełnia następujące właściwe przepisy harmonizacji prawa wspólnoty:
2006/42/WE
Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie
maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE
Dyrektywa 2006/95/EG została zachowana pod względem jej celów ochronnych
Zastosowane normy zharmonizowane:
EN 1012-2:1996
+A1:2009
Sprężarki i pompy próżniowe – Wymagania bezpieczeństwa – Pompy próżniowe
Pozostałe zastosowane normy techniczne i specyfikacje:
EN 1012-1:1996
Sprężarki i pompy próżniowe – Wymagania bezpieczeństwa – Sprężarki
Bad Neustadt/Saale, 02.06.2010
(miejsce i data wystawienia)
Thomas Kurth, prezes
(nazwisko i funkcja)
(podpis)
664.44440.01.000
610.44440.79.000
32 / 34
© Gardner Denver Deutschland GmbH
Formularz oświadczenia o braku zagrożeń
Formularz oświadczenia o braku zagrożeń
Oświadczenie o braku zagrożeń dla zdrowia i środowiska






Dla bezpieczeństwa naszych pracowników i w celu zachowania zaleceń prawnych przy obchodzeniu się z materiałami
niebezpiecznymi dla zdrowia i środowiska do każdego wysłanego agregatu/systemu musi być dołączone to kompletnie
wypełnione oświadczenie.
Bez kompletnie wypełnionego oświadczenia nie jest możliwa naprawa/usunięcie i są nieuniknione opóźnienia
terminów!
Oświadczenie musi zostać wypełnione i podpisane przez autoryzowany personel fachowy użytkownika.
Przy wysyłce do Niemiec oświadczenie należy wypełnić po niemiecku lub angielsku.
Przy wysyłce oświadczenie należy umieścić na zewnątrz opakowania.
W danym wypadku należy poinformować jednostkę spedycyjną.
1. Nazwa produktu (typ):
2. Numer seryjny (No. BN):
3. Powód przysłania:
4. Agregat/system
nie miał styczności z substancjami niebezpiecznymi. Przy naprawie/usuwaniu nie istnieją żadne zagrożenia dla ludzi i
środowiska. Dalej z „6. Oświadczenie prawnie wiążące“
nie miał styczności z substancjami niebezpiecznymi. Dalej z „5. Informacje o kontaminacji“
(w danym wypadku uzupełnić na dodatkowym arkuszu)
5. Informacje o kontaminacji
Agregat/system miał jako zakres użycia:
i miał styczność z następującymi substancjami podlegającymi oznaczeniu lub niebezpiecznymi dla zdrowia:
Nazwa handlowa:
Opis chemiczny:
Klasa zagrożenia:
Właściwości (np. substancja toksyczna,
łatwopalna, żrąca, radioaktywna):
Agregat/system został zgodnie z instrukcją obsługi opróżniony, wypłukany oraz wyczyszczony z zewnątrz.
W załączeniu znajdują się karty substancji niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami (
arkusz).
Przy dalszym postępowaniu z urządzeniem niezbędne są następujące środki bezpieczeństwa (np. osobiste wyposażenie
ochronne):
6. Oświadczenie prawnie wiążące
Niniejszym zapewniam, że podane informacje są prawdziwe i pełne w stopniu możliwym do oceny przeze mnie jako osobę
podpisującą.
Jest nam wiadomo, że odpowiadamy wobec zleceniobiorcy za szkody powstałe wskutek podania niepełnych lub nieprawdziwych
danych. Zobowiązujemy się do zwolnienia zleceniobiorcy z roszczeń o odszkodowanie ze strony osób trzecich, które powstają
wskutek podania niepełnych lub nieprawdziwych danych. Jest nam wiadomo, że niezależnie od niniejszego oświadczenia
ponosimy bezpośrednią odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich, co w szczególności obejmuje pracowników
zleceniobiorcy zajmujących się naprawą/usuwaniem.
Firma/instytut:
Nazwisko, pozycja:
Tel.:
Ulica:
Faks:
Kod pocztowy,
miejscowość:
Kraj:
Stempel:
Data, podpis:
© Gardner Denver Deutschland GmbH
Industriestraße 26
Tel.:+49 9771 6888-0
97616 Bad Neustadt
Faks:+49 9771 6888-4000
© Gardner Denver Deutschland GmbH
E-mail: [email protected]
Internet: www.gd-elmorietschle.de
33 / 34
610.00250.79.905
10.2009
Polski
610.44440.79.000
www.gd-elmorietschle.de
[email protected]
Gardner Denver
Schopfheim GmbH
Roggenbachstraße 58
79650 Schopfheim · Deutschland
Tel. +49 7622 392-0
Fax +49 7622 392-300
Elmo Rietschle is a brand of
Gardner Denver‘s Industrial Products
Group and part of Blower Operations.
Gardner Denver
Deutschland GmbH
Industriestraße 26
97616 Bad Neustadt · Deutschland
Tel. +49 9771 6888-0
Fax +49 9771 6888-4000

Podobne dokumenty