koszt ofert bez cen Zagospodarowanie terenu

Komentarze

Transkrypt

koszt ofert bez cen Zagospodarowanie terenu
FORMULARZ OFERTOWY
KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa :
mk
Obiekt :
Zagospodarowanie terenu - placu zabaw dla dzieci Kruszewo
Adres :
Kruszewo gm . Ujście dz. nr 529
Roboty budowlane
Inwestor :
Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego
64-850 Kruszewo ul. Szkolna 1
Wykonawca :
.............................................................................
Adres :
.............................................................................
Wartość kosztorysowa robót :
................ zł
Podatek VAT .......... % :
.................. zł
WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM : ............... zł
Słownie :
........................................................................................................
........................................................................................................
WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g : ............... zł / r-g
Narzut kosztów pośrednich Kp : .......... % od Robocizny [Kp_R] + .......... % od Sprzętu [Kp_S]
Narzut zysku Z : ........... % od (R + Kp_R) + ........... % od (M) + ........... % od (S + Kp_S)
Podstawa wyceny : .....................................................................................
Poziom cen : .....................................................................................
Opracowanie : ......................................................
Data : ........ / ....... / ........
Sprawdził : ......................................................
Data : ........ / ....... / ........
ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA wer. 9.1
FORMULARZ OFERTOWY
ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane
Budowa : mk
Obiekt : Zagospodarowanie terenu - placu zabaw dla dzieci Kruszewo
Adres : Kruszewo gm . Ujście dz. nr 529
WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g : ............... zł / r-g
Narzut kosztów pośrednich Kp : ............... % od Robocizny [Kp_R] + ............... % od Sprzętu [Kp_S]
Narzut zysku Z : ............... % od (R + Kp_R) + ............... % od (M) + ............... % od (S + Kp_S)
Poziom cen : .......................................................................
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
Lp.
Opis stanu / elementu
Str: 1
Wartość [ zł ]
I STAN : Plac zabaw
I.1 ELEMENT : Plac o nawierzchni bezpiecznej
..................
I.2 ELEMENT : Elementy małej architektury
..................
I.3 ELEMENT : Ogrodzenie placu zabaw
..................
Razem : Plac zabaw
..................
KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT :
..................
FORMULARZ OFERTOWY
ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane
Budowa : mk
Obiekt : Zagospodarowanie terenu - placu zabaw dla dzieci Kruszewo
Adres : Kruszewo gm . Ujście dz. nr 529
WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g : ............... zł / r-g
Narzut kosztów pośrednich Kp : ............... % od Robocizny [Kp_R] + ............... % od Sprzętu [Kp_S]
Narzut zysku Z : ............... % od (R + Kp_R) + ............... % od (M) + ............... % od (S + Kp_S)
Poziom cen : .......................................................................
KOSZTORYS OFERTOWY
Lp.
Podstawa kalkulacji
/ Opis pozycji
Ilość
J.m.
Str: 1
Cena jednostkowa
Wartość [ zł ]
I. STAN : Plac zabaw
Kod CPV : 45111210-3
I.1. ELEMENT : Plac o nawierzchni bezpiecznej
1. KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
162,500 m2
................
................
Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm
Opis pozycji obmiaru
/
wyraŜenie arytmetyczne
Wynik
162.5 =
162,500
Razem przedmiar =
2. KNR 201-0212-05-30 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
32,500 m3
162,500 m2
................
................
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.chwytaka 0,40 m3, z transportem urobku na
odległ.o 1 km, samoch.samowyład.o ład.5 do 10 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach w gruncie
kat.I-III /spycharka gąs.100 KM/
Opis pozycji obmiaru
/
wyraŜenie arytmetyczne
Wynik
162.5 * 0.20 =
32,500
Razem przedmiar =
3. KNR 201-0214-03-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
32,500 m3
32,500 m3
................
................
Dopłata za kaŜde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.I-II, po drogach utwardzonych samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 10 do 15 t
x 10
4. KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
200,000 m
................
................
Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.III-IV
Opis pozycji obmiaru
/
wyraŜenie arytmetyczne
Wynik
200 =
Razem przedmiar =
5. KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
110,000 m
200,000
200,000 m
................
................
Oporniki gumowe w systemie ( krawęŜnik ) , na podsypce: piaskowej, z umocowaniem w systemie
osadzone na betonie B 10
Opis pozycji obmiaru
/
wyraŜenie arytmetyczne
Wynik
110 =
Razem przedmiar =
6. KNR 231-0105-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
162,500 m2
Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm
110,000
110,000 m
................
................
FORMULARZ OFERTOWY
ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane
STAN : I. Plac zabaw
ELEMENT : I.1. Plac o nawierzchni bezpiecznej
Str: 2
Lp.
Podstawa kalkulacji
/ Opis pozycji
Ilość
J.m.
Cena jednostkowa
Wartość [ zł ]
kruszywo 2-32 mm
Opis pozycji obmiaru
/
wyraŜenie arytmetyczne
Wynik
162.5 =
162,500
Razem przedmiar =
7. KNR 231-0105-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
162,500 m2
162,500 m2
................
................
................
................
................
................
Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm dodatek za kaŜdy dalszy 1 cm x 15
8. KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
162,500 m2
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm
Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10
9. KNR 231-0109-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
- 162,500 m2
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kaŜdy dalszy
1 cm - x 10
10. KNR 202-0607-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
162,500 m2
................
................
UłoŜenie analogia ułoŜenie nawierzchni elastycznej płytki absorbujace upadek Euroflix lub rownówaŜne
nawierzchnie uśredniono rys A2 , A5
I.2. ELEMENT : Elementy małej architektury
11. kalkul indyw
1,000 kpl
Dostawa materiałów i montaŜ zestaw ogródkowy duŜy nr kat AP8 - ZD04 )
................
................
12. kalkul indyw
1,000 kpl
Dostawa materiałów i montaŜ huśtawka podwójna z podestem ( nr kat AP8 - H01 )
................
................
13. kalkul indyw
Dostawa materiałów i montaŜ Przeplotnia koń ( nr kat AC2-04.25.0 )
1,000 kpl
................
................
14. kalkul indyw
1,000 kpl
Dostawa materiałów i montaŜ Urządznie ruchome Ŝółw I ( nr kat AC2-03.19.0)
................
................
15. kalkul indyw
1,000 kpl
Dostawa materiałów i montaŜ Pociąg z wagonem ( nr kat APB -LW01 )
................
................
16. kalkul indyw
1,000 kpl
Dostawa materiałów i montaŜ Stolik z ławkami szach ( nr kat AC2 -09.76.1 )
................
................
17. kalkul indyw
1,000 kpl
Dostawa materiałów i montaŜ Huśtawka waŜka motyl ( nr kat. AC2-01.08.0 )
................
................
18. kalkul indyw
1,000 kpl
Dostawa materiałów i montaŜ zestaw gimnastyczny ścieŜka zdrowia ( nr kat . AC2-06.67.0 )
................
................
19. kalkul indyw
1,000 kpl
Dostawa materiałów i montaŜ Ściana wspinaczkowa skałkowa ( nr kat. AC2-11.63.0 )
................
................
20. kalkul indyw
Dostawa materiałów i montaŜ ławki modrzewiowe wkopane w ziemię
5,000 kpl
................
................
21. kalkul indyw
Dostawa materiałów i montaŜ kosz na śmieci kolor czarny
2,000 kpl
................
................
22. kalkul indyw
Dostawa materiałów i montaŜ regulamin placu zabaw kat 30020
1,000 kpl
................
................
FORMULARZ OFERTOWY
ORGBUD-SERWIS Poznań
KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane
STAN : I. Plac zabaw
ELEMENT : I.3. Ogrodzenie placu zabaw
Str: 3
Lp.
Podstawa kalkulacji
/ Opis pozycji
Ilość
J.m.
Cena jednostkowa
Wartość [ zł ]
I.3. ELEMENT : Ogrodzenie placu zabaw
23. kalkul indyw
53,290 mb
................
Dostawa materiałów i montaŜ ogrodzenie XCEL styl Vaail model 4-Rail o wysokości min 1017
brama 2 skrzydłowa 3,0 m otwierane na zewnątrz , wszystkie krawędzie ogrodzenia i furtek powinny być
zaokrąglone i nie powinny występować ostre kanty
KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT
................
.......................