Opis Przedmiotu Zamówienia

Komentarze

Transkrypt

Opis Przedmiotu Zamówienia
Opis Przedmiotu Zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów stacjonarnych oraz przenośnych wraz z oprogramowaniem. Dodatkowo w ramach zamówienia
przewiduje się dostawę monitorów oraz sprzętu peryferyjnego. Poniżej tabela ilościowa oraz szczegółowe wymagania.
Nazwa towaru
Licencja MS Windows
Licencja MS Office
Ilość*
75
77
Komputer TYP1
22
Komputer TYP2
Komputer TYP3
Komputer TYP4
Stacja dokująca TYP1
Stacja dokująca TYP2
Monitor
Napęd optyczny TYP1
Napęd optyczny TYP2
Dysk zewnętrzny
10
41
2
30
2
40
1
3
12
*) z zastrzeżeniem §3 pkt. 5 umowy
1.
Wymagania ogólne dotyczące wszystkich dostarczanych komputerów i sprzętu w ramach niniejszego zamówienia
Parametr/cecha
System operacyjny
Wymagana wartość
Z uwagi na konieczność zachowania pełnej zgodności z posiadanymi licencjami na oprogramowanie użytkowe oraz
korzystanie z infrastruktury informatycznej opartej na domenie NT Microsoft zamawiający wymaga dostarczenia
licencji OEM Windows 8 Pro (polska wersja językowa) z prawem downgrade do wersji Windows 7 Pro (polska
wersja językowa). Systemy w wersjach 64-bitowych dla każdego z dostarczanych komputerów.
Z uwagi na posiadane oprogramowanie pracy grupowej, oparte na systemach MS Exchange oraz SharePoint oraz
szereg usprawnień programistycznych tworzonych na bazie platformy Office Zamawiający wymaga dostarczenia
oprogramowania Microsoft Office w aktualnie dostępnej wersji 2013, licencja w trybie OEM, polska wersja
językowa. Dostarczone oprogramowanie będzie zawierało w pakiecie co najmniej aplikacje Word, Excel, Outlook
oraz PowerPoint dla każdego z dostarczanych komputerów.
Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch dodatkowych licencji pakietu Office ponad ilość wynikająca
z liczby dostarczanych komputerów w wersjach opisanych powyżej z zastrzeżeniem, iż jedna z nich
będzie wersją anglojęzyczną.
Na wszystkie dostarczane modele komputerów oraz sprzęt dostawca ma zapewnić fizyczne nośniki ze
sterownikami i oprogramowaniem wymaganym w SIWZ. Dopuszcza się dostarczenie pojedynczych sztuk nośników
na dany typ sprzętu.
Wszelkie licencje na oprogramowanie dostarczane w ramach niniejszego postępowania powinno być dostarczone
wraz z fizycznymi nośnikami. W przypadku licencji na system operacyjny Windows 8 z prawem downgrade do
Windows 7, Wykonawca ma zapewnić nośniki zarówno do Windows 8 jaki i Windows 7.
Dopuszcza się dostarczenie pojedynczych sztuk nośnika na każdą z dostarczanych wersji oprogramowania
systemowego.
W przypadku wymaganej dodatkowo wersji angielskiej pakietu Office Wykonawca ma obowiązek dostarczyć nośnik
z tą wersją.
Pakiet biurowy
Sterowniki
Oprogramowanie – nośniki
Wymagania wobec
dostarczanego sprzętu
•
Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, bez wad i uszkodzeń oraz
wyprodukowane nie wcześniej niż w 2013 roku potwierdzeniem czego będzie oficjalny dokument
producenta,
•
•
Urządzenia muszą pochodzić z polskiej dystrybucji producenta,
•
Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa
była bezproblemowa identyfikacja zarówno produktu jak i producenta, tzw. numer katalogowy
producenta
Wykonawca dostarczy towar własnym transportem i na własny koszt w miejsce wskazane przez
Zamawiającego na terenie miasta Wrocławia. Wszystkie urządzenia muszą być dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta,
•
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenienależy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne,
eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części
przedmiotu zamówienia o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż
zaproponowane przez Zamawiającego.
Każdy sprzęt dostarczony w ramach niniejszego zamówienia powinien posiadać oddzielną kartę gwarancyjną
zawierającą w szczególności termin rozpoczęcia biegu gwarancji, okres jej trwania oraz tryb w jakim jest
świadczona. Z treści zawartej w karcie gwarancyjnej powinny wynikać czynności konieczne do wykonania w
przypadku gdy zajdzie potrzeba zgłoszenia awarii.
Karta gwarancyjna
2.
Komputery stacjonarne (komputer TYP1)
Parametr/cecha
Wymagana wartość
Zastosowanie
Komputer będzie wykorzystywany w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego głównie w zakresie aplikacji biurowych,
aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.
Procesor
min. dwurdzeniowy, umożliwiający osiągnięcie w teście:
PassMark - CPU Mark średni wynik nie mniej niż 7,000 punktów
Pamięć operacyjna
Min. 8GB pracujące w trybie DualChannel jeśli płyta obsługuje tę architekturę
Parametry pamięci
Konfiguracja wykorzystująca dwa dyski twarde. Pierwszy dysk na system operacyjny w technologii SSD z wykluczeniem
masowej
rozwiązań hybrydowych o pojemności min. 64GB. Drugi dysk talerzowy 7200obr./min o pojemności min. 750GB
Napęd optyczny
DVD+ / - RW DL
Karta graficzna
Dedykowana z własną pamięcią nie mniej niż 1GB ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, OpenGL 3.0 oraz Dual HD
HW Decode. Układ graficzny musi umożliwiać pracę przynajmniej na dwóch zewnętrznych monitorach jednocześnie.
Wyposażenie
Karta dźwiękowa zgodna z HD, możliwość odtwarzania dźwięku z wykorzystaniem wbudowanego głośnika
multimedialne
Interfejsy/złącza
dostępne w obudowie
komputera
Komunikacja
Klawiatura/mysz
Złącza do przyłączenia przynajmniej dwóch monitorów pozwalających na ich jednoczesną pracę
(VGA/DVI/HDMI/Display Port),
•
USB 2.0,
•
USB 3.0,
•
eSATA,
•
RJ-45,
•
złącze słuchawkowe stereo/liniowe wyjście,
•
złącze mikrofonowe,
•
czytnik kart multimedialnych
Karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 Mb/s z obsługą PXE, WOL
•
klawiatura przewodowa ze złączem USB, kolor obudowy: czarny, kolor klawiszy: czarny, układ klawiszy:
•
tradycyjny (US-International) z wydzieloną oddzielnie w prawej części klawiaturą numeryczną, klawisze
podstawowe: 104, przewód długość: co najmniej 1,5 m,
mysz przewodowa USB, nie mniej niż 2 przyciski oraz przewijacz, optyczna, laserowa, rozdzielczość: min.
1000dpi, kolor obudowy: czarny
•
Typ TOWER, kolor czarny z panelem przednim dającym dostęp do czytnika kart oraz przynajmniej 2 złącz USB,
jeden z portów powinien być w standardzie USB 3.0 i być wyraźnie wyróżniony (np. kolor),
•
Konstrukcja obudowy powinna zapewniać możliwość otwarcia, modernizacji kart rozszerzeń czy innych
elementów składowych komputera bez użycia narzędzi (śrubokręty, klucze, etc.)
Min 350W klasy 80 plus, zgodność z normą EnergyStar 5.0
•
Obudowa
Zasilacz
Zgodność z systemami
operacyjnymi i
standardami
BIOS
Zgodność z systemami rodziny Windows, a w szczególności Windows 7 Potwierdzona kompatybilnością komputera na
stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List (wydruk ze strony)
•
•
•
•
•
Certyfikaty i standardy
Ergonomia
Warunki gwarancji
Wymagania dodatkowe
3.
BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI,
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do
niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o konfiguracji sprzętowej komputera, a w
szczególności: wersji BIOS, nr seryjnego komputera, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie
procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku
twardego, rodzaju napędu optycznego,
Możliwość bootowania/startu systemu z dysków twardych, napędów optycznych, napędów USB oraz sieci LAN,
Możliwość włączania/wyłączania komponentów takich jak: karty rozszerzeń lub urządzenia peryferyjne
stanowiących wyposażenie płyty głównej komputera,
Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie
zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty),
Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć oświadczenie),
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o
eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej
Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów
środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu
specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.; dokument z grudnia 2006), w szczególności
zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie
powyżej 25 gram,
•
Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu
komputera w
internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov –
dopuszcza się wydruk ze strony internetowej,
•
Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD. Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w
internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej
Głośność komputera mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w
trybie pracy dysku twardego IDLE wynosząca maksymalnie 28 dB (wartość do zweryfikowania w dokumentacji technicznej
komputera oraz oświadczeniu producenta)
•
5-letnia gwarancja producenta,
•
Maksymalny czas naprawy nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych,
•
Zamawiający nie będzie ponosił ewentualnych kosztów transportu sprzętu bądź dojazdu serwisanta do siedziby
Zamawiającego,
•
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje
producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty,
•
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego
Producenta– wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, że
serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta,
•
Oferowany sprzęt musi posiadać w momencie składania oferty przez Wykonawcę opcje zakupu przedłużonej
gwarancji producenta (tak zwany pakiet serwisowy) przynajmniej w trybie door-to-door
Dostarczony komputer powinien posiadać:
•
instrukcję obsługi,
•
kable zasilające o długości min. 1,5m,
•
patchcord do przyłączenia sieci Ethernet o długości min. 2m
•
•
•
Komputery przenośne (komputer TYP2)
Parametr/cecha
Zastosowanie
Wyświetlacz
Procesor
Pamięć operacyjna RAM
Parametry pamięci masowej
Napęd optyczny
Karta graficzna
Interfejsy/złącza dostępne w obudowie
komputera
Komunikacja
Wyposażenie multimedialne
Klawiatura/touchpad/mysz
Obudowa
Wymagania dotyczące baterii i zasilania
Wymagana wartość
Komputer będzie wykorzystywany w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego głównie w zakresie
aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty
elektronicznej.
max. 14,2’’, minimalna rozdzielczość HD+, ekran matowy, podświetlenie LED
min. dwurdzeniowy, umożliwiający osiągnięcie w teście: PassMark - CPU Mark średni wynik nie mniej niż
3,550 punktów
Min. 8GB pracujące w trybie DualChannel jeśli płyta obsługuje tę architekturę
Dysk twardy SSD z wykluczeniem rozwiązań hybrydowych o pojemności min. 256GB
Dopuszcza się brak napędu
Układ graficzny musi umożliwiać pracę przynajmniej na dwóch monitorach jednocześnie (ekran laptopa +
zewnętrzny monitor)
•
Złącza do przyłączenia monitora zewnętrznego (VGA/DVI/HDMI/Display Port)
•
USB 2.0,
•
USB 3.0,
•
RJ-45,
•
złącze słuchawkowe stereo/liniowe wyjście,
•
złącze mikrofonowe,
•
czytnik kart multimedialnych,
•
czytnik linii papilarnych
•
złącze stacji dokującej
•
Karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 Mb/s z obsługą PXE, WOL
•
Karta sieciowa WLAN w standardzie a/b/g/n
•
Bluetooth
•
Karta dźwiękowa zgodna z HD,
•
wbudowane głośniki stereo,
•
Wbudowany mikrofon,
•
Wbudowana kamera
•
Klawiatura podświetlana, układ QWERTY,
•
Touchpad z możliwością wyłączenia,
•
mysz przewodowa USB, nie mniej niż 2 przyciski oraz przewijacz, optyczna, laserowa,
rozdzielczość: min. 1000dpi, kolor obudowy: czarny
Wzmocniona konstrukcja obudowy chroniąca notebook przed czynnikami zewnętrznymi oraz upadkiem,
wymagana norma Mil-Std-810G
•
Bateria Li-Ion
•
min. 5 godzin pracy według dokumentacji producenta,
•
bateria traktowana jako stały element wyposażenia objęta gwarancją producenta bez żadnych
wykluczeń jak całość komputera
Zgodność z systemami operacyjnymi i
standardami
BIOS
Certyfikaty i standardy
Ergonomia
Waga i wymiary
Bezpieczeństwo
Warunki gwarancji
Zgodność z systemami rodziny Windows, a w szczególności Windows 7 Potwierdzona kompatybilnością
komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List (wydruk ze strony)
•
BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI,
•
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o konfiguracji
sprzętowej komputera, a w szczególności: wersji BIOS, nr seryjnego komputera, ilości i
sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni,
wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego, rodzaju napędu
optycznego,
•
Możliwość bootowania/startu systemu z dysków twardych, napędów optycznych, napędów USB
oraz sieci LAN,
•
Możliwość włączania/wyłączania komponentów takich jak: karty rozszerzeń lub urządzenia
peryferyjne stanowiących wyposażenie płyty głównej komputera
•
Funkcja blokowania wejścia do
BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego,
(gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł
zasilania i podtrzymania BIOS)
•
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty).
•
Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie
wymogu).
•
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta
jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w
dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających
energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień
publicznych”, pkt. 3.4.2; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO
1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej
25 gram.
•
Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany wpis dotyczący
oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub
http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej.
•
Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD. Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu
komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony
internetowej
•
wymagana norma Mil-Std-810G
Głośność komputera mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w
pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego IDLE wynosząca maksymalnie 26dB (wartość do
zweryfikowania w dokumentacji technicznej komputera oraz oświadczenia producenta)
•
Waga z baterią nie większa niż 1,8kg
•
Grubość nie większa niż 2cm
•
Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem
Trusted Platform Module (TPM v 1.2)
•
Złączę typu Kensington
•
5-letnia gwarancja producenta.
•
Maksymalny czas naprawy nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych.
•
Zamawiający nie będzie ponosił ewentualnych kosztów transportu sprzętu bądź dojazdu
serwisanta do siedziby Zamawiającego
•
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz
posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
•
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy
potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta
•
Oferowany sprzęt musi posiadać w momencie składania oferty przez Wykonawcę opcje zakupu
przedłużonej gwarancji producenta (tak zwany pakiet serwisowy) przynajmniej w trybie doorto-door
Wymagania dodatkowe
Dostarczony komputer powinien posiadać:
•
instrukcję obsługi,
•
patchcord do przyłączenia sieci Ethernet o długości min. 2m
•
przejściówkę lub kabel umożliwiający podłączenie monitora zewnętrznego w standardzie złącza
VGA (dotyczy przypadku gdy dostarczany komputer będzie pozbawiony złącza VGA)
4.
Komputery przenośne (komputer TYP3). Komputer identyczny jak opisany w pkt. 3 ze zmienionymi opcjami wyposażenia jak niżej:
Parametr/cecha
Wymagana wartość
Pamięć operacyjna RAM
4GB pracujące w trybie DualChannel jeśli płyta obsługuje tę architekturę
Parametry pamieci masowej
1 x mSATA SSD z wykluczeniem rozwiązań hybrydowych o pojemności min. 32GB oraz 1 x HDD min. 500GB 7200
obr./min
5.
Komputery przenośne (komputer TYP4)
Parametr/cecha
Wymagana wartość
Zastosowanie
Komputer będzie wykorzystywany w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego głównie w zakresie aplikacji
biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej i
zarządzania infrastrukturą.
Wyświetlacz
Ekran dotykowy, min 11,5’’ - max. 12,5’’, min rozdzielczość 1366 x 768, podświetlenie LED, wersja multitouch,
umożliwiający pracę w trybie Tablet klasyfikujący urządzenie jako typ tabletPC.
Procesor
min. dwurdzeniowy, umożliwiający osiągnięcie w teście:
PassMark - CPU Mark średni wynik nie mniej niż 3,550 punktów
Pamięć operacyjna RAM
Min. 8GB pracujące w trybie DualChannel jeśli płyta obsługuje tę architekturę
Parametry pamieci masowej
Dysk twardy SSD z wykluczeniem rozwiązań hybrydowych o pojemności min. 256GB
Napęd optyczny
Dopuszcza się brak napędu
Karta graficzna
Układ graficzny musi umożliwiać pracę przynajmniej na dwóch monitorach jednocześnie (ekran laptopa + zewnętrzny
monitor)
Interfejsy/złącza dostępne w
•
Złącza do przyłączenia monitora zewnętrznego (VGA/DVI/HDMI/Display Port)
obudowie komputera
•
USB 2.0
•
USB 3.0,
•
RJ-45,
•
złącze słuchawkowe stereo/liniowe wyjście,
•
złącze mikrofonowe,
Komunikacja
Wyposażenie multimedialne
Klawiatura/tochpad/mysz
Obudowa
Wymagania dotyczące baterii
i zasilania
Zgodność z systemami
operacyjnymi i standardami
BIOS
Certyfikaty i standardy
Ergonomia
Waga i wymiary
Bezpieczeństwo
Warunki gwarancji
Wymagania dodatkowe
6.
czytnik kart multimedialnych,
złącze stacji dokującej
Karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 Mb/s z obsługą PXE, WOL,
Karta sieciowa WLAN w standardzie a/b/g/n,
Bluetooth,
Modem GSM
Karta dźwiękowa zgodna z HD,
wbudowane głośniki stereo,
Wbudowany mikrofon, Wbudowana kamera
Klawiatura podświetlana, układ QWERTY,
Touchpad,
mysz bezprzewodowa Bluetooth, nie mniej niż 2 przyciski oraz przewijacz, optyczna, laserowa,
rozdzielczość: min. 1000dpi, kolor obudowy: czarny
Wzmocniona konstrukcja obudowy chroniąca notebook przed czynnikami zewnętrznymi oraz upadkiem, wymagana
norma Mil-Std-810G
•
min. 6 godzin pracy według dokumentacji producenta, bateria traktowana jako stały element wyposażenia
objęta gwarancją producenta bez żadnych wykluczeń jak całość komputera
Zgodność z systemami rodziny Windows, a w szczególności Windows 7 Potwierdzona kompatybilnością komputera na
stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List (wydruk ze strony)
•
BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI,
•
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o konfiguracji sprzętowej
komputera, a w szczególności: wersji BIOS, nr seryjnego komputera, ilości i sposobu obłożenia slotów
pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3,
pojemności zainstalowanego dysku twardego, rodzaju napędu optycznego,
•
Możliwość bootowania/startu systemu z dysków twardych, napędów optycznych, napędów USB oraz sieci
LAN,
•
Możliwość włączania/wyłączania komponentów takich jak: karty rozszerzeń lub urządzenia peryferyjne
stanowiących wyposażenie płyty głównej komputera
•
Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący
utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania
BIOS)
•
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty).
•
Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu).
•
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej
o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych
Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów
środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu
specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2; dokument z grudnia 2006), w szczególności
zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o
masie powyżej 25 gram.
•
Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu
komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov –
dopuszcza się wydruk ze strony internetowej.
•
Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD. Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w
internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej
•
wymagana norma Mil-Std-810G
Głośność komputera mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji
operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 26dB (wartość do zweryfikowania w dokumentacji technicznej
komputera oraz oświadczenia producenta)
•
Waga z baterią nie większa niż 1,8kg
•
Grubość nie większa niż 3,2cm
•
Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted
Platform Module (TPM v 1.2)
•
Złączę typu Kensington
•
5-letnia gwarancja producenta.
•
Maksymalny czas naprawy nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych.
•
Zamawiający nie będzie ponosił ewentualnych kosztów transportu sprzętu bądź dojazdu serwisanta do
siedziby Zamawiającego
•
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać
autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
•
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego
Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta,
że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta
•
Oferowany sprzęt musi posiadać w momencie składania oferty przez Wykonawcę opcje zakupu
przedłużonej gwarancji producenta (tak zwany pakiet serwisowy) przynajmniej w trybie door-to-door
Dostarczony komputer powinien posiadać:
•
instrukcję obsługi,
•
patchcord do przyłączenia sieci Ethernet o długości min. 2m
•
przejściówkę lub kabel umożliwiający podłączenie monitora zewnętrznego w standardzie złącza VGA
(dotyczy przypadku gdy dostarczany komputer będzie pozbawiony złącza VGA)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stacje dokujące (stacja dokująca TYP1)
Parametr/cecha
Wymagana wartość
Kompatybilność
Złącze stacji zgodne z komputerami przenośnymi specyfikowanymi w OPZ pkt. 3 i 4 jako komputer typ 2 i
komputer typ 3
Interfejsy/złącza
•
Złącza do przyłączenia monitora zewnętrznego (VGA/DVI/HDMI/Display Port)
•
USB 2.0, USB 3.0 w łącznej liczbie sztuk min. 4
•
RJ-45,
•
złącze słuchawkowe stereo/liniowe wyjście,
•
złącze mikrofonowe
Klawiatura
przewodowa ze złączem USB, kolor obudowy: czarny, kolor klawiszy: czarny, układ klawiszy: tradycyjny (USInternational) z wydzieloną oddzielnie w prawej części klawiaturą numeryczną, klawisze podstawowe: 104,
przewód długość: co najmniej 1,5 m
Warunki gwarancji
•
5-letnia gwarancja producenta.
•
Maksymalny czas naprawy nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych.
•
Zamawiający nie będzie ponosił ewentualnych kosztów transportu sprzętu bądź dojazdu serwisanta do
siedziby Zamawiającego
•
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać
autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
•
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego
Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez
Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego
Producenta
7.
Stacje dokujące (stacja dokująca TYP2)
Parametr/cecha
Wymagana wartość
Kompatybilność
Złącze stacji zgodne z komputerami przenośnymi specyfikowanymi w OPZ pkt. 5 jako komputer typ 4
Interfejsy/złącza
•
Złącza do przyłączenia monitora zewnętrznego (VGA/DVI/HDMI/Display Port)
•
USB 2.0, USB 3.0 w łącznej liczbie sztuk min. 4
•
RJ-45,
•
złącze słuchawkowe stereo/liniowe wyjście,
•
złącze mikrofonowe
Klawiatura
przewodowa ze złączem USB, kolor obudowy: czarny, kolor klawiszy: czarny, układ klawiszy: tradycyjny (USInternational) z wydzieloną oddzielnie w prawej części klawiaturą numeryczną, klawisze podstawowe: 104,
przewód długość: co najmniej 1,5 m
Warunki gwarancji
•
5-letnia gwarancja producenta.
•
Maksymalny czas naprawy nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych.
•
Zamawiający nie będzie ponosił ewentualnych kosztów transportu sprzętu bądź dojazdu serwisanta do
siedziby Zamawiającego
•
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać
autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
•
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego
Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez
Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego
Producenta
8.
Monitor
Parametr/cecha
Rozmiar ekranu
Typ matrycy
Złącza
Minimalna rozdzielczość
Okablowanie
Gwarancja
9.
Napęd optyczny zewnętrzny (napęd
Parametr/cecha
Typ urządzenia
Interfejs
Odczyt
Zapis
Oprogramowanie do tworzenia
obrazów płyt i ich nagrywania
Gwarancja
Wymagana wartość
nie mniej niż 23’’
IPS
Cyfrowe i analogowe
1920x1080
Kable sygnałowe przyłączeniowe cyfrowe i analogowe
Producenta, 36mc.
Jeśli gwarancja w trybie door-to-door Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów transportu do serwisu.
TYP 1)
Wymagana wartość
Zewnętrzne, przenośne zasilane poprzez port USB
USB 3.0
CD/DVD/BD
CD/DVD/BD
Tak
Producenta, 24mc.
Jeśli gwarancja w trybie door-to-door Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów transportu do serwisu.
10.
Napęd optyczny zewnętrzny (napęd TYP 2)
Parametr/cecha
Wymagana wartość
Typ urządzenia
Zewnętrzne, przenośne zasilane poprzez port USB
Obudowa
Slim
Interfejs
USB 2.0
Odczyt
CD i DVD
Zapis
CD i DVD
Oprogramowanie do tworzenia
Tak
obrazów płyt i ich nagrywania
Gwarancja
Producenta, 24mc.
Jeśli gwarancja w trybie door-to-door Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów transportu do serwisu.
11.
Dysk zewnętrzny
Parametr/cecha
Typ urządzenia
Obudowa
Interfejs
Rozmiar dysku
Gwarancja
Wymagana wartość
Zewnętrzne 2,5’’, przenośne, zasilane poprzez port USB
Slim, kolor czarny lub srebrny
USB 3.0
Minimum 1TB
Producenta, 24mc.
Jeśli gwarancja w trybie door-to-door Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów transportu do serwisu.
UWAGA:
W Załączniku do Formularza oferty należy uzupełnić Tabelę oceny technicznej o dane oferowanego przedmiotu zamówienia, które jednoznacznie
potwierdzą minimalne wymagania Zamawiającego opisane powyżej.